Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zatorowość w TK – problemy, propozycje, rozwiązania
PL
Badania naczyniowe w tomografii komputerowej wymagają od operatora dużego skupienia, refleksu oraz maksymalnej kontroli nad przepływającym kontrastem. To właśnie od tego, czy uda mu się uchwycić moment maksymalnego wysycenia tętnic środkiem cieniującym, zależy diagnostyczność badania. Jednym z takich badań jest angiografia klatki piersiowej, którą najczęściej wykonuje się w celu potwierdzenia bądź wykluczenia zatorowości płucnej.
PL
Artykuł poświęcony jest znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jakich relacjach pozostają sztuka i technika dzisiejszych czasów. Głównym założeniem jest zbadanie wpływu rozwiniętej technologii na ekspresję artysty. Jako przykład czystej wizji projektowej zrealizowanej bez pomocy współczesnych rozwiązań budowlanych wybrano wczesnobarokową rezydencję papieską Villa Giulia autorstwa G.B. da Vignola. Projekt studencki Wiejski Domek reprezentuje koncepcję domku jednorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań systemowych. Obiekty pozwalają na porównanie ich cech z wyróżnieniem dwóch nadrzędnych kategorii. Kategoria pierwsza obejmuje układ struktury założeń i zawiera kontrastową zasadę ułożenia elementów oraz strefowanie funkcjonalne. Druga kategoria zajmuje się ideą konkretnego układu elementów i jej efektem wrażeniowym. Do tej części należą koncepcja głębi oraz skromnego zewnętrza przy bogatym wnętrzu. Metoda badawcza opiera się na uproszczeniu rzutów oraz przekrojów przykładowych obiektów do schematycznych analiz. Na jej podstawie wykazano silne cechy wspólne i wyraźną analogię ideową pomiędzy zamysłem Vignoli a wizją studencką. Podsumowaniem badania jest wniosek, że sztuka ma za zadanie sformułować cel, a technika powinna umożliwić jego realizację w wymiarze rzeczywistym. Dzięki obopólnej współpracy możliwe jest uzyskanie realnego rozwiązania projektowego. Na podstawie analizy można zauważyć, że współczesne rozwiązania pozwoliły na zwiększenie uniwersalności oraz dopasowanie pomysłu mistrza architektury wczesnobarokowej do realiów człowieka XXI wieku.
EN
The paper seeks to answer the question about the relationship between art and modern technology. The main assumption is to investigate the influence of technological advancements on artistic expression. A clear designer’s vision realized without contemporary construction solutions is exemplified by Villa Giulia, an early Baroque residence by G. B. da Vignola. The student design, ‘A Country House’, represents a single-family home based on modern solutions. The buildings enable comparing their features while differentiating two categories. The first category follows the contrast design principle of element arrangement and functional zoning. The latter focuses on the specific arrangement of elements and its impression effect. This includes the concept of depth and the modest exterior hiding a rich interior. The research method consists in the simplification of projections and cross-sections of these houses. Thus, it is possible to indicate distinct common features and apparent conceptual analogy between Vignola’s intent and the student vision. The conclusion is that art is meant to formulate an objective and technology should make it real in a genuine dimension. It may be observed that contemporary solutions enhance universality and adjustment of the idea of the master of Baroque architecture to the realities of the 21century man.
PL
Wstęp i cel: Zwiększenie kontrastu między jądrem komórkowym a cytoplazmą zapewnia poprawę wizualizacji cytologicznych cech komórki. Celem pracy jest poprawa wizualizacji jądra komórkowego. Materiał i metody: Automatyzacja doboru progu z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego progowania dla rozkładów dwumodalnych została przeprowadzona dla obrazów rozmazów cytologicznych. Wyniki: Uzyskano zwiększony kontrast dla jądra komórkowego, dzięki czemu osiągnięto poprawę wizualizacji struktury chromatyny. Wniosek: Adaptacyjna metoda poprawy kontrastu może być użyteczna w diagnostyce cytologicznej, ale potrzebna jest weryfikacja w oparciu o większą bazę danych obrazów cytologicznych.
