Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
2
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
EN
The article discusses the logistic utility of registration data of automated measuring systems in the practice of operational management of national roads, expressways and motorways, as well as the shaping of the quality of logistic services.The analysis of the key problem is presented in the article on the example of the automatic toll collection system viaTOLL, operating on the indicated roads.The publication draws attention to the key and extramural information character of data registered, stored and offered by specialized, automated record systems. He points to the multifaceted and simultaneous usefulness of this data to the organization and management of the scale of road logistics processes, regardless of the chief, specialized function assigned to a specific automated recording system involved in the recording of specific road incidents.
4
Content available remote Monitorowanie ruchu kończyny górnej w kontekście gier rehabilitacyjnych
PL
Rejestrowanie ruchu kończyny górnej w czasie rzeczywistym jest niezbędne do przygotowania interaktywnych metod wspomagania procesu odzyskiwania jej sprawności ruchowej. Tego typu programy komputerowe często wykorzystują środowiska trójwymiarowe i techniki rzeczywistości wirtualnej. Rejestracja ruchu może być realizowana z użyciem dostępnych na rynku kontrolerów, przygotowywanych na potrzeby gier komputerowych, co ułatwia tworzenie aplikacji wspomagających proces rehabilitacji. Wadą takiego podejścia są znaczące ograniczenia możliwości rejestracji ruchu, zwłaszcza ruchu poszczególnych członów kończyny górnej. Rozwiązaniem może być kontroler przygotowany specjalnie na potrzeby rehabilitacji.
EN
Registration of the upper limb movement in real time is necessary to prepare interactive methods to support the recovery process of the upper limb. These types of computer programs often use three-dimensional environments and virtual reality techniques. Traffic registration can be carried out using commercially available controllers prepared for the needs of computer games, which facilitates the creation of applications supporting the rehabilitation process. The disadvantage of this approach are significant limitations in the possibilities of motion registration, in particular the movement of individual upper limb members. The solution may be to prepare a controller dedicated to the needs of therehabilitation.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77K. Zaproponowano wykorzystanie oscylatora RC jako wbudowanego częstotliwościowego czujnika temperatury. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki względnych zmian częstotliwości oraz charakterystyki czułości omawianego sensora. Sformułowano wnioski dotyczące właściwości cieplnych i nieliniowych charakterystyk sensora przy pracy w systemach pomiarowych w zakresie niskich temperatur.
EN
The article presents the results of RC oscillator tests for ATmega16A microcontroller with the lowest thermal point at 77K. The integrated RC oscillator was proposed as a cryogenic thermometer. Then, the temperature characteristics of the relative frequency changes and sensitivity of low-temperature sensor are calculated. The author formulates conclusions concerning the thermal properties and non-linear characteristics of the sensor at low temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opracowanej metody efektywnego pomiaru części w przemyśle lotniczym, redukującej zaangażowanie pracowników i umożliwiającej sterowanie procesem w oparciu o wyniki pomiarów. Stosując ideę SPC opracowano metodę analizy danych dostosowaną do nadzorowania i sterowania produkcją krótkich serii wysoko dokładnych części. Została ona zaimplementowana w zbudowanym w ramach badań systemie pomiarowym składającym się z dedykowanej aplikacji informatycznej współpracującej z systemem ERP zarządzającym zlecaniami produkcyjnymi, systemem zarządzania danymi technologicznymi i pomiarowymi oraz elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Zbudowany system pomiarowy pozwalający na automatyzację zaawansowanego przetwarzania danych pomiarowych jest obecnie poddawany testom przemysłowym.
EN
The article presents results of the research on new data analysing method suitable for control of production of high quality parts manufactured in short batches. The method was implemented in the IT measurement system. It allows automation of most of operations done by machine operator. It is also integrated with the ERP system for orders management, the system of process data management, barcodes sensors for parts and documentation identification and electronic measurement tools.
EN
A wireless measurement system based on the Z-Wave standard is presented in this paper. The system is composed of a USB Z-Stick Gen5 controller connected to a Personal Computer and a Fibaro controller FGRGBWM-441. Operation of the system is controlled by software written in C++ using OpenZWave library. Some metrological aspects of the system are evaluated: accuracy, linearity, resolution and frequency of voltage measurements.
PL
W artykule zaprezentowano bezprzewodowy system pomiarowy bazujący na standardzie Z-Wave. System jest złożony z kontrolera USB Z-stick Gen5 dołączonego do komputera osobistego oraz modułu Fibaro FGRGBWM-441. Praca systemu jest kontrolowana przez program napisany w języku C++ w oparciu o funkcje biblioteki OpenZWave. Przeanalizowano wybrane aspekty metrologiczne systemu związane z pomiarem napięć: dokładność, liniowość, rozdzielczość i częstotliwość pomiarów.
