Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process approach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
PL
Działalność laboratoryjna jest w nierozerwalny sposób związana z pomiarami i wykorzystaniem wyposażenia pomiarowego i badawczego. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nadzorem nad wyposażeniem w akredytowanym laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
EN
Laboratory activities are inextricably linked with the measurement and use of testing equipment. The paper presents basic issues related to equipment used in an accredited laboratory, based on the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
EN
The processes effectiveness means their ability to achieve the planned aims. While planning the aims, one should currently take into consideration not only the quality parameters but also all of the criteria reflecting the expectations stated by the interested parties. Influence on the processes by the factors disturbing their realization requires such their monitoring and regulation to make the aims achievable. In return, it requires development and application of the processes assessment methods enabling pointing out their pivotal points and the possibilities of their monitoring. The study proposes the following combination: process approach and risk assessment enabling pointing out the “risky” processes as well as their “risky” aspects. The risk of the particular process has been evaluated by taking advantage of two methods considering various risk parameters as well as various individual criteria for assessing the mentioned parameters. Application of the developed methodologies of risk analysis and assessment of its acceptability allowed for formulating the conclusion that while risk assessment the following aspects are important: choice of the risk parameters, application of the individual assessment criteria of these parameters and taking advantage of the risk acceptability scale of the process, depending on the phase of its improvement. Properly prepared method of risk assessment gives the chance for the effective monitoring of the process risk refraining from its particular threats.
PL
Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego. Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.
EN
The aim of the article is to show the relationship between the laws of harmony and selected aspects of improving the process approach. In order to achieve the goal, the following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction. The article presents the contemporary context of Karol Adamiecki’s laws of harmony in a process approach. Selected process definitions and an outline of the process approach characteristics are presented. Relationships between the process approach and process management were explained. The main determinants of the process approach were indicated. The concept of improvement was discussed, as well as its aspects in terms of organization. It was found that all the laws of harmony are justified in the modern approach to process improvement in the organization, thus they are one of the theoretical foundations of process management in terms of: operational (process approach), strategic (system approach) and improvement.
EN
State-of-the art management systems are oriented onto supporting a competiveness of organizations and a continuous quality improvement of products, services and processes. One of essential elements of management is the risk management process which enables to manage uncertainty and risk in relation to the conducted activity by an organization. Managing risk assists organizations in setting strategy, achieving objectives and making informed decisions. Managing risk is part of governance and leadership, and is fundamental to how the organization is managed at all levels. It contributes to the improvement of management systems. A competent use of risk management mechanisms enables each organization to use its potential to a full extent and undertake proper decisions. The issues concerning a standardization of requirements in the case of standards from the management scope; in particular from the point of view of issues connected with risk management, are presented in the first part of the article. A model of the process, oriented onto a risk in the quality management system which enables to conduct managing activities in the situation of uncertainty and to take decisions oriented onto preventing mistakes in managing the organization and onto ensuring the appropriate quality, is described. The subject – matter concerning risk analysis, in particular from the point of view of meeting the EA Guidelines, concerning horizontal requirements related to the bodies assessing the conformity for notification purposes, is brought nearer. The most essential requirements, which must be met by such a body to guarantee a competent and impartial process of the product assessment, are described. In the following chapters the basic elements of the risk analysis process are discussed and an exemplary description of the risk assessment methodology is presented.
PL
Podejście procesowe jest spójnym, kompleksowym sposobem zarządzania wcześniej zdefiniowanymi, głównymi procesami i ich powiązaniami. W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 opisane jest zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością do codziennej pracy laboratoriów.
EN
Purpose: The aim of the research presented in the article was to identify factors related to strategy, that condition implementing and developing process approach in the community offices from the Warmian-Masurian voivodship. Design/methodology/approach: In order to acknowledge these factors, surveys among the chosen employees of the community offices were carried out. Findings: As results from the conducted study, factors that are perceived as necessary for implementing and developing the process approach in the researched entities are: knowledge of the mission, vision and strategic objectives of the community among the employees of the office; ongoing monitoring of the needs and requirements of the community's inhabitants; adjusting the office's resources to changes in the environment and referring to the community's mission and strategic goals when making decisions by management. Originality/value: The results of the research obtained can support the managerial decisions made by public managers related to the introduction and development of the discussed concept in public organizations.
