Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning strike
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Bardzo często zawierając umowę ubezpieczenia bezpodstawnie domyślnie przypisujemy sobie, iż należy nam się odszkodowanie, bo przecież jestem ubezpieczony. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferowanych przez ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
PL
W Polsce bardzo popularne stają się instalacje fotowoltaiczne. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania darmowej energii elektrycznej. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania wytrzymałości na udary napięciowe paneli fotowoltaicznych. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano kryterium stosowania ochrony przeciwprzepięciowej paneli PV, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu z inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity "for free". Due to the place of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the results of immunity tests for voltage surge of photovoltaic panels. On the basis of the obtained results, a criterion for the use of surge protection for PV panels was developed. This results can minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may be the cause of an extension of the time of return on investment.
3
Content available remote Lightning tests of unmanned aircrafts with impulse generator
EN
This article presents the results of experimental research on the susceptibility of multi-rotor aircrafts to atmospheric discharges. The study was carried out in the Laboratory of Lightning Immunity Tests of Avionicsat the Rzeszów University of Technology, using the only such equipment in Poland. The influence of disturbances arising during lightning strikes on the drone's work was investigated, simulating a flight in the immediate vicinity of the storm front. Specialist pulse generator designed for avionics research made it possible to perform repeat measurements for different variants of the propagation path of the disturbance and its value.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących podatności wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne. Badania prowadzono w laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, wykorzystując jedyny tego typu sprzęt w Polsce. Badano wpływ zakłóceń powstających podczas wyładowania atmosferycznego na pracę drona, symulując jego lot w bezpośrednim sąsiedztwie frontu burzowego. Specjalistyczny generator impulsów przeznaczony do badania awioniki umożliwił wykonanie powtarzalnych pomiarów pod kątem różnych wariantów toru propagacji zakłócenia oraz jego wielkości.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. Czas zwrotu inwestycji może być znacznie przedłużony w przypadku uszkodzenia użytkowanego systemu, dlatego też prawidłowo zaprojektowana oraz dobrze wykonana instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa powinna być jej bardzo ważnym elementem. W skrajnym przypadku instalacja PV może być przyczyną pożaru obiektu, na którym została zainstalowana. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The payback time can be significantly extended in the event of damage to the system in use, which is why a properly designed and well-made lightning and surge protection installation is very important. In extreme cases, the PV installation can cause a fire in the facility where it was installed. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowane instalacji fotowoltaicznych. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane rzeczywiste przypadki zniszczeń spowodowanych przez prądy doziemnych wyładowań piorunowych oraz przepięć. Niektóre zjawiska udało się odtworzyć w laboratorium, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electicity „for free”. Due to the palce of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The arcticle presents actual causes of damage caused by ground faults and surges. Some phenomena have been reproduced in the laboratory, thanks to which it is possible to minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may result in a time extension of the return.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
8
Content available remote Lightning Hazard of Motor Vehicles and Rules for Using them During Storms
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
9
Content available remote Lightning Induced Ventricular Fibrillation risk during wandering
EN
Wandering is a popular way of spending leisure time especially for the urban population. Health problems arising from such outdoor recreational activities are better understood today and may improve survival in case of accidents if sufficient awareness of clinical staff is established. The purpose of this paper is to shed light on this physiological phenomenon by investigating the connection between the physics associated with lightning strikes and the physiological response of the human body. From the results a minimum safety-distance from different trees species is derived. Flat rooted trees are more dangerous than tap rooted trees. In the worst case it may be considered safe if a distance of at least 25 meters to tree trunks is maintained.
PL
Turystyka piesza jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, szczególnie dla mieszkańców miast. Problemy zdrowotne wynikające z tej aktywności są dobrze poznane, ale w szczególnych przypadkach wiedza o zagrożeniu może być pomocna i może się przyczynić do zwiększenia szans na przeżycie. Celem tej publikacji jest pokazanie związku pomiędzy wyładowaniem piorunowym a reakcją organizmu ludzkiego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono bezpieczny odstęp od drzew podczas wyładowań piorunowych. Drzewa z systemem poziomym systemem korzeniowym stwarzają większe zagrożenie niż drzewa z systemem palowym. W najgorszym przypadku bezpieczny odstęp od pnia drzewa wynosić powinien co najmniej 25 metrów.