EN
This article presents a way of calibration of an unconventional two-current circuit, named 2J+2R, which consists of two current sources and two referential resistors connected to the circuit mass. This bridge was used to measure the beam deflection and the temperature increase simultaneously with the use of a pair of metal strain gauges. This paper contains theoretical and corrected (after calibration) processing characteristics of the measurement circuit. Calibration coefficients of both inputs, responsible for measurement of the measured values in the places where the strain gauges are attached, were calculated. Moreover, the standard combined and expanded uncertainties of both calibration coefficients were calculated and an uncertainty budget was made.
9
Content available CBM Experiment Local and Global Implications
EN
The research area of the compressed baryonic matter - CBM experiment (FAIR/GSI in Darmstadt) is subnuclear physics, thus hadron-baryon and quark-gluon, and the essence of phase transitions in the area of hot nuclear matter, and dense strongly interacting matter. Our interest in this paper are mainly considerations on the impact of such large infrastructural experiments and possibilities they give to local, smaller but very active, university based research groups and communities. Research and technical input from such groups is depicted on the background of the CBM detector infrastructure and electronic instrumentation just under design and test fabrication for this experiment. An essential input to this research originates from Poland via the agreed in-kind contribution. The areas of expertise of these groups are: superconductivity, structural large scale cabling, precision machined parts, RF and microwave technology, analog and advanced digital electronics, distributed measurement and control systems, etc.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe, zasadniczo różne rozwiązania monitoringu: system monitoringu konstrukcji budynku handlowego, system monitoringu konstrukcji budynku użyteczności publicznej (widowiskowo-sportowego), a także system monitoringu zadaszenia stadionu.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Decyzja o zastosowaniu systemu monitoringu konstrukcji powinna być poprzedzona odpowiednią analizą celowości i zasadności instalowania takiego systemu.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Pomiar temperatury w systemach monitoringu jest często traktowany jako pomocniczy. Zjawiska dynamiczne są monitorowane tylko w niektórych przypadkach konstrukcji szczególnie wrażliwych na tego typu zachowania, takich jak np. zadaszenia stadionów, konstrukcje linowe czy obiekty narażone na oddziaływania dynamiczne pochodzenia komunikacyjnego.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Pomiary odkształceń pozwalają uzyskać lokalne informacje o zmianach w konkretnych miejscach – jak pokazuje praktyka, są one jednak trudniejsze w interpretacji, a co za tym idzie, prawidłowa ocena tych wyników nastręcza pewnych trudności.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
14
Content available Monitoring konstrukcji stalowych. Część 2
PL
Najprostsze zarówno w realizacji, jak i w interpretacji są pomiary przemieszczeń, które pozwalają uzyskać informacje o zachowaniu się elementu/ustroju konstrukcyjnego albo dużego fragmentu konstrukcji.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – „Builder” July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
15
Content available Monitoring konstrukcji stalowych. Część 1
PL
Jedną z najbardziej istotnych kwestii związanych z każdym obiektem budowlanym jest bezpieczeństwo konstrukcji. Zapewnienie tego bezpieczeństwa wymaga odpowiedniego przebiegu zarówno procesu projektowania i realizacji, jak i późniejszej eksploatacji powstałego obiektu.
EN
The whole series (Monitoring of steel constructions - Builder July 2016 - January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
EN
Ensuring the required quality of castings is an important part of the production process. The quality control should be carried out in a fast and accurate way. These requirements can be met by the use of an optical measuring system installed on the arm of an industrial robot. In the article a methodology for assessing the quality of robotic measurement system to control certain feature of the casting, based on the analysis of repeatability and reproducibility is presented. It was shown that industrial robots equipped with optical measuring systems have the accuracy allowing their use in the process of dimensional control of castings manufactured by lost-wax process, permanent-mould casting, and pressure die-casting.
17
Content available remote Diagnostyka obrabiarek
PL
W artykule omówiono w sposób ogólny podstawowe metody diagnozowania obrabiarek głównie dedykowanych do obróbki metali. Przedstawiono przykładowe komercyjne systemy diagnostyczne dedykowane do diagnostyki obrabiarek metodami off-line, jak i on-line. Wskazano podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń oraz wymieniono podstawowe relacje diagnostyczne między najczęściej występującymi uszkodzeniami i ich symptomami. Wskazano również metody pomiarowe pozwalające wykrywać i identyfikować uszkodzenia obrabiarek.
