Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska morskiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie roli portu morskiego w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska morskiego. Dokonana została analiza unormowań prawnych, z których wynikają nakładane na porty morskie obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego. Analiza uwzględnia zarówno przepisy prawnomiędzynarodowe jak i krajowe.
EN
In the article author defined role of the seaport in exercising functions in the field of maritime environment protection. Author analyzed national and international legal regulations obliging seaports to fulfil tasks of protection of maritime environment.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych wymiarów bezpieczeństwa w aspekcie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach morskich. Analizując problematykę współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, dokonano wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa morskiego. Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe, procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach, prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne, eksploatacja statków, odbiór odpadów ze statków.
EN
The article discusses selected issues regarding contemporary security dimensions in the aspect of combating threats and pollution in seaports. Analyzing the problems of the modern dimension of safety on sea areas, the concept of maritime safety was clarified. Potential sources of hazards and pollution of port waters are sewage outlets discharging sanitary, industrial and rain-water sewage, transhipment processes carried out on quays, construction, renovation or maintenance works, operation of ships, collection of waste from ships.
PL
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w trosce o stan środowiska zaostrzyła normy zawartości siarki w paliwie, wykorzystywanym w jednostkach pływających na obszarach o emisji kontrolowanej (ECA – Emission Control Area). Ostatnia nowelizacja VI załącznika Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki (MARPOL) miała miejsce w styczniu 2015 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalna zawartość siarki w paliwie spadła z 1,00% do poziomu 0,10%. Dziesięciokrotny spadek dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie wymusił na armatorach odpowiednie działania, zmierzające do spełnienia norm. W artykule zaprezentowano kilka wybranych rozwiązań technicznych, stosowanych w celu spełnienia norm emisji. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą: zasilanie silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych paliwem o obniżonej zawartości siarki, zmniejszenie emisji tlenków siarki poprzez montaż płuczek spalin, montaż silników dwupaliwowych, zasilanych paliwem płynnym i gazowym, przerobienie napędu statku na hybrydowy, elektryczno-spalinowy. Każde z zaprezentowanych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Zastosowanie niektórych z przedstawionych instalacji wymaga znacznego przebudowania siłowni. Wiąże się to niekiedy ze zmniejszeniem przestrzeni ładunkowej statku. W publikacji przedstawiono również wpływ zastosowania paliwa niskosiarkowego na zużycie elementów układu wtryskowego. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od specyfiki pracy wykonywanej przez jednostkę pływającą. Duże znaczenie ma też aspekt ekonomiczny. Autorzy dokonali analizy dostępnych rozwiązań pod względem efektywności oraz kosztów realizacji.
EN
Bearing in mind the condition of marine environment the International Maritime Organization toughens the regulations concerning sulphur oxides emissions for vessels sailing in ECA-Emission Control Area. Last amendment of Annex VI of MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) took place on the 1st of January 2015. According to new regulations mentioned in the convention the permissible value of sulphur oxide in the exhausts dropped from 1,00% to 0,10%. This ten times lower sulphur oxide content limit in the exhaust gases forced ship owners to perform rapid modernization of their vessels. The authors of the article discuss a few selected technical solutions applied in order to improve the quality of exhaust gases emitted by the vessels to the atmosphere. The most typical methods comprise: • converting the ship propulsion system into the hybrid type, incorporating electric engine and internal combustion engine; • supplying the main engine and auxiliary engines with fuel of low sulphur content; • reducing the sulphur oxide emissions by installing sulphur washers for the exhausts; • utilizing dual fuel engines, operating on liquid marine fuel and on gas fuel. Each of the presented solutions has its advantages and disadvantages. The application of some of the presented installations requires considerable reconstruction of the marine engine room which is also related with the decrease of ship cargo capacity. The paper also discusses the influence of the low sulphur fuel usage on the wear of fuel injection system components. The choice of the best solution depends on the specific work performed by a given vessel. However the economic aspect also plays a vital role in this matter. The authors of the article aimed at analyzing the contemporary methods of the exhausts sulphur limitation with regard to their effectiveness as well as their installation or operating costs.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu obowiązujących, międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska morskiego oraz dokonano analizy organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie wybranych portów europejskich. W pracy zwrócono szczególną uwagę na przebieg organizacji odbioru odpadów ze statków, procedurę powiadamiania o odpadach znajdujących się na zmierzającym do portu statku oraz na obowiązujący w portach system opłat w tym zwolnienia i wyłączenia. Zamieszczone w niniejszym artykule informacje pochodzą ze źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych oraz z ogólnodostępnych planów gospodarowania odpadami w wybranych portach UE.
