Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono kompleksową ocenę przebudowy połączonej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Wykonane pomiary oraz obliczenia potwierdzały spostrzeżenia użytkowników i wskazywały na błędy popełnione podczas wykonywania robót. Analiza zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz obliczenia potwierdziły wstępną diagnozę. W podsumowaniu wskazano na dużą skuteczność pomiarów termowizyjnych i HFM w diagnostyce cieplnej budynku.
EN
In 2010 reconstruction combined with thermal modernisation was carried out in the public building. Thermal characteristics of the building according to the project of modernisation was to be much improved, which should also improve thermal comfort of the rooms. During the first two years of operation after the completion of the modernization there were no expected effects according to the users of the object. Actual heat transfer coefficients of partition were determined as the result of thermal imaging of the building and measurements of the heat flux and temperature coefficients. Energy consumption, heat and electricity for heating of the building were analysed. Calculation results for the six established operational conditions have been compared with the actual energy consumption for the applied computing terms and conditions. Heat transfer coefficients determined by measurements were on average of 65% worse than projected one. Infrared images enabled the location and the approximate range of manufacturing defects. Based on the analysis of assumed variants operation of the building and energy consumption measurements it was found that the energy performance after the refurbishment is about of 33% worse than expected. Measurements (HFM) and thermovision available now (allowing an evaluation of thermal parameters of partitions) are great tools for evaluation of the works related to the thermal quality of the building. Correlating the measurements with calculation allows the correct assessment of a building's energy quality, which leads to further proposals, for example, regarding to the merits, scope and possible repair profitability.
2
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu anomalii i defektów cieplnych na rozkład temperatury ścian zewnętrznych. Błędy wykonawcze powstałe na etapie wznoszenia obiektów budowlanych mogą wpływać na zaburzenie pola temperatury na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ścian. Zmiany te w większości przypadków są negatywne ze względu na ochronę cieplną budynku. W takich sytuacjach istotne jest dokładne zdiagnozowanie występujących nieprawidłowości, a także poprawne zinterpretowanie powstałych zaburzeń cieplnych. W rozwiązaniu powyższych problemów można wykorzystać dostępne narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
4
Content available remote On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations
EN
The requirements for the inspection of heating systems have been introduced in the Energy Performance Act. Thermal diagnostics of the system is an evaluation of the technical conditions of the heating and hot water installations, due to their energy efficiency and reliability of obtaining the required internal temperature in the building and delivery of the right amount of domestic hot water at the proper temperature. Data obtained from the diagnostics are useful for proper energy-efficient operation of the installation, for determining the energy performance of the building and executing the energy audit of the building for thermomodernization purposes. The paper describes the methodology of comprehensive inspection and diagnostics of heating and DHW systems and outlines the scope of basic activities that should be performed. The practical application of such diagnostics in several buildings is also presented.
PL
W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzono wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli instalacji ogrzewczych. Diagnostyka cieplna instalacji grzewczych jest to ocena stanu technicznego systemów ogrzewania i c.w.u. ze względu na sprawność energetyczną i niezawodność uzyskania wymaganych warunków cieplnych w budynku oraz pokrycia potrzeb użytkowników w zakresie ciepłej wody użytkowej. Dane uzyskane z diagnostyki są przydatne dla właściwej, energooszczędnej eksploatacji instalacji, sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oraz wykonania audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji. W artykule opisano metodykę kompleksowej inspekcji i diagnostyki cieplnej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz wyszczególniono zakres podstawowych działań, które powinny być wykonane podczas diagnostyki. Przedstawiono również praktyczne wykorzystanie diagnostyki w kilku budynkach.
5
Content available remote On-site diagnostics of the mechanical ventilation in office buildings
EN
The methodology for inspecting the ventilation system and on-site measurements for office buildings has been proposed under the project “Development of thermal diagnostics of buildings”. The inspections of the ventilation system in two office buildings were conducted. The design documentations were compared with the existing state of the installations. The measurements of the air flow volume, of the temperature of ventilation air and of the volume flow of the heating medium and its temperature were performed. The measurements allowed to determine the power of the heater referring to the heating medium and to the air. On the basis of the inspection and measurements performed, the technical condition of the ventilation system was determined and its utilization in each of the buildings.
