Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odkształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The paper deals with the working peculiarities of the support zones of reinforced concrete elements subject to bending with due account of the eccentric compression and tension. The authors performed simulation of the stress-strain behaviour of the indicated structures with the aid of “Lira” software which results are shown in the graphical and tabulated form. The performed simulation allowed of tracing the work of the studied sample beams till collapse. Such approach made it possible to single out and generalize the main collapse patterns of the inclined cross-sections of the reinforced concrete elements subject to bending on which basis the authors developed the improved method to calculate their strength (Karpiuk et al., 2019).
PL
Procesy spawalnicze to najczęściej wybierana metoda łączenia materiałów konstrukcyjnych. Generowany podczas tych procesów cykl cieplny odgrywa istotną rolę, wpływając na powstające w jego efekcie naprężenia, odkształcenia czy zmiany metalurgiczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania procesu. Rozkład odkształceń i naprężeń w konstrukcji jest wynikiem złożenia wielu czynników – sposobu mocowania, właściwości mechanicznych materiału, stosowanej technologii czy parametrów prowadzenia procesu. Utworzenie w układzie niekorzystnego rozkładu naprężeń szczątkowych po procesie spawania może wpływać na obniżenie trwałości konstrukcji i przydatności zastosowania elementów w danych warunkach środowiskowych.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowaną technologię wyznaczania geometrii odkształcenia mostu suwnicy w stanie statycznym z wykorzystaniem precyzyjnych tachimetrów elektronicznych o prospektowych parametrach technicznych S_α=0,15 mgon oraz S_D=0,5+1 ppm. Wyznaczone analitycznie parametry geometryczne (kąty i długości), pozwalają na precyzyjną interdyscyplinarną interpretację zaistniałych w czasie i przestrzeni zmian odkształceń.
EN
The paper presents the integrated technology for determining the geometry of the crane bridge deformation in a static state using precise electronic total stations with prospective technical parameters Sα = 0.15 mgon and SD = 0.5 + 1 ppm. Analytically determined geometrical parameters (angles and lengths) allow for precise interdisciplinary interpretation of deformations occurring in time and space.
4
Content available remote Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych
PL
Artykuł opisuje ogólne praktyki dotyczące oceny okładziny zewnętrznej płyt warstwowych i podaje stawiane płytom warstwowym wymagania, które pozwalają zaakceptować ich wygląd wizualny. Podaje rodzaje odkształceń i dopuszczalne granice ugięć. Opisuje wady powierzchniowe i metody ich określania.
EN
The article describes generał practices regarding the assessment of cladding of outer sandwich panels and provides the requirements in place for sandwich panels that allow the acceptance of their visual appearance. It indicates the types of deformations and acceptable limits of deflections. It describes surface defects and methods for their determination.
EN
The continuous development of the technologies used in the construction of wind turbines makes them a promising and widely used source of energy. Wind turbines keep getting bigger, resulting in increases in their production capacity. However, both the wind turbines and their support structures are exposed to huge loads that cause the deformation of the rotor blades, vertical deflection, or vibration of the support structure and rotor blades. In this context, the issue of monitoring the technical condition of the structures of such facilities becomes important, particularly in terms of reliability and the service life of the whole system. This document shows a method of measuring a wind power station using the Leica P40 terrestrial laser scanner. The object of the research was a few-years-old wind turbine located in the village of Kluczewsko (near Włoszczowa). The examined wind turbine is 35 m high measured to the turbine base and has rotor blades that are almost 13 m long. The measurements were performed at two stages: during turbine operation and with the wind turbine at rest. This enabled us to determine the changes in the geometry of the object at dynamic loads during the operation of the plant. Each series of measurements was made from three stations evenly arranged around the entire facility, which allowed for a full recording of the wind turbine geometry as well as of its supporting structure. The measurements taken at rest and during operation of the turbine were recorded on the basis of the same points of reference, which allowed us to obtain data on the same coordinate system. The measurements were used to determine the deflection of the turbine support from the vertical axis at rest and the change of deflection under wind pressure during the turbine’s operation. The vibration amplitude of the turbine’s support during operation was also determined. In addition, an attempt was made to determine any changes in the geometry of the rotor blades under wind pressure. The obtained results are presented in a tabular and graphical manner.
