Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  retention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents the problem of the growing water deficit and the possibility of sustainable development of water resources in rural areas of Central and Eastern Europe (using the example of Poland). It is estimated that the amount of resources in this region is reduced by about 70% compared to the average for Europe. In drought periods it comes to limitation of economic activity, including agriculture. Particular attention was paid to the necessity to extend landscape, underground, and snow retention, as an alternative to dams, which are currently the most popular in lower-order catchments. It has been shown that the construction of small agricultural reservoirs is not always preceded by adequate consultations and pre-design studies, which may result in financial losses and legal problems. Simultaneous use of many alternative forms of retention should be more effective than the implementation of reservoirs. In addition, increasing the hydraulic roughness of the catchments slows down the outflow of products of erosion and contributes to the protection of surface retention structures (maintaining natural and economic usefulness of reservoirs).
PL
Niniejszy artykuł przedstawia racjonalizatorskie podejście do problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na przykładzie mareckiego systemu kanalizacji deszczowej, przybliżając kolejne etapy działania gminy od sporządzenia prostych modeli na podstawie wzoru Błaszczyka aż do opracowania zaawansowanych modeli hydrodynamicznych, przy zastosowaniu oprogramowania SWMM (Storm Water Management Model) w oparciu o Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa) [8]. Zwraca się szczególną uwagę na kompleksowe podejście do projektowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z analizą warunków hydrogeologicznych oraz z uwzględnieniem topografii miasta i możliwości wykorzystania istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, jak również w odniesieniu do koncepcji przebudowy ulic [9]. Podejście takie pozwala na efektywne wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy oraz prowadzi do konsekwentnego powstawania sprawnego systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie całego miasta. Należy dążyć do jak największego wykorzystania wód opadowych na obszarze ich powstawania oraz do minimalizowania ilości wód odprowadzanych bezpowrotnie do cieków płynących, np. do rzek. Autorzy prezentują prawidłowe podejście do modelowania oraz projektowania systemu sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem możliwie wysokiego udziału retencji wód opadowych oraz rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych (stawów pogliniankowych), co dodatkowo poprawi walory rekreacyjne miasta.
EN
The article presents a rationalized approach to the problem of stormwater management based on the example of rainwater drainage system in Marki, bringing closer the successive stages of municipal authorities, from the simple models based on the Błaszczyk formula to the advanced hydrodynamic models using the SWMM (Storm Water Management Model) software based on the Polish Atlas of Rains Intensities PANDa [1]. Particular attention is paid to a complex approach to designing a rainwater drainage system with an analysis of hydrogeological conditions and taking into account the topography and the possibility of using existing water reservoirs and ditches, also referring to a concept design for streets redevelopment [2]. Such an approach allows to spend money from the municipal budget in more effective way and leads to the consistent creation of an efficient stormwater management system throughout the city. One should strive to maximize the use of rainwater in the area of the rainfall and to minimize the amount of water irretrievably released to watercourses, e.g. rivers. The authors present the valid approach to modeling and designing a rainwater drainage system, considering the highest share of stormwater retention and the revitalization of existing water reservoirs (clay ponds), which will further improve the recreational value of the city.
EN
The paper describes four experimental roofs located on the building of the library at the Technical University of Kosice and that represent two types of green roofs. The experimental roofs are designed based on research dealing with green roofs and their retention qualities, their impact on the microclimate and the possibility of using rain and gray water that could be filtrated through the media of these structures. The paper describes the world-wide conditions facing the issue of green roofs. The idea of this article is to use a new additive to standard green roof layers - biochar. The paper is intended to serve as a theoretical point of view, but it can also be beneficial in practice and the green roof industry.
