Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddymianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania, jakie powinny spełniać systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe. Zwrócono szczególną uwagę na praktyczne aspekty współpracy SIUP z systemami oddymiania, w tym z kanałami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz z systemami nadciśnieniowymi i systemami oddymiania w garażach.
EN
This article describes general requirements for solutions integrating fire protection devices. Particular consideration was paid to interactions between system integrating fire protection devices and smoke exhaust and pressure differential systems.
PL
Przy doborze systemu oddymiania zawsze najważniejszym kryterium powinno być bezpieczeństwo ludzi, trzeba jednak brać pod uwagę, że inwestorzy dokładnie analizują również koszty konkretnych rozwiązań. Warto mieć świadomość (i uświadamiać inwestorom), jak bolesne mogą być w razie pożaru konsekwencje popełnionych błędów i skutki wadliwego działania systemu. W podjęciu najlepszych decyzji na pewno pomaga znajomość wszystkich wad i zalet dostępnych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
EN
The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
PL
Przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów na temat możliwości zwiększenia efektywności systemu oddymiania klatki schodowej przy zastosowaniu nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności (analiza możliwych zdarzeń i kryteriów projektowych). Przedstawiono efekty zastosowania, obliczonego zgodnie z wytycznymi [1] nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności w instalacjach oddymiania klatek schodowych. Wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy: Wytyczne W-0003:2016: Systemy oddymiania klatek schodowych, jako pierwsze w kraju opracowanie opisuje podstawę projektową dla tego typu systemów. Problem z dostarczeniem powietrza kompensacyjnego pojawiał się zazwyczaj w przypadku klatek bez bezpośredniego dostępu do przestrzeni atmosfery zewnętrznej na poziomie wyjścia z budynku. Poszukiwano więc skutecznego rozwiązania tego problemu w przypadku klatek schodowych, co do których nie można było wprost zastosować zaleceń normy PN-B-02877-4:2001 [6]. Rozwiązanie to miało polegać na oddymianiu takich klatek schodowych przy wykorzystaniu nawiewu mechanicznego jako doprowadzenia powietrza kompensacyjnego. Temat był istotny, ponieważ opisany problem dotyczył najczęściej budynków wznoszonych w Polsce, czyli takich które stanowią kategorię zagrożenia ludzi ZL4. Kontrowersje dotyczą głównie wyznaczenia wystarczającej wydajności nawiewu mechanicznego na klatkę schodową oraz sposobu jej regulacji (nawiew o wydajności stałej lub regulowanej). W artykule przedstawiono przykładową analizę skutków działania różnych wariantów nawiewu kompensacyjnego w typowej klatce schodowej na skuteczność oddymiania i poprawę warunków ewakuacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych, sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz CFD oraz prób działania instalacji z wykorzystaniem gorącego dymu. Przeprowadzone analizy i testy wskazują, że nawiew zlokalizowany na dole klatki schodowej jest skutecznym sposobem zabezpieczenia klatek schodowych, które nie mają dostępu do grawitacyjnie doprowadzanego powietrza kompensacyjnego. Różne podejścia do kwestii wartości wydajności nawiewu mechanicznego oraz zmienności tej wydajności względem warunków panujących w przestrzeni klatki schodowej, wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa samego systemu w różnych możliwych zdarzeniach mogących wystąpić podczas ewakuacji i/lub akcji ratowniczo-gaśniczej.
EN
The purpose of this paper is to describe the results of studies performed by the authors about the possibility of increasing effectiveness of smoke extraction from staircases by using mechanical supply with variable volume. Analyzes of possible consequences. The article ilustrate the effects of using mechanical air supply with variable volume calculated according to guidelines [1] issued by Scientific and Research Centre for Fire Protection. National Research Institute: Guidelines W-0003:2016: Smoke extraction systems for staircases – this is the first one which describes design method for this kind of systems. The Problem with supplyng fresh air to staircases happens mainly for staircases without any connection to external atmosphere on the level of entering the building. There was a need to implement a new solution for staircases where recommendations of PN-B-02877-4:2001[6] cannot be used. The idea was to use mechanical supply as compensation. The problem was very important because it concerned most of buildings built in Poland which was the ZL4 category of danger for dwellers. The Controversies are mainly about how the volume of the mechanical supply should be calculated and how it should be controlled (the volume of mechanical supply can be constant or variable). The Article introduces an example of possible consequences and effectiveness of using different volumes of air supply for typical staircase and for the effectiveness smoke extraction and improvement of conditions for evacuation. In this paper are introduced the results of tests and the other conclusions about smoke extraction systems which are described the conducted CFD analyses and hot smoke tests. Conducted analyzes and tests shows that supply located in the bottom of any staircase is a good alternative for security of staircases that are not connected to external atmosphere and doesn’t have gravity compensation. Different approaches to the volume of air supplyand the controlling this volume depending on the conditions in staircases influence the safety of the system in many happens that may occur during evacuation and/or fire brigade action.
