Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża spożywcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 358 przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej należących do sektora MŚP w woj. śląskim, w zakresie zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji zakłóceń, mających wpływ na realizację poszczególnych procesów logistycznych w tych przedsiębiorstwach.
EN
The article presents the results of research carried out in 358 companies manufacturing food industry belong to the SME sector in the Silesian Voivodeship. The study involved the use of risk management and disturbances that affect the implementation of the various logistics processes occurring in these companies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej, działających na terenie województwa śląskiego. Badania dotyczyły nie tylko stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem, ale również identyfikacji zakłóceń mających wpływ na realizację poszczególnych procesów logistycznych występujących w tych przedsiębiorstwach. Celem badań było otrzymanie informacji z jaką częstotliwością występuje poszczególne zakłócenie w danym procesie logistycznym oraz jaki powoduje skutek. W artykule przedstawiono wyniki dla następujących procesów logistycznych: gospodarka magazynowa, zarządzanie opakowaniami oraz transport.
EN
The article presents the results of research carried out small and medium-sized manufacturing companies operating in the food industry in the province of Silesia. Research related to the degree of implementation of risk management, and identification of interference affecting the implementation of the various logistics processes occurring in these companies. The aim of the study was to obtain information how often each fault occurs in the logistics process and what causes the effect. The article presents the results for the following logistic processes: warehousing, packaging management and transport.
PL
Artykuł prezentuje autorski system monitoringu polsko-francuskiej firmy Blulog Sp. z o.o., wykorzystywany do monitoringu wilgotności i temperatury podczas transportu oraz przechowywania produktów FMCG przez firmy krajowe i zagraniczne z branży spożywczej oraz sieci mniejszych lokali gastronomicznych w Europie.
5
Content available remote Analiza efektu ROPO w branży spożywczej
PL
Branża spożywcza w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. W ciągu ostatnich 10 lat, wartość rynku wzrosła o blisko 50%. Natomiast sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wzrasta rocznie średnio tylko o 20%. Obecnie żywność stanowi segment o najmniejszej popularności w sektorze e-commerce w Polsce. W 2014 roku funkcjonowały 424 sklepy internetowe. Efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) jest negatywnym zjawiskiem w e-commerce. Celem publikacji jest identyfikacja skali wielkości efektu ROPO w branży spożywczej w Polsce.
EN
The food industry in Poland is characterized by high dynamics of development. In the past 10 years, the market value has increased by nearly 50%. In contrast, online sales of food products increased year on average only 20%. Currently, food is a segment with the lowest popularity in the e-commerce sector in Poland. In 2014, it operated 424 stores. ROPO effect (Research Online, Purchase Offline) is a negative phenomenon in e-commerce. The aim of this public ation is to identify the size scale effect ROPO in the food industry in Poland.
6
Content available remote Aspekty modelowania oceny jakości sieci dostaw branży spożywczej
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metod i narzędzi z obszaru inżynierii jakości do oceny sieci dostaw na przykładzie branży spożywczej. Nakreślono wymagania przepisów prawnych i dokumentów normalizacyjnych w zakresie transportu produktów mleczarskich. Wykorzystując przeprowadzoną ankietę i diagram Pareto-Lorenza, wybrano najważniejsze kryteria, które bezpośrednio wykorzystano do ocenyjakości sieci dostaw.
EN
The article shows how to use the methods and tools in the area of quality engineering to assess the quality of the supply network on the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Then carried out using a questionnaire and chart Pareto-Lorenz selected the most important criteria that are directly used to assess the quality of the supply network.
7
Content available remote Automatyzacja procesu znakowania w branży spożywczej
PL
Firmy produkcyjne, którym zależy na ekspansji kolejnych rynków zbytu i zwiększeniu skali produkcji, stają przed koniecznością automatyzacji znakowania. Za wprowadzeniem maszynowego nanoszenia etykiet, dat przydatności czy kodów przemawia wiele korzyści, między innymi eliminacja błędów w procesie znakowania przez pracowników czy ujednolicenie oznaczeń w ramach spełnienia wymogów prawnych. Efektywne i poprawne znakowanie przyczynia się do osiągania celów biznesowych przez przedsiębiorstwa.
