Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 504

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this paper was to identify and analyze the costs of the stock exchange on the example of the Warsaw Stock Exchange. As a hypothesis, it was assumed that the electronization of stock exchange trading has affected the cost structure, under which the role of personnel costs and IT costs increased. Design/methodology/approach: The method of analyzing indicators identifying the cost structure was used to conduct the research. For this purpose, the financial statements of the Warsaw Stock Exchange Group (GPW) for the years 2007-2018 were used. Findings: The empirical research conducted shows that personnel costs and the costs of external services had the largest share in the cost structure in the covered period. In the category of external services, the most important were the costs of IT services - IT trading support. Interestingly, however, maintenance costs of office buildings and equipment were at a relatively significantly lower level compared to personnel costs and IT costs. Research limitations/implications: The analysis of financial data on stock exchanges is limited by the presentation of financial data. This is due to the fact that the processes of transformation into commercial businesses are a relatively new phenomenon. Originality/value: The originality of the article is associated with the analysis of financial data in relation to the business entity which is the stock exchange (on the example of Warsaw Stock of Exchange).
2
Content available remote Ograniczanie kosztów w czasach pandemii - optymalizacja dzięki metodyce SMED
PL
Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COYID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.
3
Content available remote Automatyczna diagnostyka odwadniaczy pary sprężonej
PL
Sprężona para wodna to często wykorzystywane w przemyśle i bardzo kosztowne medium. Po wytworzeniu jest przesyłana rurociągami do odbiorników. Niestety na tej drodze może dojść do różnych usterek, w wyniku których nastąpi utrata energii, którą przesyłamy za pomocą sprężonej pary.
4
Content available remote Prognozowanie kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie Łukplast na rok 2020
PL
W artykule poruszony został problem badawczy z zakresu analizy, oceny i prognozowania danych pierwotnych dotyczących zaewidencjonowanych kosztów w przedsiębiorstwie Łukplast w ujęciu dynamicznym. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą kosztów i ich podziału. Scharakteryzowano termin „prognozowanie”. Przeprowadzono wielowymiarową analizę danych pierwotnych. Poddano analizie szereg czasowy kosztów całkowitych oraz wykonano jego prognozowanie na 2020 r. w ujęciu miesięcznym. Uzyskana prognoza poddana została analizie i ocenie. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article deals with the problem of analyzing, evaluating and forecasting primary data on recorded costs in Łukplast in a dynamic approach. An analysis of the literature on the subject of costs and their distribution was conducted. The term forecasting has been characterized. A multidimensional analysis of primary data was carried out. The time series of total costs were analyzed and forecasted for 2020 in monthly terms. The obtained forecast was subjected to analysis and evaluation. The article ends with a summary and conclusions.
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
PL
W chwili obecnej wybór, przez użytkownika, noża styczno-obrotowego polega na sprecyzowaniu jego parametrów geometrycznych i materiałowych, uwzględniających miejsce i warunki jego pracy. Następnie dokonuje się wyboru, zazwyczaj na podstawie tylko jednego kryterium, jakim jest cena. Tym samym na etapie zakupu, jak i eksploatacji, nie prowadzi się oceny jakości noży i ich przydatności do konkretnej maszyny i urabianego minerału. Dlatego powstała metoda pozwalająca przeprowadzić takie badania, w których dokonuje się pomiarów parametrów geometrycznych noża, ustala się rodzaje materiałów korpusu noża i wkładki WC oraz szybkość zużycia (intensywność) na stanowisku laboratoryjnym. Szybkość zużycia (intensywność) opisana jest za pomocą wskaźnika C2, którego wartość im jest mniejsza, tym nóż wolniej się zużywa. Wskaźnik C2 został wykorzystany do prognozowania zużycia noży i określenia ich ceny jednostkowej oraz kosztów eksploatacyjnych. Pozwala to na precyzyjne określenie wymagań inwestycyjnych i prawidłowy wybór noża.
EN
Currently, the user’s choice of a conical pick involves specifying its geometric and material parameters, taking into account the place and conditions of its work. The selection is then made, usually on the basis of solely one criterion, which is the price. Thus, at the stage of both purchase and operation, the quality of picks and their suitability for a specific machine and the processed mineral are not assessed. Therefore, a method was developed to enable conducting tests that determine the geometric parameters of a pick, the types of materials of the pick body and WC insert as well as the pick wear rate (intensity) in a laboratory workstation. The wear rate (intensity) is described by the C2 index - the smaller is its value, the slower is the pick’s wear. The C2 index has been used to forecast the wear of picks and to determine their unit price and operating costs. This allows for precise determination of investment requirements and a proper selection of the pick.
