Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spring wheat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Municipal sewage sludge from rural sewage treatment plants is characterized by a substantial content of organic matter and macronutrients, which can be used in cultivation of cereals. In a farm located in the commune of Iwanowice in the south of Poland (Malopolska province), municipal sewage sludge was applied under spring wheat cultivation. The experiment was set up on heavy soil with slightly acid reaction and medium content of available forms of P, K, Mg. Application of sewage sludge in a dose of 23 Mg fresh matter per hectare (4.21 Mg d.m.) led to no significant changes in chemical properties of the soil. Application of sewage sludge significantly increased yield of spring wheat. That increase led to a significant decrease in the content of N, P, K, Na, Mg and Ca in spring wheat. Utilization of N, Mg, K, P and Ca from sewage sludge by spring wheat was at a level of 82, 63, 44, 36, 9 %, respectively, of the amount introduced with the waste. Application of municipal sewage sludge significantly decreased the value of Ca : P ratio in spring wheat grain and straw. The sewage sludge did not cause a significant change in the values of Ca : Mg, K : Na, K : (Ca+Mg), K : Mg and K : Ca ratios in spring wheat grain and straw. Municipal sewage sludge can be used environmentally, including for fertilization of cereals, provided that environmental standards are kept.
2
Content available remote Wpływ nawozów na bazie struwitu na plon i cechy struktury pszenicy jarej
PL
Wytworzono granulowany wieloskładnikowy nawóz azotowo-fosforowo-magnezowy (struwit) oraz nawóz azotowo-fosforowo-potasowo- magnezowo-siarkowy (na bazie struwitu) metodą granulacji ciśnieniowej w prasie walcowej. W doświadczeniu mikropoletkowym badano wpływ nawożenia tymi nawozami zastosowanymi przedsiewnie w kombinacjach z saletrą amonową, w porównaniu ze standardowym nawożeniem NPK, na plonowanie i wybrane komponenty plonu pszenicy jarej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnić w plonie ziarna, plonie ziarna z rośliny i z kłosa, liczbie kłosów, liczbie ziaren z rośliny i z kłosa oraz we współczynnikach rozkrzewienia produkcyjnego. Najmniejszą istotną statystycznie liczbę roślin w porównaniu z obiektem kontrolnym stwierdzono w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie przedsiewne saletrą amonową (dawka N 32 kg/ha) i struwitem (dawki N, P2O5 oraz MgO odpowiednio 18 kg/ha, 100 kg/ha oraz 64,4 kg/ha) oraz nawożenie pogłówne saletrą amonową (dawka N 40 kg/ha). Największą istotną statystycznie masę 1000 ziaren pszenicy jarej stwierdzono w obiekcie, w którym zastosowano przedsiewnie nawóz NPKMgS na bazie struwitu (dawki N, P2O5, K2O, MgO i SO3 odpowiednio 68 kg/ha, 100 kg/ha, 100 kg/ha, 64,8 kg/ha i 148 kg/ha) oraz pogłównie saletrę amonową (dawka N 22 kg/ha). Zaobserwowano tendencję większego krzewienia się pszenicy jarej w obiektach, w których stosowano struwit i nawóz na bazie struwitu w kombinacjach z saletrą amonową w porównaniu z obiektem, w którym zastosowano standardowe nawożenie NPK.
EN
Struvite and a struvite-based multicomponent fertilizer were granulated by compacting in a roll press and applied in spring wheat growing. No statistically significant differences in grain yield, grain yield per plant, grain yield per ear, number of ears, number of grains per plant and ear and productive tillering coeff. were obsd. when compared to a control plot. The highest mass of 1000 kernels was stated on plots where the multicomponent fertilizer with highest P2O5 and K2O doses was used. The tendency of higher tillering of spring wheat was obsd. when struvitebased fertilizers were compared to control (standard NPK fertilization).