PL
Artykuł przedstawia zmiany w krajowych przepisach techniczno-budowlanych mające istotny wpływ na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych. Przedstawione zostały również skutki określenia konkretnego celu i wymagań dla funkcjonowania instalacji tego typu. Na tej podstawie opisano wybrane warunki osiągnięcia założonej w projekcie technicznym skuteczności działania instalacji.
EN
The airticle presents changes in national technical and construction regulations that have a significant impact on the functioning of smoke extraction systems of closed garages. The effects ofdefining a specific purpose and requirements for the operation ofthis type of installation are also presented here. On this hasis, selected conditions have been described for achieving the effectiveness of the installation assumed in the technical project.
8
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa garaży po nowelizacji przepisów
PL
Od początku roku 2018 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najistotniejszych zmian, jaka się w nim pojawiła w zakresie ochrony przeciwpożarowej, są nowe wymagania dla garaży. Uwagę zwraca przede wszystkim nowa definicja garażu podlegającego obowiązkowemu oddymianiu oraz wymóg stosowania instalacji gaśniczych wodnych w wielokondygnacyjnych garażach podziemnych, uzależniony od sposobu organizacji wjazdów do nich. Kontrowersje wzbudza ponadto likwidacja możliwości wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach wyposażonych w strumieniowe systemy wentylacji pożarowej. Niniejszy artykuł omawia zakres zmian wprowadzonych w przepisach wraz z komentarzem oraz wyjaśnieniami, jak w praktyce należy je stosować.
EN
Since the beginning of 2018, a new regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions which should correspond to buildings and their location have been applied. One of the most important changes that has arisen in the field of fire protection are the new requirements for garages. The new definition of a garage where smoke control system is obligatory has appeared and the requirement to use water extinguishing systems in underground garages, depending on how the entrances are to be made, has been noted. The controversy raises the elimination of the possibility of extending evacuation routes in garages equipped with jet fun ventilation systems. This article discusses the scope of the amendments made to the rules, together with comments and explanations on how to apply them in practice.
PL
W artykule omówiono stan prawny zachęcający do stosowania w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjnych i magazynowych samoczynnych urządzeń oddymiających. Wskazano na cele, jakie powinny spełnić te systemy, aby ich zastosowanie miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Porównano zalety i wady standardów projektowych najczęściej wykorzystywanych przy projektowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Ponadto wskazano materiały źródłowe, które mogą być pomocne dla projektantów tych urządzeń.
EN
The article discusses regulations encouraging the use of automatic smoke exhausting devices in one-storey production and warehouse buildings. The goals to be met by these systems in order to achieve the technical and economic justifi cation of their use have been pointed out. The advantages and disadvantages of the design standards used the most frequently in the design of automatic smoke exhausting devices have been compared. Moreover, source materials that may be useful for the designers of these devices have been indicated.
PL
Trzecia część publikacji poświęconej systemom oddymiającym garaży i parkingów podziemnych w zakresie celu ich stosowania, aktualnym przepisom i zaleceniom, wytycznym projektowym oraz zadaniom urządzeń wentylacji oddymiającej. W części drugiej cyklu („TCHiK” nr 3/2016, s. 100-107) omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. W materiale tym autor m. innymi zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania proponowanego rozwiązania systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Część trzecia cyklu poświęcona jest wybranym problemom ochrony przeciwpożarowej.
EN
This is the third part of the series of papers dealing with ventilating systems for garages and underground car parks. In the second part („TCHiK” nr 3/2016, pp. 100-107) the systems for underground car parks have been analysed. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario have been pointed. This third part deals with chosen problems of fire protection.
PL
W drugiej części tej publikacji omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. Na początek autor wskazuje cele wentylacji odniesione do tego typu obiektów, a następnie omawia stosowane w tym zakresie rozwiązania techniczne. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania konkretnego systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Dla ilustracji zagadnienia, przedstawiony został przykładowy wynik symulacji CFD. W materiale zwrócona została również uwaga na istotne znaczenie systemów detekcji CO i LPG.
EN
The second part of the paper deals with ventilating systems for underground car parks. Their purposes are discussed and then technical solutions are described. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario are pointed. An example of such simulation results is given. The importance of CO and LPG detection is also mentioned.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki obliczeń przyrostu temperatury dymu w podobnych geometrycznie obiektach, tj. kotłowni przemysłowej i atrium biurowca, w przypadku pożaru o mocy 5 i 25 MW. Ze względu na inne przeznaczenie obu obiektów i wynikające z tego faktu inne ilości ciepła przekazywane do otoczenia jedyną różnicą w danych wejściowych jest zakładana temperatura otoczenia wewnątrz obiektu. W kotłowniach mamy do czynienia z sytuacją, w której podczas normalnej eksploatacji wydzielana jest bardzo duża ilość ciepła. Mimo znacznej wysokości obiektu nie jest konieczne stosowanie w nim systemu wentylacji mechanicznej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w kotłowniach przemysłowych występuje stały ciąg grawitacyjny, który nawet przy niewielkiej mocy pożaru spowoduje odprowadzanie dymu w kierunku punktów wyciągowych.