7
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
PL
W 2019 r. światowa produkcja stali surowej osiągnęła 1868,8 mln t. Przy czym stal to nie jeden produkt. Według World Steel Association, istnieje ponad 3500 różnych gatunków stali o wielu różnych właściwościach fizycznych, chemicznych i środowiskowych. Ok. 75% nowoczesnych stali zostało opracowanych w ciągu ostatnich 20 lat. Te obecnie wytwarzane oferują właściwości dostosowane do niezliczonych zastosowań.
9
Content available Sekwestracja CO2 w Polsce nie ma sensu?!
PL
Europejski Zielony Ład 2050 to dojście do neutralności klimatycznej wszystkich krajów zrzeszonych w UE. Jedną z opcji jest sekwestracja CO2, czyli magazynowanie wytworzonego przez elektrownie dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach gazu, budowanych w strukturach geologicznych. Sekwestracja mogłaby obniżyć emisję CO2 o 20% w skali świata. Sekwestracja CO2 obok niewątpliwych zalet ma niestety również szereg ograniczeń. Należą do nich wysokie koszty oraz ograniczona liczba obiektów, w których można sekwestrować CO2. Sekwestrację można podzielić na trzy grupy: sekwestrację w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, sekwestrację w głęboko zalegających poziomach wodonośnych oraz sekwestrację połączoną z intensyfikacją wydobycia oraz geotermią. Aby zasekwestrować znaczącą część emitowanego w Polsce dwutlenku węgla, potrzebne są: separacja CO2 na terenie szeregu elektrowni, adaptacja odpowiednich obiektów geologicznych, kompleks badań związanych z eksploatacją i bezpieczeństwem, budowa lub uzupełnienie odpowiedniej infrastruktury, budowa rurociągów do przesyłania CO2 z elektrowni na składowisko. Jakie elementy wpływają na koszt sekwestracji? Przede wszystkim separacja dwutlenku węgla – wymagająca dużych ilości energii i obniżająca wydajność elektrowni nawet o 10%. Następnie gaz ten należy sprężyć i doprowadzić do stanu ciekłego w warunkach ciśnienia nadkrytycznego oraz wybudować sieć gazociągów. Jeśli sekwestracja ma miejsce w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, to wiadomo, że struktura jest szczelna i na powierzchni istnieje gotowa infrastruktura. Dla poziomów wodonośnych należy przeprowadzić pełny komplet badań, wywiercić odpowiednią liczbę otworów i wybudować infrastrukturę na powierzchni. Jeśli Polska chce wypełnić zadania związane z Zielonym Ładem w energetyce, to konieczne są ogromne inwestycje. W analizie kosztów należy wziąć pod uwagę takie elementy jak długość koniecznych do budowy gazociągów, istniejące linie przesyłowe energii elektrycznej, trzeba zsynchronizować działanie nakierowane na ewentualną sekwestrację z działaniami związanymi z gospodarką wodorową. Trzeba też uwzględnić niewymierne koszty społeczne związane z protestami ludzi przeciwko projektom sekwestracyjnym. Poza tym dochodzi jeszcze „drobiazg”: wszystkie elektrownie powinny zostać zmodernizowane albo zburzone i wybudowane od nowa. OZE nie mogą istnieć same dla siebie, bo muszą zapewniać stałe dostawy energii. To można osiągnąć miksem energetycznym, w którym zabezpieczono miejsce na gospodarkę wodorową. Podstawą miksu energetycznego powinny być elektrownie jądrowe zbudowane na miejscu największych emitentów, dzięki temu można będzie wykorzystać istniejące sieci przesyłowe. OZE sprzężone z gospodarką wodorową powinny dać drugi co do wielkości wkład w produkcję energii. Tu będą potrzebne również wyeksploatowane złoża gazu jako PMG dla mieszanek metanowo-wodorowych lub wodoru. Elektrownie węglowe, które pozostaną, powinny zostać głęboko zmodernizowane. Wchodzi tutaj w grę hybrydyzacja (biomasa lub elektrownie parowo-gazowe). To powinno zmniejszyć ich emisję o 30–40%. Udział sekwestracji w ograniczeniu emisji CO2 będzie śladowy i powiązany z geotermią.