EN
Introduction and aim: Contrast enhancement between nucleus and cytoplasm ensures improvement of cytological features visualisation. The aim of study is improvement of nucleus visualisation. Material and methods: Automation of threshold estimation with the use of adaptive tresholding algorithm for bimodal distributions was provided for images of cytological smears. Results: Improved contrast for cell nuclei was obtained and therefore the enhancement of chromatine structure visualisation is achieved. Conclusion: Adaptive method of contrast enhancement could be useful in cytological diagnosis, but requires verification with the use of large database of cytological images.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierzchnia oraz zależność kąta pomiędzy osią optyczną wzroku a środkiem reklamy wpływa na wielkość zjawiska olśnienia, w sytuacji, gdy reklama jest źródłem emisji światła. Omówiono wielkości typowych nośników informacji stosowanych w Polsce oraz poddano analizie zależność rozmiaru kątowego obiektu w zależności od odległości kierowcy od reklamy.
EN
This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the angle of the relationship between the optical axis of sight and the center of advertising influences the amount of glare, when advertising is a source of light emission. There has been discussed the size of the typical media used in Poland and analyzed the dependence of the angular size of the object depending on the distance of the driver from advertising.
5
Content available remote Luminancja reklam LED w otoczeniu dróg
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabudowanym.
EN
The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
6
Content available remote Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym
PL
Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komunikacyjnych Polskich miast i znajdują się one często w polu widzenia kierowcy. Zjawisko to stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska olśnienia szczególnie w porze nocnej w przypadku nadmiernej luminancji powierzchni reklamy. Przyczynia się także do odwrócenia uwagi kierującego od analizy sytuacji na drodze. Przekłada się to bezpośrednio na spadek poziomu bezpieczeństwa na drodze. Zaproponowane zmiany legislacyjne, wprowadzają obostrzenia dotyczące maksymalnego poziomu luminancji wyświetlanej powierzchni informacji wizualnej na reklamie. Autorzy prezentują przykład badań luminancji przeprowadzonych na wybranych grupach reklam zlokalizowanych w mieście Warszawa odnosząc się do proponowanych zmian prawnych.
EN
Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are often visible to the driver. This phenomenon creates the danger of glare especially at night in case of excessive luminance area of advertising. It also contributes to distract the driver from the analysis of the situation on the road. This directly translates into a decrease in the level of safety on the road. The proposed legislative changes, introducing restrictions on the maximum luminance displayed area of visual information on advertising. The authors present an example of the luminance tests carried out on selected ad groups located in Warsaw, referring to the proposed legal changes.
PL
Przedmiotem badań była synteza biokompatybilnych kapsułek polimerowych, które mogłyby spełniać rolę sondy fluorescencyjnej wykorzystywanej jako kontrasty w żywych komórkach. Otrzymaliśmy nanolipopolimersomy otoczone fluorescencyjną powłoką z usieciowanego polistyrenu z dodatkiem kumaryny 6. Wykazaliśmy na przykładzie barwników (Procion red, Procion blue, Lucifer yellow), że możliwa jest enkapsulacja hydrofilowych związków we wnętrzu trwałych, polimerowych pęcherzyków. Opracowana przez nas uniwersalna metoda syntezy stabilnych nanokapsułek wykorzystujących nietrwałe struktury liposomów może znaleźć szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej do transportu wielu substancji aktywnych oraz monitorowania ich lokalizacji w komórkach.
EN
In our research we synthesized biocompatible probes for developing a stable macromolecule imaging system using nanolipopolymersomes in living cells. We prepared polymer vesicles with a fluorescent wall surrounded by on outer phospholipids shell suitable for dual detection (spectrophotometric and fluorescence). We developed highly fluorescent coumarinated poly(styrene-co-divinylbenzene) capsules with encapsulated hydrophilic dyes (Procion Red, Procion blue, Lucifer yellow). Our method of synthesis novel fluorescent hybrid materials can help in medical diagnostics, which can be uses in studies of the transport routs in living cells.
EN
Producing a proper level of contrast of a human figure with the background on pedestrian crossing is an indispensable condition for creating possibilities of noticing a pedestrian by a driver of a vehicle approaching the crossing. The paper presents detailed results of luminance measurements on the pedestrian crossing illuminated by means of three lighting solutions. On the basis of the obtained results of luminance and luminance contrast, effects of lighting of a pedestrian figure have been compared.
