Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  para wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Osuszanie sprężonego powietrza na potrzeby produkcji
PL
Bardzo często znaczącym problemem w zakładach produkcyjnych, w których duże znaczenie ma użycie sprężonego powietrza, jest wytrącanie się wody w instalacjach. Może to prowadzić do dostawania się skroplin do newralgicznych elementów urządzeń produkcyjnych, powodując usterki, a w rezultacie duże koszty napraw. Bardzo rozsądnym podejściem jest wprowadzenie jakości sprężonego powietrza do polityki jakościowej firmy, uwzględniając wręcz wymagania, które mogą pojawić się w przyszłości.
2
Content available remote Automatyczna diagnostyka odwadniaczy pary sprężonej
PL
Sprężona para wodna to często wykorzystywane w przemyśle i bardzo kosztowne medium. Po wytworzeniu jest przesyłana rurociągami do odbiorników. Niestety na tej drodze może dojść do różnych usterek, w wyniku których nastąpi utrata energii, którą przesyłamy za pomocą sprężonej pary.
PL
Zbadano wpływ pary wodnej dostarczanej do procesu spalania węgla kamiennego w kotle grzewczym wyposażonym w klasyczną komorę spalania oraz znajdującą się nad nią komorę dopalającą ze swobodnym przenikaniem do niej gazów spalinowych i płomienia na proces spalania. W trakcie badań mierzono zmiany emisji substancji szkodliwych oraz parametry termodynamiczne procesu spalania. Strumień masy doprowadzonej do komory spalania pary wodnej wynosił maksymalnie 3,6 kg/h, co wynikało z nominalnych parametrów technicznych parownicy użytej w badaniach (objętość oraz moc wytwórcza pary wodnej). Dzięki otrzymanym wynikom pokazano, że para wodna doprowadzona do komory spalania kotła grzewczego małej mocy znacząco wpłynęła na zmianę składu chemicznego spalin. Doprowadzenie pary wodnej do komory spalania spowodowało obniżenie stężeń masowych emitowanych pyłów (PM) i tlenków azotu (NOx) oraz wielokrotny wzrost stężenia masowego emitowanego tlenku węgla(II). W przypadku doprowadzenia do komory dopalającej pary wodnej otrzymano, podobnie jak w przypadku komory spalania, znaczący spadek emisji PM i nieznaczny NOx przy zachowaniu zbliżonej emisji CO względem normalnej pracy urządzenia. Kocioł grzewczy o mocy nominalnej 18 kW był tak wyregulowany, aby pracować w sposób ciągły z mocą ok. 5,5 kW, co stanowiło ok. 30% względem mocy znamionowej. Przedział ten odzwierciedla rzeczywisty przedział mocy, z jaką kotły grzewcze na paliwa stałe pracują w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Mierzono także temperaturę panującą w komorze spalania i dopalania, temperaturę spalin i zawartość tlenu w spalinach. Na podstawie otrzymanych wyników wyliczono współczynnik nadmiaru powietrza (λ).
EN
Solid fuel boiler with the nominal heating power 18 kW was fired with black coal only or with addn. of max. 3.6 kg/h steam to combustion or afterburning chambers. The steam addn. to the combustion chamber resulted in a decrease of particulate matter content with a small decrease in NOx concn. and a large increase in CO content in the exhaust gas, while steam addn. to the afterburning chamber resulted in a decrease of particulate matter content with a slight decrease in emission of CO and NOx.
EN
Greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapour can be captured from gas streams ona zeolite 13X adsorbent. Experimental water vapour adsorption isotherms and kinetic curves weremeasured in the temperature range of 293–393 K and pressure up to 2100 Pa. The equilibrium datawere developed with Toth and Sips multi-temperature isotherm models. The results of the processrate studies were described using pseudo-first and pseudo-second order kinetic models. Findings werecompared with our own results of CO2adsorption studies on the same zeolite
PL
W artykule przedstawiono klasyfikacje systemów izolacji termicznych od wewnątrz. Zaprezentowano wybrane rozwiązania i ich parametry techniczne oraz zawarto analizę dyfuzyjnie otwartych i zamkniętych systemów występujących na rynku polskim. Zebrano wszystkie wytyczne prawne dotyczące ocieplania budynku według wymagań zawartych w DIN 4108-2 dla nieprzezroczystych powierzchni płaskich o masie powierzchniowej większej od 100 kg/m2 i o masie powierzchniowej do 100 kg/m2 oraz według dokumentów UE. Zestawiono porównanie systemów termoizolacyjnych od wewnątrz, pod względem wybranych parametrów technicznych.
