Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PMG Strachocina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ramach rozbudowy PMG Strachocina prowadzonej w latach 2008-2011 najpierw odwiercono otwory horyzontalne w latach 2008-2010 i niemal równocześnie prowadzono prace budowlane i wyposażeniowe dotyczące infrastruktury napowierzchniowej. W referacie zaprezentowano napowierzchniowe wyposażenie ośrodka centralnego i ośrodków grupowych 1 i 2 oraz schemat technologiczny zatłaczania i odbioru gazu na magazynie.
EN
The development of UGS Strachocina was conducted between 2008-2011. First horizontal wells were drilled in the years 2008-2010 with construction and outfitting of a surface infrastructure carried out simultaneously. The paper discusses the central gas processing facilities, local plant nos. 1 and 2 as well as flow diagram of gas injection and withdrawal from the storage.
PL
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie parametrów podziemnego magazynu gazu Strachocina osiągniętych po rozbudowie pojemności czynnej magazynu. Instytut Nafty i Gazu, Zakład Podziemnego Magazynowania Gazu wykonał projekt rozbudowy magazynu, którego celem była optymalizacja kosztów inwestycji. Projekt rozbudowy magazynu zakładał powiększenie pojemności czynnej do 330 mln m3, odwiercenie ośmiu odwiertów horyzontalnych, budowę niezbędnej instalacji napowierzchniowej oraz budowę stacji sprężania gazu. Opracowany projekt zakładał pracę sprężarek zarówno podczas fazy odbioru, jak i zatłaczania. Najtrudniejszą częścią projektu było wykonanie prognozy wydajności PMG po rozbudowie magazynu, gdyż nowo projektowane odwierty horyzontalne były wiercone po raz pierwszy nie tylko na PMG Strachocina, ale również w Polsce południowo-wschodniej. W artykule przedstawiono lokalizację projektowanych otworów horyzontalnych na strukturze. Pokazano również dane uzyskane z eksploatacji PMG po zakończeniu inwestycji w 2011 r. Załączone wykresy prezentują porównanie wydajności zatłaczania gazu osiągniętej w 2011 r. z wydajnością projektowaną w 2006 r. Podobnie wykresy przedstawiają porównanie prognozy wydajności odbioru gazu z PMG (2006 r.) oraz rzeczywistej wydajności odbioru osiągniętej w sezonie zimowym 2011/2012. Dane uzyskane zarówno podczas zatłaczania, jak i odbioru gazu w pierwszym cyklu pracy PMG Strachocina po rozbudowie magazynu potwierdziły osiągnięcie założeń projektowych. W związku z tym rozbudowa PMG Strachocina zakończyła się powodzeniem. Na uwagę zasługuje fakt, że sukces został osiągnięty w trudnych warunkach złożowych. Kluczem do niego była ścisła współpraca wszystkich zespołów zaangażowanych w prowadzenie inwestycji.
EN
The main objective of this paper is to present the parameters of the Strachocina underground gas storage achieved after increasing of the storage capacity. The Oil and Gas Institute, Underground Gas Storage Department carried out a storage expansion project aimed at the optimization of the investment costs. The project evisaged increasing working volume to 330 million m3, drilling of eight horizontal wells, building necessary surface installation and the construction of a gas compression station. The designers assumed that the compressors will work both during the withdrawal and injection phase. The most difficult part of the project was to make reliable UGS rate predictions achieved after storage expansion, because the newly designed horizontal wells were drilled for the first time not only in the UGS Strachocina, but also in south-eastern Poland. The article shows the location of the designed horizontal wells. Data obtained during storage operation were presented after the investment was finished in 2011. The charts presented in the paper show a comparison of the gas injection storage rates achieved during 2011 with designed rates in 2006. The similar figures present the designed (in 2006) withdrawal rates and actual obtained during the winter season of 2011/2012. Data collected during both injection and withdrawal season in the first UGS Strachocina cycle, after storage enlargement confirmed the achievement of the project objectives. Therefore, the development of the Strachocina storage facility was successful. It is worth noting that success was achieved in difficult reservoir conditions. The key to success was the close cooperation of all the teams involved in the investment.
PL
W związku z rozbudową PMG Strachocina do pojemności 330 mln m3 oraz koniecznością odwiercenia 8 otworów horyzontalnych, autorzy przedstawiają zasadnicze aspekty geologiczne, które wywarły decydujący wpływ na wybór typu otworów i ich projekty geologiczne.
EN
Because of planned USG Strachocina working volume growth to 330 millions cubic meters and necessity to drill 8 new horizontal wells, authors present general geological aspects which have decided about well type choice and their geological designs.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia uzyskane z 27-letniej eksploatacji podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej, PMG Husów, Swarzów, Strachocina i Brzeźnica. Przedstawiono ograniczenia wynikające z warunków złożowych i technicznych. Zaprezentowano również problemy występujące podczas eksploatacji magazynów oraz sposoby ich rozwiązywania.
EN
In the article presented is the experience gained in operating, over a 27-year period, of under-ground gas-storage facilities located in south-eastern Poland, the PMG units of Husow, Swarzow, Strachocina and Brzeźnica. Presented are the limitations resulting from the conditions of bed and technical nature. Indicated as well have been the problems occurring during operation of the storage facilities and the methods of solving them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.