Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Wzmożone zainteresowanie drzewami – zwiększaniem ich liczby czy utrzymaniem i ochroną już rosnących przy zachowaniu bezpieczeństwa publicznego – przyniosło w ostatnich latach pozytywny skutek w postaci oddolnej propozycji nowych standardów prac na drzewach i w ich otoczeniu oraz dotyczących kompetencji osób wykonujących te prace. 
EN
The research problem of the article refers to the question of the sense of using concrete prefabrication to create a new quality of architecture for single-family houses. Known and referenced projects from the past - from the period of early architectural Rationalism (Modernism and Functionalism) - seem appropriate to show, recall and update the idea of concrete prefabrication of single-family houses in the present day. This point of reference, having its source in the vision of the housing revolution from the beginning of the 20th century, can today be the subject of direct references and the search for further variants of rational patterns of modern prefabrication of single-family houses. The article is based on the most important items from the beginnings of concrete prefabrication technology, including Vers une architecture (1923) by Le Corbusier and articles and manuscripts by Walter Gropius following new concepts in German construction. Newer items include the Gilbert Herbert’s text that summarizes the heritage of Gropius’ prefabrication entitled The Dream of the Factory Made House by Walter Gropius and Konrad Wachsmann (1984). The research method was the analysis of selected historical and contemporary houses built either in whole or in part in the precast concrete technology (a multiple-case study). The presentation of new examples shows the possibility of adapting the rational ideas and aesthetics of architecture from the early 20th century with the use of the latest concrete technologies. According to the author, the sense of concrete prefabrication in the construction of single-family houses is to return to the idea of ‘developed’ technology rationalization and Modernist architectural aesthetics. Although prefabrication is associated with the domain of economization, modularity, standardization and typification, thanks to advanced technologies, a prefabricated house in the 21st century can be a proof of the multitude of possible configurations.
PL
Problemem badawczym artykułu jest sens wykorzystania prefabrykacji betonowej do tworzenia nowej jakości architektury domów jednorodzinnych. Znane i omawiane przez badaczy realizacje realizacje z przeszłości - konkretnie z okresu wczesnego racjonalizmu architektonicznego (modernizmu i funkcjonalizmu) - wydają się odpowiednie do ukazania, przypomnienia i zaktualizowania idei prefabrykacji betonowej domów jednorodzinnych we współczesności. Ów punkt odniesienia, mający swoje źródło w wizji rewolucji mieszkaniowej z początku XX wieku, może być dzisiaj przedmiotem bezpośrednich nawiązań i poszukiwania kolejnych wariantów racjonalnych wzorców współczesnej prefabrykacji domów jednorodzinnych. Artykuł opiera się na najważniejszych pozycjach z początków technologii prefabrykacji betonowej, m.in. Vers une architecture (1923) Le Corbusiera oraz artykułach i manuskryptach Waltera Gropiusa podążających za nowymi koncepcjami budownictwa niemieckiego. Z nowszych pozycji szczególnie ważny jest tekst Gilberta Herberta podsumowujący dziedzictwo prefabrykacji Gropiusa pt. The Dream of the Factory Made House by Walter Gropius and Konrad Wachsmann (1984). Za metodę badawczą przyjęto analizę wybranych historycznych oraz współczesnych domów realizowanych w całości albo w części w technologii betonowej prefabrykowanej (case studies). Prezentacja nowych przykładów ukazuje możliwość adaptacji racjonalnych idei i estetyk architektury z początku XX wieku przy zastosowaniu najnowszych technologii betonowych. Według autora sensem prefabrykacji betonowej w budownictwie domów jednorodzinnych jest powrót do idei „rozwiniętej” racjonalizacji technologii oraz modernistycznej estetyki architektonicznej. Choć prefabrykacja wiąże się z domeną ekonomizacji, modułowości, standaryzacji i typizacji, dzięki rozwiniętym technologiom dom prefabrykowany w XXI wieku może stanowić dowód na wielość możliwych konfiguracji.