8
Content available Public organizations and process approach
EN
Purpose: The objective of this article was therefore to review the concepts concerning the essence of process approach with regard to public organizations. The scope of the overview included initial analysis of the possibilities to use this approach in common courts. Design/methodology/approach: In the literature of the subject, the concept of process approach more and more often is presented in the context of public organizations. This is often caused by the necessity to implement pro-effectiveness activities, the lack of funds that the public organizations have at their disposal, as well as by the increasing number of public tasks. Therefore, there is a search for solutions that would allow for the increase of effectiveness and for the improvement of efficiency of functioning of public organization, just as it is the case of business organizations. Findings: The activity of public organizations is usually characterized by a sequence of complex activities that are subject to achieving goals being important for the proper functioning of the society. The dynamically developing economic practice forces changes towards focus on activities that create value for the citizen. Research limitations/implications: Currently, it is believed that the essence of management of public organizations results from the nature of goals implemented by these organizations as well as from the complex surroundings. However, the objectives implemented by these organizations are different than the commercial ones. Practical implications: The processes implemented in organizations should be perceived as separate wholes with organic features that can be observed, separated and shaped no matter the industry in which they function. The correctly identified processes would allow for standardization of activities of public organizations. Originality/value One of the most important orientations, when it comes to managing modern organizations, is the process approach; however, its use in terms of public organizations requires taking into account their specific nature.
EN
Purpose: This elaboration aims at answering the question: Does a domestic subsidiary of a German company apply functional or process approach in management? The first part of the article characterizes the functional and process approach. The second part includes results of the studies on approaches applied in the managing of a subsidiary of a national German company of automotive industry. Design/methodology/approach: The article is based on the analysis of secondary sources (scientific literature and corporate documents of studied subsidiaries) as well as on the analysis of primary sources (the results of an interview with the director of the company). Findings: Deciding on a change of approach in the management of a multi-entity organization should be well considered and preceded by a comprehensive analysis of the solutions guaranteeing optimal execution of the tasks resulting in customer satisfaction. While the functional approach exhausts, in a sense, the possibility of its further modification to achieve tangible benefits for the organization, the process approach, despite many problems it can generate, its scale of complexity in implementation, gives greater benefits in terms of capacity to react to external imbalances. The traditional arrangement of functions based on the functional layout will continue to be of interest for the management of the parent unit and subsidiaries. Research limitations/implications: The elaboration of the approach to management does not fully address the issues and concerns that are presented here. However, they point to many areas that need to be taken into account in further theoretical and empirical studies. Practical implications: The traditional arrangement of functions based on the functional layout will continue to be of interest for the management of the parent unit and subsidiaries. The business practice provides many examples in this regard, including unsuccessful reorganizations in the "purely" process direction. One might even say that multi-entity organizations applying the parameters of the process organization in full are rather scarce. Social implications: Not applicable. Originality/value: It has been shown on the basis of the studies that despite the separation of processes and directing the staff towards the final product the traditional (functional) approach regarding management dominates in the company.
10
Content available remote Uwarunkowania skutecznego zarządzania finansami
PL
Zarządzanie finansami zaliczane jest obecnie do najważniejszych obszarów efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz mających wpływ na jego dalszy rozwój w perspektywie długoterminowej. Założenie to ma swoje odzwierciedlenie m.in. w realiach dynamicznego tempa zmian, jakie zachodzą w otoczeniu firmy. W takim kontekście jak najbardziej zasadne jest poszukiwanie przez kadrę kierowniczą nowych koncepcji i metod zarządczych oraz praktycznych rozwiązań ukierunkowanych na zarządzanie finansami i wspomaganie pozostałych działów lub po prostu bezpośrednio oddziałujących na procesy odbywające się w przedsiębiorstwie. Cel artykułu stanowi przedstawienie uwarunkowań skutecznego zarządzania finansami. Autor przedstawia takie narzędzia, jak podejście procesowe w zarządzaniu i analiza ryzyka oraz opisuje współczesną rolę dyrektora finansowego. W tekście zawarto tezę o powiązaniu zarządzania finansami z podejściem procesowym poprzez efektywność i doskonalenie procesów.
EN
Financial management is currently one of the most important areas of company’s effective functioning and affecting its further development in long-term perspective. This assumption is reflected, among others, in realities of the dynamic pace of changes taking place in the company’s environment. In such a context, it is most reasonable to seek management’s new concepts and management methods as well as practical solutions aimed at financial management and supporting other departments or simply directly affecting processes taking place in the enterprise. The aim of the article is to present the conditions of effective financial management. The author presents such tools as the process approach in management and risk analysis, and describes the contemporary role of the financial director. The article contains a thesis on linking financial management with process approach through efficiency and process improvement.