PL
W artykule przedstawiono cztery eksperymentalne modele, reprezentujące dwa rodzaje zielonych dachów, wykonanych na budynku biblioteki Politechniki Koszyckiej. Modele eksperymentalne zostały zaprojektowane na podstawie badań dotyczących dachów zielonych z uwzględnieniem: właściwości retencyjnych, wpływu na mikroklimat oraz możliwości wykorzystania deszczu i szarej wody, które mogłyby być filtrowane przez warstwy dachu. Opisano ogólnoświatowe podejścia do rozwiązania problemu. Ideą artykułu jest zastosowanie nowego dodatku, jakim jest biowęgiel, do standardowych warstw dachu zielonego. Artykuł omawia problem z teoretycznego punktu widzenia, ale może być również użyteczny dla zastosowań praktycznych i przemysłu dachów zielonych.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów zawierających syntetyczny lateks na retencję fungicydu kaptan na powierzchni liści jabłoni po opadach deszczu. Badania miały charakter modelowy. Świeże pędy jabłoni (gałązki z liśćmi) zostały umieszczone w doniczkach z wilgotnym piaskiem. Zabiegi fungicydowe (sam kaptan oraz kaptan w mieszaninie z adiuwantami) wykonano w stacjonarnej komorze opryskowej. Po upływie 1 i 4 h od zabiegu fungicydowego próbki jabłoni poddano deszczowaniu w komorze symulującej opad atmosferyczny o intensywności 10 L/m². Następnie pobrano próbki liści do oznaczenia pozostałości kaptanu (chromatografia gazowa GC-EC). Niezależnie od czasu, po którym wystąpiły opady, znaczący wzrost retencji fungicydu kaptan na liściach jabłoni zaobserwowano na obiektach z adiuwantami zawierającymi lateks.
EN
Fresh apple shoots (twigs with leaves) placed in pots with damp sand were treated with N-(trichlorometylotio) cyclohex-4-eno-1,2-dikarboxyamide (captan) fungicide optionally in mixts. with com. polyalkylene oxide heptamethylenetrisiloxane latex sticker adiuvant in a stationary spray chamber. After 1 and 4 h, the apple samples were sprayed in the irrigation chamber simulating rainfall intensity of 10 L/m². After irrigation, leaf samples were studied for residue of captan by GC/EC chromatog. Regardless of the time after the pptn., a significant increase of captan retention on the apple leaves on object with latex sticker adjuvant was obsd.
5
EN
The actual increased urbanization and increase in the area of sealed surfaces distort the natural water balance of ecosystems. As the result, the natural infiltration of surface water is limited and the significant increase in surface runoff is being commonly noted. In most cases water of surface runoff is collected and discharged by the stormwater systems to the surface water reservoirs, including rivers and lakes, commonly without any treatment, posing a significant environmental threat to water quality. This paper contains the attempt of numerical assessment of intensive green roof efficiency utilizing three different, commercially available substrates. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the popular modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covering the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed various performance, understood as different volume of retained water, under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Zauważalna aktualnie wzmożona urbanizacja i wzrost udziału powierzchni uszczelnionych zaburzają naturalny bilans wodny ekosystemów. W rezultacie naturalna infiltracja wód opadowych zostaje ograniczona, a zdecydowanie wzrasta objętość spływu powierzchniowego. W większości przypadków wody spływu powierzchniowego są zbierane przez układy kanalizacji deszczowej i kierowane do odbiorników, zazwyczaj bez żadnego oczyszczania, stwarzając poważne zagrożenie środowiskowe dla jakości wody. Prezentowana praca zawiera numeryczną próbę oceny efektywności hydraulicznej zielonego dachu wykorzystującego trzy zróżnicowane komercyjnie dostępne substraty warstwy retencyjnej. Modelowanie numeryczne efektywności zielonego dachu zostało przeprowadzone za pomocą popularnego pakietu symulacyjnego FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał wybrany przekrój badanego zielonego dachu. Niezbędne dane wejściowe do obliczeń modelowych, obejmujące współczynniki filtracji oraz charakterystyki retencyjne badanych materiałów porowatych, uzyskano z materiałów technicznych wybranych substratów. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych wykazały zróżnicowaną efektywność badanych substratów, rozumianą jako objętość retencjonowanej wody przy zastosowaniu tych samych warunków brzegowych, bezpośrednio zależną od właściwości hydraulicznych badanych wypełnień zielonego dachu.
EN
Green roofs play a significant role in sustainable drainage systems. They form absorbent surfaces for rainwater, which they retain with the aid of profile and plants. Such roofs therefore take an active part in improving the climatic conditions of a city and, more broadly, the water balance of urbanized areas. One of the factors influencing the hydrological efficiency of green roofs is the drainage layer. In the article, column studies were carried out under field conditions involving the comparison of the retention abilities of two aggregates serving as the drainage layer of green roofs, i.e. Leca® and quartzite grit. The average retention of the substrate was 48%; for a 5 cm drainage layer of Leca® retention was 57%, for a 10 cm layer of Leca average retention was 61%. For a 5 cm layer of quartzite grit average retention was 50%, for 10 cm layer of quartzite grit 53%. The highest retention was obtained for the column with the substrate and 10-centimeter layer of Leca®. At the same time, it was shown that Leca® is a better retention material than quartzite grit. The initial state of substrate moisture content from a green roof appears to be a significant factor in reducing rainfall runoff from a green roof; the obtained values of initial moisture content made for a higher correlation than the antecedent dry weather period.