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań termoizolacji przegród budowanych w systemie szkieletowym z drewna na przykładzie rozwiązań systemu (STEICO). Opisano istotę uwzględniania w projektowaniu przegród transferu pary wodnej przez ich strukturę oraz przeanalizowano przypadek zaprojektowania przegrody zamkniętej dyfuzyjnie z zastosowaniem materiałów z pianek PIR.
EN
The article presents a few examples of thermal insulation solutions for partitions built in a timber frame system based on the example of (STEICO) system solutions. The essence of taking into consideration the design of water vapor transmission partitions through their structure was described and the case of designing a closed diffusion partition using PIR foam materials was analyzed.
EN
The subject of the research was the installation of a water steam used in the chemical industry. Penetration tests revealed an extensive network of cracks on the surface of steel and welds. Metallographic studies, chemical composition analysis, EDX analysis were performed. Thermal treatment of steel was carried out and microhardness measurements were made. The results of the tests showed that stress corrosion was the main reason for the occurrence of cracks.
PL
Przedmiotem badań był inżektor - element instalacji pary przegrzanej eksploatowany w przemyśle chemicznym. Badania penetracyjne ujawniły rozległą siatkę pęknięć na powierzchni stali i spoin. Wykonano badania metalograficzne, analizę składu chemicznego, analizę EDX. Przeprowadzono obróbkę cieplną stali oraz wykonano pomiary mikrotwardości. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że główną przyczyną wystąpienia pęknięć była korozja naprężeniowa.
PL
Możliwość zastosowania nietradycyjnej metody utylizacji odpadowych gazów cieplarnianych, przez zatłaczanie CO2 (sekwestracja) w porowate złoża geologiczne traktowane jako niekonwencjonalne zbiorniki gazu, wymaga spełnienia podstawowych kryteriów takich jak np. wpływ na środowisko oraz długoletnie składowanie. Istotną kwestią jest fizyczne zachowanie się złoża podczas fazy nasycania jego struktury porowatej dwutlenkiem węgla. Należy tutaj przede wszystkim wymienić: zdolność transportu CO2 wzdłuż struktury porowatej oraz zdolność adsorpcyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań sorpcji pary wodnej na próbkach węgla pochodzących z wytypowanych KWK o zróżnicowanej zawartości pierwiastka C. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci izoterm sorpcji i desorpcji w temperaturze 303 K, oraz opisano równaniem izotermy adsorpcji BET. Na podstawie danych sorpcji obliczono powierzchnię właściwą, zgodnie z teorią BET. Ilość zasorbownych cząsteczek pary wodnej dla badanych próbek węgla była zależna od stopnia metamorfizmu. Otrzymane izotermy można zaliczyć do typu II według klasyfikacji BET. Do badań sorpcyjnych zastosowano aparaturę typu objętościowego – adsorpcyjną mikrobiuretkę cieczową. Sorpcja pary wodnej w zastosowaniu dla węgli pozwala na ilościowe określenie pierwotnych centrów adsorpcji jako miary oddziaływań adsorbowanych cząsteczek z powierzchnią adsorbentu. Na podstawie równań adsorpcji BET z izoterm sorpcji pary wodnej określono ilości aktywnych centr adsorpcji, które potencjalnie mogą brać udział w adsorpcji CO2 w pokładach węgla podczas wtłaczania tego gazu. Pojemność sorpcyjna węgli pozostaje w korelacji ze stopniem metamorfizmu jak również ma ogromny wpływa na możliwość magazynową złoża.