EN
This article focuses on the presentation of the applicable international regulations concerning the protection of the marine environment and the analysis of organizations to collect waste from ships on the example of some European ports. The study paid particular attention to the course of the organization of waste from ships, the procedure for notification of waste on tending to the port of the ship and on effective ports system of charges including exemptions and exclusions. Presented in this article uses information obtained from literature sources of domestic and foreign and public waste management plans in some EU ports.
EN
At present, when fuel resources are becoming increasingly limited, in the face of ever-increasing demand for energy, and constantly risingjuel prices, energy efficiency evaluation issues are of particular importance. The above factors alsoforce activities almedat obtaining energy from renewable sources (RES). Furthermore, the current global climate changes, caused by emissions of greenhouse gases (GHGs), that accompany the production of energy, force an action to be taken in order toprotect the environment. Conseąuently, the directions ofthe current research studies, and financing there of, are oriented towards the search for new technologies and the development of new eguipment which provide energy efficiency even higher than before as well as the possibility of obtaining energy from renewable sources. The problem of drawing up the energy balance, presented in this paper, has been narrowed to issues related to maritime transport, and especially to the assessment of the energy efficiency in the process of marine power plant operation. The article presents the concept ofdrawing up the energy balance, together with the results of studies in this regard, concerning a selected marinę power plant. On the basis of research results obtained, one can assess the energy efficiency of the selected marine power plant and analyse the potential of its increase. The article also presents directions of efforts undertaken in marine power plant design, and dlscusses their examples, with the aim of increasing their energy efficiency and protection of the marine environment.
PL
W roku 2011 uruchomiony został międzynarodowy projekt badawczy w ramach 8 Programu Regionalnego dla Morza Bałtyckiego (2007 – 2013) pn.: „Chemical munitions search and assessment” (CHEMSEA). Projekt ma zmniejszyć ryzyko związane z zatopioną po II Wojnie Światowej amunicją chemiczną w Morzu Bałtyckim. Partnerzy projektu mają wspólnie określić miejsca i wykonać mapę rejonów zagrożonych oraz przygotować wytyczne dla potencjalnych osób, które mogą napotkać takie ryzyko. Projekt jest priorytetowy z punktu widzenia Unijnej Strategii dla Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Polska, w projekcie bierze udział 11 instytucji z państw nadbałtyckich, w tym Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W artykule przedstawiono ogólnie zadania projektu i zakres udziału Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
EN
The year 2011 marked the commencement of an international research project within the 8th Regional Programme for the Baltic Sea (2007 – 2013) titled: “Chemical munitions search and assessment” (CHEMSEA). The aim of the project is to reduce the risk related to chemical ammunition sunken in the Baltic Sea after World War II. Project partners are to determine, through mutual cooperation, the locations of such ammunition and prepare a map of endangered regions as well as set forth guidelines for any potential persons that may encounter such a threat. The project received priority of the Union Strategy for the Baltic Sea. Poland has been assigned as leader of the project encompassing 11 institutions from the Baltic countries, including the Naval Academy in Gdynia. The article presents general tasks of the project and the related scope of activity assigned to the Polish Naval Academy in Gdynia.
