Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  commercialization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
EN
The need to undertake research work on the commercialization of results from scientific research and development projects emerged from the Author’s professional experience as well as the incomprehensive literature on the role of Polish research institutes in the process of technology transfer and commercialization of innovative solutions, in particular in the case of mining machinery and equipment. From the available literature, the commercialization of research results and technology transfer are analyzed from the perspectives of academia and entrepreneurs, but there is no analysis of this challenge from the perspective of the research institutes which create the majority of innovative solutions implemented in Poland. The research results presented in this article identify and highlight not only the main factors which facilitate knowledge transfer in the widest sense, but also the barriers which should be overcome. An integrated commercialization model of research results, developed by the Author, is described in the article. Some examples of other models, used to assess innovative technology transfer processes, i.e. Transfer model of the Cracow University of Technology, Jolly’s model, United model (science + market), Trzmielak’s linear – subsequent model, Network – interactive model and IpOp model, are also presented. Special attention is paid to the process of generating innovative ideas and to the area of efficient project management. Based on the integrated model, practical management recommendations for the successful commercialization of innovative solutions are given. It is highlighted that the integrated model can be treated as a diagnostic tool, enabling an efficient assessment of the transfer of research results and commercialization of innovative solutions.
EN
In the paper, we emphasize the idea of radical changes in contemporary medicine that have occurred as a result of the unprecedented development of scientific and technological progress. There is a growing need to analyse the current state and problems in the field of medicine, to consider its new goals and perspectives with an emphasis on the ethical dimension. From a wide range of questions and problems of contemporary medicine, we examine the ethical aspects of the patient's autonomy, commercialization of medicine and personalized medicine. We point out that applied occupational ethics in this field also provides a strategy for cultivating professional responsibility for doctors (healthcare professionals).
EN
The level of technology that constitutes the resources of individual countries is an important attribute of development. It is therefore necessary to create new solutions and to empower enterprises with new innovative technologies, preferably derived from endogenous sources. People who are well-educated and young are the most creative and their ideas constitute the beginning of the commercialization processes. The protection of intellectual property facilitates the implementation of these processes, whose outcomes include products that in many cases demonstrate the features of inclusiveness. This paper presents the importance of the actions of patent offices in areas related to the protection of intellectual property with regards to development that brings universal benefits.
EN
The purpose of this study is to determine the way of tourism management of the loess ravine “Korzeniowy Dół” in Kazimierz Dolny on the Vistula river, taking into account the principles of sustainable development. This report uses secondary results obtained from the City Hall of Kazimierz Dolny. These were electronic measurements of the tourist traffic on the Vistula Boulevard and the number of tickets sold to the Castle and the Tower as well as Góra Trzech Krzyży. In addition, diagnostic survey was conducted using the questionnaire and direct interview. “Korzeniowy Dół” is one of the products that create the image of Kazimierz Dolny as a tourist town and should be developed in such a way that erosion processes are maximally slowed down. This ravine should be completely closed for traffic.. The bottom of the ravine should be drained and water should be drained through a pipe to the ditch. The bottom of the ravine should remain a ground road used only for pedestrian traffic, as it is only possible way to this tourist and natural attraction preserve for other generations. Visiting the ravine should be paid, like the entrance to Góra Trzech Krzyży, which will contribute to the protection of attractions and will help raise funds for the expansion of accompanying tourist infrastructure. The originality of the work consists in indicating the way of commercialization of the loess ravine in Kazimierz Dolny.
PL
W artykule zaproponowano proces wyceny własności intelektualnej i posiadanych przez jednostki naukowe wyników badań na potrzeby komercjalizacji produktów i usług. Omówiono wytyczne dotyczące jakości i transparentności wyceny rynkowej wyników prac naukowych. Opisano sposoby doboru wyceny w zależności od rodzaju własności intelektualnej, ewentualne warianty wyceny, a także aktualny monitoring rynkowy produktu lub usługi pod kątem wyboru najlepszego momentu na sprzedaż/komercjalizację technologii.