PL
W ramach projektu „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków” zaproponowano metodykę przeprowadzania inspekcji sytemu wentylacji oraz pomiary in-situ dla budynków biurowych. W artykule przedstawiono dwa budynki biurowe, dla których przeprowadzono inspekcję instalacji wentylacji. Porównano dokumentację projektową ze stanem istniejącym oraz przeprowadzono pomiary strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, temperatury powietrza wentylacyjnego oraz pomiary strumienia objętości czynnika grzewczego i jego temperatury. Pomiary pozwoliły wyznaczyć moc nagrzewnicy od strony wody i od strony powietrza. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji oraz wykonanych pomiarów określono stan techniczny instalacji wentylacji oraz jej wykorzystanie w każdym z budynków.
EN
The Polish National Centre for Research and Development has been coordinating the implementation of a strategic research project “Integrated System for Reducing Energy Consumption in the Maintenance of Buildings”. The main goal of the project is to support Poland's efforts to reduce energy consumption in buildings, which is a strategic goal of the European Union. Within the scope of the aforementioned project, Task 4, “Development of thermal diagnostics of buildings”, was realized. Silesian University of Technology in Gliwice was a leader of the scientific-industrial consortium implementing the task. The main objectives of Task 4 and achieved relevant results are presented in the paper. A new method for the rapid on-site thermal diagnosis of a building envelope and systems of heating, ventilation, air conditioning and domestic hot water preparation and the diagnosis of indoor environment quality, as well as a method for drawing up energy performance certificates based on the measurements were developed.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowało realizację strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków”. Głównym celem projektu było wsparcie działań Polski w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, co jest strategicznym celem Unii Europejskiej. W ramach ww. Projektu zrealizowano Zadanie 4, „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. Politechnika Śląska w Gliwicach była liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego to zadanie. W artykule przedstawione zostały główne cele zadania 4 i osiągnięte wyniki. W ramach tego zadania badawczego opracowana została nowa metoda szybkiej diagnostyki izolacyjności cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz jakości środowiska wpomieszczeniach. Opracowano także metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie pomiarów.
7
Content available remote Diagnostyka elementów konstrukcji budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
PL
Artykuł prezentuje przykładowe wyniki badań termowizyjnych przegród zewnętrznych budynku przemysłowego i budynków mieszkalnych. Badania wykazują nie tylko stan techniczny izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, ale również pozwalają na wykrycie defektów konstrukcji, jak np. pęknięcia czy puste szczeliny.
EN
The article is an example of the results of studies of thermal imaging external in partitions from industrial buildings and residential buildings. Studies reveal not only the quality of thermal insulation of building envelopes, but also the integrity and structure and the quality of masonry mortars used.
PL
Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże ograniczeniami są koszty oraz konieczność przeprowadzenia pomiarów w istniejących budynkach, z uwagi na uciążliwość tych działań dla mieszkańców. W artykule przedstawiono metodę określenia miarodajnej temperatury zewnętrznej, której zastosowanie może pozwolić na skrócenie czasu pomiarów, a także osiągnięcie lepszej dokładności uzyskiwanych wyników.
EN
There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent solution. However it has some significant limitations like costs and need to perform measurements in existing buildings, with no negligible burden for inhabitants. The paper presents the method of determining equivalent external temperature (representative external temperature of heat loses), which is expected to provide higher precision with shorter measurement period.
PL
W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary związane były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.
EN
The article discusses the problem of detrmining a set of representative areas of the building for the thermal diagnostics (including thermal performance of the biulding). Air temperature in the room has been assumed as a characteristic parameter. Attention to the operative temperature in the occupied zone has also been paid. So far, the building`s thermal diagnostics has required the measurement of the temperatures in all rooms. This was possible only in the test biuldings but not on a large scale. it is necessary in practical applications that the measurements should be the least labour-consuming, less expensive, and not harmful for the biulding inhabitants. Designation of a set of representative areas aims to limit these activities to the measurements in a few selected rooms.
PL
W artykule przedstawiono propozycje metod wyznaczania wymaganej (projektowej) mocy cieplnej źródła ciepła dla budynku z wykorzystaniem pomiarów zużycia ciepła. Proponowane metody odnoszą się do metody zawartej w PN-EN 15378. Pozwalają one określić wymaganą moc źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym dla jego aktualnej ochrony cieplnej. W artykule dokonano porównania proponowanych metod. Znana wymagana moc źródła ciepła umożliwia ocenę zgodności tej mocy z eksploatacyjną mocą nominalną stosowanego źródła. Ocena zgodności jest jednym z zadań diagnostyki cieplnej budynku lub inspekcji źródła ciepła.