PL
Istotną rolę w zrównoważonych systemach drenażu odgrywają zielone dachy. Są powierzchniami chłonnymi w odniesieniu do wód opadowych, które retencjonują w profilu i za pomocą roślin. Biorą zatem czynny udział w poprawie warunków klimatycznych miasta, a szerzej bilansu wodnego terenów zurbanizowanych. Jednym z czynników wpływających na wydajność hydrologiczną zielonych dachów jest warstwa drenażowa. W artykule przedstawiono wyniki badań kolumnowych przeprowadzonych w warunkach polowych, w których porównano retencyjność dwóch kruszyw wykorzystywanych jako warstwa drenażowa na zielonych dachach – keramzytu i grysu kwarcytowego. Średnia retencja substratu wyniosła wyniosła 48%, dla 5 cm warstwy drenażowej z Leca® wyniosła 57%, dla warstwy 10 cm średnia retencja wyniosła 61%. Dla grysu kwarcytowego średnia retencja wyniosła dla 5 cm warstwy drenażowej 50%, dla 10 cm warstwy drenażowej 53%. Największą retencję uzyskano w kolumnie z substratem i 10-centymetrową warstwą keramzytu. Wykazano, że keramzyt jest lepszym materiałem retencyjnym niż grys kwarcytowy. Początkowy stan wilgotności podłoża z zielonego dachu wydaje się być istotnym czynnikiem w redukcji odpływu wód opadowych z dachu zielonego. Uzyskane wyniki wilgotności początkowej dały silniejszą korelację niż czas pomiędzy opadami.
EN
The rapid urbanization resulting in increased area of sealed surfaces distorts the natural water balance of urbanized ecosystems. Thus, the natural infiltration of surface water is reduced and the significant increase in volume surface runoff is being commonly observed. Water of surface runoff is usually collected and redirected by the stormwater systems to the natural surface water reservoirs, including also rivers and lakes, commonly without any treatment. So, a significant environmental threat to water quality posed by surface runoff from urbanized areas is obvious. This paper contains the attempt of numerical assessment of efficiency of six different commercially available substrates for intensive green roof. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the finite elements modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covered the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics and were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed the diversified performance, due to different volume of retained water under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Gwałtowna urbanizacja prowadząca do wzrostu areału powierzchni uszczelnionych zaburza naturalny bilans wodny zurbanizowanych ekosystemów. Powyższe zazwyczaj prowadzi do obniżenia naturalnej infiltracji wód opadowych i znacznego wzrostu objętości spływu powierzchniowego. Wody spływu powierzchniowego są zazwyczaj ujmowane i przekierowywane, bardzo często bez żadnego oczyszczania, przez układy kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiorników, czyli do wód powierzchniowych. Oczywistym jest zatem znaczne zagrożenie środowiskowe stwarzane jakości wód powierzchniowych poprzez zrzut nieoczyszczonych wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych. Niniejsza praca przedstawia próbę numerycznej oceny efektywności hydraulicznej sześciu różnych dostępnych na rynku substratów wypełnień intensywnych zielonych dachów. Obliczenia numeryczne efektywności zielonego dachu zostały przeprowadzone w komercyjnym pakiecie FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał przekrój poprzeczny wybranego dachu. Wymagane dane wejściowe do modelowania obejmujące przewodnictwo hydrauliczne w stanie nasyconym oraz charakterystyki retencyjne zastosowanych materiałów zostały wyznaczone w oparciu o ogólnodostępne informacje techniczne badanych wypełnień. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały zróżnicowaną efektywność hydrauliczną badanych materiałów, szacowaną na podstawie zawartości retencjonowanej wody przy tych samych warunkach brzegowych, wynikającą bezpośrednio z właściwości hydraulicznych substratów objętych analizami.