EN
The article describes a process for financial assessment of intellectual property and research results owned by science institutions for the purposes of products and services commercialization. The authors discussed the recommendations concerning the quality and transparency of the R&D results financial assessment. The methods to select the best assessment option were described, depending on the type of intellectual property, along with possible assessment variants, followed by the current market monitoring of the product/service in order to select the best moment to sell or commercialize the product.
PL
W artykule przedstawiono fragment badań na temat skuteczności procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, a dokładniej etap dotyczący komercjalizacji szpitali publicznych. Opisano wykorzystanie metody grupowej oceny ekspertów do uporządkowania czynników negatywnie oddziałujących na komercjalizację szpitali. Przedstawiono zasady doboru ekspertów do zespołu oceniającego oraz kolejne kroki metody względnej ważności obiektów, prowadzące do uporządkowania czynników według ich negatywnego wpływu na komercjalizację. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano trzy grupy czynników niekorzystnie oddziałujących na komercjalizację, związanych z: przebiegiem komercjalizacji (za najistotniejszy uznano brak działań restrukturyzacyjnych przed przystąpieniem do komercjalizacji szpitala), czynnikiem ludzkim (tylko administracyjne przeprowadzenie komercjalizacji szpitala bez głębszych zmian), obszarem polityczno-prawnym (częste zmiany na stanowisku dyrektora, powodujące brak zachowania ciągłości wizji funkcjonowania szpitala).
EN
The article presents a fragment of research entitled: "The effectiveness of the restructuring hospitals located in Silesia", namely stage for the commercialization of public hospitals . Describes the use of methods of assessing the group of experts to sort factors affecting the commercialization of hospitals. The principles of selecting experts for evaluation team and the next steps for method objects relative importance leading to sort factors according to their negative impact on commercialization. Factors can be also divided into three groups, related to: the course of the commercialization process (no restructuring activities before commercialization hospital), the human factor (carrying out administrative commercialization hospital without changes) and the area of political and legal (the acceptance of the resolution, which impose hospitals to takeover salary regulations without possibility to change).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, znaczenia współpracy nauki i przemysłu dla całej gospodarki oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Podano różne definicje innowacji oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Przedstawiono podział innowacji w zależności od rodzaju kryteriów. Opisano proces komercjalizacji i transferu technologii w procesie innowacji, zaprezentowano również stosowane w Polsce procedury komercjalizacji badań. Przedstawiono czynniki determinujące osiągnięcie sukcesu w procesie transferu wiedzy i technologii. Szczegółowo zaprezentowano relacje nauki i przemysłu w kontekście innowacji oraz ich komercjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na bariery hamujące proces komercjalizacji i sposoby ich przezwyciężenia. Opisano również warunki decydujące o efektywności procesów innowacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawy polityki państwa w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Korzystając z wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności porównano Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to present the essence of innovation, the importance of cooperation between science and industry for the entire economy and individual industries and enterprises. The article cites different definitions of innovation as well as its internal and external sources. It classifies innovation according to different criteria. It also describes the processes of commercialization and technology transfer in the process of innovation showing different procedures of research commercialization applied in Poland. Moreover, the article identifies the determinants of success in the process of knowledge and technology transfer. The correlations between science and industry in terms of innovation and commercialization are presented in detail, given special attention to existing inhibitors of commercialization process and the way of overcoming them. The article describes also the conditions of innovation processes’ efficiency and presents the basics of state policy in terms of innovation and commercialization. Thanks to the value of synthetic innovation indicator, Poland was compared with other European Union countries.
PL
W artykule przedstawiono działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zrealizowanych w 2016 roku. Omawiając ekosystem innowacji zwrócono uwagę na istotną rolę, jaką w procesach innowacyjnych odgrywa prosument. Zaproponowano, aby do oceny efektywności transferu innowacyjnych rozwiązań stosować metodę audytu technologicznego, która uwzględnia zarówno aspekty techniczne, finansowo-ekonomiczne, jak i stopień ryzyka.
