Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 620

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Nasza gospodarka i rynek pracy wymagają dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Oczekuje się od nich wiedzy technicznej, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami oraz współpracy w ramach dużych, interdyscyplinarnych zespołów. Jak najlepiej rozwijać kompetencje młodych ludzi na uczelniach? Piszą o tym absolwenci, którzy w ramach przygotowania prac dyplomowych na Politechnice Krakowskiej zrealizowali międzywydziałowy projekt wielobranżowy.
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
EN
This paper provides analysis of WiMAX systems from its background to their architec-tures highlighting merits and demerits, topologies, structures and looks deep into transceiver systems architecture, then specializes on the radio frequency (RF) front-end part of the WiMAX transceiver system in which a model is designed. Thereafter, the model is implemented in MATLAB Simulink and the results are investigated and analyzed.
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformułowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie jej w relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu, opisanych szeroko w literaturze, określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Głównym wnioskiem z badań jest konieczność zweryfikowania hipotezy badawczej opisującej zależność między siłą tej subkultury i czynnikami sprzyjającymi jej kształtowaniu się. Hipoteza jest oparta na założeniu, że przy słabym nasileniu cech projektu subkultura zespołu powinna być słaba, co oznacza, że jaskrawe przeciwstawianie zarządzania powtarzalną działalnością i zarządzania projektami nie zawsze jest uzasadnione. W zależności od wyróżnionych czynników subkulturotwórczych normy i wartości charakterystyczne dla subkultury zespołu projektowego mogą bowiem mniej lub bardziej się różnić od obserwowanych w kulturze organizacyjnej. Odmiennie więc niż w dotychczasowej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że nie istnieje uniwersalny zestaw cech charakteryzujących zespół projektowy w odróżnieniu od reszty organizacji, zajmującej się rutynową działalnością. Biorąc pod uwagę zdefiniowane w artykule pojęcie siły subkultury zespołu projektowego, można bowiem przypuszczać, że słabe nasilenie cech projektu spowoduje ukształtowanie się słabej subkultury zespołu projektowego lub nawet jej brak, a normy i wartości reprezentowane przez członków zespołu projektowego będą takie same jak przyjęte w kulturze organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to define the strength of the project team subculture and to formulate a research hypothesis that describes the relationship between the four characteristics of the project and the strength of the project team subculture. Based on the analysis of the literature on the subject, it has been shown that the uniqueness of each project and its unique character in a given organization makes it impossible to formulate a coherent list of norms and values of the project team subculture, and it seems more reasonable to perceive the project team subculture in its relation to organizational culture. On the basis of the four dimensions of the project described in the literature, the relationship between the characteristics of the project and the strength of the project team subculture was determined. The need to verify the research hypothesis was shown. The hypothesis assumes that with the weakness of the project features, the team subculture should be weak, which means that the sharp contrast between repetitive management and project management is not always justified. Depending on the distinguished subcultural factors, norms and values in the project team subculture may therefore be more or less different from those in the organizational culture.
EN
Purpose: The purpose of the article is analysis the current procedure for granting support for the implementation of projects under the Programme and analyses and identifies the factors that make it hard to meet the requirements to benefit from the Programme. Based on the considerations, an attempt was made to develop a procedure for managing the Programme. Design/methodology/approach: The objectives will be achievement by web/desk research, analyses documentations of GZM, and interviews with GZM employees. Findings: Based on the diagnosis and analysis of the current procedure of managing the MFS Programme, interviews, observations and analysis of reports on project execution, factors impacting the change in the value and scope of projects were identified. The identified factors which had a negative effect on the execution of the MFS Programme resulted in most cases from specific deadlines in the adopted Programme management procedure. Originality/value: With a view to reducing the factors influencing the changes in the Programme, the concept of Programme management procedure was suggested, which included eight steps.
PL
Przestrzeń jest jak opowieść, która w postaci konkretnych znaków kryje w sobie konkretne treści. Zawarte są one na poziomie informacji, takich jak funkcja oraz na styku metafor i twórczych intencji. Tekst dotyczy kulturowej pamięci znaków i geometrycznej reprezentacji form w przestrzeni. Wskazuje, iż potrzeba geometrycznego zapisu przestrzeni, nie tylko wynika z potrzeby obliczeniowej, ale też jest nośnikiem abstrakcyjnego wyrażania idei dla całych zbiorowości społecznych.