EN
The main objective of the article was to present the results of the assessment of the process maturity of the shared services centre (SSC) from the perspective of four functional areas. The research problem was formulated in the form of questions (RQ). RQ1: What is the level of process maturity of the shared services centre? RQ2: What are the similarities and differences in the assessment of the implementation of elements of the process approach from the perspective of employees employed in various departments and in various positions? Empirical proceedings were carried out using such methods as: literature review and opinion poll performed using the CAWI technique. The study employs a multi-dimensional MMPM model of process maturity assessment adapted to the specifics of the sector under study. In the summary assessment of the level of maturity, average values obtained from all respondents were adopted. On this basis, it was assessed that the examined shared services centres were classified at the fourth level of process maturity, with clear signs of development towards the fifth level – the highest one. Of the three points in this article, the first characterizes the concept of process maturity and presents selected models for its assessment. The second point characterizes the studied organization, outlines the methodological framework of the conducted empirical proceedings and presents the structure of respondents. Then, detailed results of the completed research procedure were described. The summary presents a summary assessment of the level of maturity of the surveyed organizations, and indicates limitations resulting from the adopted research methodology, as well as further research directions.
EN
Currently operating enterprises are more and more willing to adopt a process approach in their structures. The process approach means the transition from traditionally understood management towards adapting to constantly changing environmental conditions. This change is accompanied by the possibility of using a wide range of tools of ICT technology, that allow modelling of any type of process occurring in the enterprise, including processes related to OHS. Thus, the objective of the paper is to indicate the opportunity for the integration of OHS processes with other processes (primary and auxiliary) of the organization using ERP systems. In the first part of the study, there will be indicated the determinants of the development of the process approach in modern enterprises. Subsequently, there will be characterized OHS processes against the background of other processes of the organization. In the third part, there will be indicated the most significant features of ERP systems. The last part will refer to the practical implementation of the process in the area of OHS in the Macrologic Merit system.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek i instytucji wojskowych jest nakierowana na zaspokojenie potrzeb generowanych przez te podmioty. Z kolei właściwa realizacja tych zadań jest przesłanką zapewnienia bezpieczeństwa w rozumieniu braku zagrożeń dotyczących wystąpienia określonych trudności w zaspokojeniu potrzeb logistycznych. Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa konieczne jest zatem całościowe rozumienie potrzeb i takowe ich zaspokojenie, przy jednoczesnym rozumieniu działań jako ciągu zdarzeń tworzących określony proces.
EN
Implementation of the tasks of the logistics security units and military institutions is aimed at meeting the needs generated by these entities. In turn, the proper implementation of these tasks is the premise to ensure security within the meaning of the absence of threats against certain difficulties in logistics needs. To ensure that the security environment it is therefore a comprehensive understanding of the needs and any of their satisfaction, while the meaning of actions as a string of events that make up the specified process.
PL
Celem głównym niniejszego artykułu było przedstawienie koncepcji strategii transformacji organizacji z zarządzanej funkcjonalnie w procesową na przykładzie autoryzowanych stacji obsługi. Celem cząstkowym było przedstawienie wyników postępowania empirycznego oceny dojrzałości procesowej autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. Cele zostały zrealizowane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak: przegląd literatury, analiza badań wtórnych, obserwacja i sondażowe badanie opinii. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane definicje dojrzałości procesowej oraz scharakteryzowano, wykorzystany w badaniu, wielowymiarowy model oceny dojrzałości procesowej organizacji. Następnie scharakteryzowano strukturę postępowania empirycznego. W rezultacie przedstawiono wyniki badań empirycznych, na podstawie których sformułowano trzy strategie transformacji: adaptacyjną, rozwojową i dynamiczną. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane obiekty są najczęściej klasyfikowane na drugim i piątym poziomie dojrzałości.
EN
The main goal of the article was to characterize the concept of transformation strategy of an organization that is functionally manager into a process organization on the example of authorized car dealerships. The auxiliary purpose was to present the results of the empirical study on the process maturity assessment of authorized dealerships in Poland. The goals were achieved as a result of literature review, analysis of secondary research, observation and opinion poll method. The second part of the article presents the selected definition of process maturity as well as the characteristics of the multidimensional organizational maturity assessment model used. Then, the structure of the research project was characterized. As a result, the results of the empirical investigation were presented, based on which three transformation strategies were formulated: adaptive, developmental and dynamic. As a result of the study, it was found that the examined objects are mostly classified at the second and fifth level of maturity.