EN
Some activities of the KOMAG Institute of Mining Technology, in the domain of commercialization of research and development projects’ results, realized in 2016, are presented. While describing the ecosystem of innovations special attention is paid to an essential role played by a prosumer. It is suggested to use a technological audit method for an assessment of efficiency of innovative solutions’ transfer as it includes both technical, financial and economical aspects as well as a risk level.
10
Content available remote Wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wypracowano propozycję efektywnych, prawnie dozwolonych, sposobów wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych. Propozycja stanowi prywatne przemyślenia i nie powinna być traktowana, jako jedyna z możliwych wykładnia wykorzystania zasobów uczelni do celów komercyjnych według obowiązującego prawa. Informacje podstawowe Udostępnienie infrastruktury uczelni publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest obowiązkiem uczelni dysponującej zasobami pochodzącymi z dotacji budżetowej państwa, stanowiąc element efektywnego gospodarowania powierzonym majątkiem w interesie społecznym. Łatwo wykazać wiele powodów udostępniania infrastruktury, do których można zaliczyć: propagowaną w HORIZON 2020 ideę tworzenia Living Lab-ów, rosnące koszty utrzymania infrastruktury uczelni, których nie daje się pokryć w ramach przyznawanych dotacji, korzystanie z dotacji na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych wymuszające ich udostępnianie, konieczność umożliwienia przez uczelnię prowadzenia komercjalizacji pośredniej itd. Wynika z tego, że nie tracąc z uwagi misji i dobra instytucji, uczelnie powinny jak najlepiej służyć gospodarce i społeczeństwu, które przecież łoży na ich utrzymanie. Szczególnie misja komercjalizacji budzi wiele wątpliwości w świetle ostatnich zmian prawnych. Metody Zastosowane tutaj metody badawcze opierają się na analizie piśmiennictwa i wypracowaniu na tej podstawie efektywnych, prawnie dozwolonych, wytycznych do wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych. Wyniki i wnioski. Najwygodniej komercjalizację prowadzić jako wydzieloną działalność gospodarczą uczelni w formie spółek prawa handlowego. Takie działanie ekstremalnie utrudnia nielegalne wspieranie dzielności gospodarczej przez fundusze dotacyjne. Alternatywą realizacji działalności komercyjnej w spółkach jest wprowadzenie pełnej identyfikowalności finansowej na uczelni, co nie tylko spowoduje konieczność zwiększenia zatrudnienia, lecz nadal będzie stwarzało zagrożenie powstawania zabronionych przepływów finansowych.Skierowanie działalności gospodarczej do spółek prawa handlowego ma tę zaletę, że daje możliwość ich odpłatnej współpracy z uczelnią poprzez leasing pomieszczeń i aparatury. Umożliwia to rewitalizację czasami uciążliwej do utrzymania lub niechcianej infrastruktury. Dodatkowo, prowadzenie działalności gospodarczej przez pracowników i studentów uczelni daje im dodatkowe możliwości zarobkowania i zdobywania umiejętności biznesowych.Należy rozważyć sposoby pokonania największej przeszkody w transferze technologii, polegającym na braku dostosowania wyników projektów do możliwości zaaplikowania ich u konkretnego wytwórcy lub dostarczyciela usług, poprzez celowo zaplanowane i przeprowadzone prace wdrożeniowe. Wydaje się rozsądnym przyjąć, że wszelka tymczasowa działalność na uczelni realizowana będzie, jako projekty. Ze względu na brak możliwości napisania uniwersalnej instrukcji prowadzenia projektów, wszelkie szczegółowe ustalenia zawierane są w umowie cywilno-prawnej spisanej pomiędzy uczelnią a zespołem realizującym projekt.
EN
The aim of the paper was to discuss commercialisation possibilities of research findings pertaining to the biopreparation for plant growth stimulation in unfavourable soil conditions, which is based on specialized bacterial consortium. The production foundation of the biopreparation is the technology regarding the immobilisation of micro-organisms on mineral-organic media and sodium alginate, taking the form of a capsule. As a result of the conducted analyses, the potential effectiveness of investment in the technology and available solutions on the market were assessed in addition to strengths and weaknesses of the biopreparation. It was also stated that the prospective benefits following from the commercialization of the invention are very high.