PL
Ciągły rozwój technologii stosowanych w budowie turbin wiatrowych sprawia, że jest to coraz bardziej obiecujące i powszechniej występujące źródło energii. Budowane są coraz większe elektrownie wiatrowe umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednakże zarówno turbiny wiatrowe, jak i ich konstrukcje nośne narażone są na wysokie obciążenia powodujące odkształcenia łopatek wirnika, wychylenia od pionu czy też drgania konstrukcji nośnej. Pojawia się więc zagadnienie monitoringu stanu technicznego konstrukcji tego typu obiektów, szczególnie istotne w aspekcie niezawodności i czasu żywotności całego systemu. W niniejszym artykule przedstawiono sposób pomiaru elektrowni wiatrowej przy użyciu naziemnego skanera laserowego Leica P40. Obiektem badawczym była kilkuletnia elektrownia wiatrowa, znajdująca się w miejscowości Kluczewsko niedaleko Włoszczowy. Badana elektrownia wiatrowa jest obiektem o wysokości 35 m mierzonej od podstawy turbiny i długości łopat wirnika wynoszącej prawie 13 m. Pomiary wykonano przy dwóch stanach elektrowni: w trakcie pracy turbiny i w stanie spoczynku, co umożliwiło określenie zmian geometrii obiektu przy obciążeniu dynamicznym w trakcie pracy elektrowni. Każda z serii pomiarowych została wykonana z trzech stanowisk rozmieszczonych równomiernie wokół całego obiektu, co pozwoliło na pełną rejestrację geometrii turbiny wiatrowej, jak również konstrukcji jej podpory. Pomiary turbiny w stanie spoczynku i w trakcie jej pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tych samych punktów nawiązania, co pozwoliło uzyskać dane w jednolitym układzie współrzędnych. Na podstawie wykonanych pomiarów określono wychylenie od pionu podpory turbiny w stanie spoczynku oraz zmianę tego wychylenia pod naporem wiatru podczas pracujący turbiny. Wyznaczono również amplitudę drgań podpory w czasie pracy turbiny oraz przeprowadzono próbę określenia zmian geometrii łopat turbiny pod naporem wiatru. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w sposób tabelaryczny i graficzny.
EN
The article analyses the method of enhancing a steel beam by adding additional steel members like ribs. They are rigidly connected with both flanges in a plane parallel to the web. That plates reduces warping during in-plane bending of steel beam under lateral-torsional bucking. Different thicknesses of steel plates used as ribs and different cross sections were taken into account. Calculations were conducted using FEM and ABAQUS CAE environment. The outcomes were compared with ones from previous studies which concerned an influence of endplates on load-bearing capacity of an I-beam.
EN
Influenced by the dynamic pressure of the front abutment pressure and the lateral abutment pressure, large deformation of surrounding rock occurs advancing working face in the entry heading adjacent to the active longwall mining face. Based on the cause analysis of entry large deformation, a new technology was put forward to solve the problem, and the designing method of drilling hole parameters for directional hydraulic fracturing was formed. Holes are drilled in the entry or in the high drainage entry to a certain rock layer over the adjacent working face, hydraulic cutting or slotting at the bottom of a borehole were also applied in advance to guide the hydraulic fractures extend in expected direction, through which the hard roof above the coal pillar can be cut off directionally. As a result, the stress concentration around the entry was transferred, and the entry was located in a destressing area. The field test at Majialiang coal mine indicates that the propagation length of cracks in single borehole is more than 15 m. After hydraulic fracturing, the large deformation range of the entry is reduced by 45 m, the average floor heave is reduced by 70%, and the average convergence of the entry’s two sides is reduced by 65%. Directional hydraulic fracturing has a better performance to control the large deformation of the dynamic pressure of the entry heading adjacent to the advancing coal face. Besides, it can improve the performance of the safety production.