EN
The possibility of the application of nontraditional method of greenhouse gas utilization by the injection of CO2 (sequestration) into porous geological deposits, treated as unconventional gas collectors, requires the fulfillment of basic criteria such as the impact on the environment and long term storage. The important issue is the physical behavior of the deposit during the porous structure saturation phase by carbon dioxide. What should be mentioned first and foremost is: the availability of CO2 transport along the porous structure and adsorption capacity. The work presents the results of water vapor sorption on coal samples from selected Hard Coal Mines of a differentiated carbon content. The received results were presented in the form of sorption and desorption isotherms performed in a temperature of 303 K. It was additionally described with a BET adsorption isotherm. Based on sorption data, a specific surface area was calculated, in accordance with BET theory. The amount of the adsorbed water vapor molecules for the analyzed coal samples was dependent on the degree of metamorphism. The obtained isotherms can be described as type II according to the BET classification. Volumetric type apparatus -adsorption- microburette liquid was used for the sorption experiments. Water vapor sorption in relation to coals allows for the quantitative determination of primary adsorption centers as a measure of adsorbed molecule interconnections with the adsorbent surface. Based on the BET adsorption equation, out of water vapor isotherms, the amount of adsorption active centers, which potentially may take part in CO2 adsorption in coal seams during injection of this gas, was determined. The sorption capacity of coals is determined by the degree of metamorphism, which also has very large impact on the sorption capacity of the deposit.
EN
This paper describes results of integrated precipitable water co-located measurements from two techniques: GPS solution and CIMEL-318 sun-photometer. Integrated Precipitable Water (IPW) is an important meteorological parameter and is derived from GPS tropospheric solutions for GPS station at Central Geophysical Observatory (CGO), Polish Academy of Sciences (PAS), Belsk and compared with sunphotometer (CIMEL-318 device by Cimel Electronique) data provided by Aerosol Robotic Network (AERONET). Two dedicated and independent GPS solutions: network solution in the sub-network of European Permanent Network (EPN) and precise point positioning solution have been made to obtain tropospheric delays. The quality of dedicated tropospheric solutions has been verified by comparison with EPN tropospheric combined product. Several IPW comparisons and analyses revealed systematic difference between techniques (difference RMS is over 1 mm). IPW bias changes with season: annual close to 1 mm IPW (and semi-annual term also present). IPW bias is a function of atmospheric temperature. Probable cause of this systematic deficiency in solar photometry as IPW retrieval technique is a change of optical filter characteristics in CIMEL.
PL
Dokonano oceny wpływu struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) wytworzonej na bazie skrobi pszennej, kukurydzianej i ziemniaczanej na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Strukturę tę modyfikowano poprzez zmianę prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, zmieniając gęstość pozorną (objętościową), gęstość rzeczywistą, porowatość całkowitą i względną objętość porów. Badanie prowadzono przez 72 h w środowisku o wilgotności względnej 75,3% w temp. 20°C, wyznaczając przebieg kinetyki adsorpcji pary wodnej w funkcji czasu oraz zmian szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ rodzaju użytej skrobi oraz parametrów technologicznych procesu ekstruzji na adsorpcję pary wodnej przez granulat TPS.
EN
Wheat, maize and potato starches were converted to thermoplastic starch (TPS) with glycerol by extrusion, pelletized at changing the speed of extruder screw and studied for apparent d., true d., total porosity, and sp. pore vol. The TPS pellets were studied for water adsorption from air at 20°C and relative humidity 75.3% for 72 h to det. the adsorption kinetics. The lowest hydrophilicity of TPS was found for the pellets extruded at highest speed of extrusion screw (120 rpm).
PL
Rozwinięto strukturę cylindrycznych i pierścieniowych ziaren karbonizatu węglowego w reakcji z parą wodną. Strukturę tę oceniano na podstawie izoterm adsorpcji/desorpcji azotu. Obliczono parametry struktury mikroporowatej z równania Dubinina i Raduszkiewicza, powierzchnię mezoporów metodą Dollimore’a i Heala oraz wymiar mikroporów z równania Horvatha i Kawazoe. Wyniki badań tekstury wykazały, że bardziej jednorodną strukturę mikroporowatą i lepsze właściwości mechaniczne wykazują ziarna węgla aktywnego o kształcie pierścieniowym.