PL
Od początku cywilizacji postępuje proces utechnicznienia człowieka i jego działalności. Rewolucja przemysłowa XVIII wieku i rewolucja naukowo-techniczna XX wieku proces ten przyspieszyły. Rewolucja informacyjna i nowa przestrzeń społeczna – cyberprzestrzeń są obecnie wyrazem tego procesu. W coraz większej mierze technika podlega komercjalizacji i marketyzacji. Ma to znaczenie dla jej kształtu. Technika jest wytworem ludzi i ich kultury, ale często dominuje i wpływa determinująco na rozwój kultury, jej kierunki i produkty. Wzajemne relacje techniki i kultury są bardzo złożone i wielowymiarowe. Ich przyszłość jest trudna do przewidzenia.
EN
Technologization of man and his activities has been progressing since the beginning of the human civilization. The Industrial Revolution of the 18th century and the scientific and technological revolution of the 20th century have made this process even accelerated. Its present form is the information revolution and the new social space, i.e. cyberspace. Technology nowadays is a subject of increasing commercialization and marketization what has a significant influence on its “shape”. Technology is a creation of men and their cultures, however not rarely is dominating and impacting culture, its development, directions and products. Mutual relations of technology and culture are very complex and multidimensional. Their future is hard to predict.
PL
W artykule przedstawiono możliwe scenariusze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz stosowane modele rynkowe komercjalizacji. Omówiono korzyści wynikające z wdrożenia opracowanej innowacji oraz koszty z tym związane. Opisano bariery rynkowe, które napotykają właściciele nowej technologii, oraz dobre praktyki, których stosowanie wpływa na skuteczny transfer wiedzy na rynek. Wymieniono też zewnętrzne źródła finansowania, pomagające w osiągnięciu założonego celu strategicznego. Na koniec omówiono proces komercjalizacji przykładowego innowacyjnego produktu.
EN
The article features possible scenarios how to commercialize the results of scientific research, along with the commercialization models, benefits and costs. The authors presented some barriers encountered by the owners of new products or technologies as well as best practices that can help to successfully transfer the knowledge to the market. Additionally, the article discusses some problems encountered by scientists in this respect and programs that finance the commercialization processes. Finally, the authors presented a sample commercialization process of an innovative product.
PL
Koncepcja długu technologicznego organizacji wywodzi się z praktyki zarządzania długiem technicznym w sektorze IT. Jej zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem może umożliwić określenie obszaru optymalizacji procesów organizacyjnych, kluczowych dla skutecznej komercjalizacji produktów opartych na rozwoju innowacyjnym.
EN
Organization technological debt conception is derived from the IT sector management process practice. Its generalization and application in the company management process could be helpful for key organization process optimization, which is particular important for innovation based product effective commercialization.
PL
W artykule zaprezentowano metodę budowy strategii komercjalizacji dla rozwiązania będącego wynikiem badań naukowych. Omawiana technologia jest na wczesnym etapie rozwoju. Opracowana metoda komercjalizacji ma pozwolić na prawidłowe spozycjonowanie przyszłego produktu na globalnym rynku. Proces komercjalizacji ma w przyszłości również przynieść odpowiednie dochody twórcom i zabezpieczyć ich prawa majątkowe.
EN
The paper presents a method of commercialization strategy. The strategy is dedicated for a technology being a result of scientific research. The technology is at an early stage of development. The method of commercialization allow the high position of the final product on the global market. In the future the commercialization process should also bring the authors adequate income and protect their property rights.
PL
Komercjalizacja wyników badań jest ostatnim etapem procesu zdobywania wiedzy o zjawisku lub nowym wyrobie. Na tym etapie są ujawniane wszelkie błędy metodyczne i niedopracowania projektu badawczego. Przyczyny błędów leżą w obszarze organizacji pracy. W artykule przedstawiono bariery organizacyjne komercjalizacji wyników badań. Przedstawiono punkt widzenia przedsiębiorców oraz kadry inżynieryjno-technicznej firm. Na końcu artykułu umieszczono propozycje udoskonalenia sposobu oceny wniosków składanych w systemie OSF.
