Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disturbances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper studies the fault identification problem for linear control systems under the unmatched disturbances. A novel approach to the construction of a sliding mode observer is proposed for systems that do not satisfy common conditions required for fault estimation, in particular matching condition, minimum phase condition, and detectability condition. The suggested approach is based on the reduced order model of the original system. This allows to reduce complexity of sliding mode observer and relax the limitations imposed on the original system.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Przedstawiono analizę impedancji z pełnego przejazdu lokomotywą przekształtnikową dla wybranych częstotliwości w aspekcie zakłóceń w sieci trakcyjnej – dla przykładowego filtra wejściowego.
EN
The analysis of the impedance from the whole journey of the converter locomotive for selected frequencies in the aspect of disturbances in the catenary is presented – for an example of the input filter.
EN
The paper addresses the issue of remote control of a artillery-missile system when the system is affected by dynamic and kinematic disturbances. The dynamic disturbances analysed in the paper includes disturbances from shots fired while kinematic disturbances are excitation related to the motion of the base on which the system is installed. The object of the study is a system model based on the ZU-23-2MR artillery-missile system produced and operated in Poland, designed to combat lightly armoured air, naval and ground targets. Once the system model and the assumed disturbance types are discussed, further in the paper the system control in azimuth and elevation angular position is analysed. Computed torque control with additional corrective components is presented. A certain inertia in system drive models is also adopted. Additionally, uncertainty of model identification is assumed, i.e. object control parameters are different from the parameters of the model which serves as basis for calculating the control parameters. Differences in weights, mass moments of inertia and friction torques arising in the system's drive elements are taken into account. The last part of the paper includes an analysis of the speed of target interception and precision of tracking a manoeuvring aerial target with the interference affecting the system. It was assumed that the system is located on a ship, therefore kinematic disturbances are related to the ship's movement on the sea waves, as well as dynamic disturbances are related to firing the weapon. All simulations were performed in the Scilab environment for a non-linear model of the system. Essential results are shown in a graphical form.
PL
W pracy zajęto się zagadnieniem sterowania zdalnie sterowanym zestawem artyleryjsko-rakietowym w warunkach oddziaływania na zestaw zakłóceń dynamicznych i kinematycznych. Do analizowanych w artykule zakłóceń dynamicznych należy zaliczyć zakłócenia pochodzące od strzałów, zaś zakłócenia kinematyczne stanowią zakłócenia związane z ruchem podstawy, na której posadowiony jest zestaw. Obiekt badań stanowi model zestawu oparty o stosowany i produkowany w Polsce zestaw artyleryjsko-rakietowy typu ZU-23-2MR, który przeznaczony jest do zwalczania lekko opancerzonych celów powietrznych, nawodnych i lądowych. Po omówieniu modelu zestawu jak i modelu przyjętych zakłóceń, w dalszej części pracy poddano analizie układ sterowania położenia kątowego w azymucie i elewacji wyżej wymienionego zestawu. Przedstawiono sterowanie oparte o metodę dynamiki odwrotnej z dodatkowymi członami korygującymi. Przyjęto także pewną inercję w modelach napędu układów. Dodatkowo, założono niepewność identyfikacji modelu, tj. parametry obiektu sterowania są różnie od parametrów modelu, który stanowi podstawę do obliczenia wartości sterujących. Uwzględniono przy tym różnicę w masach, masowych momentach bezwładności oraz momentach tarcia powstających w układach napędowych zestawu. Ostatnia część pracy obejmuje analizę szybkości przechwycenia i dokładności śledzenia manewrującego celu powietrznego przy działających na zestaw zakłóceniach. Założono, że zestaw znajduje się na okręcie, pojawiają się zatem zakłócenia kinematyczne związane z ruchem okrętu na fali morskiej, a także zakłócenia dynamiczne wynikające z oddawania strzałów. Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone w środowisku Scilab i dla nieliniowego modelu zestawu. Najistotniejsze wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
PL
Przestawiono zastosowanie nowatorskiej metody do badania zaburzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie 184 organizacji o różnej wielkości, należących do sektora przemysłu chemicznego. Zestawiono tabelarycznie zidentyfikowane niezgodności i słabe strony w odniesieniu do punktów normy ISO 9001, obejmując łącznie 3803 zaburzenia. Na podstawie uzyskanych wyników określono obszary, w których występują poważne zaburzenia oraz wskazano miejsca, gdzie dochodzi do powstawania problemów. Przeprowadzono dyskusję zastosowanej metody, zwracając szczególną uwagę na możliwości jej wykorzystania. Zwrócono również uwagę na możliwość porównywania wyników dla organizacji należących do różnych sektorów działalności.