PL
Gwałtowne zmiany ciśnienia eksploatacyjnego prowadzić mogą do znacznych odkształceń skał otaczających ścianę wydobywczą oraz pobliskich odcinków chodników. W oparciu o analizę przyczyn powstawania tego typu odkształceń, opracowano nową technologię w celu rozwiązania problemu i zaproponowano metodę odpowiedniego projektowania otworów wiertniczych dla kierunkowego prowadzenia operacji szczelinowania hydraulicznego. Otwory wiercone są w chodniku głównym i w chodniku odprowadzającym docierając na głębokość aż do warstwy skalnej bezpośrednio sąsiadującej z eksploatowanym wyrobiskiem. Proponuje się również wykonanie nacięć lub żłobień w dolnej części otworu tak, by skutecznie kontrolować proces powstawania i propagacji szczelin i nadać im pożądany przebieg, w ten sposób umożliwiając kierunkowe wrębienie stropu. W rezultacie punkt koncentracji naprężeń wokół chodnika zostaje przemieszczony, zaś sam chodnik znajdzie się w strefie odprężania. Badania terenowe prowadzone w kopalni węgla Majialiang wykazały, że długość propagujących szczelin w pojedynczym otworze wyniosła 15 m. Po zakończeniu szczelinowania hydraulicznego, zakres odkształceń chodnika zredukowano o 45 m, zaś średnie pęcznienie spągu zmniejszyło się o 70%; średnia konwergencja warstw skalnych z dwóch stron chodnika zmniejszyła się o 65%. Szczelinowanie kierunkowe umożliwia skuteczniejsze zapobieganie powstawaniu odkształceń pod wpływem ciśnienia dynamicznego w chodniku sąsiadującym bezpośrednio z eksploatowanym wyrobiskiem ścianowym . Ponadto, metoda ta przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy.
PL
W artykule zawarto porównanie produkcji elementu typu wspornik przy wykorzystaniu metod spawania zmechanizowanego oraz zautomatyzowanego. Badaniu poddano odkształcenia w wyrobie wynikające z sekwencji operacji spawalniczych oraz wydajność procesu. Porównano czasy wykonania dla obu metod produkcyjnych, a także wykazano różnice czasu przy wykonaniu partii logistycznej wyrobu. Pomiary oraz wyliczenia wykazują przewagę metody zautomatyzowanej ze względu na możliwość wykonania czynności jednocześnie (metoda zautomatyzowana w przeciwieństwie do zmechanizowanej nie wymaga angażowania operatora w pełnym wymiarze jego dostępnego czasu). Ze względu na równoległe wykonanie spoin leżących naprzeciw siebie, w metodzie zautomatyzowanej uzyskano znacznie niższe odkształcenia.
EN
The article compares the mechanized and automated welding methods used for the manufacturing of a hanger type product. The research focused on the product distortion caused by welding sequence as well as on the process efficiency. The cycle times were compared for both production methods, and the differences in the completion times were found when manufacturing the entire batch size. Both measurements and calculations demonstrated the advantage of the automated method which allowed simultaneous operations. Unlike the mechanized method, the automated method did not require the full time availability of the operator. Moreover, due to the fact that the opposite welds could be done in parallel, the automated method proved to cause less distortion.
9
Content available remote Wpływ odkształcenia napięcia na przepięcia ziemnozwarciowe
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania odkształceń napięcia na szynach GPZ oraz sposób modelowania zwarć doziemnych. Zbadano wpływ odkształcenia napięcia na wartość szczytową oraz wartość ustaloną przepięć.
EN
The paper presents modeling of voltage distortions on 110/15 kV busbar and modeling of an earth faults. Impact of voltage distortions on transient peak voltage and voltage in stable overvoltage is investigated.
EN
In this paper, the analysis of the three-dimensional strain state for the hot cogging process of a steel tool with the application of the finite element method is presented. The results of work connected with the simulation of metal flow scheme, and fields of stress, strain and temperature in the material deformation process in the hot forging conditions are presented. The distribution of the effective strain, the effective stress, mean stresses and temperature on the surface of forging cross sections are determined. The numerical analysis was performed with the application of the programme DEFORM-3D. The theoretical results are subjected to experimental verification.
EN
In this study, the influence of thermomechanical coupling effect - the effect of thermal expansion due to dissipation of the energy of plastic deformation, with and without taking into account the stored energy of plastic deformation (SEPD) for the distribution of stresses, strains, temperature, the applied pressure and the residual stresses is examined. The residual stresses remain in a thick-walled tube (a cylindrical thick-walled tank) after removing the internal pressure in the process of purely elastic unloading. The analysis is made on the example of an analitycal solution for a thick-walled tube subjected to a quasistatically increasing internal pressure for the case of adiabatic processes (without heat flow). Since the loading with internal pressure is quasi-static (monotonic), then neglecting the process of heat flow can lead to some different results in calculated stresses, deformations, temperature, internal pressure and residual stresses. The calculations for isothermal type of processes of deformations (without heat or ideal cooling) are also performed for the estimation of these differences. The results calculated for the process with heat flow should be intermediate between the values obtained for isothermal and adiabatic processes.