EN
Cylindrical and annual carbonaceous precursors were activated by partial steam or CO2 gasification. Micropore and mesopore structures of the activated C samples with various burn-off were evaluated by N2 adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated, surface mesopores were detd. by the Dollimore and Heal method, as well as the micropore size distribution from the Horvath-Kawazoe equation. The annular C samples showed a uniform micropore structure and better mech. properties than the cylindrical ones.
PL
Powłoki stosowane do ochrony powierzchni betonowych w inżynierii komunikacyjnej powinny stanowić zarówno barierę przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji, jak i zapewnić możliwość „oddychania” betonu. To „oddychanie” charakteryzowane jest współczynnikiem przenikania pary wodnej. Wymagania co do wartości współczynnika określone są w normie PN-EN ISO 7783-2:2012 oraz PN-EN 1504. Parametr ten jest szczególnie istotny, gdyż stosując powłoki ochronne na powierzchnie betonowe często dochodzi do niekontrolowanego przegrubienia systemu zabezpieczającego, a więc i do zaburzenia jego paroprzepuszczalności, co w konsekwencji może spowodować zarówno pęcherzenie, jak i delaminację. Omówiono wpływ grubości powłok opartych na różnym spoiwie, stosowanych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych na ich paroprzepuszczalność.
EN
Coatings used to protect concrete surfaces in infrastructures should provide both a barrier against water penetration into construction, and to provide for ”breathing” of the concrete. This ”breathing” is characterized by water vapor transmission rate. Requirements for the values are specified in PN-EN ISO 7783-2:2012 and PN-EN 1504. Vapor transmission is particularly important, because the choice of protection system is often not carefully controlled causing blistering and delamination. The effect of the thickness of coatings based on various binders used for surface protection of concrete structures on their vapor permeability is disscused.
EN
The aim of the study was to evaluate the oxidation resistance of chromium-nickel austenitic steels in an atmosphere, which contains oxygen and steam at a temperature of 750oC. The oxidation test of steel samples X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17-12-2, Super 304H and HR3C was carried out in a cyclic mode, made up of 100 cycles trials of 2 hours. The results show the mass changes of steels caused by a cyclic oxidation. The morphology and chemical composition of the oxide layer formed on the surface of tested samples were also described. It has been proved that under these conditions HR3C steel shows the best heat resistance and X2CrNiMo17-12-2 steel presents the worst tendency of oxides to defoliation.
PL
Celem badań była ocena odporności na utlenianie austenitycznych stali chromowo-niklowych w atmosferze zawierającej tlen i parę wodną w temperaturze 750oC. Utlenianie próbek ze stali X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17-12-2, Super 304H i HR3C przeprowadzono w sposób cykliczny, składający się ze 100 cykli trwających 2 godziny. Przedstawiono wyniki zmiany masy materiałów wywołanych cyklicznym utlenianiem. Scharakteryzowano również morfologię i skład chemiczny warstw tlenkowych powstałych na powierzchni badanych stali. Wykazano, że najlepszą żaroodporność w tych warunkach posiada stal HR3C, a najgorszą stal X2CrNiMo17-12-2 wykazująca skłonność do defoliacji tlenków.