EN
Disturbances in enterprises were studied on the example of 184 organizations of various sizes in the chem. industry sector. In total, 3803 disorders (nonconformities and weaknesses) were established with ref. to an ISO std. The areas in which serious disturbances occurred and areas where problems arised were identified.
EN
Power losses are one of many factors affecting the energy effectiveness of production processes, however despite this, commonly investigated ranges of power losses do not explain how they change in the stages being different from a typical driving mode. This investigation focuses on low working conditions of a robot electric motor and the properties of power losses changes while going from a driving mode into a stand-still mode of electric motor work. Apart from determined values of power maps components, this work shows how to manage with technical limitations in performing measurements of industrial robot electrical states at the industrial conditions, like high disturbances, noise and limited range of robot axis angle position.
PL
Straty mocy są jednym z wielu czynników wpływających na efektywność energetyczną procesów produkcyjnych, jednak pomimo tego, najczęściej badane zakresy strat mocy nie określają sposobu ich zmian w trybach pracy odmiennych od typowej pracy napędowej. Opisane badania zostały skoncentrowane na niskim zakresie warunków pracy silnika robota przemysłowego oraz na własnościach zmian postaci strat mocy podczas przechodzenia ze stanu pracy napędowej do pracy statycznej. Oprócz wyznaczonych wartości komponentów map mocy, w pracy przedstawiono techniczne rozwiązania umożliwiające wykonywanie pomiarów stanów elektrycznych robota w warunkach przemysłowych, którymi były zniekształcenia, zakłócenia oraz ograniczony zakres pozycji kątowych badanego przegubu robota.
PL
Zabezpieczenie wykorzystujące kryterium podimpedancyjne stanowi jedno z podstawowych zabezpieczeń jednostek transformatorowych najwyższych napięć (w tym przesuwników fazowych). Zabezpieczenie podimpedancyjne identyfikuje stan pracy chronionego przesuwnika fazowego, sprawdzając położenie końca wektora impedancji wyznaczanej w zabezpieczeniu względem stref pomiarowych zabezpieczenia. Podczas zwarć w obrębie fragmentu sieci objętego ochroną przez zabezpieczenie, koniec wektora impedancji powinien „wchodzić” do stref pomiarowych zabezpieczenia. Wówczas następuje zadziałanie zabezpieczenia i ewentualne wyłączenie przesuwnika fazowego. W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych warunków działania zabezpieczenia podimpedancyjnego dla dwukadziowego symetrycznego przesuwnika fazowego. W symulacjach uwzględniono szeroki zakres zmian impedancji przesuwnika fazowego, zwarcia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wyniki badań symulacyjnych pozwalają na weryfikację poprawności działania zabezpieczenia podimpedancyjnego przesuwnika fazowego.
EN
Relay protection using criterion under impedance is one of the basic security units high voltage transformer (including phase shifters - PST, ang. Phase Shifting Transformer). Protection under impedance identifies the operating status of the protected PST, checking the position of the end vector impedance to be fixed in terms of securing zones measuring security. While short-circuits within the network portion of the end vector impedance should "enter" zones measuring security. Then followed by a safety device and possible exclusion PST. The article contains the results of the simulation tests of operating conditions for security under impedance doubletransformer tank dwukadziowego symmetric phase shifter. The simulations take into account a wide range of impedance changes PST, short circuit, internal and external. The results of simulation studies allow for verification of correct operation of security under impedance PST.
EN
Rockburst is divided into two types, one is strain-type resulting from rock damage and another is sliding-type resulting from fault slip events. Triggering mine pillar rockburst mainly consists of two steps: the occurrence of shear-band and the application of disturbance. In this paper, mechanical model of mine pillar subjected to uniaxial compression is established. By simplifying the complete stress-strain curve and the crack propagation behaviour, based on the derived energy expressions corresponding to different crack propagation stages, the type of rockburst that the disturbance-induced pillar instability belongs to is defined. Next, by establishing the model of mine pillar with one inclined shear-band and by simplifying the stress evolution on the band, based on the necessary physical characteristics for triggering dynamic events, the basic mechanical property of mine pillar required for triggering instability is derived. It shows that the post-peak modulus greater than or equal to the pre-peak modulus is the basic mechanical property required for triggering mine pillar instability. Finally, by conducting laboratory experiments, the proposed model is verified. The requirement that the post-peak modulus is greater than or equal to the pre-peak modulus may be the rea-son why triggered mine pillar rockburst is not often observed.