PL
W artykule przedstawiono weryfikację narzędzia do obliczeń stanu konstrukcji nawierzchni drogowej (tj. naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) MWS Pavement Design poprzez porównanie do modelu wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. Przedstawiono różnicę między modelami, a następnie porównano dwie konstrukcje nawierzchni drogowych. W pierwszej kolejności porównano różnice wyników odkształceń w krytycznych punktach konstrukcji nawierzchni. Dokonano obliczeń trwałości zmęczeniowej obu konstrukcji na podstawie wyliczonych odkształceń. Ostatecznie podsumowano obliczenia porównaniem wyników.
EN
The article presents the verification of the tool for calculating the pavement construction condition (stresses, strains and displacements) that is MWS Pavement Design Software, by comparing it to the well-known multilayer elastic half-space model. The difference between the models was presented, and further two road pavement constructions were compared. First, the differences in deformation at critical points in the pavement construction were compared. Next, the fatigue life of both constructions was calculated on the basis of calculated deformations. Finally, the calculations were summarized by comparing the results.
13
Content available Strain and force measurement in wire guide
EN
The paper presents a new method for measuring the strain and load of wire ropes guide using fiber optic sensors with Bragg gratings. Its principle consists in simultaneous fiber optic measurement of longitudinal strain of the rope and transverse strain of the bolt fixing the rope. The tensometric force transducers which have been used so far were only able to determine the load in the head securing the rope through an indirect measurement using a special strain insert. They required calibration, compensation of temperature changes, as well as periodic checking and calibration. The head fastening the rope required significant design changes. Measurement based on fiber optic sensors does not have these drawbacks and is characterized by a much higher accuracy and safety of measurements, because the working medium is light. The fastening head does not change. The measurement of the rope load may be based on the change of strain value or indirectly by means of measuring the deflection of the bolt fixing the rope holder. The proposed solution consists in placing the optical fiber with Bragg grating inside the bolt. It enables continuous measurements with a frequency of 2 kHz. A special test bench was built at the Research and Supervisory Centre of Underground Mining. Testing on guide ropes was carried out in a mining hoist in the Piast mine.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę pomiaru odkształceń i obciążeń lin stalowych za pomocą czujników światłowodowych z siatkami Bragga. Istota jej polega na jednoczesnym światłowodowym pomiarze odkształceń wzdłużnych liny i poprzecznych sworznia mocującego linę. Stosowane do tej pory tensometryczne przetworniki siły umożliwiały wyznaczanie jedynie obciążenia w głowicy mocującej linę poprzez pośredni pomiar za pomocą specjalnej wkładki odkształceniowej. Wymagały one kalibracji, kompensacji zmian temperatury, oraz okresowego sprawdzania i wzorcowania. Głowica mocująca linę wymagała znacznych zmian konstrukcyjnych. Pomiar oparty na czujnikach światłowodowych nie posiada tych niedogodności i odznacza się znacznie większą dokładnością i bezpieczeństwem prowadzonych pomiarów, gdyż medium roboczym jest światło. Głowica mocująca nie ulega zmianie. Pomiar obciążenia w linie może być oparty na zmianie wartości odkształcenia bądź pośrednio za pomocą pomiaru ugięcia sworznia mocującego uchwyt liny. Zaproponowane rozwiązanie polega na umieszczaniu światłowodu z siatka Bragga wewnątrz sworznia. Umożliwia ono prowadzenie ciągłych pomiarów z częstotliwością 2 kHz. Zbudowano specjalne stanowisko badawcze w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – CBiDGP. Badania testowe na linach prowadniczych przeprowadzono na wyciągu górniczym w kopali Piast.