EN
The phenomenon of a lightning strike occurring during aircraft operation may seriously affect the integrity of its components due to the electrically insulating properties of polymers and polymeric composites used for manufacturing the fuselage elements of an aircraft. Due to the very high magnitude of temperature fields appearing during lightning strikes, decomposition and vaporization of the matrix and reinforcement materials occur. This results in a pyrolysis reaction and leads to rapid degradation of polymeric composites. One of the ways to limit such degradation is to make the matrix electrically conducting. Such a material is currently being developed by the authors’ team. In order to perform preliminary evaluation of the ability of the new material to minimize temperature magnitude and degradation during a lightning strike, a comparative study with a carbon fiber-reinforced polymeric composite, typical for aircraft applications, was performed. The comparative analysis was performed based on the coupled thermal-electrical analytical model of the considered composites subjected to a lightning strike. The obtained results show that the developed material, due to its electrical conductivity, receives much less thermal energy during a lightning strike and thus, minimizes degradation processes.
PL
Zjawisko uderzenia pioruna występujące podczas eksploatacji statków powietrznych może istotnie wpływać na integralność ich elementów ze względu na właściwości elektrycznej izolacji polimerów i kompozytów polimerowych stosowanych przy wytwarzaniu elementów kadłubów samolotów. Ze względu na bardzo wysokie wartości pól temperatury powstających podczas uderzeń piorunów zachodzi dekompozycja i odparowywanie materiałów osnowy i wzmocnienia. Powoduje to reakcję pirolizy i prowadzi do szybkiej degradacji kompozytów polimerowych. Jednym ze sposobów ograniczenia takiej degradacji jest wykorzystanie osnowy polimerowej zdolnej do przewodzenia prądu. Taki materiał jest obecnie opracowywany przez zespół autorów. W celu dokonania wstępnej oceny zdolności nowego materiału do minimalizacji wartości temperatury i degradacji podczas uderzenia pioruna przeprowadzono badania porównawcze z kompozytem polimerowym umacnianym włóknem węglowym, typowym w zastosowaniach lotniczych. Analiza porównawcza została przeprowadzona w oparciu o sprzężony termoelektryczny model analityczny rozpatrywanych kompozytów poddanych uderzeniu pioruna. Uzyskane wyniki wskazują, że opracowywany materiał, ze względu na swoją przewodność elektryczną, otrzymuje znacznie mniej energii cieplnej podczas uderzenia pioruna, a tym samym minimalizuje procesy degradacji.
PL
Obserwowana liczba wyładowań atmosferycznych, zgłaszanych dla siłowni wiatrowych, była ostatnio nieoczekiwanie duża. Wśród nich wystąpiły przypadki poważnego uszkodzenia. Łopatki turbin wiatrowych były często przedmiotem katastrofalnego zniszczenia, efekty którego są drogie, ponieważ zarówno kosztów materiałowych i instalacyjnych. Inny znaczący obszar uszkodzenia lub zakłóceń od piorunów dotyczy systemów elektrycznych i obwodów sterowania. Uszkodzenie wywołane piorunem bywa główną przyczyną przestojów podczas eksploatacji farm wiatrowych. Prawdopodobieństwa odgrywają dużą rolę w ochronie odgromowej, gdyż występowanie pioruna jest zjawiskiem statystycznym. Lokalizacji elektrowni wiatrowej, oraz czynniki, takie jak gęstość wyładowań doziemnych w tym miejscu, jest jednym z najważniejszych parametrów, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu poziom zabezpieczenia. Analizowanym przedmiotem jest mała turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu łopatek. Celem artykułu jest analiza niezbędnego poziomu ochrony odgromowej takiej turbiny traktowane jako system i jej głównych elementów. Strefy i zmniejszeniem koncepcja ochrony odgromowej dla małej turbiny wiatrowej zostały zaproponowane w tym artykule.
EN
The observed number of lightning strikes, reported to wind turbines, has been unexpectedly large, recently. Among them there have been instances of severe damage. The blades of wind turbines have often been subject to catastrophic damage, results of which are expensive, because of both material and installation costs. A significant other area of damage or disruptions is where lightning affects electrical systems and control circuitry. Lightning damage is a major contributor to down-time in the operation of wind farms. The probabilities play a large part in lightning protection, as lightning is a statistical phenomenon. The location of the wind plant, and factors such as the ground flash density in that locality, is one of the important parameters which should be taken into account when considering a level of protection. The analysed subject has been a small wind turbine with the vertical axis of blades rotation. The aim of the paper is to analyze the necessary level of lightning protection of such turbine treated as the system and of its mean components. Zones and the concept of lightening protection for small wind turbine has been proposed in the article.
PL
Porażenie podczas burzy może być skutkiem bezpośredniego wyładowania piorunowego w człowieka lub też może być spowodowane przepływem prądu przez rozmaite przedmioty lub elementy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. W artykule szczegółowo omówiono mechanizmy rażenia i oddziaływanie prądu piorunowego na organizm człowieka.