EN
The main goal of European Green Deal is for all EU member states to become climate-neutral by 2050. One option is CO2 sequestration. It means underground CO2 storage in geological structures. Theoretically, such sequestration could lower CO2 emissions by about 20%. This process has also, however, a number of disadvantages, such as high costs and restricted volume of appropriate geological objects. Sequestration processes can be divided into three groups: sequestration in depleted hydrocarbon deposits, sequestration in aquifers and sequestration coupled with EOR and geothermal energy capture. To sequestrate a significant part of emitted CO2, it is necessary to separate CO2 in power plants, to adapt appropriate geological objects, to investigate such objects and to build infrastructure and pipelines. What elements affect the cost of sequestration? First of all, separation of CO2 requiring large amount of energy (about 10% of energy produced in power plant). Next, gas must be compressed and rendered to supercritical/liquid phase. In the case of depleted hydrocarbon reservoirs, we know that the structure is tight and there is an infrastructure on the surface. When it comes to aquifers, it is necessary to carry out a full set of investigations, drill holes and build an infrastructure. If Poland wants to fulfill all tasks of Green Deal, huge investments are needed. The cost analysis should take into account such elements as the length of pipelines to be constructed and existing power grids. Any probable sequestration must be correlated with hydrogen projects. RES cannot work alone because they are not able to provide a constant supply of energy. It can be achieved with energy mix. Such a mix should be based on nuclear plants built in place of the greatest coal plants, which will make it possible to use the existing power grids. RES coupled with hydrogen economy should result in the second largest contribution to energy mix. All coal power plants must be modernized. Hybridization must be taken into account here (biomass or steam and gas power plants). This should reduce their emissions by about 30–40%. The share of sequestration will be very small and associated with geothermal energy.
PL
Koronawirus mocno wpłynął na rozwój segmentu B2C w branży KEP i znacznie przyspieszył rozwój e-commerce w Polsce.
PL
Kierowcy obsługujący dostawy na etapie ostatniej mili są coraz bardziej ograniczonym zasobem po tym, jak nastąpiła eksplozja liczby przesyłek obsługiwanych w handlu elektronicznym, a COVID tylko pogorszył tę sytuację. Poczty i przewoźnicy starają się znaleźć nowe sposoby na poprawę sytuacji, jednocześnie minimalizując ponoszone koszty.
EN
Purpose: This article discuss the results of a field study that was carried out over a 6 months period. The objective of this research aimed at studying the internal procurement system of one of the world's leading Moroccan companies that has a 4.3% contribution to the national GDP. Design/methodology/approach: Our work, based first of all on the elaboration of an overview and then on the use of more than 6 methods and logistic tools, will allow this company to develop its own procurement method, adapted to its constraints and capacities. Findings: In terms of figures, this company sources 157 items from several suppliers. These references are then stored initially in the company's store, and depending on the demand from internal customers, a distribution is subsequently planned. A shortage of stock on some items and overstocking on others is a blatant contradiction suggesting several paths for improvement. Ultimately, the results of our work have enabled us to reduce financial immobilization by 40%, as well as a considerable gain in storage space. Practical implications: This paper shows the importance of responding to the problems of large companies with adapted and targeted methods. Originality/value: This article presents an original parallel application of almost all conventional logistics methods, for a global and efficient optimization.
PL
Przedstawiono przyczyny podjęcia prac badawczych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania szybko zużywających się elementów wykładzinowych. Opisano dotychczasową technologię wykonania powyższych elementów. Zaprezentowano wprowadzone zmiany. Najistotniejsza zmiana dotyczyła opracowania zintegrowanego stanowiska do napawania i cięcia umożliwiającego zwiększenie wymiarów produkowanych elementów wykładzinowych, wzrostu ich trwałości i jakości wykonania przy równoczesnej obniżce kosztów produkcji. Przeprowadzone badania eksploatacyjne elementów prototypowych potwierdziły trafność opracowanej technologii. Na podstawie powyższej technologii uruchomiono produkcję elementów wykładzinowych w jednej z krajowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.
EN
Reasons for undertaking research works aimed at developing of production technology of fast wearing lining elements have been presented. The current production technology of the above elements has been described. Applied changes have been presented. The most important change has concerned the development of an integrated station for padding and cutting, enabling the increase of the produced lining elements dimensions, increase of their durability and work quality with simultaneous reduction of production costs. The conducted operational tests of prototype elements confirmed the accuracy of the developed technology. Based on the above technology, production of lining elements has been started in one of the opencast lignite mines.
EN
The paper shows the economic efficiency of the optimal use of technology in crop production. A totally new model has been developed ,that allows planning the operation of each tractor individually, as well as an integer programming method with Boolean variables based on the formation of a lexicographic sequence. The paper shows the calculation according to the optimization criterion of the minimum duration of the work. The developed method of integer programming is original because it allows to solve problems typical of agricultural planning. For this, the authors derived a formula for the formation of any member of the lexicographic sequence and developed the AgroMaster + computer program, which also carries out the search for the optimal solution using the method of truncated exhaustive search. Due to optimal planning, the total duration of agricultural operations is reduced by 1.7 times compared to their actual duration. The cost of additional products received per 1 moto-hour is 7.3 dollars. The testing the results of studies in one of the farms of the Republic of Bashkortostan showed the possibility of practical application of the above developments for optimal planning of tractors in any agricultural enterprises.