PL
W artykule omówiono różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.
EN
The paper discusses the different types of transmission media used in building automation systems. The real object examined the behavior of the entire system when simulate different disturbances. Also collected opinions among installers of these systems on the functionality of solutions.
PL
Przedstawiono problemy związane ze stosowaniem przekaźników wyłączających i pomocniczych oraz izolowanych optycznie wejść przekaźników cyfrowych.
EN
The paper presents problems connected with using of tripping and auxiliary relays and optically isolated inputs of digital relays.
EN
The main objective of this article is to develop Bayesian optimal control for a class of linear stochastic discrete time systems. By taking into consideration that the disturbances in the system are given by a random variable having a uniform distribution with a natural parameter, we prove that the control in the sense of Bayes is the solution of a linear system of algebraic equations for the conjugate priors.
PL
W pracy tej rozważa się zagadnienie sterowania optymalnego liniowym systemem dynamicznym z dyskretnym czasem, przy addytywnych zakłóceniach. Zakłócenia są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie podanym z dokładnością do parametru. Sterowanie odbywa się w układzie zamkniętym. Funkcja strat to nieujemnie określona forma kwadratowa zależna od stanu systemu i zastosowanego sterowania. Horyzont sterowania jest ograniczony zmienną losową o znanym rozkładzie, niezależną od zakłóceń, a pomiary stanu nie są obarczone błędem. Wykorzystując metodę programowania dynamicznego wyznaczono analityczna postać algorytmu bayesowskiego sterowania optymalnego w układzie zamkniętym: dla zakłóceń o rozkładzie jednostajnym na [0; λ] oraz dla zakłóceń o rozkładzie jednostajnym na [λ1; λ2].
PL
Stosunkowo szybkie i proste metody wyznaczania parametrów modeli Strejca dla liniowych obiektów dynamicznych oparte o pomiar charakterystyki skokowej i jej wybrane, szczególne cechy, w warunkach występowania silnych zakłóceń, nie gwarantują odpowiedniej dokładności. Proponowane metody wykorzystujące algorytmy genetyczne wymagają użycia specjalnych, złożonych programów komputerowych i zdają się wydłużać czas trwania procesu identyfikacji. Zaproponowano metodę opartą także na pomiarze zakłóconej charakterystyki skokowej, ale na prostych metodach jej całkowania numerycznego, prowadzące do skutecznego uśredniania zakłóceń i przy wykorzystaniu specjalnych charakterystyk. Rozważania zilustrowano przykładami symulacyjnymi.
EN
Relatively fast and simple methods of determining parameters of Strejc models for linear dynamic objects based on the measurement of a step response and its chosen, special features, under strong disturbances do not guarantee appropriate precision. Proposed methods that use genetic algorithms require the usage of special, complex computer programs and seem to increase the time of process identification. A method based on the measurement of the disturbed step response and also on simple methods of numerical integration leading to an effective averaging of disturbances and by using special characteristics is proposed. The considerations are illustrated with the simulation examples.
PL
W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń losowych na czas międzynarodowej obsługi transportowej. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model graficzny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do budowy modelu matematycznego opisującego międzynarodową obsługę transportową. Przedstawiono model matematyczny oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne. Opracowano zmienne decyzyjne oraz ograniczenia mające zastosowanie w zadaniu optymalizacyjnym. Do rozwiązania problemu wykorzystano elementy teorii grafów. Przedstawiono kierunek dalszych badań naukowych z zakresu budowy modelu międzynarodowej obsługi transportowej uwzględniającej większą niż jeden liczbę przejść granicznych a także przygotowano założenia do sformułowania zadania optymalizacyjnego minimalizującego koszty międzynarodowej obsługi transportowej.
EN
The paper presents the problem of the occurrence and impact of disturbances on time of the international transport service. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The graphic model of transport service was presented. The paper presents the main assumptions for the construction of a mathematical model describing the international transport services. The mathematical model was presented and the optimization problem was formulated. To solve the problem used elements of graph theory. Paper presents the direction of further research in the field of building the model of the international transport service.