EN
The article discusses in general the basic method of diagnosing machine tools, mostly dedicated to metalworking. Examples of commercial diagnostic systems for the diagnosing of machine tools which use off-line and on-line methods have been presented in the article. The fundamental root causes of machine tools faults and the basic diagnostic relations between the most commonly occurring faults and their symptoms have been pointed out. Moreover, the measurement methods to detect and identify machine tool faults have been indicated.
PL
W pracy scharakteryzowano metodę składowych ortogonalnych oraz jej wykorzystanie do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych w automatyce. Przedstawiono sprzętową i programową implementację tej metody – koncepcję stanowiska pomiarowego. Podsumowanie zawiera wyniki badań oraz ich interpretację i ocenę na podstawie określonych wartości błędów pomiarów.
EN
The paper characterized the method of orthogonal components and its use to determine the Bode and Nyquist characteristics of the elements and components used in automation. The paper presents the hardware and software implementation of this method – the concept of teaching position. The summary shall contain the results and their interpretation and assessment with using measurement errors.
PL
W artykule zaprezentowano układy pomiarowe, w których istotnym elementem jest woltomierz homodynowy (Lock-In Amplifier). Układy te mogą służyć do wzorcowania mierników mocy oraz prądowych i napięciowych obciążeń przekładników. Zamieszczono też wyniki porównań z urządzeniami dedykowanymi do tego typu pomiarów.
EN
The article presents measurement systems where Lock-in Amplifier is an important element. These systems can be used to calibrate the power meters and burdens of voltage and current transformers. The paper also includes results of the comparisons with the devices dedicated to this type of measurements.
PL
Artykuł jest kolejną częścią cyklu prac opisujących wielkoskalowe elektroniczne wyposażenie instrumentalne światowych eksperymentów z obszaru fizyki: cząstek elementarnych, jądrowej, plazmy wysokotemperaturowej; techniki akceleratorowej i laserowej ekstremalnych intensywności i energii, a także astrofizyki cząsteczkowej. Eksperymenty te łączy kilka specyficznych cech: są wielkiej skali infrastrukturalnej, niestety wszystkie są zlokalizowane poza naszym krajem, są zdecydowanie eksperymentami klasy odkrywczej, biorą w nich udział młodzi uczeni z Polski, a w szczególności z Politechniki Warszawskiej. W poprzednich częściach cyklu opisano infrastrukturę badawczą i eksperymenty jak lasery: LCLS, FLASH, EXFEL; akceleratory: TESLA, LHC; detektory: CMS, TOTEM; tokamaki: JET, ITER, ale przede wszystkim opisano udział i wkład badawczy w ich rozwój młodych uczonych z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. W obecnej części opisano eksperyment Skompresowanej Materii Barionowej (CBM – Compressed Barionic Matter) dla którego infrastruktura badawcza jest budowana na terenie ośrodków badawczych GSI i FAIR w Darmstadt. CBM bada istnienie plazmy kwarkowo-gluonowej, materii kwarkowej, przemian fazowych i punktów krytycznych w materii silnie odziaływującej. Na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Systemów Elektronicznych konstruowane jest oprogramowanie i aparatura elektroniczna do akwizycji danych eksperymentu CBM.
EN
The paper is a next part in a series of articles describing large-scale, electronic instrumentation equipment of world-class experiments in high energy physics of elementary particles, nuclear physics, high temperature plasma, accelerator and laser technologies of extreme intensities and energies, and particle astrophysics. These experiments have a common denominator: they are of ultimate infrastructural scale, unfortunately they are not located in Poland, they are infrastructures of cutting edge discovery class, in all of them take part young researchers from Poland, and especially from Warsaw University of Technology (WUT). Previous articles described research infrastructures and experiments: lasers – LCLS, FLASH, EXFEL; accelerators – TESLA, LHC; detectors – CMS, TOTEM; tokamaks – JET, ITER. But first of all, the participation and intellectual input of young researchers from the Institute of Electronic Systems of WUT was emphasized. This paper describes the Compressed Barionic Matter experiment (CBM), for which the research infrastructure is built in the GSI (Gesellschaft fur Schwere Ionen) and FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) Research Centres in Darmstadt. CBM will investigate the areas of existence of quark – gluon plasma QGP, possible quarkonyonic matter, phase transitions and critical points in strongly interacting matter. Young researchers at the Institute of Electronic Systems WUT designs and builds software, firmware and hardware for DAQ of the CBM experiment.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.