PL
Tereny nieprzekształcone w wyniku działalności człowieka charakteryzują się tym, że istnieje na nich dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa występująca pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Wpływa to na zwiększenie intensywności odpływu wód opadowych, oddziałujące niekorzystnie na funkcjonowanie infrastruktury miejskiej i odbiorniki wód. Problem okresowego nadmiaru wód wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu ich zagospodarowanie, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również utylizację.
EN
The retention of rainwater is one of the main functions of green roofs in urban areas. One of the elements influencing the variability of rainwater retention on green roofs is the configuration of the roof, i.e. the combination of drainage and vegetation layers and plants. In the article, laboratory studies regarding the influence of the vegetation layer of the green roof on the retention of rainwater were carried out, and the influence of changes in the initial moisture content in extensive and intensive substrates on retention were compared. The analysis of seven randomly selected substrates showed that the runoff coefficients range from 0.59 to 0.71. In the case of the retention, statistically significant differences were observed in terms of the rainfall volume as well as the initial moisture content.
EN
This paper presents new achievements in the field of designing the gravitation and gravitation-underpressure chamber for bottom flushing in the detention chamber immediately after its emptying from the accumulated sewage. Temporary accumulation of the sewage in the detention chamber of the reservoir causes partial sedimentation of the solids suspended in the liquid. The location of the flushing chamber at the maximal level of filling with sewage in the retention chamber substantially improves the effectiveness of flushing of the bottom of the retention chamber with the stream of sewage that is discharged from the flushing chamber. An opportunity for effective flushing of the sludge that remains on the bottom of a detention chamber represents an important operation which is essential for reliable functioning of retention reservoirs within sewerage systems.
EN
The present study focuses on two Baltic-type peat bogs in Slowinski National Park, namely that at Żarnowskie and at Kluki, located in the Lake Łebsko catchment and both characterised by a centrally located dome with a very marshy fringe area featuring an emerging marshy coniferous forest (Vaccinio uliginosi-Pinetum). The Żarnowskie bog is under active protection. A total of 24 flow barriers were installed in drainage ditches during the years 2006 and 2007. The purpose of these barriers was to put a halt to water outflow. In addition, 30 hectares of young pine forest were cleared in order to decrease loss of water via evapotranspiration. Kluki peat bog is only partially protected by Polish law. The lack of efforts to prevent outflow via the canal is due to the fact that the canal is utilised to drain meadows in the vicinity of the village of Łokciowe outside of the national park. Peat formation no longer occurs in this peat bog. The hydrological condition of the bog is catastrophic as a result of its main canal, referred to as Canal C9, which is 2.5 to 3.0 m deep and 10 m wide in places. Both peat bogs are monitored for fluctuations in groundwater. Research has shown that changes in water levels fluctuate based on season of the year and geographical location, which is illustrated quite well using the two studied peat bogs. The water retention rate of the Żarnowskie peat bog may be considered fairly high and is likely to improve due to protective measures enabled by Polish environmental laws. The water retention rate of the bog is consistently improving thanks to these measures, fluctuations in water level are small and the water level does not drop under 0.5 m below ground level even under extreme hydrometeorological conditions. This yields optimum conditions for renewed peat formation in this area. One potential threat is the Krakulice peat extraction facility, which is located in the southern part of the bog close to the boundary with the national park.
EN
As an effective way of flood prevention it is widely accepted to construct flood embankments. These structures are getting bigger as the river changes from meandring to successive development of floodplain and narrowing the embankment. Meanwhile, it is worth returning old solutions and reactivating old floodplain polders. There are currently three polders on the central Odra River: Kiełcz-Tarnów-Bycki – with a capacity of approximately 15 million m3, Połupin – with a capacity of 70 million m3 and Krzesin-Bytomiec – with a capacity of 20 million m3. Three further reservoirs are designed in: Urad – 30 million ha, Słubice Górzyca – 60 million ha and Ługi Górzyckie – 30 million ha. The authors propose additionally a reactivation of seven archival polders, with total capacity of approximately 4.9 million m3.