PL
Po II wojnie światowej duże ilości amunicji chemicznej zatopiono w Morzu Bałtyckim, co powoduje głęboki niepokój społeczności krajów nadbałtyckich. Od 1974 r. wiele wysiłku poświęcono na ochronę środowiska morskiego i przywrócenie jego walorów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań środowiskowych dotyczących analizy wybranych niebezpiecznych substancji chemicznych zatopionych w Morzu Bałtyckim. Szczegółowej analizie poddano frakcje wyłowionej bryły iperytu siarkowego oraz dokonano oceny możliwości zniszczenia porzuconego adamsytu w procesie jego stapiania z siarką.
EN
This paper discusses the results of environmental investigations carried out on the sulphur mustard remains of the chemical munition dumped in the Baltic Sea. The fractions of the yperite lump fished up were analysed in detail by several chromatographic techniques combined with chemical visualization, mass spectrometry and atomic emissions detection. The results indicate the presence of a large number of dangerous compounds; some of them were more toxic than sulphur mustard. There also was found arsenic (III), which occurs as a persistent constituent of many chemical munitions. Due to this the destruction possibility of the abandon adamsite in the process of their melting with granulated sulphur was proposed.
PL
Artykuł przedstawia unormowania prawne w zakresie zwalczania zanieczyszczeń morza przez jednostki pływające, a także omawia ogólne zadania podstawowych służb państwowych w zwalczaniu tych zagrożeń na polskich obszarach morskich.
EN
The article presents laws related to countering sea pollutions by ship. The authors discuss general tasks of governments services involved in controlling such hazards in the Polish maritime areas.
PL
Autorka artykułu, jako pracownik naukowy Akademii Morskiej w Szczecinie, od lat prowadzi badania z zakresu gospodarki odpadami na terenie portów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu gospodarowania odpadami w kontekście ilości zanieczyszczeń trafiających do systemu portowego. Obszar badań obejmie porty w Szczecinie i Świnoujściu, pozostające w korelacji z innymi portami Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonej analizy za lata 2005-2009 posłużyły ocenie aktualnego systemu gospodarowania odpadami i mogą zostać wykorzystane w praktyce do udoskonalania zastosowanych obecnie rozwiązań. Obowiązujący system odbioru odpadów ze statków został wprowadzony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA 1 lutego 2004 roku. W przeprowadzonych badaniach nie został ujęty okres przejściowy - rok 2004, ze względu na niepełny wymiar danych. Należy podkreślić, że dane poddane analizie nie były wcześniej publikowane. Badania prowadzono w oparciu o najnowsze wymagania Unii Europejskiej.
EN
The author, a researcher at the Maritime Academy in Szczecin, has been conducting research in the field of waste management in ports of the European Union for many years. The purpose of this paper is to present the waste management system in the context of pollutants that remain in ports. The field of the research will include the ports of Szczecin and Świnoujście, which are in the close relationship with the other ports of the European Union. The results of the analysis for the years 2005-2009 were used to assess the current waste management system and can be used in practice to improve the used solutions. The system of collecting waste from ships, was represented by JSC Seaport Authority Szczecin - Świnoujście on February 1, 2004. Due to incomplete data in this study a transitional period - the year 2004 was not included. It should be emphasized, that the data analysis has not previously been published. The study was based on the latest requirements of the European Union.