PL
Wdrożenie wymogów ISO 17025 oznacza ustanowienie określonego systemu zarządzania zbudowanego z szeregu opisanych procedur, instrukcji oraz wynikających z nich rejestrów i formularzy. Ich lista nie jest ściśle zdefiniowana.
5
Content available remote The Use of GFRP Tubes as Load-Bearing Jackets in Concrete-Composite Columns
EN
The paper presents the fields of applications of polymer composites in building structures. The use of composite glass fibre tubes is discussed in more detail. The laboratory methods used to test the mechanical properties of these pipes are presented. An original research program is presented, including six concrete-filled glass fibre tubes. The cylinders and columns made in this way were tested for their axial load capacity. Conclusions were formulated regarding the relationship between the load-bearing capacity of the test elements and their length, as well as the angle of glass fibres arrangement in the tube composite.
PL
Artykuł porusza zagadnienia systemu normalizacji światowej oraz implementacji norm światowych i europejskich w Polsce. Omówiona jest zasada dobrowolności stosowania norm i na tym tle konieczność zapewnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa produktów na wspólnym rynku europejskim. W artykule zawarto ostrzeżenie przed pochopnym tworzeniem norm zakładowych z pobudek oszczędnościowych. Artykuł podkreśla pozytywną rolę normalizacji w światowym postępie technicznym.
EN
This paper presents information about the world standardization and normalization system and the implementation of world and European standards in Poland. The principle of the voluntary application of standards is discussed, and against this background the necessity to ensure basic product safety requirements on the common European market. The article contains a warning against rashly creating company standards for savings reasons. The article highlights the positive role of standardization in global technological progress. Słowa kluczowe
PL
Cel: Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji standaryzacji działań jako metody doskonalenia na przykładzie procesu produkcji wanien i brodzików akrylowych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, metodę obserwacji oraz analizę danych wtórnych, metodę pracy koncepcyjnej i wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Zastosowanie zaproponowanych koncepcji doskonalenia opartych na standaryzacji działań umożliwiło zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz przyczyniło się do lepszej organizacji procesów badanej organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniamogą dotyczyć dostępu jedynie do wybranych informacji przekazanych przez badane przedsiębiorstwo. Zastosowanie praktyczne: Zaprezentowane pomysły standaryzacji działań z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach, które stosują standaryzację jako element doskonalenia procesów. Oryginalność/wartość poznawcza: Zaprezentowane studium przypadku pozwala zrozumieć praktyczne apekty standaryzacji działań w przedsiębiorstwach.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the standardization of activities as a method of improvement. The example of a company manufacturing baths and acrylic shower trays. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: literature review and analysis, case study method, observation method and secondary data analysis, as well as the method of conceptual work and logical inference. Findings/conclusions: The implementation of the proposed improvement concepts based on standardization of activities made it possible to identify areas requiring improvement and contributed to a better organization of the processes of the examined organization. Research limitations: Restrictions may apply to access only to selected information provided by the examined enterprise. Practical implications: The presented ideas of standardization of activities can be successfully applied in companies that use standardization as an element of process improvement. Originality/value: The presented case study helps to understand the practical aspects of standardization of activities in enterprises.
EN
Reliability of thermographic diagnostics in medicine is an important practical problem. In the field of static thermography, a great deal of effort has been made to define the conditions for thermographic measurements, which is now the golden standard for such research. In recent years, there are more and more reports on dynamic tests with external stimulation, such as Active Dynamic Thermography, Thermographic Signal Reconstruction or Thermal Tomography. The subject of this report is a discussion of the problems of standardization of dynamic tests, the choice of the method of thermal stimulation and the conditions determining the credibility of such tests in medical diagnostics. Typical methods of thermal stimulation are discussed, problems concerning accuracy and control of resulting distributions of temperature are commented. The best practices to get reliable conditions of measurements are summarized.