EN
The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in 2018/2019 campaign for individual farms of Lublin region. The economic results obtained by producers are mainly affected by indirect costs accounting for 60.11% of the revenue from the total production. Within this group of costs, the major components are sowing service, harvest and soil liming operations reaching 39.38%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index of 1.24 and unit production cost 14.33 PLN·dt-1 is considered one of the profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by a high production cost that gobbled up to 80.39% of the total revenue in the analyzed 2018/19 campaign. The main factor influencing the income from sugar beet cultivation was the price for the raw material, which in the considered business year in relation to the previous season increased by only 0.77 PLN·t-1.
PL
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2018/2019, dla gospodarstw indywidualnych regionu lubelskiego. Na wynik finansowy uzyskiwany przez plantatorów w głównym stopniu mają wpływ koszty pośrednie pochłaniające 60,11 przychodu z produkcji. Wśród tej grupy kosztów największy udział mają koszty usług zasiewu, zbioru buraków cukrowych i wapnowania gleby wynoszące 1,13%. Natomiast koszty bezpośrednie w tej kampanii stanowiły 39,89% osiągniętego przychodu. W rozważanej kampanii produkcja buraków cukrowych była opłacalna, ponieważ wartość wskaźnika opłacalności produkcji wyniosła 1.24, a wartość kosztu jednostkowej produkcji wyniosła 14,33 PLN·dt-1 . Uprawa buraków cukrowych jest jedną z dochodowych działalności w produkcji rolnej, ale charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji pochłaniającym 80,39% przychodu z produkcji w analizowanej kampanii 2018/2019. Głównym czynnikiem wpływającym na dochód z uprawy buraków cukrowych była cena za surowiec, która w rozważanym roku gospodarczym w stosunku do sezonu ubiegłego wzrosła tylko o 0.77 PLN·t-1.
PL
W 2018 r. istotnie zmienił się kształt kapitałowej części systemu emerytalnego, ponieważ została ona rozszerzona o nową formę gromadzenia oszczędności - pracownicze plany kapitałowe. Ważne jest, aby koszty, którymi zostaną obciążeni przyszli emeryci (domyślnie zapisywani do PPK), były jak najniższe. Funkcjonowaniu podmiotów sektora emerytalnego powinna bowiem przyświecać zasada ochrony interesów przyszłych emerytów, realizowana m.in. przez maksymalizację wartości zgromadzonych przez nich środków oraz przez rozwiązania zmierzające do obniżenia ponoszonych przez nich kosztów. Uprawniona zatem wydaje się analiza tego zagadnienia, a w szczególności - w związku z ogłoszeniem planów likwidacji otwartych funduszy emerytalnych - interesujące może się okazać porównanie kosztów ponoszonych przez uczestników OFE z kosztami w funduszach zdefiniowanej daty, zwłaszcza że tworzenie PPK oraz wygaszanie otwartych funduszy emerytalnych zbiegają się w czasie. W artykule podjęto próbę nie tylko porównania kosztów ponoszonych przez uczestników OFE oraz funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, lecz także zaproponowano syntetyczną, uogólnioną formułę, pozwalającą w łatwy sposób zestawiać koszty związane z oszczędnościami emerytalnymi w różnych wariantach inwestycyjnych.
EN
The shape of the capital part of the pension system in Poland changed substantially in 2018, as it was extended to Employee Capital Plans. It is important that the costs the prospective pensioners will have to bear (participation in the plan is the default option) are as low as possible. A question arises, whether it will truly come about. The basic rule that should guide the functioning of the pension system entities is in fact to protect the interest of the future retirees, i.e. by maximizing the value of the capital they accumulated and by lowering the costs they have to carry. Taking that into account, our analysis seems to be fully justified. In particular, due to the liquidation plans for OFE, a comparison of the costs of OFE with that of target-date funds which are going to be established as part of Employee Capital Plans sounds interesting and reasonable. Especially, if we take into account that the establishment of Employee Capital Plans and the liquidation of OFE coincide. In this article we present not only a comparison of the cost of OFE with that of target-date funds but we also derive a synthetic formula which allows us to assess costs within the investment horizon.