14
Content available Hoisting machine brake linkage strain analysis
EN
The brake linkage of a hoisting machine is a very important component determining the safety of the hoisting machine’s entire braking system. It is subject to weekly inspections. However, an efficiency test of brake performance is carried out every 6 months. Once every 3 years, a test must be carried out by an appraiser who pays particular attention to the executive and control components of the brakes as well as the strain - brake system and brake release components. The legal provisions regulating the testing of braking system linkages are not precise. So far, the control has been based on random measurement of strains using electrical resistance strain gauges stuck to the surface of the linkage. A new method for measuring the strains of the linkage has been proposed in the work. It is based on fibre optic strain sensors with Fibre Bragg Gratings (FBG). They are mounted using specially designed and tested holders for mounting on the brake linkage. They provide quick assembly and the measurement of strain in the direction parallel to the axis of the linkage. The structure of the holder also allows for the measurement in 4 positions turned every 90 relative to one another. Such a measurement enables a comprehensive analysis of strains and stresses in the brake linkage. In the work, it was shown that there is a complex state of strain and stress in the brake linkage. The previous procedures for linkage testing are inadequate in relation to this condition. An experimental and numerical method was proposed to assess the state of linkage stress. It should constitute the basis for the decision of the appraiser to allow the linkage for further use. The method proposed in the work also allows for continuous measurements of linkage strains as well as dynamic braking tests.
PL
Cięgło hamulca maszyny wyciągowej jest bardzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie całego układu hamulcowego maszyny wyciągowej. Podlega ono cotygodniowej kontroli. Natomiast co 6 miesięcy przeprowadzana jest próba skuteczności działania hamulców. Raz na 3 lata badanie musi przeprowadzić rzeczoznawca, który szczególną uwagę zwraca na elementy wykonawcze i sterujące hamulców oraz układ cięgło-hamulec i elementy wyzwalające hamulce. Przepisy prawne regulujące badanie cięgien układów hamulcowych nie są precyzyjne. Dotychczasowa kontrola polega na wyrywkowym pomiarze odkształceń za pomocą tensometrów elektrooporowych przyklejanych do powierzchni cięgła. W pracy zaproponowano nową metodę pomiaru odkształceń cięgła. Oparta jest ona na światłowodowych czujnikach odkształceń z siatkami Bragg’a. Są one mocowane za pomocą specjalnie zaprojektowanych i przetestowanych uchwytów do mocowania na cięgle hamulca. Zapewniają one szybki montaż następnie pomiar odkształcenia w kierunku równoległym do osi cięgła i łatwy demontaż. Konstrukcja uchwytu umożliwia także pomiar w 4 położeniach obróconych względem siebie co 90 stopni. Taki pomiar umożliwia kompleksową analizę odkształceń i naprężeń w cięgle hamulca. Powinna ona być podstawą do podjęcia decyzji przez rzeczoznawcę o dopuszczeniu cięgła do dalszej eksploatacji. Zaproponowana w pracy metoda umożliwia także ciągłe pomiary odkształceń cięgła jak również przeprowadzanie prób dynamicznych hamowania.
EN
In the knock-out process, as well as in the preliminary phase of moulding sand reclamation, the issue of energy demand for the process of crushing used sand agglutinations, preferably to single grains, is particularly important. At present, numerical values of moulding sand impact resistance, which would allow energy-related aspects of this process to be forecast, are not known, as such research has not been carried out. It seems that impact resistance tested on very small cross-section samples, which allows us to very precisely reveal some unique features of a moulding sand with organic and inorganic binders, is an important parameter, which so far has not been taken into account for evaluation of mechanical properties of moulding sands. Preliminary attempts to determine impact resistance of moulding sands have been carried out as part of own research of the author. The conducted investigations aimed at determining the relationships between the obtained values of tensile strength and impact resistance of moulding sands. In addition, the effect of holding samples at temperatures of 100oC, 200oC, 300oC on the value of impact resistance was determined, both for sands made with fresh and with reclaimed sand grains.
EN
Dynamic compressive behaviour of basalt–polypropylene fibre-reinforced concrete (BPFRC) was experimentally investigated using a 75-mm-diameter split-Hopkinson pressure bar. The results showed that the addition of basalt fibre (BF) and polypropylene fibre (PF) is effective at improving the impact-resistance behaviour of concrete. The dynamic compressive strength, critical strain, and energy absorption capacity of BPFRC increased with increasing strain rate. At strain rates of 20–140 s−1, the addition of BF and PF significantly increased the dynamic compressive strength, critical strain, and energy absorption capacity of concrete. The dynamic increase factor of BPFRC increased linearly with the decimal logarithm of strain rate. The hybrid addition of BF and PF significantly improved the strain rate effect of the dynamic compressive strength. The strengthening and toughening mechanisms of BF and PF are discussed in detail. The proposed dynamic damage constitutive model can be used to accurately describe the dynamic stress–strain relationship of BPFRC.