EN
The research was carried out in 2012-2014 at the Agricultural Experimental and Didactic Department of Gorzyń, a branch of Brody, belonging to the Poznań University of Life Sciences, as part of a static experiment established in 2006. The influence of the type of cover crop: white mustard and mixture of yellow lupine as well as field pea along with the method of the soil tillage for sowing cover crop and repeated cultivation of spring wheat on soil structure were investigated. The research carried out showed that the most favorable effect on the soil value structure index was exerted by the ploughing of white mustard, followed by ploughing or direct sowing of spring wheat. Direct sowing of both white mustard and spring wheat increased the weighted average diameter of aggregates (MWDa) in soil layers 0-10 and 10-20 cm. White mustard cultivation in a cover crop contributed to an increase in the rate of soil lumping and a significant decrease in soil pulverising in both analyzed soil layers (0-10 and 10-20 cm).
PL
Badania prowadzono w latach 2012-2014 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Gorzyniu, filia Brody, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach doświadczenia statycznego założonego w roku 2006. Badano wpływ rodzaju międzyplonu ścierniskowego: gorczycy białej i mieszanki łubinu żółtego z grochem siewnym odmiany Tarchalska oraz sposobu uprawy roli pod wysiew międzyplonu ścierniskowego i monokulturowej uprawy pszenicy jarej na strukturę gleby. Wykazano, że najkorzystniej na wartość wskaźnika struktury gleby wpłynęło wykonanie podorywki pod wysiew gorczycy białej, następnie zaś orki siewnej lub siewu bezpośredniego pszenicy jarej. Wykonanie siewu bezpośredniego zarówno gorczycy białej, jak i pszenicy jarej, wpływało na zwiększenie średniej ważonej średnicy agregatów (MWDa) w warstwach gleby 0-10 i 10-20 cm. Uprawa gorczycy białej w międzyplonie ścierniskowym przyczyniła się do wzrostu wskaźnika zbrylenia gleby oraz istotnego zmniejszenia rozpylenia gleby w obu analizowanych jej warstwach (0-10 i 10-20 cm).
PL
Przedstawiono wpływ zawiesinowego bionawozu fosforowego z popiołu stosowanego w ilościach odpowiadających wprowadzeniu P₂O₅ w dawkach 40, 60 i 80 kg/ha na gromadzenie biomasy oraz wybrane cechy fizjologiczne pszenicy jarej. Odniesieniem dla bionawozu były nawozy standardowe (superfosfat, fosforyt) oraz obiekt kontrolny bez nawożenia fosforem. Analizowano także wpływ pełnej ochrony chemicznej pszenicy przed patogenami na tle obiektów niechronionych. Działanie bionawozu na produkcję biomasy nadziemnej pszenicy było porównywalne z nawozami standardowymi. Intensywność fotosyntezy (A) i transpiracji (E) u roślin były bardzo zróżnicowane, chociaż bionawóz z dawką P₂O₅ 80 kg/ha zazwyczaj warunkował ten sam poziom lub podwyższał A i zwiększał E w relacji do nawozów standardowych w analogicznej dawce. Wpływ wzrastających dawek fosforu w bionawozie na te parametry nie był jednoznaczny. Rośliny zasilane bionawozem w dawkach P₂O₅ 60 i 80 kg/ha gospodarowały wodą (od fazy strzelania w źdźbło) podobnie do nawożonych nawozami standardowymi wnoszącymi P₂O₅ w ilości 40 kg/ha. Ochrona chemiczna zazwyczaj znacząco zmieniała biomasę i wymianę gazową u roślin pszenicy jarej.
EN
Suspension P biofertilizer made of sewage sludge ash (enriched with Bacillus megaterium) was tested in a field expts. involving spring wheat and compared to conventional fertilizers (superphosphate, phosphorite). Three levels of P₂O₅ dosis (40, 60 and 80 kg/ha) and 2 levels of plant protection (without protection, full plant protection) were used. Ash-based biofertilizer was equally effective in plant biomass accumulation as the com. one.