PL
W Hongkongu w dniu 15 maja 2009 r. ustanowiono Międzynarodową Konwencję o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków. Każda ze stron tej konwencji zobowiązuje się do posiadania pełnych i efektywnych przepisów, pozwalających na zapobieganie, redukcję, minimalizację i, o ile to możliwe, eliminowanie zdarzeń, szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, spowodowanych przez recykling statków. Recykling statków oznacza działalność mającą na celu pełny lub częściowy demontaż statku przez tzw. jednostkę (obszar, stocznię lub obiekt) zajmującą się recyklingiem statków w celu odzyskania komponentów, części i materiałów do ponownego przerobu, z jednoczesnym zabezpieczeniem materiałów niebezpiecznych i innych, wraz z czynnościami towarzyszącymi, takimi jak składowanie i przetwarzanie materiałów na miejscu, ale nie ich dalsze przetwarzanie i usuwanie do oddzielnych obiektów. Nowa konwencja ma na celu omówienie wszystkich zagadnień związanych z recyklingiem statków, w tym również tego, że sprzedawane na złom statki mogą zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska, takie jak azbest, metale ciężkie, węglowodory, substancje zubożające warstwę ozonową i inne. Regulacje nowej konwencji obejmują: projektowanie, budowę, eksploatację i przygotowanie statków, tak aby ułatwić bezpieczny i przyjazny środowisku recykling, bez narażania bezpieczeństwa i zdolności operacyjnej statków.
EN
In Hong Kong 15.05.2009 established International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Each Party to this Convention udertakes to give full and complete effect to its provisions in order to prevent reduce, minimalize and, to extend practicable, eliminate accident, injuries and other effects on human health and environment caused by ship recycling. Ship recycling means the activity of complete or partial dismantling of a ship at a ship recycyling facility (area that is a site, yard or facility used for the recycling of ships) in order to recover component and materials for reprocessing and re - use, whilst taking care of hazardous and other materials, and includes asssociated operations such as storage and treatment of components and materials on site, but not their further processing or disposal in separate facilities. The new convention intends to address all issues around ship recycling, including the fakt that ships sold for scrapping may contain environmentally hazardous substances such as asbestos, heavy metals, hydrocarbons, ozone – depleting substances and others. Regulations in the new convention will cover: the design, construction, operation and preperation of ships so as to facilitate safe and environmentally sound recycling, without compromising the safety and operational efficiency of ships.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia i przedyskutowania współczesnych warunków rozwoju nawigacji morskiej. Na podstawie analizy czynników operacyjnych towarzyszących współczesnemu rozwojowi nawigacji morskiej autorzy doszli do wniosku, że trzy spośród wielu czynników środowiska nawigacji morskiej są najbardziej istotnymi i najbardziej charakterystycznymi: ochrona środowiska morskiego, globalizacja oraz zagrożenie ze strony terroryzmu morskiego.
EN
The paper makes an attempt to present and discuss today's conditions of developments in marine navigation. It is assumed that these present conditions of developments in maritime Józef Urbański, Wacław Morgaś, Mariusz Mięsikowski 116 Zeszyty Naukowe AMW navigation are as follows: protection of marine environment, globalization, especially the economic one, and maritime terrorism.
PL
W artykule przedstawiono planowane wyposażenie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego. Instalacja systemu radarowego i AIS zwiększy możliwość obserwacji i monitorowania ruchu morskiego.
EN
Technical parts of National Marine Safety System are introduced in this article. The radar system and Automatic Identification System installation will help increase observation and monitoring marine movement.
PL
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego jest planowany dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska i atrakcyjności małych portów. Cele zadania oraz korzyści wprowadzenia systemu przedstawiono w artykule.
EN
This system is planned for increasing of marine transport safety, environment protection and attractiveness of small ports. Aims, tasks and advantages from introduction of this system are discussed in this article.
14
Content available remote Okręt jako źródło zanieczyszczeń środowiska morskiego
PL
Artykuł podejmuje problematykę oddziaływania Marynarki Wojennej RP na środowisko morskie w polskich obszarach morskich. Rozpatrywano głównie emisję zanieczyszczeń z pojedynczego okrętu jako podstawowej jednostki sił morskich oraz wpływ jednostek pływających na środowisko basenów portowych.
EN
The problem of interaction of Polish Marine Forces with marine environment in Polish sea areas is discussed. Considered was the emission of pollution from a single warship as a basic unit of marine forces as well as the impact of navigating units on the harbor basin environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.