PL
Wiarygodność diagnostyki termograficznej w medycynie stanowi ważny problem praktyczny. W zakresie statycznej termografii w podczerwieni włożono sporo wysiłku, by zdefiniować warunki pomiarów termograficznych, co stanowi obecnie złoty standard takich badań. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących badań dynamicznych z pobudzeniem zewnętrznym, takich jak ADT, TSR czy tomografia termiczna. Przedmiotem niniejszego doniesienia jest dyskusja problemów standaryzacji badań dynamicznych, wyboru sposobu pobudzenia termicznego i warunków decydujących o wiarygodności takich badań w diagnostyce medycznej.
PL
W skali globalnej istnieją różnego typu wytyczne próbujące normalizować i standaryzować oleje silnikowe oraz elementy ich oznakowania. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do wzrostu udziału zaawansowanych technicznie olejów silnikowych w rynku i umożliwiają rzetelne porównywanie produktów przez użytkowników końcowych. Celem przeprowadzonych badań własnych było uzyskanie opinii pracowników branży środków smarowych i użytkowników końcowych o zasadności wprowadzenia tego typu regulacji również w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano ankietę audytoryjną oraz ankietę internetową. Respondentów pytano o opinię względem zasad- ności postulatu normalizacji olejów silnikowych, zasadności ustalania minimalnych poziomów jakościowych dla olejów silnikowych przeznaczonych do obrotu rynkowego w Polsce, zasadności zdefiniowania pojęcia „olej syntetyczny” i pojęć powiązanych. W obszarze badań dotyczącym znakowania pozyskiwano opinie o postulatach obligatoryjności umieszczania na etykietach olejów silnikowych: informacji o jakości oleju według API/ACEA/OEM, standaryzacji w zakresie wielkości liter do opisu klas jakościowych, standaryzacji w zakresie opisu klas jakościowych mających status nieaktywny, informacji o przeznaczeniu, oznaczenia partii produkcyjnej, informacji o miejscu produkcji, daty produkcji, daty ważności, rodzaju zastosowanej bazy olejowej. Respondenci wyrażali również swoją opinię wobec postulatu standaryzacji informacji marketingowo-technicznych komunikowanych nabywcom usługi – wymiany oleju silnikowego. Na podstawie analizy 87 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych stwierdzono, że zarówno pracownicy polskiej branży środków smarowych, jak i użytkownicy postrzegają postulat standaryzacji olejów silnikowych za zasadny. Ponad 80% ankietowanych wyraziło poparcie dla większości zaproponowanych w kwestionariuszu ankietowym obszarów standaryzacji. Obszarem, w którym potrzebę standaryzacji olejów odczuwano w najmniejszym stopniu, jest standaryzacja wielkości liter do opisu jakości oleju na jego etykiecie oraz standaryzacja opisu informującego użytkownika o nieaktywnym statusie klasy jakościowej produktu. W świetle uzyskanych wyników badań zaproponowano rekomendacje dla podmiotów wprowadzających oleje silnikowe do obrotu rynkowego względem zakresu informacji marketingowo-technicznych, który powinien być komunikowany użytkownikom.
EN
On a global scale, there are various types of guidelines trying to unify engine oils and their designation elements. Such solutions contribute to an increase in the market share of technologically advanced engine oils and allow for a reliable comparison of products by end users. The purpose of conducted own research was to obtain opinions of the lubricants industry employees and end users on the rationale of introducing this type of regulation also in Poland. An auditorium survey and an Internet survey were used as research methods. Respondents were asked for their opinion on the legitimacy of the postulate of engine oil standardization, the legitimacy of setting minimum quality levels for engine oils intended for trading in Poland, the legitimacy of defining the term „synthetic oil” and other related terms. In the area of research concerning labelling, opinions were obtained on the postulates of obligatory placing on the labels of engine oils: information on oil quality according to API/ACEA/OEM, standardization in terms of letter size for description of quality categories, standardization in terms of description of quality categories having obsolete status, information on intended use, marking of production batch, information about the place of production, production date, expiry date, type of base oil used. The respondents also expressed their opinion on the postulate of standardization of marketing and technical information communicated to buyers of the service – engine oil change. On the basis of the analysis of 87 completed questionnaires, it was found that both employees of the Polish lubricants industry and users perceive the postulate of standardization of engine oils as reasonable. Over 80% of the respondents expressed support for most of the areas of standardisation proposed in the questionnaire. The area where oil standardization is desirable to the least extent is the standarization of letter size for the description of oil quality on its label and standardization for the description informing the user about the obsolete status of the product quality category. In the light of the obtained research results, recommendations were proposed for entities placing engine oils on the market with respect to the scope of marketing and technical information that should be communicated to users.