PL
W eksperymencie polowym badano wpływ granulowanego bionawozu fosforowego wytworzonego z popiołu i krwi z dodatkiem bakterii solubilizujących fosfor Bacillus megaterium, w dawkach P₂O₅ 40-80 kg/ha na wybrane morfologiczne cechy pszenicy jarej (obsada roślin po wschodach, obsada kłosów, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, parametry liścia, długość kłosa i masa ziarna z kłosa) oraz cechy fizjologiczne (intensywność fotosyntezy i intensywność transpiracji). Odniesieniem dla bionawozu był nawóz fosforowy z popiołu i krwi bez bakterii, superfosfat oraz obiekt kontrolny bez nawożenia fosforem. Bionawóz oraz nawóz z popiołu i krwi kształtowały cechy morfologiczne zazwyczaj tak samo jak superfosfat. Intensywność wymiany gazowej u roślin zasilanych nawozami z surowców odpadowych i superfosfatem na ogół była podobna.
EN
A granulated P biofertilizer made of sewage sludge ash and dried animal blood was activated with Bacillus megaterium and compared in field expts. on spring wheat to a similar prepn. without bacteria and to superphosphate. Three levels of P₂O₅ were used (40, 60 and 80 kg/ha). Plant d. after sprouting, ears density, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, photosynthesis and transpiration intensity were detd. Fertilizers from ash and blood equalled the com. one in terms of their influence on the morphol. attributes of spring wheat. The intensities of gas exchange in plants supplied with fertilizers from waste materials and superphosphate were mostly comparable.
PL
Zarówno nadmiar, jak i niedobór mikroelementów może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych. Do zachwiania odpowiedniej ich ilości przyczynia się między innymi chemizacja rolnictwa, dlatego ważnym zagadnieniem jest określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w roślinach uprawnych. W badaniach modelowych oceniono wpływ nawożenia siarką i magnezem przy różnych stosunkach N : P : K na zawartość miedzi i cynku w roślinach uprawnych. Zawartość wybranych mikroelementów oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej zarówno w plonie głównym, jak i ubocznym w jarych formach rzepaku, pszenicy oraz jęczmienia. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że aplikacja siarki i magnezu przy różnych stosunkach N : P : K wpływa na zamiany zawartości miedzi i cynku w roślinach testowych.
EN
Both excess and deficiency of micronutrients can adversely affect the normal growth and development of crop plants. To spoil the appropriate amount of micronutrients contributes among others the chemistry of agriculture. It is therefore important to determine the effect of differentiated mineral fertilization on the content of micronutrients in crop plants. In model studies, the effects of sulfur and magnesium fertilization with different ratios of N : P : K on copper and zinc content in crop plants were evaluated. The content of selected micronutrients was determined by atomic absorption spectrometry in both main and secondary crops in spring forms of rape, wheat and barley. The results obtained allow to conclude, that application of sulfur, magnesium with different ratios of N : P : K affects the content of copper and zinc in test plants.
EN
The aim of the study was to evaluate the diversity of invertebrate groups in spring wheat cultivated in different crop production systems. The field experiment was established in 1994 in experimental plot at Agricultural Experimental Station of IUNG-PIB Kępa in Osiny. The research was conducted in 2014-2016 on spring wheat fields in organic, conventional and integrated systems. At designated points in each year of research, biological material was collected, using two methods: sweep net and pitfall traps. The number of invertebrates in each order was determined and compared, as well as the variety of orders. Simpson's diversity index and Shannon-Wiener's index were used to assess their diversity. In spring wheat, about two times more spiders and pollinating insects were found in organic system than in conventional and integrated systems. Beetles (Coleoptera) were the dominant group of invertebrates in spring wheat in all crop production systems. The highest values of the Simpson and Shannon-Wiener’s diversity indexes calculated for invertebrate orders were recorded in the organic system, while the smallest in the integrated system.