EN
Increase of the coal fired power plants efficiency is inseparable with an increase of the steam conditions. Currently used 9÷12% Cr steels are not able to withstand pressure of 30 MPa at 700°C for a long time due to their microstructure instability leading to fast damage. Development of new Fe-based materials able to work under advanced ultra-supercritical (A-USC) conditions for a long time is the key of importance. Present paper deals with a microstructure of the prospective, 22% Cr austenitic steel, Sanicro 25, heat treated or oxidized in water vapour at 700°C. Detailed characterization of the steel was performed using X-ray diffractometry as well as scanning and transmission electron microscopy techniques. Investigation led to establish the effect of temperature and water vapour environment on the microstructure stability of this modern austenitic steel. The results showed that the microstructure of the aged steel consists of M23C6 and Laves phase precipitated on the grain boundaries as well as ε-Cu, NbN, M23C6 and Z-phase precipitated within the grains. After oxidation at 700°C up to 5000 h in water vapour, Sanicro 25 developed a thin protective oxide scale at the surface, consisting mainly of Cr2O3 plates, characteristic for steels oxidation in vapour.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stabilności mikrostruktury stali Sanicro 25 (22Cr25NiWCoCu) po starzeniu w temperaturze 700°C w czasie krótszym niż 1000 h oraz po utlenianiu w atmosferze pary wodnej w tej samej temperaturze do 5000 h. Szczególną uwagę poświęcono mikrostrukturze zgorzeliny wykształconej na powierzchni stali podczas utleniania w temperaturze 700°C oraz zmianom mikrostruktury materiału rodzimego.
PL
Jak wiadomo, maksymalna zawartość pary wodnej w powietrzu maleje wraz ze spadkiem temperatury. Przy temperaturze np. 25°C zawartość wilgoci wynosi aż 20,34 g/kg suchego powietrza, zaś przy –20°C – tylko 0,64 g/kg. Sytuacja ta powoduje, że klimatyzowane powietrze wymaga często nawilżania.
EN
Results of investigation of hydrogen-air deflagrations phenomenon in closed vessel in various initial temperatures and volume fraction of water vapor are presented in following paper. Tests were performed in apparatus which construction complies with EN 15967 recommendations—20-litre sphere. Studied parameters were explosion pressure (Pex) and maximum explosion pressure (Pmax). Defining the influence of the initial conditions (temperature and amount of water vapor) on the maximum pressure of the hydrogen-air deflagration in a constant volume was the main aim. Initial temperatures were equal to 373K, 398K and 413K. Initial pressure was ambient (0.1 MPa). Hydrogen volume fraction differed from 15% to 80%, while humidity volume fraction from 0% to 20%. Ignition source was placed in geometrical center of testing chamber and provided energy between 10-20J from burnout of fuse wire with accordance to abovementioned standard. Common features of all experimentally obtained results were discussed. Maximum explosion pressure (Pmax) decreases with increasing the initial temperature. Furthermore, addition of the water vapor for constant initial temperature decreases value of Pmax and shifts the maximum peak to the direction of lean mixtures. Data provided in paper can be useful in assessment of explosion risk of industry installations working with hydrogen-air atmospheres with high water vapor addition.
EN
The commercial Ni-base superalloy Rene 80 was isothermally oxidized at 1050°C in synthetic air and synthetic air with addition of H2O in two types of experiments: during oxidation in a thermobalance for 50 h and during oxidation in a tube furnace. During thermobalance oxidation the water vapour content was 7% while during tube furnace oxidation 20%. The samples were exposed up to 100 hours. The obtained results revealed that Rene 80 formed the oxide scale consisting of TiO2 and Cr2O3 in the outer and BCrO3 in the inner part of the oxide scale. Below the latter oxides internal Al2O3 precipitates are visible. Such an oxide scale morphology was observed on samples exposed in both atmospheres. For material oxidised in dry synthetic air an additional phase, namely TiN below the zone of internal oxidation of aluminium was found for all of the times. The internal TiN phase was supressed due to the presence of water vapour in the atmosphere. The obtained results showed that such a suppression is observed up to at least 100 hours.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu Rene 80 w temperaturze 1050°C i w czasie 100 h, w środowisku syntetycznego powietrza z i bez dodatku pary wodnej. Do utleniania stosowano dwa rodzaje pieców: komorowy – próba termograwimetryczna i piec rurowy. Przyjęto zawartość pary wodnej w powietrzu syntetycznym podczas próby w komorze termograwimetrycznej – 7%, natomiast w piecu rurowym 20%. Analiza wyników badań składu chemicznego metodami emisyjnej spektroskopii optycznej z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) na przekroju warstwy utlenionej wykazała, że na podłożu nadstopu niklu Rene 80 tworzy się wielostrefowa zgorzelina złożona z tlenków TiO2 i Cr2O3 w strefie zewnętrznej oraz tlenek BCrO3 w strefie wewnętrznej. Poniżej warstwy wierzchniej zgorzeliny stwierdzono strefy wydzieleń nieciągłych tlenku Al2O3. Przedstawiona morfologia zgorzeliny jest charakterystyczna dla utleniania w obydwu atmosferach zarówno dla powietrza syntetycznego, jak również powietrza z parą wodną. Stwierdzono, że podczas utleniania w powietrzu syntetycznym (bez pary wodnej) tworzą się azotki TiN poniżej warstwy tlenku Al2O3. Azotki TiN nie wytworzyły się w warstwie utlenianej w atmosferze pary wodnej. Jest to spowodowane preferencyjną adsorpcją cząstek pary wodnej na powierzchni zgorzeliny.