EN
Space is like a story with specific content hidden in specific signs. The signs are information such as functions and combinations of metaphors and creative intentions. The text touches upon the cultural memory of signs and the geometric representation of forms in space. It indicates that the need for a geometric recording of space results not only from the need for computation, but is also a carrier of an abstract expression of ideas for entire social communities.
8
Content available remote Zarządzanie projektami w warunkach kryzysu
PL
Organizacje funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, którego cechą charakterystyczną jest konieczność błyskawicznego dostosowania się do wymagań rynkowych, by sprostać potrzebom klientów. Podejście to wymaga ciągłego doskonalenia się w celu realizacji złożonych, niepowtarzalnych przedsięwzięć, które wymagają stosowania metod i technik w zarządzaniu projektami. Realizacja projektu i zarządzanie nim w warunkach kryzysu wymaga dodatkowej, wzmożonej uwagi, zmiany kolejności zaplanowanych etapów oraz wprowadzania nowych. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metodyk. W artykule omówiono możliwe do zastosowania podejścia w zarządzaniu projektami w warunkach kryzysu, szczególną uwagę zwrócono w stronę metod zwinnych. Skoncentrowano się na omówieniu praktyk, które dają szansę na zakończenie z sukcesem realizowanego projektu.
EN
Organizations operate in a turbulent environment, which is characterized by the need to rapidly adapt to market requirements in order to meet the needs of customers. This approach requires continuous improvement in order to implement complex, unique projects that require the use of methods and techniques in project management. The implementation of the project and its management in crisis conditions requires additional, increased attention, changing the sequence of planned stages and introducing new ones. It is not possible using all available methodologies. The article discusses the possible approaches to project management in crisis conditions, with particular emphasis on agile methods. The focus was on discussing practices that give a chance to successfully complete the project.
EN
Technologies supporting the process of educating police personnel have become an indispensable element of the infrastructure of police schools. The primary source of financing for the technologies built is the National Center for Research and Development. In consultation with the Minister of National Defense and the minister competent for internal affairs, the institution carries out activities related to research for the benefit of state security and defense. In competitions for specifically defined research topics, projects that promise the most considerable real increase in national security are financed. The programs and projects being implemented aim not only to increase the Polish scientific and industrial entities’ potential but also to strive for technological independence by creating Polish “know-how” in critical technologies in the area of national security and defense. The article presents technologies supporting the training process of traffic officers developed by Polish scientific and industrial consortia. The first presented trainer is Simulator Supporting the Training of Police Officers in the Implementation of Activities at the Scene of a Road Accident (project no. DOB-BIO9/06/01/2018). On the other hand, the second training solution presented in the article is the Emergency Vehicle Driving Simulator During Typical and Extreme Operations (project no. OROB 001101/ID/11/1). The mentioned projects were co-financed by the National Center for Research and Development as part of a competition for the implementation and financing projects in the field of scientific research or development work for the national defense and security.
PL
Technologie wspomagające proces kształcenia kadr Policji obecnie stały się niezbędnym elementem infrastruktury policyjnych szkół. Głównym źródłem finansowania budowanych technologii jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną przedstawione technologie wspomagające proces szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego, które zostały wytworzone przez polskie konsorcja naukowo-przemysłowe. Pierwszym prezentowanym trenażerem jest Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego (projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018). Natomiast drugim rozwiązaniem szkoleniowym przedstawionym w artykule jest Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych (projekt nr OROB 001101/ID/11/1). Wskazane projekty były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
PL
W artykule przedstawiono projekt płaszczyznowego systemu ogrzewania podłogowego wodnego według normy PN-EN 1264 w wybranym pomieszczeniu domu jednorodzinnego. Ze względu na ograniczenia narzucone przez wytyczne projektowe konieczny okazał się podział systemu na dwa mniejsze obiegi. Sprawdzono warunki projektowe i przedstawiono rozmieszczenie rur grzejnych. Czasochłonność metody przemawia za stosowaniem w praktyce metod uproszczonych zalecanych przez producentów konkretnych rozwiązań lub komputerowych narzędzi projektowych.