10
Content available remote Średnice uprzywilejowane w typoszeregach łączników
PL
Zmniejszenie różnorodności elementów struktury różnych wyrobów jest korzystne na wszystkich jego etapach funkcjonowania: od projektowania, przez wytwarzanie, użytkowanie, obsługę, po likwidację. W technice stosuje się w tym celu m.in. typoszeregi wyrobów ustandaryzowanych, tworzące ciągi arytmetyczne, geometryczne oraz uporządkowanie modularne.
PL
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wprowadzają nowe zasady dla laboratoriów badawczych i wzorujących, dotyczące stwierdzeń zgodności produktu/wyrobu na podstawie uzyskanych wyników, z przyjętymi wymaganiami/specyfikacjami.
PL
Wprowadzanie źródeł odnawialnych i restrukturyzacja zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje także konieczność monitorowania i oceny przepięć i zaburzeń typu „transients”. Postuluje się również wprowadzenie oceny zaburzeń przewodzonych prądu o częstotliwościach do 150 kHz. Wymaga to pomiarów odnośnych wielkości w urządzeniach mierzących parametry jakości energii elektrycznej (JEE). Bardzo istotny staje się brak standaryzacji protokołów transmisji danych z urządzeń pomiarowych JEE. Wprowadza to szereg ograniczeń w rozwoju systemów do monitoringu i oceny JEE. Daje się zauważyć działania zmierzające do wprowadzenia standardu komunikacyjnego opartego o protokół IEC 61850 do urządzeń pomiarowych JEE. Raport IEC dotyczący odnośnej normy jest już dostępny. Istotnie zwiększają się także wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego dotyczące pozyskiwania, transmisji i gromadzenia danych o jakości energii elektrycznej. Konieczne jest stosowanie znormalizowanych i certyfikowanych rozwiązań w tej dziedzinie.
EN
The applying of renewable power sources and electricity demand restructuring involves also the requirements for the overvoltages and transients monitoring and assessment. An assessment of current conducted disturbances in frequencies up to 150 kHz is postulated as well. So, the relevant quantities in devices measuring the quality of electricity (JEE) should be measured. The lack of standarization of data transmission protocols for JEE devices becomes very important. This introduces limitations on the growth of JEE monitoring and evaluation systems. There are activities aimed at introducing the communication standard based on the IEC 61850 protocol to JEE measuring devices. The IEC report on the relevant standard is now available. IT security requirements for the PQ data acquisition, transmission and collection are also increased significantly. It is necessary to use standardized and certified solutions.
PL
Koncepcja BIM, jako projektowania wielobranżowego przy wykorzystaniu inteligentnego, wirtualnego budynku, jest jedną z największych technologicznych Innowacji ostatniej dekady. Nie tylko w zakresie projektowania, ale całej inwestycji. Obecnie w wielu krajach projektowanie zgodne z procesem BIM jest obowiązkowe, ale wykorzystywane jest ono na całym świecie. Czym jest BIM I jak przebiegają prace nad jego standaryzacją?
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
EN
Electromobility is becoming an increasingly popular topic mostly thanks to its positive environmental impact. Replacing combustion engine cars with electric vehicles seems to be a matter of time. Electric cars have many advantages, but their impact on a power quality must be taken into consideration. The article describes current status of electromobility and problems related to the influence of charging stations on a power system. The issue of standardisation of electromagnetic compatibility requirements for charging stations is also discussed.