PL
Celem prowadzonych badań była ocena różnorodności zgrupowań bezkręgowców w pszenicy jarej uprawianej w różnych systemach produkcji roślinnej. Do przeprowadzenia badań wykorzystano doświadczenie polowe założone w 1994 r. w RZD IUNG-PIB Kępa w Osinach. Badania prowadzono w latach 2014-2016 na polach pszenicy jarej w systemie ekologicznym, konwencjonalnym oraz integrowanym. W wyznaczonych punktach w każdym roku badań zbierano materiał biologiczny czerpakiem entomologicznym oraz metodą pułapek ziemnych. Określono i porównano liczebność osobników bezkręgowców w poszczególnych rzędach, a także różnorodność rzędów. Do oceny wykorzystano wskaźnik różnorodności Simpsona oraz wskaźnik Shannona-Wienera. W pszenicy jarej uprawianej ekologicznie stwierdzono około dwa razy więcej pająków i owadów zapylających niż w systemach konwencjonalnym i integrowanym. Dominującą grupą organizmów bezkręgowych w pszenicy jarej we wszystkich systemach produkcji roślinnej były chrząszcze (Coleoptera). Najwyższe wartości wskaźników różnorodności Simpsona oraz Shannona-Wienera wyliczone dla rzędów bezkręgowców odnotowano w systemie ekologicznym, natomiast najmniejsze w systemie integrowanym.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of ‘Monsun’ spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality corre¬spond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optima nitrogen fertilisation rate in ‘Monsun’ spring wheat, in both water variants, was 180 kg.ha-1 (pre-sowing 120 kg .ha-1 and top dressing 60 kg ha-1).
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości metali ciężkich w glebach i roślinach, jako wskaźnika antropopresji terenu rolniczego zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie Huty Miedzi GŁOGÓW. W badaniach określono zawartość miedzi i ołowiu w glebach i ich wpływ na uprawę pszenicy jarej i ozimej. Łącznie wyznaczono 20 punktów (powierzchni badawczych), z których pobrano próbki gleby z powierzchniowej warstwy 0-30 cm. Poboru próbek roślin dokonano w tych samych punktach badawczych, w których zebrano materiał glebowy. Zawartość metali ciężkich badano w całym zebranym materiale roślinnym i ziarnie obu zbóż. Wyniki badań wskazują, iż zawartość analizowanych pierwiastków śladowych w glebach, mimo podwyższonego poziomu Cu, nie powoduje migrowania tych metali w układzie gleba-roślina. Nie stwierdza się także istotnych różnic w zawartości Cu i Pb między pobranymi próbkami roślin pszenicy ozimej i jarej. Oba te zboża pod warunkiem stałej kontroli mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne, paszowe, a także przemysłowe.
EN
The aim of conducted studies was to determine the content of heavy metals in soils and plants as an indicator of anthropogenic pressure in an agriculture area located in the vicinity of the Copper Smelter GŁOGÓW. The research has identified the content of copper and lead in soils and their impact on spring and winter wheat crops. In total 20 points were set, where samples were taken from the surface layer 0-30 cm. Plant samples were collected in the same points as soil samples. Heavy metals content was examined throughout the plant and the grain of both cereals. The results indicate that the content of analyzed trace elements in soils despite elevated level of Cu does not cause migration of these metals in the soil-plant system. Significant differences in Cu and Pb content between the collected samples of spring and winter wheat crops has not been identified. Both of these cereals can be used for consumption, feed and industrial purposes when provided constant control.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, w którym oceniano wpływ zawiesinowego bionawozu fosforowego z popiołu w dawkach P₂O₅ 40, 60 i 80 kg/ha na wybrane cechy pszenicy jarej (obsada roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła oraz długość, szerokość, obwód i powierzchnia liścia, długość kłosa i masa ziarna z kłosa). Odniesieniem dla bionawozu były nawozy standardowe (superfosfat, fosforyt) oraz obiekt kontrolny bez nawożenia fosforem. Analizowano także wpływ pełnej ochrony chemicznej pszenicy przed patogenami na tle obiektów nie chronionych. Wpływ bionawozu na morfologię roślin pszenicy jarej był porównywalny z wpływem nawozów tradycyjnych. Zróżnicowane dawki fosforu zmieniły znacząco tylko parametry liścia w fazie strzelania w źdźbło. Ochrona chemiczna zwiększyła wartości wszystkich badanych cech z wyjątkiem charakterystyk liścia.