EN
The essence of public management, in contrast to the concept of management, is not an example of the unanimity of researchers in defining it. Problems arise from the difficulty to specify both the subject and the objects of management. The article discusses the issue of application of a process approach in the management of public organizations, with particular reference to the common judiciary. The aim of the article was to indicate the general assumptions of creating public value, taking into account the strategic triangle of M. Moore and the attempt of identifying the characteristics of processes carried out in public organizations. The article is a continuation of the work "The process approach in public management based on the example of common judiciary – part I. Historical Review", where the main elements of the process approach, which should be taken into account in the implementation and realization of the NPM assumptions, were indicated. As a result of the conducted considerations – preliminary recommendations in the context of creating value for the recipient of public services were formulated. Positive effects arise only when the benefits offered correspond to social needs, which requires appropriate planning of value creation processes and the involvement of appropriate resources.
PL
Istota zarządzania publicznego, w odróżnieniu od pojęcia zarządzania, nie jest przykładem jednomyślności badaczy w jej definiowaniu. Problemy wynikają z trudności dookreślenia zarówno przedmiotu, jak i podmiotów zarządzania. W artykule podjęto problematykę aplikacji podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego. Celem artykułu było wskazanie ogólnych założeń tworzenia wartości publicznej z uwzględnieniem trójkąta strategicznego M. Moore’a oraz próba identyfikacji cech charakterystycznych dla procesów realizowanych w organizacjach publicznych. Artykuł jest kontynuacją pracy „Podejście procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego – cz. I. Przegląd historyczny”, gdzie wskazano główne elementy podejścia procesowego, które powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM. Jako efekt przeprowadzonych rozważań – sformułowano wstępne zalecenia w kontekście tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych. Pozytywne efekty powstają jedynie wówczas, gdy oferowane świadczenia odpowiadają potrzebom społecznym, co wymaga odpowiedniego zaplanowania procesów tworzenia wartości i zaangażowania właściwych zasobów.
EN
Adaptation of solutions resulting from the application of the process approach in public organizations arouses research interest, but it still remains unfinished, because there are no solutions that would satisfy everyone. The article discusses the issues of application of a process approach in the management of public organizations, with particular reference to the common judiciary. The importance of conditions for the development of the NPM idea, defining the system of goals and creating a framework for the implementation of public tasks, in relation to the essential elements of the process approach was pointed out. The importance of identification of main and support processes and coordination of contacts in logistic processes was emphasized. The aim of this article is to indicate the main elements of the process approach, which should be taken into account in the implementation and implementation of the NPM assumptions in the context of creating value for the recipient of public benefits.
PL
W artykule przedstawiono problem czasu trwania postępowań sądowych oraz nieprawidłowości stosowanych mierników. Celem artykułu była identyfikacja czynników wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz klasyfikacja sędziów ze względu na te czynniki. Przeprowadzono badania jakościowe w zakresie budowy modelu kompleksowego ujęcia czynników wpływających na przebieg postępowania sądowego oraz badania ilościowe, obejmujące obciążenie przepływem spraw pełnoetatowych pracowników wybranego wydziału cywilnego sądu okręgowego w odniesieniu do czynników, które wpływają na to obciążenie. Badania ilościowe oparto na przeglądzie literatury – opracowań, raportów, publikacji krajowych i zagranicznych. W badaniach ilościowych dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano metodę Warda.
EN
The article presents the problem of excessive length of court proceedings and the misstatement of the used performance indicators. The aim of the article was to identify factors influencing the course of court proceedings and the classification of judges due to these factors. Qualitative research in the field of complex modeling of factors influencing the course of court proceedings and quantitative research, including the caseload of full-time workflow of employees of the selected Civil Division of the District Court in relation to factors influencing this load were conducted. Qualitative research was based on literary research – studies, reports, national and international publications. For the cluster analysis’ quantitative studies the Ward method was used.