EN
Electric shock caused by thunderstorm can occurs as a result of direct lighting strike, lighting current flow by different objects located nearby. In the paper detail description of lighting shock mechanism has been presented.
13
Content available remote Wyznaczanie odstępów izolacyjnych do celów ochrony odgromowej w budynkach
PL
Jednym z elementów ochrony odgromowej w budynku jest zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniami i instalacjami niskonapięciowymi a przebiegającymi w ich pobliżu elementami urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono zasady wyznaczania oraz wyniki szacowania odstępu izolacyjnego według zaleceń normy PN-EN 62305-3 i obliczeń numerycznych odległości, przy której wystąpi przeskok napięciowy według kryterium stałej powierzchni. Analizy numeryczne prowadzono dla rożnych kształtów prądów piorunowych.
EN
Lightning protection in a building requires maintaining appropriate separation distances between low voltage equipment and installations and elements of Lightning Protection System running nearby. The paper presents methods and results of estimation of separation distance according to recommendations provided by standard PN-EN 62305-3 and numerical calculations of distance at which flashover might occur according to constant area criterion. The numerical analyses were performed for different lightning current waves.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz zagrożeń związanych z występowaniem przeskoków iskrowych oraz oceną odstępów izolacyjnych w obiektach budowlanych trafionych przez wyładowania piorunowe. Rozważane są obiekty z urządzeniami piorunochronnymi oraz instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na dachach oraz zagrożenia przeskokami iskrowymi do tych instalacji i urządzeń. Analizy prowadzono w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych, które konfrontowano z wynikami prostych oszacowań prowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-3.
EN
The paper presents the analyses of threats related to flashovers and estimation of separation distances in buildings struck by lightning. Few-storey buildings with electrical installations and equipment located on their roofs and flashovers to these installations and equipment are analyzed. The analyses are based on the results of numerical calculations, which are confronted with the results of approximate procedures provided in the standard PN-EN 62305-3.
PL
Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź Artabanisa, doradcy Kserksesa, z czasów dawnych wojen Persów z Grekami. Twierdził on, że Bóg razi swymi błyskawicami tylko najwyższe domy i najwyższe drzewa, gdyż Bóg umniejsza wszystko to, co się nadmiernie wynosi.
PL
Zadaniem zewnętrznej ochrony odgromowej jest przechwycenie wyładowania piorunowego i odprowadzenie, a następnie rozproszenie prądu piorunowego w układzie uziomu bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla ludzi przebywających zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu
17
Content available remote Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy
PL
Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.
EN
The paper describes circumstances and effects of the lightning strikes in the car, which was driving along a metal barrier separating lanes of the road. Author indicates the principles of proper conduct to ensure the safety of a vehicle occupants in such situations.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych przepięć indukowanych i przewodzonych, które mogą powstawać w układach przewodów ułożonych w dużych obiektach budowlanych typu halowego podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje piorunochronne lub przewodzące elementy konstrukcyjne takich obiektów. Analizowano głównie zagrożenia stwarzane przez prąd pierwszego wyładowania głównego. Rozważano różne rozwiązania urządzeń piorunochronnych i konstrukcji budynku.
EN
The article presents results of numerical calculations of overvoltages conducted and induced in cable systems of large industrial or trade halls during direct lightning strikes to the LPS (Lightning Protection System) or conductive construction elements of such object. The threat related mainly to the first lightning return stroke was analyzed. Different arrangements of LPS and building construction elements were considered.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych przepięć, które mogą powstawać pomiędzy przewodami różnych instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania pioruna w maszt stacji bazowej GSM zlokalizowanej na dachu tego obiektu. Analizowano zagrożenie stwarzane przez prąd pierwszego wyładowania głównego. W rozważaniach uwzględniono podział prądu pioruna pomiędzy uziomy obiektu budowlanego i stacji transformatorowej, z której zasilany jest budynek.
EN
The article presents results of numerical calculations of overvoltages arising between conductors of different electrical installations in a building during direct lightning strike to an antenna mast of a GSM base station located on the roof of that building. Distribution of impulse lightning current, as related to the first return stroke, between grounding systems of the building and the supplying transformer was taken into account.
20
Content available remote Śmierć przy użytkowaniu telefonu stacjonarnego w czasie burzy
PL
W artykule przedstawiono wypadek śmiertelnego porażenia człowieka korzystającego ze stacjonarnego telefonu w czasie burzy. Omówiono zasadnicze zagrożenia dla ludzi mających kontakt z instalacją teletechniczną, pracującą w nadziemnej sieci telekomunikacyjnej, wynikające z działania wyładowań atmosferycznych. Podano podstawowe zasady ochrony przed porażeniem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.