PL
Elektromobilność staje się coraz popularniejszym tematem, między innymi ze względu na jej pozytywny wpływ na środowisko. Zastąpienie samochodów z silnikami spalinowymi samochodami elektrycznymi wydaje się być kwestią czasu. Samochody elektryczne posiadają wiele zalet, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę ich wpływ na jakość dostarczanej energii. W artykule opisano obecny stan elektromobilności oraz problemy związane z wpływem stacji ładowania na system elektroenergetyczny. Poruszono również kwestię standaryzacji wymagań kompatybilności elektromagnetycznej odnoszących się do stacji ładowania.
EN
The aim of this article was to compare the influence of the data pre-processing methods – normalization and standardization – on the results of the classification of spongy tissue images. Four hundred CT images of the spine (L1 vertebra) were used for the analysis. The images were obtained from fifty healthy patients and fifty patients with diagnosed with osteoporosis. The samples of tissue (50×50 pixels) were subjected to a texture analysis to obtain descriptors of features based on a histogram of grey levels, gradient, run length matrix, co-occurrence matrix, autoregressive model and wavelet transform. The obtained results were set in the importance ranking (from the most important to the least important), and the first fifty features were used for further experiments. These data were normalized and standardized and then classified using five different methods: naive Bayes classifier, support vector machine, multilayer perceptrons, random forest and classification via regression. The best results were obtained for standardized data and classified by using multilayer perceptrons. This algorithm allowed for obtaining high accuracy of classification at the level of 94.25%.
PL
Celem niniejszego artykułu było porównanie wpływu metod wstępnego przetwarzania danych - normalizacji i standaryzacji - na wyniki klasyfikacji obrazów tkanki gąbczastej. Do analiz wykorzystano czterysta obrazów tomografii komputerowej kręgosłupa (kręg L1). Obrazy pochodziły od pięćdzisięciu zdrowych pacjentów oraz pięćdziesięciu pacjentów ze zdiagnozowaną osteoporozą. Uzyskane próbki tkanki (50×50 pikseli) poddano analizie tekstury w wyniku czego otrzymano deskryptory cech oparte na histogramie poziomów szarości, macierzy gradientu, macierzy RL, macierzy zdarzeń, modelu autoregresji i transformacie falkowej. Otrzymane wyniki ustawiono w rankingu ważności (od najistotniejszej do najmniej ważnej), a pięćdziesiąt pierwszych cech wykorzystano do dalszych eksperymentów. Dane zostały poddane normalizacji oraz standaryzacji, a następnie klasyfikowane przy użyciu pięciu różnych metod: naiwny klasyfikator Bayesa, maszyna wektorów wspierających, wielowarstwowe perceptrony, las losowy oraz klasyfikacji poprzez regresje. Najlepsze wyniki uzyskano dla danych na których przeprowadzono standaryzacje i poddano klasyfikacji za pomocą wielowarstwowych perceptronów. Taki algorytm postępowania pozwolił na uzyskanie wysokiej skuteczności klasyfikacji na poziomie 94,25%.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych w aspekcie osiągania interoparacyjności w NATO. W pierwszej części pracy przedstawiono i wyjaśniono podstawowe pojęcia i istotę związaną z interoperacyjnością i jej standaryzacji. W dalszej części opisano proces oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych zgodnie z Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, który obejmuje: przedstawienie etapów procesu z uwzględnieniem ich faz, głównych uczestników oceny, jej zakres i przyjęty podział kryteriów oceny, a także system oceny.
EN
The aim of the article is to present the process of assessing combat capability of land army units in the aspect of achieving interoparationality in NATO. The first part of the work presents and explains the basic concepts and essence related to interoperability and its standardization. The process of assessing the combat capability of army units in accordance with Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, which includes: presentation of process stages including their phases, main participants of the assessment, its scope and adopted division of criteria are described in the following evaluation as well as the evaluation system.