PL
Za skuteczny sposób walki z żywiołem powodzi przyjmuje się powszechnie budowę wałów przeciwpowodziowych. Konstrukcje te są coraz większe, w miarę przekształcania się rzeki z meandrującej w roztokową i sukcesywnego zagospodarowywania terenów zalewowych oraz zawężania międzywala. Tymczasem warto wrócić do starych rozwiązań i reaktywować dawne poldery zalewowe. Na środkowej Odrze aktualnie funkcjonują trzy poldery: Kiełcz-Tarnów Bycki – o pojemności około 15 mln m3, Połupin – o pojemności 70 mln m3 i Krzesin-Bytomiec – o pojemności 20 mln m3. Projektowane są tutaj trzy kolejne zbiorniki: Urad – 30 mln ha, Słubice Górzyca – 60 mln ha i Ługi Górzyckie – 30 mln ha. Autorzy proponują dodatkowo reaktywację siedmiu polderów archiwalnych, o sumarycznej pojemności około 4,9 mln m3.
PL
W niniejszej pracy zbadano wpływ składu fazy ruchomej oraz temperatury na proces retencji trzech testowych związków chemicznych: kofeiny, kwercetyny oraz fenolu w chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC). Określono także ogólną sprawność kolumny dla badanych związków w układach z fazami ruchomymi zawierającymi 70 i 90% [V/V] rozpuszczalnika organicznego. Badania przeprowadzono w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi. Temperaturę zmieniano w zakresie od 20 do 50°C, natomiast objętościowe natężenie przepływu eluentów w zakresie 0,05 do 3 [cm3 /min]. Otrzymane zależności wykazały istotny wpływ zarówno składu fazy ruchomej jak i temperatury na mechanizm retencji związków testowych. Wykazano także wysoką sprawność kolumny w przypadku badanych układów.
EN
In this work, the influence of the composition of mobile phase and temperature on the retention process of three test compounds: caffeine, quercetin and phenol in hydrophilic interaction chromatography (HILIC) were analyzed. The overall efficiency of the column for the tested compounds was also determined in eluent systems with 70 and 90% [V/V] of organic modifier. The tests were carried out using column filled with the stationary phase being silica gel modified by amine groups. Temperature was varied in the range from 20 to 50°C, while the flow rate was set in the range from 0.05 to 3 [cm3/min]. The obtained dependences showed a significant influence of both the composition of the mobile phase and temperature on the retention mechanism of the test chemicals. High efficiency of the column in the investigated systems was also confirmed.
EN
The purpose of the study was to analyze and compare retention characteristics of different stud attachments including a standard and two low profile attachments on two implant embedded test models. Methods: Three different stud attachment systems (Ball attachment and two different low profile stud attachments – Equator and Locator) were used in this study. Two dental implants were placed vertically into a custom-made acrylic resin block within a 22 mm distance. Strong and soft nylon inserts of each attachment system were tested using cyclic dislodgement test for 24 months simulation. Maximum forces during the test were recorded and 10 consecutive data at baseline, 1st to 24th months were analyzed. Repeated measures ANOVA and post-hoc Tukey’s test ( p  0.05) were used for statistical analysis. Results: Retentive forces of the tested attachments varied from 30.7 to 93.75 N at the baseline. The highest initial mean retention (93.75 N) was observed in Group LC (locator attachment with clear nylon inserts) and the lowest initial mean retention (30.7 N) was detected in both Group BO (ball attachment with orange nylon inserts) and Group EY (equator with yellow nylon inserts). After the 24 months simulation, locator groups illustrated more light retention than other tested attachment systems. Conclusions: All tested attachment systems showed a significant decrease in retention value at the end of the simulated period. The locator attachment had significantly higher reduction in retention values compared to other low profile stud attachment equator and ball attachment.
EN
Modern city development requires increasing investments in so-called green and blue infrastructure. Water deficits and frequent droughts are a motivation for the introduction of economic water management and rainwater retention. Urban areas, which are often intensively developed and sealed, have lost their natural ability to retain rainwater. This is often the cause of urban floods that occur as a result of intense rainfall events, the intensity of which exceeds the capacity of urban drainage systems. These problems are caused by low surface and soil retention. These negative phenomena force us to take certain actions related to urban hydrology, such as determining catchments in urban areas and capturing rainwater. Town and city management must also take into account the functional and aesthetic aspects with the aim to improve the life quality of residents. Rainwater management on site of the rainfall allows to combine sustainable water management with the creation of places characterized by high aesthetic and functional value. The paper outlines the policy of the city of Wrocław with respect to rainwater management and presents the proposed solutions for a selected street, large-surface parking lot and a city square. Calculating the rainfall amount correctly and then preparing a land management design allows to use rainwater in creating attractive recreation areas.