PL
Artykuł poświęcony utrzymaniu właściwych parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza w ładowni okrętowej, które są konieczne z uwagi na bezpieczeństwo transportowanego ładunku. Niezapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza może być przyczyną uszkodzenia, a nawet zniszczenia zgromadzonego ładunku. Szczególnie niepożądane jest występowanie kondensacji pary wodnej w ładowni statku. Na wstępie autor w zwartej formie omawia podstawowe własności i parametry powietrza wilgotnego, zagadnienie wykraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, wpływ wilgotności na środowisko, na organizmy żywe i wszelką działalność człowieka. Zwraca uwagę na znaczenie skutecznej wentylacji w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza w ładowniach okrętowych.
EN
The paper deals with the problem of proper air parameters in Ship hoIds. cargo. The most important threat is the moisture condensation. The basic Water condensation effect and the influence of air humidity on living organism are described. The effective ventilation is ,pointed as a measure of proper humidity control in cargo holds of ships.
EN
This paper investigates information potential contained in tropospheric delay product for selected International GNSS Service (IGS) stations in climatologic research. Long time series of daily averaged Integrated Precipitable Water (IPW) can serve as climate indicator. The seasonal model of IPW change has been adjusted to the multi-year series (by the least square method). Author applied two modes: sinusoidal and composite (two or more oscillations). Even simple sinusoidal seasonal model (of daily IPW values series) clearly represents diversity of world climates. Residuals in periods from 10 up to 17 years are searched for some long-term IPW trend – self-evident climate change indicator. Results are ambiguous: for some stations or periods IPW trends are quite clear, the following years (or the other station) not visible. Method of fitting linear trend to IPW series does not influence considerably the value of linear trend. The results are mostly influenced by series length, completeness and data (e.g. meteorological) quality. The longer and more homogenous IPW series, the better chance to estimate the magnitude of climatologic IPW changes.
EN
We present results of the comparison of integrated precipitable water measurements from GPS solution and aerological techniques: CIMEL-318 sun-photometer and radiosoundings (RAOB). Integrated Precipitable Water (IPW) - important meteorological parameter is derived from GPS tropospheric solutions by known procedure for GPS station at Polish Polar Station, Hornsund (Svalbard). The relation between 2 m temperature and the mean temperature of atmosphere above, used to convert from wet part of tropospheric delay (ZWD) to IPW, has been derived using local radiosonde data at Ny Alesund. Sunphotometer data have been provided by AERONET. Quality of dedicated tropospheric solutions has been verified by comparison with EPN tropospheric combined product. Several IPW comparisons and analyses lead to determination of systematic difference between techniques: GPS IPW and sunphotometer data (not present in case of RAOBs). IPW measured by CIMEL is on average 5% bigger (0.5 mm) than IPW from GPS. This bias changes seasonally and is a function of atmospheric temperature what signals some systematic deficiencies in solar photometry as IPW retrieval technique. CIMEL IPW show some temperature dependent bias also in relation to radiosoundings.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.