17
Content available remote Detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming
EN
This paper presents an investigation on the detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming. Two methods to determine the onset of localized necking have been compared. The first criterion, newly implemented in this work, is based on the analysis of the through-thickness thinning (through-thickness strain) and its first time derivative in the most strained zone. The limit strain in the second method, studied in the authors’ earlier works, is determined by the maximum of the strain acceleration. The limit strains have been determined for different specimens undergoing deformation at different strain paths covering the whole range of the strain paths typical for sheet forming processes. This has allowed to construct numerical forming limit curves (FLCs). The numerical FLCs have been compared with the experimental one. Mesh sensitivity analysis for these criteria has been performed for the selected specimens. It has been shown that the numerical FLC obtained with the new criterion predicts formability limits close to the experimental results so this method can be used as a potential alternative tool to determine formability in standard finite element simulations of sheet forming processes.
EN
This paper focuses on the free vibration analytical solution of a composite sandwich plate consisting of woven carbon laminated faces and a viscoelastic foam core. In addition to the dry condition, a case of floating on bounded water is considered for the sandwich plate not only in analytical work but also in verification experiments. The equations of motion for the first-order shear-deformation plate in contact with the fluid are derived by using Hamilton's principle, and analytically solved using Navier's procedure. Bounded water boundary conditions and velocity potential function are used to describe the fluid motion. The viscoelastic properties of a marine PVC foam core are extracted from dynamic mechanical analysis. Frequency response function (FRF) method is applied in modal testing for measuring the natural frequencies of the dry and wet sandwich plates. Experimental results demonstrate the validity of the analytical results. The effects of the foam core behavior, core thickness, plate dimension ratio, and the fluid density on the natural frequencies are examined and discussed. The decrease of the fundamental mode natural frequency with the presence of the viscoelastic foam core is more prominent for the dry sandwich plate with respect to the wet one already damped by water.
PL
Praca dotyczy analizy porównawczej podpisywania obrazów cyfrowych przy użyciu cyfrowych znaków wodnych. W części badawczej przedstawiono narzędzia, testy oraz wyniki przeprowadzonych testów odporności cyfrowych znaków wodnych na przekształcenia, zniekształcenia i kompresję. W zakończeniu omówiono wnioski oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
The work concerns a comparative analysis of well-known and widely used signing digital images using digital watermarks. It consists of three parts: the introduction to the subject matter, description of algorithms, and the research part. In the research part: tools, tests and results of digital watermarks resistance on the transformation, distortion and compression are presented. In conclusion, the findings are discussed and directions for further research identified.
EN
The small deformations induced by electric field in twisted flexoelectric nematic layers were simulated numerically. The onedimensional (i.e. homogeneous over the whole area of the layer) and two-dimensional (i.e. spatially periodic flexoelectric domains) deformations were considered. It was shown that the periodic deformations do not arise if sufficiently high pretilt angle is imposed by the boundary conditions. The value of pretilt angle necessary for elimination of domains increases with the flexoelectric coefficient e33. This result is of practical meaning because the flexoelectric domains are undesirable from an applicative point of view since they destroy the homogeneous appearance of the area of an excited pixel of a display.
PL
Niewielkie odkształcenia wywołane polem elektrycznym w warstwach skręconego nematyka były symulowane numerycznie. Badano odkształcenia jednowymiarowe (tj. jednorodne na całej powierzchni warstwy) i dwuwymiarowe (tj. przestrzennie okresowe). Wykazano, że odkształcenia okresowe nie powstają, gdy warunki brzegowe narzucają odpowiednio duży kąt nachylenia uporządkowania powierzchniowego. Jego wartość rośnie ze wzrostem współczynnika fleksoelektrycznego e33. Wynik ten ma znaczenie praktyczne, ponieważ występowanie domen fleksoelektrycznych w urządzeniach ciekłokrystalicznych jest niepożądane.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.