16
Content available Miejski staw jako odbiornik ścieków opadowych
PL
W pracy przedstawiono funkcjonowanie stawu bezodpływowego, jako małego zbiornika retencyjnego w zlewni zurbanizowanej, znajdującego się na terenie dzielnicy Wilda w Poznaniu. Przedstawiono jego uwarunkowania przyrodnicze i glebowe oraz czynniki, warunkujące poziom zwierciadła wody w stawie. Szczególną uwagę zwrócono na rolę stawu jako odbiornika wód deszczowych. Określono zlewnię całkowitą oraz zlewnie cząstkowe. Na podstawie danych meteorologicznych obliczono dopływy wody do stawu o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia. Przykład stawu w Parku Jana Pawła II pokazuje, że na obszarach miejskich zbiorniki o takim charakterze mogą być skutecznie wykorzystywane jako odbiorniki wód deszczowych, bez umniejszenia ich innych funkcji. Przyczyniają się do wzrostu zasobów wody podziemnej, zwiększają atrakcyjność rekreacyjną obszaru oraz stanowią cenny walor przyrodniczy. Jednak ciągła zabudowa terenów, uszczelnianie powierzchni gleby oraz występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych wymuszają kompleksowe spojrzenie na zagospodarowanie wód opadowych w miastach. Obliczenia wykazały, że największy dopływ ścieków opadowe wystąpiłby po deszczu 24-godzinnym i wyniósłby 3365 m3, a poziom zwierciadła wody w stawie podniósłby się o 0,25 m, a objętość stawu zwiększyłaby się o 7000 m3, co stanowiłoby około 57% całkowitej pojemności stawu. Gdyby wystąpił taki wzrost poziomu zwierciadła wody w stawie nie miałby on szkodliwego następstwa powodziowego. Dopiero wystąpienie deszczu 24-godzinnego o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% i dopływie około 4700 m3, spowodowałoby całkowite wypełnienie wodą stawu. Wystąpienie takiej sytuacji można uniknąć, poddając staw odmuleniu, ponieważ obecnie zalega w nim muł o objętości około 1300 m3.
EN
This paper presents the functioning of a closed pond as a small storage reservoir in the urban catchment area located in the Wilda district of Poznań. It presents the natural, hydro-geological and urban conditions and the factors conditioning the water level in the pond. Particular attention was focused upon on the pond as a rainwater receiver. The total catchment area and partial catchment area were determined. The inflow of water into the pond, with varying degrees of probability of occurrence, was calculated based on metrological data. The example of a pond in the John Paul II Park shows that this reservoir may be effectively used as rainwater receiver, without underestimating their other functions. They contribute to the increase of the underground water resources, increase the attractiveness of the recreational area and provide a natural value. However, the continuous urbanization, sealing the soil surface and the occurrence of extreme weather conditions necessitate a comprehensive look at the management of rainwater in urban areas. Calculations showed that the largest inflow of rain water occurs after a day’s rain with the probability p = 100%, and would amount to 3365 m3, and the water level in the pond would rise by only 0.25 m to a capacity of about 7000 mv. This represents 57% of the total capacity of the pond. If such an increase in the water level had occurred during the period of high water levels in the pond, it could not have damaging consequences of flooding. Only the occurrence of a day’s rain with the probability p = 10%, and capacity around 4700 m3, would completely fill the pond. Such a situation can be avoided by recultivation and desilting the bottom of the pond, where the slime collects with a capacity of 1300 m3.
PL
Głównym działaniem w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi powinno być ograniczenie spływu powierzchniowego, a więc stworzenie warunków wsiąkania wody jak najbardziej zbliżonych do tych występujących w środowisku naturalnym. W tym celu najlepiej sprawdzą się powierzchniowe systemy infiltracyjne, jak nawierzchnie wodoprzepuszczalne, umożliwiające natychmiastowe przesiąkanie i infiltrację wód deszczowych w miejscu opadu atmosferycznego. W ten sposób spływ powierzchniowy zmniejsza się i nadmiar wody nie musi być transportowany do kanalizacji burzowej, ani gromadzony w zbiornikach. W artykule przedstawione zostały przykłady wodoprzepuszczalnych nawierzchni, które warto wziąć pod uwagę podczas projektowania ciągów pieszych i rowerowych, dróg, placów, parkingów, boisk sportowych czy placów zabaw oraz wskazano szanse i problemy związane z ich zastosowaniem.