EN
Commercialization of research results is the last stage of the process of the knowledge acquisition or in a new product. At this stage there are revealed all methodological mistakes and shortcomings of the research project. Reasons for such mistakes are caused by the insufficient work organization. In the article there are described all organizational barriers of the commercialization of the research results. The article reports the point of view of entrepreneurs and the engineering technical staff of companies. At the end there are proposals for improvement of applications’ evaluation in the OSF system.
EN
The theoretical and methodological foundations of intellectual technologies monitoring that are based on intellectual property are considered in the article. We prove that the evaluation of intellectual technologies market opportunities by the enterprise, the state of their target market, market changes on it to determine the position of the enterprise relatively goods analogs and substitute goods and identification of possible prospects and areas of intellectual development can be done very effectively using the principles and methods of economic monitoring. Methodical provision of monitoring commercial potential of intellectual property using the function of tangential economic effect is elaborated.
EN
The methodology to assess technology readiness is currently the key instrument in supporting the decisions to finance research and development projects. It was originally used in the area of aviation and space technologies, where the requirements connected with reliability and resilience to extremely difficult conditions are very high. Nowadays the methodology is used in Poland in the evaluation of research and development activities related to commercial market that is characterized by massive diversity. The need to apply this methodology in the process of commercializing new products is indicated in this study.
EN
Scientific literature considering modes and methods of enterprises innovative products commercialization was analyzed in the article. Also authors’ opinions about commercialization of innovative products by manufacturing companies through using the products for own needs were described. Based on the information from the studied literature and statistical data was concluded that the most appropriate and most popular method of commercializing innovative products by machine-building companies is using the products for the needs of the company (for internal needs or for product sales). However, this method has significant advantages as well as partial disadvantages expressed in certain risks occurring during commercialization process implementation. To provide clearer understanding of these issues the article describes the special features of the aforementioned method in accordance with business objectives and conditions of use in the enterprise.
20
Content available remote Formy przestrzeni komercyjnych w krajobrazie polskich miast
PL
Funkcje handlowe mają bardzo istotne znaczenie dla rewitalizacji zespołów miejskich. Różnorodne formy handlowe jak rynki i place targowe, hale sukienne, czy pasaże, na przestrzeni wieków wzbogacały koloryt przestrzeni publicznych w mieście. Struktura urbanistyczna przez ostatnie 25 lat wolnego rynku w Polsce pod wpływem nowych funkcji komercyjnych uległa wielu deformacjom. Atrakcyjne, umieszczone wewnątrz galerii miejskich i centrów handlowych funkcje przyczyniają się do degradacji zewnętrznych, otaczających ulic. Rozrzucone w przestrzeni miasta centra handlowe, izolowane powierzchniami parkingów od sieci powiązań pieszych, pogłębiają wewnętrzne peryferia. Wahania światowej ekonomii skłaniają nas do refleksji nad skalą interwencji komercyjnych w mieście, kierując w stronę ograniczania funkcji handlowych, a w szczególności wielkopowierzchniowych. Właściwa relacja funkcji komercyjnych z pięknym krajobrazem miejskim może i powinna być traktowana jako element promocji miasta. Działanie w obszarach dziedzictwa kulturowego wymaga jednak wypracowania instrumentów, które umożliwiłyby ochronę istniejących wartości.
EN
Commercial functions are very important to the process of urban revitalization. Various commercial forms of trade, such as markets, marketplaces, cloth halls have enriched the public spaces of cities over the centuries. Over the last 25 years of the free market in Poland, we have observed deformations within the urban structure caused by new types of commercial functions. The attractive functions of urban malls and shopping centers, which are usually placed inside, cause the degradation the streets located outside. Shopping centers, spread within the city and isolated by parking areas from pedestrian networks, contribute to the growth of inner peripheries. The fluctuations of the global economy should lead us however, to the delimitation of commercial functions, especially the largest ones. The proper relations between these commercial areas and the beautiful landscape of the city can be used as an element of building the city's image. Ventures within the historical city centers require the development of new instruments which would allow us to protect existing values.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.