PL
W artykule przedstawiono złożoność problematyki analizy stanów nieustalonych napięć pojawiających się w układzie elektroenergetycznym wskutek bezpośrednich wyładowań piorunowych do elementów konstrukcyjnych linii napowietrznej. Analiza zakłóceń eksploatacyjnych wywołanych wyładowaniami piorunowymi dotyczy układu elektroenergetycznego o napięciu znamionowym 110 kV. Przedstawione wyniki stanowią przykład analizy narażeń napięciowych układów izolacyjnych aparatów stacyjnych z uwzględnieniem rożnych wariantów zastosowanej ochrony przepięciowej w analizowanej stacji. Symulacje opisywanego zakłócenia zostały dokonane przy pomocy programu The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
This paper deals with analyzing specific transient states of voltages in electric power systems of high voltages. The paper presents the results of the analysis of operational disturbances caused by lightning discharges in 110 kV power system. Furthermore, the analysis results of lightning surges as well as the optimization results of a surge protection system installed in a 110 kV substation are presented. A model of an electric power system (overhead lines and substation) and all simulations were performed using computer software Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). This model is based on a set of appropriately connected elements (distributed and lumped parameter elements) taking wave effects and nonlinear effects into consideration.
PL
Artykuł opisuje wybrane zakłócenia występujące podczas realizacji zadań transportowych oraz ich wpływ na efektywność łańcucha dostaw. Zakłócenia podzielono na 6 grup: dotyczące środka transportowego, dotyczące trasy, wynikające z winy nadawcy, wynikające z winy odbiorcy, dotyczące kierowcy oraz inne. Obszar, na którym autorzy skupiają uwagę obejmuje trasę transportu oraz punkty załadunkowe i rozładunkowe. W artykule szczegółowo opisano wpływ wybranych zakłóceń (tj. wypadek drogowy, brak wolnej rampy rozładunkowej, nagłe pogorszenie pogody) na efektywność łańcucha dostaw
EN
The purpose of this article is to present possible disturbances occurring during the realizing transport tasks and the impact of these disturbances on an efficiency and an sustainability of the supply chain. Disturbances were divided into 6 groups (like about means of transport, about route factors, etc.)
PL
Celem pracy była analiza termogramów spływu mleka z ćwiartek wymion krów pod kątem wstępnego wyodrębnienia czynników zakłócających wpływających na warunki pomiaru temperatury mleka w czasie doju maszynowego krów. Badania przeprowadzono w warunkach oborowych z wykorzystaniem specjalnego urządzenia udojowego, wyposażonego w termistorowe czujniki temperatury zamontowane w kubkach udojowych oraz mikroprocesorowy rejestrator sygnałów pomiarowych. Na podstawie analizy termogramów uzyskanych w trakcie badań oborowych stwierdzono wpływ stanu zdrowotnego płatów wymion krów, osobniczej fizjologii oddawania mleka przez krowy, fazy doju krów, poprawności działania czujnika na kształtowanie się temperatury w kubku udojowym dojarki mechanicznej.
EN
The objective of the paper was to analyse thermograms of the milk flow from quarters of cows' udders on account of initial separation of disturbing factors which influence the conditions of milk temperature measurement during a machine cow milking. Research was carried out in cowshed conditions with the use of a special milking device, equipped with thermistor temperature sensors mounted in milking cups and microprocessor recorder of measurement signals. Based on the analysis of thermograms obtained during the cowshed tests, the impact of the health conditions of lobes of cows' udders, individual physiology of milking by cows, milking phase, correctness of the sensor operation on the shaping of temperature in a milking cup of a mechanical milking machines were reported.