EN
The main activity in the field of storm water sustainable management should be reducing of surface storm water runoff and therefore creating conditions for the water infiltration as similar as possible to those present in the natural environment. For this purpose work best surface infiltration systems, such as water-permeable surfaces, allowing immediate penetration and infiltration of rainwater in the place of precipitation. In this way the surface runoff is reduced and an excess of water does not need to be transported to drains or collected in tanks. The article presents examples of the water-permeable pavements, which should be taken into integrated design process of pedestrian and bicycle paths, squares, parking lots, sport fields and playgrounds. Research indicates the opportunities and problems associated to their application as well.
PL
Zmiany klimatu, zwłaszcza występowanie gwałtownych i ulewnych deszczy oraz wzrost powierzchni szczelnych na obszarach zurbanizowanych przyczyniają się do zaburzeń w obiegu wody w środowisku. Niekorzystnym zjawiskiem wynikającym z tych zmian jest intensyfikacja spływu wód opadowych, która może powodować okresowe zalewanie ulic, chodników, posesji i budynków oraz może być przyczyną występowania przeciążeń hydraulicznych systemów kanalizacyjnych. W celu ograniczenia tych negatywnych skutków konieczne jest projektowanie zrównoważonych systemów odwadniających, w których stosowane są obiekty i urządzenia zwiększające infiltrację i retencję wód opadowych. Do takich rozwiązań zaliczane są m.in. dachy zielone. W artykule dokonano analizy funkcjonowania zielonych dachów ekstensywnych w aspekcie ich właściwości hydrologicznych. Celem badań było określenie możliwości retencjonowania wód opadowych oraz opóźniania ich odpływu z trzech ekstensywnych dachów zielonych różniących się między sobą układem warstw. Przeprowadzone analizy wykazały, że dachy zielone najlepiej zagospodarowywały wody i opóźniały odpływ w czasie występowania deszczy nie przekraczających w ciągu doby 10 mm. Opady o tej wysokości występowały z największą częstotliwością w latach objętych analizą (2011-2015). Wraz ze wzrostem wysokości opadów możliwości retencjonowania i przetrzymywania wód opadowych, w układzie warstwowym dachów zielonych, były redukowane. Z tych względów ekstensywne dachy zielone mogą być rozpatrywane jako zrównoważone systemy dla poprawy bilansu wodnego miast, ale w aspekcie ochrony przed skutkami ulewnych opadów o dużej wysokości, ich działanie powinno być wspomagane innymi systemami pozwalającymi odciążyć tradycyjne systemy odwodnieniowe na terenach zurbanizowanych.
EN
Climate change, especially the occurrence of violent and heavy rainfall and an increase in the sealed surface in urban areas contribute to disturbances in the circulation of water in the environment. Disadvantageous phenomenon resulting from these changes is to increase the rainwater runoff, which can cause temporary flooding of streets, sidewalks, residential areas and buildings. The increase in the volume of sewage discharged to sewers contribute to the emergence of adverse phenomena of hydraulic overload in these systems. In order to reduce these negative impacts it is necessary to design sustainable drainage systems, in which are used the facilities and equipment to increase rainwater retention and infiltration. Such solutions include, among others, green roofs. In the article, the analysis of the functioning of extensive green roofs in the aspect of their hydrological properties was carried out. The aim of the study was to determine the possibility of rainwater retention and runoff delay from three extensive green roofs with different system layers. The conducted analysis have shown that the green roofs efficiently retained water and delayed runoff during rainfall with a depth not more than 10 mm. Precipitation of this depth occurred with the greatest frequency in the years covered by the analysis (2011-2015). With an increase the depth of rainfall the possibilities of rainwater retention capacity of green roofs have been reduced. For these reasons the extensive green roofs can be considered as sustainable systems for the improvement of water balance of the cities, but in the aspect of protection against the effects of heavy precipitation in large depth, their operation should be supported by other systems that allow offload the traditional drainage systems in urban areas.