EN
The article presents a design of an underfloor water heating system according to the PN-EN 1264 standard in a selected room in a single-family house. Due to the restrictions imposed by the design guidelines, it was necessary to divide the system into two smaller circuits. Design conditions were checked and the location of heating pipes was presented. Time-consuming nature of this method implies the use of simplified methods recommended by manufacturers of specific solutions or computer design tools.
11
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
PL
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe wybranych obiektów sportowych: Stadionu Narodowego, hali widowiskowej Al-Hamadaniah oraz krytej pływalni olimpijskiej z wieżą do skoków, zrealizowanych na terenie wpływów sejsmicznych.
EN
The paper presents an overview of selected sports objects from Aleppo Sports City: Aleppo International Stadium, Al-Hamadaniah Sports Arena, Olympic Swimming and Diving Complex. Structural and materials solution, problems connecting with designing, constructing, seismic of structure were analyzed.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły (pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu. Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield w obszarze procesów logistycznych.
EN
The aim of the work is to present the nature of early warning systems in project management in the context of achieving project goals. The need to use early warning tools in project management is justified primarily in the fact that, as a rule, (apart from extraordinary events) enterprises show symptoms of crisis situations in the implementation of projects undertaken long before the project fails. Early identification of signals of the impending crisis should therefore be one of the basic tasks in project management. The article discusses the role of the early warning system and its functions. The applications of early warning systems in practice have been pointed out. An example of an early warning system is presented on the example of the ELOshield system in the field of logistics processes.
17
Content available remote Overview of low emission combustors of aircraft turbine drive units
EN
It is important to notice that aircraft turbine drive units are commonly used in the modern aviation. The piston engines are often reserved for small and/or sportive aircraft. The turbine drive units are also combustion engine. This paper presents the most popular combustors used in the aeronautical turbine engines. Firstly there are listed the requirements that a combustor has to achieve. Then are presented the combustor designs that permit to achieve the firstly presented requirements. In this work are presented the LPP, TAPS, RQL, graduated combustion zone, VGC, exhaust recirculation system combustors. For each combustor design is enlighten its principle of work, described the etymology of the given name to this design and shown a scheme. The work is closed by a briefly conclusion about the described combustor.
PL
Jakie są głóvvne założenia dotyczące układu chłodniczego w zakładzie mleczarskim? Czy na optymalną konfigurację układu wpływa wielkośćcodziennego przerobu surowca? Czy istnieje jeden sprawdzony schemat projektowy? Czy każdorazowo należy projektować układ, indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta? Na te pytania powinien odpowiedzieć sobie każdy przystępujący do prac projektant i wykonawca.
19
Content available Roboty dodatkowe w inwestycjach kolejowych
PL
Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce często wiąże się z wydłużonym czasem trwania robót budowlanych. W trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych może pojawić się wiele zdarzeń mogących wpłynąć na czas i koszt całego przedsięwzięcia. Do takich zdarzeń zaliczyć można roboty dodatkowe, prace wcześniej nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania. W artykule przedstawiono charakterystykę zjawiska oraz konsekwencje robót dodatkowych występujących w inwestycjach kolejowych obejmujących roboty budowlane. Autorzy zidentyfikowali czynniki będące przyczyną robót dodatkowych oraz podjęli próbę wskazania częstości ich występowania w omawianych inwestycjach kolejowych.
EN
The implementation of large infrastructure investments in Poland is usually associated with an extended duration of construction works. Throughout the period of carrying out construction and assembly works, many factors may appear that may affect the time and cost of the entire project. Such situations include the occurrence of additional works that significantly affect the entire investment. The article will present the characteristics of the phenomenon and the consequences of additional works appearing in railway construction investments.
20
Content available remote Development of the debris flow control elastic barrage design methodology
EN
In this paper, we present the debris flow regulatory barrages innovative construction specifications. By evaluating the dynamic nature of debris flows we determine the methodology of building debris flow regulating constructions and specific elements in said constructs. By taking in mind the river bed and its topographical parameters, we determine debris flow regulatory elastic barrages geometrical size and we mapped out its designs specific example. By assessing the maximum discharge of the debris flow, we determine its, dynamical, influence metrics, which in practice helps us assess the constructions reliability and risks of it being rendered unusable by the aforementioned factors.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.