EN
Suspension P biofertilizer made from sewage sludge ash and enriched with Bacillus megaterium was compared in field expts. on spring wheat to superphosphate and phosphorite. Three levels of P₂O₅ (40, 60 and 80 kg/ha) and 2 levels of plant protection (without protection, full plant protection) were used. The effects of biofertilizer on plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length and mass of grain from ear were studied. The new biofertilizer was as active as the com. ones. Full chem. protection improved morphol. attributes of the plants.
EN
Two bacterial strains, Serratia fonticola ART-8 and Pseudomonas putida ART-9, were isolated from soil sown with rye in a monoculture. Although the S. fonticola strain produced more chitinase than the P. putida strain, P. putida produced more cellulase, lipase, HCN, and fluorescent siderophores. P. putida also solubilized more phosphate, and was the only strain to produce pyoverdine. Neither bacteria produced indoleacetic acid (IAA), nor did they produce siderophores on the CAS medium. Neither of the strains was highly effective at inhibiting Fusarium culmorum (~5%) or F. oxysporum (~24%). Wheat plants inoculated with these bacterial strains had higher (5.7-10.0%) thousand kernel weight and there appeared to be a positive association between thousand kernel weight and ear length.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM) na występowanie fuzariozy kłosów pszenicy jarej w uprawie polowej oraz ocena wzrostu i rozwoju roślin, a także zawartości chlorofilu w liściach pod wpływem biopreparatu Efektywne Mikroorganizmy stosowanego doglebowo oraz w formie oprysków na rośliny. Ponadto pszenicę infekowano zarodnikami Fusarium spp. w celu wywołania fuzariozy. Oznaczano wystąpienie fuzariozy oraz indeks fuzariozy kłosa. Ponadto poddano analizie parametry biometryczne: masę, długość elementów części nadziemnej i podziemnej roślin oraz oznaczano frakcję chlorofilu a i b w liściach. Wykazano znaczącą skuteczność testowanego biopreparatu w zwalczaniu fuzariozy kłosów pszenicy jarej. Największą skuteczność w zwalczaniu patogena grzybowego uzyskano pod wpływem wprowadzenia biopreparatu doglebowo z zastosowaniem oprysku roślin w fazie krzewienia, dzięki czemu zmniejszyło się w 80% występowanie indukowanej fuzariozy. Preparat EM korzystnie wpływał również na rozwój roślin, szczególnie w początkowych fazach rozwoju, natomiast nie zanotowano istotnego wpływu EM na zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the preparation of Effective Microorganisms on the incidence of Fusarium head blight in spring wheat in the field and to evaluate plant growth and development and chlorophyll content in leaves under the influence of biopreparation. Effective Microorganisms were applied into the soil and sprayed on plants. Furthermore, wheat was infected with spores of Fusarium spp. to induce FHB in order to determine the disease incidence and FHB index. Biometric parameters: the weight and length of aboveground and underground plant parts and chlorophyll a and b in leaves were determined. Studies showed significant efficiency of biopreparation in controlling Fusarium head blight in spring wheat. Most effective in the control of fungal pathogen was the application of biopreparation into the soil with spraying plants in spread stage, which caused a 80% reduction in the occurrence of induced disease. EM preparation had a beneficial effect on plant growth, especially in the early stages of development, whereas no significant effect of EM on leaf chlorophyll content was noted.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, na podstawie którego oceniano wpływ bionawozów z popiołu i kości oraz wodnego roztworu popiołu na tle superfosfatu i fosforytu na dynamikę wzrostu i akumulację biomasy oraz wybrane cechy fizjologiczne pszenicy jarej. Stwierdzono, że efekt działania bionawozów na akumulację biomasy nadziemnej pszenicy i tempo jej gromadzenia był porównywalny z nawozami tradycyjnymi, masa ziarna roślin nawożonych bionawozami była większa niż po zastosowaniu fosforytu, a podobna do osiągniętej na polach z superfosfatem. Bionawozy kształtowały intensywność fotosyntezy na takim samym lub wyższym poziomie jak nawozy tradycyjne, a proces transpiracji ograniczały silniej niż fosforyt.