17
Content available remote Relokacja zakładu – szanse i ryzyka
PL
Relokacja to z pozoru mało skomplikowany proces, którego realizacji może podjąć się firma nawet bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. W rzeczywistości jest to złożony i wielostopniowy proces, w którym występują ukryte szanse i ryzyka, niewidoczne na pierwszy rzut oka.
18
Content available IT i ICT w logistyce przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono i omówiono rolę i znaczenie dwóch nurtów informatycznych IT ( technologii informatycznej) i ICT (internet i technologii komunikacji) w logistyce przedsiębiorstw. Omówiono również studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej.
EN
The article presents and discusses the role and importance of two trends in IT (information technology) and ICT (internet and communication technologies) in enterprise logistics. A case study of an IT company was also discussed.
EN
One of the main problems in the context of environmental protection is the increase in the quantity of all types of waste, which is becoming more and more challenging to manage. The aim of the paper is to evaluate the environmental awareness of city residents on the management of waste living in multi-family or single-family housing. The city of Olsztyn was chosen for testing. Two housing estates in Olsztyn were selected for the study, one in single-family housing – Brzeziny, the other in multi-family housing – Osiedle Generałów. The primary variables were measured using a standardised interview questionnaire. It consisted of 21 closed and open questions. A total of 120 interviews were conducted with adults, 60 in each housing estate. Surveys have confirmed that residents are aware of the waste problems, but some issues require improvement of the environmental awareness and actions at the household level. Most of the respondents did not know the level of waste collection fees. This concerned mainly people living in single-family houses. The majority of the respondents stated that they segregated waste, but the inhabitants of single-family houses were more inclined to do so. The residents of both settlements segregated mainly paper, glass, and plastic. However, only the residents of single-family houses showed full segregation. Organic waste (BIO) was not a problem for the inhabitants of single-family houses (possibility of composting), but in the case of a multi-family building, it can be troublesome, as evidenced by a small percentage of respondents undertaking such actions. In the opinion of respondents from both housing estates, the waste collection and selection system is effective, and waste is collected systematically.
PL
Jednym z głównych problemów w kontekście ochrony środowiska jest zwiększanie się ilości wszelkiego rodzaju odpadów, które są coraz trudniejsze do zagospodarowania. Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta na temat gospodarowania odpadami mieszkającymi w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Do testowania wybrano miasto Olsztyn. Do badań wytypowano dwa osiedla mieszkaniowe w Olsztynie, jedno w zabudowie jednorodzinnej – Brzeziny, drugie w wielorodzinnej – Osiedle Generałów. Do pomiaru pierwotnego zmiennych wykorzystano standaryzowany kwestionariusz wywiadu. Zbudowany był z 21 pytań zamkniętych i otwartych. Przeprowadzono 120 wywiadów z osobami dorosłymi, po 60 w każdym z osiedli. Badania potwierdziły, że mieszkańcy są świadomi problemów związanych z odpadami, jednak w niektórych kwestiach konieczna jest poprawa stanu wiedzy oraz działań na poziomie gospodarstw domowych. Większość respondentów nie znała wysokości stawek opłat za odbiór odpadów. Dotyczyło to przede wszystkim osób zamieszkujących domy jednorodzinne. Większość badanych stwierdziło, że segreguje odpady, przy czym większą skłonność do takiego działania mieli mieszkańcy domów jedno-rodzinnych. Mieszkańcy obu osiedli segregowali przede wszystkim papier, szkło i plastik. Pełną segregację wykazali się jednak tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych. Odpady organiczne (BIO) nie stanowiły problemu dla mieszkańców domów jednorodzinnych (możliwość kompostowania), jednak w przypadku budynków wielorodzinnych bywa to kłopotliwe o czym świadczy niewielki odsetek badanych podejmujących takie działania. W opinii respondentów z obu osiedli system odbioru i selekcji odpadów jest efektywny, a odpady odbierane są systematycznie.
EN
The article presents the results regarding the elimination of constraints in the production process of a power equipment subassembly, a boiler chamber, together with an analysis of the benefits resulting from this, both financial and non-financial. The significance of bottlenecks in the production process, ways of its identification and limitations - in general - are presented. The article is a case-study of an attempt to eliminate the bottleneck in the production process of the boiler chamber, which turned out to be the process of drilling and marking-off, and work stations representing these processes. In order to eliminate the limitation, it was decided to replace the existing tracing and drilling work with a numerically controlled device - a boring machine moved from the liquidated department.. As a result, labor-intensive, manual chambers marking-off and the process of drilling holes with a smaller diameter drill have been eliminated. A number of benefits has been demonstrated resulting from the elimination of the bottleneck in the process, first of all, it was possible to reduce the duration of the marking-off and drilling operations and reduce the costs of the boiler chamber production process.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.