PL
Przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego dopuszczają wykonywanie map górniczych w postaci dokumentów elektronicznych, nie określając jednak standardów obowiązujących przy ich sporządzaniu. Oznacza to, że dokumenty te mogą być przygotowane w dowolnym formacie zapisu danych. Brak opracowanego standardu zapisu danych geologiczno-górniczych znacznie ogranicza wymianę informacji między różnymi systemami. W artykule opisano technikę standaryzacji wybranej treści map górniczych przy użyciu języka GML (Geography Markup Language). Opracowano schemat aplikacyjny dla potrzeb przechowywania danych kopalnianych. Na podstawie schematu sporządzono dokument GML z wybraną treścią mapy górniczej i wizualizację obiektów zawartych w tym pliku.
EN
The development of geographic information systems provides the possibility of interaction of various IT systems, which is aimed at joint performance of specific tasks related to processing and transferring information. The provisions applicable during mining plant operation allow for using mining maps in the form of electronic documents; they do not, however, determine the standards applicable during their preparation. This means that these documents can be prepared in any data saving format. The lack of developed standard of saving geological and mining data significantly limits the exchange of information between various systems. It is, therefore, necessary to develop standards regarding an unambiguous and normalised method of the saving, transfer, and shared use of data in the extractive industry. This article explains the technique of standardising selected mining map content using the standardised GML language, providing a developed application schema designed for storing mining data (Fig. 1). A sample GML document with selected content of a mining map (Fig. 2 and 3) and a visualisation of the objects included in the file (Fig. 4) were prepared on the basis of the schema.
EN
Organizations employ process standardization to reduce process variability and to ensure customer satisfaction. However, excessive standardization may hinder company competitiveness due to the lack of an ability to meet varying customer needs. There is a dearth of research regarding the impact of standardization on customer satisfaction as well as the organizational practices that can potentially foster this relationship. The present research proposes an alternative approach to understanding the practices that foster standardization in organizations: the research builds upon the notion of the closeness of process standardization and continuous improvement, and further proposes the framework of the standardization - customer satisfaction relationship within the wider network of organizational practices. The present study is one of the few attempts in the current literature to frame process standardization within the wider context of the continuous improvement process in the organization and thus makes a theoretical contribution to the advancement of the scant field of knowledge on process standardization in the areas of quality engineering and production systems management.
PL
Organizacje stosują standaryzację procesów, aby zmniejszyć zmienność procesów i zapewnić zadowolenie klientów. Jednak nadmierna standaryzacja może utrudnić konkurencyjność firmy ze względu na brak możliwości zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów. Brak jest badań dotyczących wpływu standaryzacji na zadowolenie klienta, a także praktyk organizacyjnych, które mogą potencjalnie wspierać tę relację. Niniejsze badanie proponuje alternatywne podejście do zrozumienia praktyk, które sprzyjają standaryzacji w organizacjach: badanie opiera się na pojęciu bliskości normalizacji procesu i ciągłego doskonalenia, a ponadto proponuje ramy standaryzacji - relacje satysfakcji klienta w ramach szerszej sieci praktyk organizacyjnych. Niniejsze badanie jest jedną z nielicznych prób w obecnej literaturze, aby ujednolicić proces normalizacji w ramach szerszego procesu ciągłego doskonalenia w organizacji, a zatem stanowi teoretyczny wkład w rozwój niewielkiej dziedziny wiedzy dotyczącej standaryzacji procesu.
EN
Bio-based products can make the economy more sustainable and lower its dependence on fossil fuels. For this reason, the EU has declared the bio-based products sector to be a priority area with high potential for future growth, reindustrialization, and addressing societal challenges. An assessment made by the European Commission has indicated that bio-based products and biofuels represent approximately EUR 57 billion in annual revenue and involve 300,000 jobs. According to forecasts, the bio-based share of all chemical sales will rise to 22% by 2020, with a compounded annual growth rate of close to 20%. Taking into account that bio-based products represent an important part of the circular and bio-economy as a major source of the economic growth and employment in Europe of 21st Century some basic information on bio-based products is presented in this paper. In this paper particular attention has been paid to standardization process of bio-based products and to their labelling in order to promote the uptake of these products by consumers and to implement “green procurement policies”.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.