EN
Bone and ash-based P biofertilizers and an aq. Suspension of ash were used for growing spring wheat and compared with phosphorite and superphosphate in growth dynamics, biomass accumulation and selected physiol. attributes of the plants in field expts. The grain mass increase in plants fertilized with the biofertilizer was higher than that fertilized with phosphorite and comparable to that fertilized with superphosphate. The photosynthesis intensity was at the same or at a higher level than after use of conventional fertilizers. The other growth parameters did not differ significantly.
PL
W doświadczeniu polowym z pszenicą jarą oceniano właściwości użytkowe bionawozów z popiołu i kości pod kątem ich oddziaływania na obsadę rośliny testowej po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, wyleganie łanu i nasilenie chorób grzybowych. Działanie bionawozów odnoszono do tradycyjnych nawozów (superfosfat, fosforyt), roztworu popiołu z wodą oraz obiektu bez nawożenia fosforem. Pod względem wpływu na wymienione cechy agronomiczne nowe bionawozy nie ustępowały nawozom komercyjnym. Zadowalającą skuteczność nawozową wykazywał również roztwór popiołu.
EN
Bone and ash-based biofertilizers and an aq. Suspension of ash from sewage sludge incineration were used for growing spring wheat in field expts. The test plants were studied for d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, standing corn lodging and intensity of fungal diseases. The new P-contg. Biofertilizers were as active as the com. ones (superphosphate, phosphorite). The ash suspension showed also a satisfactory fertilizing effectiveness.
PL
Przedstawiono zróżnicowanie gatunkowe zachwaszczenia pszenicy jarej nawożonej bionawozami fosforowymi na tle nawozów standardowych (superfosfat, fosforyt) i obiektu bez nawożenia fosforem. Źródłem fosforu w bionawozach były popiół i kości, a do jego solubilizacji wykorzystano mikroorganizmy Bacillus megaterium. Wykazano dużą zbieżność bogactwa gatunkowego i składu florystycznego chwastów w pszenicy jarej nawożonej bionawozami w porównaniu z obiektami nawożonymi nawozami standardowymi. Gatunkami dominującymi pod względem liczebności i biomasy, niezależnie od wariantu nawozowego, były Chenopodium album i Fallopia convolvulus. Ograniczenie ich obfitości odnotowano na polach wzbogaconych fosforem z popiołu.
EN
Two P-contg. biofertilizers made of ash and bone-based suspensions were used for cultivation of spring wheat to study the biodiversity of weeds. No substantial differences in weed communities were obsd. when com. superphosphate and phosphorite fertilizers or ash in water were used for fertilizing.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w roku 2013 w Duninowie (54o539’ N, 16o830’ E). Badanymi czynnikami były: I. czynnik 6 wariantów nawożenia, II. 2 poziomy stosowania preparatu Efektywne Mikroorganizmy. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu popiołów z biomasy na podstawie porównania ich działania z nawozem wapniowym oraz biokompostem BIOTOP w połączeniu z preparatem mikrobiologicznym Efektywne Mikroorganizmy (EM). Przedmiot badań stanowiła analiza wpływu tych popiołów wprowadzonych do gleby na plon i strukturę plonu oraz parametry fizjologiczne pszenicy jarej odm. Bombona. Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanych wariantów nawozowych na wzrost plon pszenicy jarej odm. Bombona. W wyniku wprowadzenia nawozu postaci kompostu BIOTOP uzyskano wzrost zawartości chlorofilu w liściach pszenicy odm. Bombona (SPAD) oraz wielkości powierzchni asymilacyjnej łanu przypadającą na jednostkę powierzchni pola (LAI). Zastosowanie preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM) nie miało wpływu na analizowane w doświadczeniu parametry fizjologiczne (plon, obsada kłosów, SPAD, LAI) charakteryzujące pszenicę jarą odm. Bombona.