EN
The paper presents results of the research on the single-screw extruder strength on sudden changes of dosing raw material during the extrusion process. The tests were carried out in a short single-screw extruder KZM-2 whose relation of length to diameter of a screw was 6:1 and rotational speed was 200 rpm. Grits moistened up to 15% moisture and five disturbing samples of mass 0.2-1.2 kg prepared from the same raw material constituted a research material. Particular samples were used for disturbing a stable course of the extrusion process. Disturbance of the process consisted in fast introduction of the whole disturbing dose to the extruder input and measurement of the value of intensity change of current consumed by the extruder engine, time of return to stable conditions and changes in the image of obtained samples of extruder. Measurements of the impact of disturbance on the measured amounts were carried out for three settings of extruder performance. It was found out that a single-screw extruder at all set performances reacted with fast increase of electric current consumption; moreover, time of process stabilization changed each time. Moreover, it was reported that particular disturbing doses affected significantly the changes of quality parameters of extrudates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności ekstrudera jednoślimakowego na nagłe zmiany dawki podawania surowca w trakcie procesu ekstruzji. Badania przeprowadzono w krótkim ekstruderze jednoślimakowym KZM-2 o stosunku długości do średnicy ślimaka 6:1 i prędkości obrotowej 200 obr·min-1 (rpm). Materiałem badawczym była kaszka kukurydziana nawilżana do wilgotności 15% oraz pięć próbek zakłócających o masie 0,2-1,2 kg przygotowanych z tego samego surowca. Poszczególne próbki posłużyły do zakłócenia ustabilizowanego przebiegu procesu ekstruzji. Zakłócenie procesu polegało na szybkim wprowadzeniu do wejścia ekstrudera całej dawki zakłócającej i pomiarach wartości zmiany natężenia prądu pobieranego przez silnik ekstrudera, czasu powrotu do warunków stabilnych oraz zmian w obrazie otrzymanych próbek ekstrudatu. Pomiary wpływu zakłócenia na mierzone wielkości przeprowadzano dla trzech ustawień wydajności ekstrudera. Stwierdzono, że ekstruder jednoślimakowy przy wszystkich ustawionych wydajności reagował szybkim zwiększeniem poboru prądu elektrycznego, każdorazowo zmieniał się także czas ustabilizowania procesu. Zaobserwowano również, że poszczególne dawki zakłócające wpływały istotnie na zmiany parametrów jakościowych ekstrudatów.
PL
W artykule omówiono problem potencjalnego, wzajemnego konfliktu pomiędzy dwoma istotnymi narzędziami polityki transportowej, jakimi są: wydzielanie pasów autobusowych oraz wprowadzanie płatnego parkowania. Przeanalizowano wpływ ewentualnego zwiększenia liczby manewrów związanych z parkowaniem przykrawężnikowym na ruch autobusów poruszających się po wydzielonym pasie na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie. Analizę wykonano z wykorzystaniem metod probabilistycznych, uwzględniając intensywności i charakterystyki manewrów parkowania w stanie obecnym. Przedyskutowano możliwość zwiększenia strat czasu autobusów w wyniku wzrostu rotacji na miejscach parkingowych. Efektem wykonanych analiz jest rekomendacja dla likwidacji parkowania przykrawężnikowego, w celu poprawy warunków ruchu autobusów, a także pieszych i rowerzystów.
EN
The problem of potential mutual conflict between two essential tools of transportation policy such as separation of bus lanes and introduction of paid parking zones have been discussed in the paper. The impact of a possible increase in the number of manoeuvers while parking on kerbs along streets on buses traffic along bus lane at a section of Trzech Wieszczów Avenue in Krakow has been analysed. The analysis was carried out using probabilistic methods, taking into account the intensity and characteristics of parking manoeuvers at present. The risk to increase in losses of bus route time due to increase in turnover of parking spaces has been discussed. As a result of the analysis it is recommended to eliminate parking on kerbs along streets, in order to improve the movement of buses, as well as pedestrians and cyclists.
PL
Omówiono typowe zakłócenia w obwodach wtórnych prądowych, towarzyszące im objawy oraz przykładowe sposoby ich lokalizacji na obiekcie.
EN
The paper discusses typical disturbances in secondary circuits of current transformers, accompanying symptoms and example methods of their location at the plant.
PL
Praca zawiera opis metody szacowania stopnia strat ponoszonych przez klienta usług przewozowych powstałych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym. Przyjęto, że jednym z rodzajów tych zdarzeń mogą być zakłócenia ruchowe. Przedstawiono formalny opis metody oraz zdefiniowano kryteria, według których dokonuje się oceny strat w przyjętym modelu.
EN
The paper contains description of the method for estimating the degree of losses incurred by the client as a result of undesirable events in rail traffic. It was assumed that one of the types of events are disturbances of movement. The paper presents a formal description of the method and the criteria against which the assessment is made losses in the adopted model.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.