PL
Wytworzenie odpowiednio wysokiego poziomu kontrastu sylwetki człowieka z tłem na przejściu dla pieszych jest warunkiem niezbędnym do stworzenia możliwości jej rozpoznania przez kierowcę pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych. W artykule zaprezentowano szczegółowe wyniki pomiarów luminancji na oświetlonym za pomocą trzech rozwiązań oświetleniowych przejściu dla pieszych. Na podstawie otrzymanych wyników luminancji i kontrastu luminancji porównano efekty oświetlenia sylwetki pieszego.
PL
Zagadnienia podejmowane w niniejszej monografii mają na celu zidentyfikowanie i eliminację zagrożeń pochodzących od warunków oświetleniowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Czynniki te wpływają na poziom bezpieczeństwa drogowej infrastruktury transportowej. Problematyka zawarta w pracy dotyczy modelowania, badań eksperymentalnych i oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia związane z warunkami postrzegania obiektów przez kierowcę pojazdu. Następnie przedstawiono zalecenia formalne, dotyczące standardów oświetlenia przejść dla pieszych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wsród wytycznych normalizacyjnych zaprezentowano zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE oraz model obliczeniowy widzialności obiektu standardowego metodą STV (ang. Small Target Visibility), służący do oceny jakości oświetlenia rzeczywistych obiektów infrastruktury drogowej w USA. W celu weryfikacji dostępnych metod oceny sytuacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych zastosowano zaawansowane narzędzia symulacyjne. Na podstawie wyników badań symulacyjnych dokonano wstępnej oceny projektów oświetlenia przejść dla pieszych z wykorzystaniem wymagań normalizacyjnych oraz metody STV. W dalszej części pracy przedstawiono własną propozycję metody wyznaczania luminancji sylwetki człowieka i luminancji tła na przejściu dla pieszych. Stosując zaproponowaną metodę wyznaczania luminancji sylwetki czlowieka na przejściu dla pieszych, przeprowadzono komputerowe analizy symulacyjne oraz badania terenowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych i badań terenowych ustalono wartości luminancji i kontrastu luminancji sylwetki pieszego z tłem, jakie są w stanie wytworzyć zainstalowane oprawy oświetleniowe. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do stworzenia zasad oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. W pracy zaproponowano model obliczeniowy, służący do oceny jakości oświetlenia sylwetki człowieka na przejściu dla pieszych. Model wykorzystuje modelowanie rozmyte i może być zastosowany przez projektantów oświetlenia oraz audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element kompleksowej oceny bezpieczeństwa przejścia dla pieszych. Ocena przeprowadzona na podstawie parametrów luminancji pieszego i jego kontrastu luminancji z tłem pozwala jednoznacznie zidentyfikować warunki postrzegania pieszego przez kierowcę pojazdu na wytypowanym do badań przejściu dla pieszych. Należy nadmienić, że utrzymanie założonego poziomu luminancji sylwetki pieszego i dodatniego kontrastu luminancji w obrębie całego przejścia dla pieszych może przyczynić się do zagwarantowania kierowcy odpowiednich warunków obserwacji pieszego, znajdującego się na przejściu dla pieszych.
EN
The problems undertaken in the present monograph aim at identification and elimination of risks originating from lighting conditions influencing the safety of pedestrians on the crossing. These factors have an impact on the safety level of road transport infrastructure. The topics covered in the paper concern modeling, experimental research and quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The introductory part of the paper deals with the issues referring to perception conditions of objects by a vehicle driver. Then, formal recommendations are presented for pedestrian crossing lighting standards both in Poland and worldwide. Among normative guidelines, the recommendations ofInternational Commission on Illumination CIE are mentioned, as well as calculation model of small target visibility by means of STV method used for assessment of the lighting state of real objects in the road infrastructure of the USA. For the sake of verification of available assessment methods of the lighting situation on pedestrian crossing, advanced simulation equipment has been used. On the basis of simulation research results, initial assessment of pedestrian crossing lighting projects has been conducted with the use of normative requirements and STV method. Further in the article, the author's proposal has been presented for the method of determination of pedestrian figure luminance as well as background luminance on pedestrian crossing. Making use of the proposed method of determining human figure luminance on pedestrian crossing, computer simulation analyses and field researches have been conducted. On the basis of conducted simulation analyses and field researches, the author established the values of luminance and human figure luminance contrast against background that the installed lighting frames are able to create. The results obtained have been used for creation of rules of quality assessment of pedestrian figure lighting on pedestrian crossing. The author's calculation model has been proposed for quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The model uses fuzzy modeling and can be applied by lighting designers and road traffic safety auditors as an element of complex safety assessment on pedestrian crossing. Assessment conducted on the basis of pedestrian figure luminance parameters and its contrast against background allow for unambignous identification of pedestrian figure perception conditions by a vehicle driver on a pedestrian crossing designated for research. It should be mentioned that maintaining the assumed level of pedestrian figure luminance and the positive luminance contrast within the area of the whole pedestrian crossing can contribute to ensuring the driver appropriate observation conditions of a pedestrian on the crossing.