EN
Field experiment was conducted in 2013 in Duninowo (54o539’ N, 16o830’ E). The experimental factors were: I. factor - 6 variants of fertilization, and II. - two level of EM preparations. The aim of this study was to evaluate the impact of ash from biomass by comparing its effect with the calcium fertilizer and compost BIOTOPE in conjunction with the preparation of microbiological Effective Microorganisms (EM). The impact of ash from biomass introduced into the soil on yield and yield structure and physiological parameters of spring wheat was analyzed No significant impact of the various variants of fertilizer application on the yielding of spring wheat cv.Bombona was confirmed. As a result of the form of compost fertilizer BIOTOPE, an increase in the content of chlorophyll in leaves of wheat cv Bombona (SPAD) and the size of canopy assimilation area per unit area of the field (LAI). The application of EM did not affect the physiological parameters (yield, the number of ears per area unit, SPAD, LAI) characterizing the spring wheat cv. Bombona.
17
Content available Ocena energetyczna technologii uprawy pszenicy jarej
PL
Badania przeprowadzono w latach 2011-2012 w RZD Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Celem badań była ocena wielkości i struktury nakładów energetycznych poniesionych w następstwie zastosowania międzyplonu i zróżnicowanych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy jarej. Do analizy nakładów energetycznych ponoszonych na uprawę pszenicy zastosowano metodykę energochłonności skumulowanej. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że zastosowanie międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej wysiewanego po podorywce powodowało zwiększenie nakładu energii skumulowanej o 13,7%, a w przypadku wysiewu międzyplonu w siewie bezpośrednim o 31,5%. Zastąpienie uprawy orkowej agregatem uprawowym zmniejszyło nakłady energii skumulowanej o 9,3%. Wyliczona wartość wskaźnika efektywności energetycznej była najniższa przy uprawie pszenicy jarej w technologii orkowej i różniła się istotnie od wartości uzyskanych w pozostałych technologiach.
EN
A field study was carried out in 2011-2012 at the Research Station Brody belonging to Poznan University of Life Sciences. The experiment was assumed with blocks randomized in four repetitions. The objective of the study was to determine the size and structure of energy inputs incurred as a result of catch crop and varied field cultivation systems of spring wheat production use. It was found that the use of catch crop from white mustard sown after skimming resulted in the increase of the accumulated energy input by 13.7 per cent and in direct sowing technology by 31.5 per cent as compared to the treatment where catch crop was not cultivated. Replacement of plow tillage with a cultivation aggregate decreased accumulated energy inputs by 9.3 per cent. The value of energy efficiency index was the lowest at spring wheat in plow technology and there was significant difference as compared to the other technology.
EN
Agricultural alternative for utilization of municipal sewage sludge from some treatment plants, despite still existent doubts, seems the most optimal solution. The condition, which must be fulfilled for such use of sewage sludge are not only legal restrictions, but also dosage of these materials – well considered and justified by agrotechnology. Therefore, the research aimed at determining whether the use of municipal sludge for fertilization would lead to diversification of the contents of selected microelements in spring wheat grain regarding its fodder value. The experiment was conducted in field conditions on the soil classified to Stagnic Gleysol. Zinc, copper, manganese and iron were assessed after dry mineralization of the material by ICP-AES method. On the basis of obtained results it was stated that application of sewage sludge in moderate doses, in compliance with plant requirement for nutrients did not cause any excessive accumulation of the analysed microelements in wheat grain. However, it should be stated that the problem does not concern only microelement content but also the relationships between them, as has been confirmed on the basis of value of Fe:Mn ratio, which indicated manganese deficiency in the analysed grain, irrespective of the applied fertilization.
PL
Rolnicza alternatywa wykorzystania komunalnych osadów ściekowych z niektórych oczyszczalni, mimo nadal wielu wątpliwości wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Warunkiem do spełnienia przy takim wykorzystaniu osadów ściekowych są nie tylko obostrzenia umocowane prawnie, ale również przemyślane i uzasadnione agrotechnicznie dawkowanie tych materiałów. Dlatego celem badań było określenie czy wykorzystanie do nawożenia osadów komunalnych spowoduje zróżnicowanie zawartości wybranych mikrślementów w ziarnie pszenicy jarej w aspekcie wartości paszowej. Badania przeprowadzono w warunkach polowych na glebie zaliczonej do Stagnic Gleysol. Cynk, miedź, mangan i żelazo oznaczono po suchej mineralizacji materiału metodą ICP-AES. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie osadów ściekowych w umiarkowanych dawkach, zgodnych z zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe, nie spowodowało nadmiernego nagromadzenia badanych mikrślementów w ziarnie pszenicy. Należy jednak stwierdzić, że problem nie dotyczy tylko zawartości mikrślementów, ale również relacji między nimi, co potwierdzono na podstawie wartości stosunku Fe:Mn, który wskazywał na niedobór manganu w analizowanym ziarnie, niezależnie od zastosowanego nawożenia.