EN
The paper presents a proposal for new methods of determining the demanded (designed) power of the heat source in buildings based on the heat consumption measurements. Proposed methods are related to method described in PN-EN 15378. They enable determination of demanded power of heat source in existing dwelling house with its current thermal protection. Known demanded power of heat source one can evaluate the discrepancy between it and the operating, nominal power of the used heat source. That is one of the tasks of heat diagnostics of a building and heat source inspection.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie sposób pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła. Metoda pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła podana jest w PN-EN ISO 13790:2009. W niniejszym artykule pokazano rozszerzenie sposobu zawartego w normie, w postaci trzech innych (od podanych w normie) metod obliczania współczynnika średniego obciążenia kotła. Przedstawiono również alternatywne względem normy metody określania ilości zużytego paliwa.
EN
The paper briefly presents a method of measurement based determination of seasonal boiler efficiency. The method is described in PN-EN ISO 1379:2009. In this elaboration there is proposed the extension of the procedure described in the standard in the form of tree different (from given in the standard) methods of calculation of the average boiler load coefficient. There are also presented methods of used fuel determination.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu zawilgocenia ścian zewnętrznych jednorodzinnego budynku mieszkalnego na energię końcową. Do analiz przyjęto dwa warianty zawilgocenia ścian: bezpośrednio po wybudowaniu i po pięciu latach eksploatacji budynku.
EN
This paper analyses the influence of external walls dampness for single-family house on the final energy. For the analysis two variants of damp walls were assumed: immediately after construction and after five years of exploitation of the building.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie możliwości i warunków koniecznych jakie muszą być spełnione przy diagnostyce ilościowej przegród budowlanych w warunkach rzeczywistych.
EN
Results of the experimental measurements of the walls in real climate conditions are presented. The aim of testing was to precise the possibilities and the necessary conditions for quantitative thermal diagnostics of the walls in the non-stationary boundary conditions.
PL
Wrazie stwierdzenia nierównomierności chłodzenia w Data Center, badanie termowizyjne rozkładów temperatury w poszczególnych strefach pomieszczeń komputerowych pozwoli na dostrojenie podaży i rozpływu powietrza chłodzącego tak, aby wyrównać intensywność chłodzenia w poszczególnych strefach.
PL
Termowizyjna technika pomiaru temperatury znalazła wiele zastosowań nie tylko w różnych dziedzinach nauki i ogólnie w diagnostyce cieplnej, ale również jako narzędzie pomiarowe w systemach sterowania i kontroli jakości produktów oraz przebiegu procesów technologicznych.
EN
Several important parameters influence the results of thermovision measurement of the temperature. Among these parameters the ambient temperature may be specified. The surrounding of the object examined usually consists of several elements. The method of expressing the radiation influence of these elements on measurement result by means of one ambient temperature has been presented. Additionally, for evaluating sensitivity of the measurement results to the accuracy in the determination of the ambient temperature a method has been developed and numerical calculations have been carried out.
EN
A module system of thermal diagnosis has been developed and put into practice in the BOT Power Plant Opole. The described system includes the following modules: a module of preliminary and advanced validation measurements data, a module of calculation of indices characterizing the operational indices of power unit, a module of simulation of the power unit operation and a module for calculation of deviations of the index of specific consumption of the chemical energy of fuel as a result of the deviations of indices characterizing the operational condition of the power unit. The server of this computer system is connected by means of Ethernet web with ProMan-N server. Measurements data from object distributed control systems of power units and also constant and other data are collected within one minute sampling. The results of calculations are saved in the database of the system. The system will provide the information necessary to current control and to estimate operation of power units and the whole power plant. The main objectives of the system are estimation of operation of power units taking into account energy production, examination of the influence of change of parameters of operation on the obtained results and on the fuel consumption. The friendly graphic interface enables the presentation of results in the form of schemas, reports and diagrams. The main benefits which result from the introduction of the system are reduction of expensive analyses done by external firms and possibility of analyses of energy balances in particular technology units.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.