EN
Realization of existing normative recommendations concerning lighting of pedestrian crossings gives the designer some freedom in the choice of lighting standards. Determining the actual state of lighting conditions is connected with conducting field research of as-built lighting. The article will present formal requirements of the currently applied standard concerning lighting of pedestrian crossings. Preliminary proposal shall be presented of the way of conducting lighting assessment on pedestrian crossings taking into consideration luminance and contrast parameters.
PL
Realizacja istniejących zaleceń normatywnych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych pozostawia projektantowi pewną swobodę dotyczącą doboru standardu oświetlenia. Ustalenie stanu faktycznego warunków oświetleniowych wiąże się z powykonawczym przeprowadzeniem badań w terenie. W artykule zostaną zaprezentowane wymogi formalne obecnie stosowanej normy, dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. Przedstawiona zostanie wstępna propozycja sposobu przeprowadzenia badań oświetlenia na przejściu dla pieszych z uwzględnieniem parametrów luminancji i kontrastu.
11
Content available remote Ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych
PL
Jednym z czynników wpływających na możliwość uniknięcia sytuacji wypadkowej jest zastosowanie dodatkowego oświetlenia zamontowanego w pobliżu przejścia dla pieszych. Niestety nie zawsze zastosowane rozwiązanie oświetleniowe przynosi oczekiwane efekty. Spowodowane jest to między innymi zbyt wysoką luminancją tła, niewłaściwym sposobem emisji wiązki świetlnej oprawy lub stanem technicznym zastosowanego rozwiązania. Obecnie brakuje narzędzi pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić jakość oświetlenia. W artykule zostanie zaprezentowana propozycja modelu do oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Do rozwiązania problemu zaproponowano wykorzystanie algorytmów logiki rozmytej. Przedstawiono wyniki oceny dla przykładowych sytuacji oświetleniowych.
EN
One of the factors influencing the possibility of avoiding accident situation is application of additional lighting installed in the vicinity of pedestrian crossing. Unfortunately, the lighting solution applied does not always bring expected results. Among other things, this is due to the improper way of light beam emission from a lighting frame or the technical state of the solution applied. Currently there are insufficient tools which would unambiguously assess the quality of lighting. The article will present the proposal of assessment model of lighting quality of pedestrian figure on the crossing. The use of fuzzy-logic algorithms has been proposed as the problem solution.
12
Content available remote Bezpieczeństwo pieszych - Pomiary luminancji na przejściu dla pieszych
PL
Od szeregu lat dochodzi w Polsce do dużej liczby wypadków z udziałem pieszych. Jedną z przyczyn tego stanu jest niewłaściwe oświetlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Artykuł opisuje problematykę oświetlenia przejść dla pieszych. W niniejszym referacie zostaną zaprezentowane wymogi formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych w ujęciu dotychczas stosowanych w Polsce norm. Przeprowadzona zostanie analiza kryteriów przyjętych do oceny oświetlenia. Przedstawiony zostanie model luminancyjny oceny kontrastu pieszego oraz przykładowe wyniki wykonanych pomiarów. Inwestycja w badania infrastruktury drogowej może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.
EN
In Poland, throughout many years invariably numerous accidents occur with the participation of pedestrians. One of the reasons of such a state of affairs is incorrect lighting of conflict areas dedicated to pedestrian traffic. The article deals with the problem of lighting of pedestrian crossings. The present paper enumerates formal requirements concerning pedestrian crossing lighting from the point of view of the norms applicable in Poland to date. Analysis of the criteria assumed for the assessment of lighting shall be conducted. Preliminary proposal shall be presented of the way of conducting lighting assessment on pedestrian crossings taking into consideration luminance parameters. Investment into road infrastructure research can contribute to the safety improvement of unprotected participants of road traffic.