EN
Research hypothesis adopted in the conducted experiments assumed that composted biodegradable waste used for fertilization should have a positive influence not only on spring wheat grain yield but also on its biological value. The investigations aimed at an assessment of the effect of fertilization with compost produced of biodegradable waste on the content of lead, cadmium, nickel and nitrates(V) in spring wheat grain. Spring wheat grain yield receiving mineral fertilizers was larger in the first year of research in comparison with the yield harvested on the fertilizer treatments where manure and compost were used. Residual effect of fertilization with manure and compost on spring wheat grain yield became apparent only in the third year of the research. Content of lead and nickel was higher in the wheat grain fertilized with manure and compost, whereas cadmium content was higher in grain from the object where exclusively mineral fertilizers were applied. Assessed content of the studied elements do not exclude the analysed grain from its use for animal feed. A lower content of nitrate nitrogen was determined in wheat grain (irrespectively of the year of the experiment) from the objects where manure and compost were applied in comparison with the exclusively mineral treatment.
PL
W przeprowadzonych badaniach hipoteza badawcza zakładała, że stosując do nawożenia przekompostowane odpady biodegradowalne można oczekiwać ich korzystnego wpływu nie tylko na plon ziarna pszenicy jarej, ale także na jego wartość biologiczną. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia kompostem z odpadów biodegradowalnych na zawartość ołowiu, kadmu i niklu oraz azotanów(V) w ziarnie pszenicy jarej. Plon ziarna pszenicy jarej nawożonej nawozami mineralnymi w pierwszym roku badań był większy w porównaniu do plonu zebranego w obiektach, w których pszenicę nawożono obornikiem i kompostem. Następczy wpływ nawożenia obornikiem i kompostem na plon ziarna pszenicy jarej ujawnił się dopiero w trzecim roku badań. Zawartość ołowiu i niklu była większa w ziarnie pszenicy nawożonej obornikiem i kompostem, natomiast kadmu w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano wyłącznie nawozy mineralne. Oznaczone zawartości badanych pierwiastków nie wykluczają użycia analizowanego ziarna do celów paszowych. Stwierdzono mniejszą zawartość azotu azotanowego w ziarnie pszenicy (niezależnie od roku badań) z obiektów, w których zastosowano obornik i kompost w porównaniu do obiektu, w którym pszenice nawożono wyłącznie mineralnie.
EN
The aim of conducted experiments was determining the effect of fertilization with municipal sewage sludge on the contents of sulphur, total protein, methionine and cysteine in spring wheat biomass. The research was conducted in a three-year field experiment on Stagnic Gleysol soil with granulometric composition of heavy silt loam. On the basis of obtained results it was found that sulphur contents in wheat grain and straw on the treatments where fertilization was applied did not differ significantly. Applied fertilization with mineral fertilizers and farmyard manure and sewage sludge did not lead to any marked changes in weighted average contents of methionine and cysteine in spring wheat grain.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi na zawartość siarki, białka ogólnego, metioniny i cysteiny w biomasie pszenicy jarej. Badania przeprowadzono w 3-letnim doświadczeniu polowym na glebie opadowo-glejowych o składzie granulometrycznym gliny ciężkiej pylastej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zawartość siarki w ziarnie i słomie pszenicy oraz zawartość białka w ziarnie z obiektów, w których zastosowano nawożenie nie różniła się istotnie. Zastosowane nawożenie nawozami mineralnymi, a także obornikiem i osadami ściekowymi nie spowodowało istotnych zmian w średniej ważonej zawartości metioniny i cysteiny w ziarnie pszenicy jarej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.