PL
Rozwój obszarów zurbanizowanych wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, w tym na cykl hydrologiczny, który w wyniku uszczelniania powierzchni terenu zostaje zaburzony. Na terenach nie przekształconych przez człowieka istnieje równowaga pomiędzy zjawiskami opadu, spływu, wsiąkania i parowania wody deszczowej. W wyniku działalności antropogenicznej zmianie ulegają warunki powierzchniowego spływu wód, powodujący wzrost wysokości i intensywności odpływu ze zlewni. Stwarza to liczne problemy, których rozwiązanie wymaga podjęcia wspólnych działań sektora gospodarki wodno-ściekowej, architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Współczesne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskiej coraz częściej opierają się na proekologicznych nurtach, takich jak Eco-Urbanism i Green Urbanism, według których miasta powinny być ekologiczne, przyjazne użytkownikom i właściwie korzystające z zasobów naturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę zarządzanie wodami opadowymi w miastach powinno być realizowane zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W ramach tej idei stosowane są rozwiązania techniczne pozwalające m.in. zwiększyć retencję i infiltrację wód opadowych na terenach zurbanizowanych. W artykule zostały scharakteryzowane takie obiekty i urządzenia, jak niecki i zbiorniki infiltracyjne, ogrody deszczowe i dachy zielone, które nie tylko są funkcjonalne, ale także posiadają wysokie walory estetyczne i wprowadzają zieleń do szarych i betonowych przestrzeni miejskich wzbogacając architekturę krajobrazu. Przedstawiono ich zastosowania w zabudowie miejskiej, które pokazały, że możliwe jest zintegrowane podejście do zarządzania wodami opadowymi i planowania przestrzennego. Rozwiązania te przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych, uatrakcyjniają krajobraz miejski, poprawiają mikroklimat i wpływają na poprawę ładu przestrzennego i jakości życia w miastach.
EN
The development of urbanized areas adversely affects the environment, including the hydrological cycle, which is affected by the sealing of the surface of the terrain. In the areas not transformed by a man, there is a balance between the phenomena of precipitation, runoff, soaking and evaporation of rainwater. As a result of the anthropogenic activity, the surface water flow is altered, resulting in an increase in the height and intensity of drainage from the catchments. This creates many problems, which require the joint efforts of the water and wastewater sector, architecture and urban planning and spatial management. Contemporary trends in urban space design are increasingly based on environmental trends such as Eco-Urbanism and Green Urbanism, which suggest that cities should be environmentally friendly, user-friendly and should utilize natural resources properly. Taking into account the above, the management of rainwater in cities should be implemented in accordance with the concept of sustainable development. Within this idea, technical solutions are used which allow to increase the retention and infiltration of precipitation waters in urbanized areas. The objects, such as baskets and infiltration tanks, rain gardens and green roofs, which are not only functional but also have aesthetic qualities and bring green to gray and concrete urban spaces, enrich the landscape architecture. Their urban development applications have been featured to show that an integrated approach to rainwater management and spatial planning is possible. These solutions contribute to the protection of water resources, make the urban landscape more attractive, improve the microclimate and the spatial order and quality of life in cities.
PL
Na obszarach. na których obserwuje się szybki proces urbanizacji dochodzi do zmian stanu środowiska naturalnego. W wyniku zmniejszania się w miastach terenów zielonych, czyli naturalnych miejsc infiltracji i retencji wód opadowych, nasilają się; problemy związane z gospodarką wodami opadowy mi. Dotychczasowe, tradycyjne odprowadzanie wód opadowych systemami kanalizacyjny mi do odbiorników staje się niewystarczające. Z. tych względów coraz częściej praktykowane jest w prowadzanie zrównoważonych systemów odwadniających SUDS (ang. Sustainable- Urban Drainage System), których jednym z głównych zadań jest kontrola szybkości odpływu z. terenów zurbanizowanych. Do tego typu rozwiązań należą m.in. dachy zielone. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych we Wrocławiu w celu ustalenia retencji wodnej dachów zielonych oraz ich wpływu na opóźnienia spływów na tle charakterystyki zmienności opadów.
EN
In areas with rapid urbanization conies to changes in the natural environment. As a result of the reduction of green areas, which are natural places for infiltration and stormwater retention, increasing problems linked with stormwater management. The existing, traditional stormwater drainage becomes insufficient. For these reasons, sustainable urban drainage systems (SUDS) are being increasingly implemented. One of their main tasks is to control the rate of runoff from urbanized areas. Such practices include, among others, green roof's. The article presents research results conducted in Wroclaw in order to determine the water relent ion of green roofs and their impact on the delay runoff in the context of characteristics of rainfall variability.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.