13
Content available Pomiary równomierności oświetlenia matryc LCD
PL
Artykuł porusza kwestie pomiaru równomierności oświetlenia oraz parametrów związanych z tym zjawiskiem: współczynnika kontrastowości, nierównomierności kontrastu, luminancji i jej nierównomierności. Przedstawia powody, dla których te parametry są istotne pod względem użytkowym, oraz opisuje metody, jakimi można badać wymienione powyżej parametry. Przedstawia wyniki badań wykonanych na próbie pięciu monitorów tego samego modelu.
EN
The illumination uniformity in LCD monitors is analyzed in the paper. The phenomenon is described and explained by taking into consideration the following parameters: contrast ratio, luminance, uniformity of display contrast, and luminance. No defined measurement method of these values exists (except partially different standards by ISO, VESA, ANSI). The method which unify and minimize measurements is described in the paper. The same measurement points are used to measure all parameters under consideration. Luminance measurements are made in a dark room, on center of a screen surface emitting white color. The same is also used in uniformity measurement (Eq. 1). It describes luminosity difference values in different places of monitor. Contrast ratio (Eq. 2) measurements were made using electronic set of photodiode and transimpedance amplifier in one structure (Fig. 2). Uniformity measurement of display contrast have been made in few points, defined by VESA organization (Figs. 3, 4, 5, 6). 5 monitors of the same model were tested (Tab. 1). Contrast ratio show significant difference for each monitor and between each other. Similar results are for luminance and luminance uniformity (Tab. 4) where difference in uniformity reached almost 40%. Type of monitor backlight is main cause of poor uniformity, but also quality of LCD matrices may have influence on overall comfort of using such moni-tors. The results show that luminance and contrast uniformity should be given in technical specification of products.
14
Content available remote Krajobraz - architektura - ludzie. Japońsko-polskie studia porównawcze
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego i jednocześnie wprowadzeniem do zbioru prac zawartych w tej książce. Autorka wykorzystała w nim doświadczenie zebrane podczas indywidualnego stypendium w Japonii oraz dwukrotnego pobytu w tym kraju w charakterze koordynatora zespołu polskiego opracowującego polsko-japoński projekt badawczy. Swoistym kontrapunktem dla tych doświadczeń było towarzyszenie Japończykom podczas ich dwóch pobytów w Polsce. Krajobraz kulturowy Japonii oglądany bezpośrednio, a nie za pośrednictwem opisów, obrazów czy filmów, jest dla nas Polaków zaskakujący. Oczywiście zupełnie inny niż polski, ale także całkiem inny od naszych wyobrażeń o Japonii. W artykule tym skupiono się na zagadnieniach ogólnych, najdobitniej ukazujących tę fascynującą odmienność, jaką przyciąga nas do siebie ten daleki kraj - daleki w sensie geograficznym i nade wszystko daleki w sensie kulturowym.
EN
This paper is an attempt to depict the identity of Japanese cultural landscape and at the same time is an introduction to all papers included In this collection. The author describes her experiences gathered during individual scholarship in Japan and two study visits in this country in frames of the Polish-Japanese research project, which she coordinated. As a kind of counterpoint served the support and organization of the Japanese researches` visits to Poland. Japan's cultural landscape is for us - Poles quite suprising, when observed directly and not perceived by descriptions, images and movies. Obviously it is different from Polish landscape, but at the same time is also completely different from our conceptions of Japan. The paper focuses on general issues, most clearly showing this fascinating otherness, which makes this far country so appealing. This far distance is not only visible in geographical terms but also above all, in cultural sense.
15
Content available remote Luminance contrast of vehicle signaling lamps
EN
Requirements concerning vehicle signaling lamps are presented as luminous intensity angle distribution. In this article assumption has been made that comfort of vision depends not only on luminous intensity but also on luminance of lamp surface. With use of imaging luminance meter measurements of luminance of stop lamp surface for dozen of vehicles have been made. Obtained results was compared with optimal luminance values and present requirements for stop lamps.