RU
В статье указывается на целесообразность применения «процессного подхода» в материально-техническом обеспечении предприятий, что позволит увязать его процессы и разработать эффективную систему управления. Анализируются этапы внедрения процессного подхода с описанием типичных ошибок. Предлагается создание унифицированной системы автоматизированного управления и сбора информации о закупочной деятельности c оценкой эффективности процессов материально-технического обеспечения и качества закупаемых ресурсов с помощью комплексных показателей.
EN
The article points out the expediency of applying the "process approach" in the material and technical support of enterprises, which will allow to link its processes and develop an effective management system. The stages of implementation of the process approach with the description of typical errors are analyzed. It is proposed to create a unified system for automated management and collection of information on procurement activities with an assessment of the effectiveness of logistics and quality of purchased resources using integrated indicators.
PL
W artykule wskazano na celowość stosowania "podejścia procesowego" w materialnym i technicznym wsparciu przedsiębiorstw, które pozwoli połączyć procesy i wypracować skuteczny system zarządzania. Analizowane są etapy wdrażania podejścia procesowego wraz z opisem typowych błędów. Proponuje się stworzenie jednolitego systemu zautomatyzowanego zarządzania i gromadzenia informacji o działaniach związanych z zamówieniami, z oceną efektywności logistyki i jakości zakupionych zasobów przy użyciu zintegrowanych wskaźników.
19
Content available remote Teoretyczne aspekty zarządzania logistyką wojskową
PL
Zarzadzanie logistyką w wojsku jest rozumiane jako proces, ciąg posobie następującychzdarzeń. Rozpoczyna się planowaniem i poprzez organizowanie i motywowanie dochodzi do etapu kontroli. Działania te mogą być realizowane poprzez wyalienowane piony funkcjonalne takie jak np. pion materiałowy. Powoduje to jednak pewne ograniczenia i stąd też w praktyce często stosuje się podejście procesowe. Jednak i ono nie jest pozbawione wad, co skutkuje stosowaniem w realnych warunkach połączenia tych dwóch sposobów podejścia. Zwykle przynosi to pozytywne wyniki. W procesie zarządzania logistyką wojskową należy przestrzegać określonych zasad, ich stosowanie w praktyce stanowi przesłankę uzyskania pozytywnych wyników co przekłada się na skuteczną realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych.
EN
Logistics management in the military is understood as a process, a sequence of following events. It starts with planning and through organizing and motivating it comes to the control stage. These activities can be implemented through alienated functional divisions, such as the material division. However, this causes some limitations and hence the process approach is often used in practice. However, it isnot without flaws, which results in the use of the two approaches in real conditions. Usually it brings positive results. In the process of management of military logistics, certain rules must be followed, their application in practice is the premise for obtaining positive results, which translates into effective implementation of tasks related to meeting the logistic needs of military units and institutions.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia zorientowania na ucznia podczas nauczania języków obcych realizowanego według wybranych koncepcji. Podstawą niniejszej pracy jest wynik obserwacji kilkunastu podmiotów realizujących naukę języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym połączony z wynikiem dyskusji akademickich o nauczaniu wczesnoszkolnym. Dodatkowym źródłem powstania artykułu jest analiza dorobku autorów z zakresu nauczania języków obcych i zarządzania jakością. W pracy wykazano, że istniejąca możliwość doboru personelu o różnych umiejętnościach stanowi argument za stosowaniem w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Natomiast łatwy dostęp do różnorodnych środków technicznych umożliwia stosowanie koncepcji o nazwie nauczanie wielozmysłowe. W artykule po raz kolejny wykazano interdyscyplinarny charakter problematyki projakościowej. Uzyskanie spełnienia wymagań stron zainteresowanych na oczekiwanym poziomie w dowolnym obszarze ludzkiej aktywności oznacza stosowanie narzędzi i schematów myślowych rozpowszechnionych w zarządzaniu jakością.
EN
The aim of the article is to analyze the principle of the student orientation in the selected concepts of foreign language teaching. The publication is based on the result of observation of several entities performing teaching English to young learners combined with the result of academic discussions about the early school education. Another aim of the article is to review authors’ achievements in the field of foreign languages teaching and quality management. The study has shown that thanks to a well-qualified staff employed, integrated education can be introduced at the very early stage. In turn, the easy access to a variety of technical means allows the use of multiple senses teaching concept. In the article the interdisciplinary nature of pro-quality problems has been shown. Meeting the requirements of stakeholders at the expected level in any area of human activity, allows to introduce the tools and ideas prevalent in quality management.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.