EN
This article presents the results of calculations of temperature rise of smoke in geometrically similar objects: an industrial boiler plant and atrium in office building in case of fire with heat release rate 5 MW and 25 MW. Due to the different function of both objects and different amounts of heat transferred to the surroundings only different variable in the input data is assumed temperature of the indoor space. In the industrial boiler plants we are dealing with a situation in which during normal operation is emitting very large amount of heat. Despite the significant height of the object it is not necessary to use it in the mechanical ventilation system. Based on these results it can be stated that in the industrial boiler plants there is constant gravity pull that even in case of a small heat release rate of fire will extract smoke to the lifting points.
PL
W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji wentylacji pożarowej, którą zaprojektowała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy.
PL
Budynki bloków energetycznych w elektrowniach przemysłowych, w skład których wchodzą kotłownie i maszynownie, charakteryzują się przede wszystkim znaczną wysokością, przy jednoczesnym braku podziału wewnątrz obiektu na kondygnacje. Obiekty te dodatkowo cechują się olbrzymimi zyskami ciepła, które należy w sposób ciągły z nich odprowadzać.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach wysokich jest możliwe, jeżeli zachowana zostanie odpowiednia procedura projektowania i wykonywania instalacji. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania popularnych systemów zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych oraz problemy, jakie napotykają uczestnicy procesu projektowego podczas tworzenia bezpiecznych rozwiązań. Zamieszczono również praktyczne porady dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań technicznych oraz optymalnej konstrukcji systemu wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych.
EN
The proper functioning of fire ventilation systems in high-rise buildings is possible if the behave is a suitable procedure for the design and implementation of the system. Equally important is the choice of solutions tailored to the functional and purpose of the building, ensuring the highest possible level of safety of building occupants. This article presents the principles of the popular security systems, vertical means of escape in multi-storey buildings and the problems faced by participants in the design process when creating safe solutions. The following text also presents practical advice on the selection of appropriate technical solutions and the optimal design of the ventilation system fire in multi-storey buildings.
18
Content available remote Wybrane zagadnienia wentylacji pożarowej w kontekście ewakuacji
PL
Artykuł zawiera wprowadzenie do tematyki, która została zaprezentowana podczas sesji „Wentylacja pożarowa i ewakuacja”, na VIII Konferencji Międzynarodowej „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, 4 – 6 listopada 2014 r. w Warszawie.
EN
The paper contains an introduction to the subject, which was presented at the session "Fire ventilation and Evacuation", VIII International Conference "Fire Safety Constructions”, 4-6 November 2014. Warsaw.
19
Content available remote Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe i wykonawcze
PL
W artykule poruszono wiele problemów związanych z koncepcją, projektowaniem, wykonawstwem i przygotowaniem do eksploatacji systemów bezpieczeństwa pożarowego w garażach. Omówiono problem prawidłowego doboru systemu wentylacji pożarowej i sposobu jego oceny na podstawie analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Poruszono też problematykę integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz prób dymowych z ciepłym dymem mających na celu weryfikację przyjętych scenariuszy pożarowych.
EN
The article describes a number of issues related to the concept, design,manufacture and preparation for operation of fire safety systems in car parks. Proper selection of fire ventilation systemand themethod of its assessment on the basis of numerical analyzes of smoke and heat spreading are the main topics of this article. Issue of integration of fire safety systems and hot smoke tests in order to verify fire scenarios are disccused too.
PL
W artykule przedstawiono metody projektowania systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej oraz zastosowanie narzędzi komputerowej mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia je uzupełniającego. Omówiono procedury badania aerodynamicznego klap dymowych, wskazując potencjalne problemy z praktycznym wykorzystaniem podawanego przez producentów parametru powierzchni czynnej urządzenia. W celu porównania skuteczności funkcjonowania różnych systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej przedstawiono wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz numerycznych przy różnej prędkości wiatru oraz kierunku jego działania.
EN
In the paper the author presents chosen design methodologies for Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation systems (NSHEVs), along with possible application of CFD in the design procedure. The paper brings up law regulations for NSHEVs, with emphasis on discharge coefficient test in accordance with EN 12101-2, pointing up potential problems with practical use of the results of such test. Results of authors own research employing CFD analysis with ANSYS Fluent 14.5 package and RNG k-ε turbulence model is shown as illustration of potential problems with NSHEVs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.