PL
Wymagania dotyczące świateł sygnałowych przedstawione są w postaci krzywej rozsyłu światłości. W artykule przyjęto założenie, że komfort postrzegania sygnałów świetlnych zależy nie tylko od światłości, ale także od luminancji powierzchni klosza lampy. Za pomocą matrycowego miernika luminancji przeprowadzono pomiary luminancji powierzchni lampy hamowania w rzeczywistych warunkach dla kilkunastu pojazdów. Otrzymane wyniki zostały odniesione do optymalnych wartości luminancji oraz aktualnych wymagań.
PL
Przedstawiono wyniki badań kilkudziesięciu cech stosowanych dla rozróżniania klas badanych obrazów typu teksturowego. Uwzględniono cechy wyznaczane na podstawie takich charakterystyk jak: histogram, macierz gradientu, macierz przejść tonalnych, macierz długości pasm oraz model autoregresji. W szczególności badano wrażliwość poszczególnych cech na zmiany: jasności, kontrastu i rozmycia obrazów oraz uporządkowania struktury. Dokonano selekcji najlepszych cech dyskryminacyjnych.
EN
The paper presents the results of investigation of many image features commonly used in discrimination of texture image classes. The features calculated from: histogram, gradient matrix, co-occurrence matrix, run-length matrix and autoregression model were taken into consideration. The sensivity of these features on the changes of brightness, contrast, blurring and structure arrangement were investigated and the best discriminators were selected.
17
Content available remote Kontekst i kontrast
PL
Od kiedy Rem Koolhaas ogłosił hasło "f...ck The Context", zrodziła się generacja młodych architektów podzielających ten pogląd. Hauczyciele uniwersyteccy, organizatorzy konkursów, dołączyli do tego antykontekstualnego poglądu, dlatego możemy obserwować liczne ambitne projekty zupełnie pozbawione powiązań kontekstualnych. Istnieje już kilka ważnych budynków zaprojektowanych przeciwko ich kontekstowi. Najbardziej uderzającym przykładem jest Wieża Akbar w Barcelonie. Rozwinięto niniejsze zagadnienie poprzez Londyn, Manhattan i Warszawę.
EN
Since Rem Koolhaas announced the slogan "f...ck the Context", a generation of young architects sharing this view, is born. Teachers in universities, organizers of competitions, joined the anti-contextual position, there from one can observe numerous ambitious projects quite without contextual relationships. There are already several important buildings designed against their context. The one most striking is Torre Akbar in Barcelona. The paper unfolds herewith problem through London, Manhattan and Warsaw.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie iteracyjnej procedury wyznaczenia liczebności próby przy ustalonej długości przedziałów ufności Scheffe'go dla kontrastów w doświadczeniu z modułem sprężystości miąższu jabłek trzech odmian przechowywanych w zróżnicowanych warunkach: w chłodni zwykłej lub komorze ULO, z okresem kwarantanny termicznej i bez, a następnie w chłodziarce lub komorze termicznej.
EN
The study presents an application of an iterative procedure in determination of the number of tests at determined length of Scheffe´s ranges of trust for contrasts in an experiment with the module of apple flesh elasticity for three varieties stored in different conditions: in an ordinary cold store or ULO chamber, with the period of thermal quarantine and without, and then in a refrigerator of a thermal chamber.
EN
The study presents an analysis of factors forming the perception of the computer monitor picture. The subject is important from the GIS point of view, especially the internet geographic information services. The inspiration for taking up this subject are the experiences gathered for nearly two years of functioning service: "Bird.s eye view map" being a part of the "Wrota Małopolski" portal. The study describes the crucial factors shaping the Human Visual Perception: colour sensitivity, stimulus sensitivity, threshold contrast, alternating reaction to contrast depending on spatial frequency. Most of the attention has been given to the CSF - Contrast Sensitivity Function of the human eye. Also, the law of logarithmic eye reaction to luminance changes has been mentioned. The said laws have been illustrated graphically and registered as mathematic formulas.A further part of the study characterizes a problem of visualization of the picture in the monitor. Using sample parameters of modern monitors, the rules of calculating maximum projected frequency has been presented. Furthermore, the changes of picture frequencies depending on the observation distancechanges were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.