PL
Woda elektrolizowana powstaje w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Charakteryzuje się wieloma interesującymi właściwościami bakteriobójczymi. W związku z tym zastosowanie wody elektrolizowanej (EW) umożliwiło wykonanie kroku w przód w dziedzinie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, w sektorze opieki zdrowotnej, w przemyśle spożywczym lub w rolnictwie. W artykule opisano proces powstawania wody elektrolizowanej oraz jej właściwości, istotne w kontekście poprawy jakości żywności. Dodatkowo przedstawiono przykłady zastosowań tej substancji w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
EN
Electrolyzed water is produced by the electrolysis of aqueous sodium chloride solution. It is characterized by many interesting bactericidal properties. Therefore, the use of electrolyzed water (EW) allowed to make a step forward in the field of microbiological safety in the healthcare sector, in the food industry or in agriculture. The article describes the process of making electrolyzed water and its properties, important in the context of improving the quality of food. In addition, examples of the application of the substance in various branches of the food industry have been presented.
PL
Czujniki pojemnościowe to rozwiązanie wygodne i niezwykle elastyczne, mogące np. skutecznie wykrywać poziomy cieczy, proszków i granulatów bezpośrednio przez ściany niemetalowych zbiorników. Czujniki w tego typu przypadkach nie wchodzą więc w kontakt z badanym medium, co w aplikacjach branży spożywczej jest szczególnie pożądane.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
182--185, CD
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości wybranego produktu branży spożywczej. Produktem, który był w artykule oceniany były przetwory spożywcze w postaci ogórków konserwowych. Do oceny wykorzystano dwa wybrane instrumenty jakości: diagram Pareto-Lorenza oraz metodę FMEA. Wyniki wykorzystane w analizie pochodzą z jednej z firm branży spożywczej działającej w okolicy Częstochowy. Obejmowały one okres trzech kolejnych miesięcy jednego roku kalendarzowego.
EN
The assessment of quality of selected product of food industry was presented in this paper. Food preparations in the form of canned cucumbers were the process that was evaluated in the paper. Two chosen quality tools were use in the analysis: Pareto - Lorenz's diagram and FMEA method. The results used in the analysis are from one of the companies operating in the food industry near Czestochowa and included period of three following months.
PL
W artykule przedstawiono spójną metodykę wielokryterialnej oceny dostawców z branży spożywczej, obejmującą: określenie zbioru wariantów – dostawców mięsa, zdefiniowanie spójnej rodziny kryteriów pozwalających na ich kompleksową ocenę, modelowanie preferencji decydenta (w tym określenie ważności kryteriów i wrażliwości decydenta na zmiany ich wartości), przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych prowadzących do uzyskania rankingu końcowego dostawców oraz wybór dostawcy najbardziej pożądanego. W rozważaniach uwzględniono zbiór 7 dostawców - producentów mięsa, zlokalizowanych w województwie łódzkim. W rodzinie kryteriów oceniających kooperantów (ważnych z punku widzenia decydenta, czyli firmy produkującej wyroby garmażeryjne) uwzględniono 10 miar, w tym między innymi: cenę jednostkową nabywanego surowca, jego jakość, punktualność i niezawodność dostawy, elastyczność dostawcy, koszt dostawy. W fazie eksperymentów obliczeniowych wykorzystano wielokryterialną metodę szeregowania / rankingu wariantów – ELECTRE III/IV.
EN
The paper presents a coherent methodology of a mult iple criteria evaluation of suppliers in a food industry, covering: definition of a set of variants – meat suppliers, definition of a consistent family of criteria that allow for their comprehensive evaluation, modeling of decision maker’s (DM’s) preferenc es (including: the definition of the importance of criteria and the DM’s sensitivity towards changes of criteria values), carrying out computational experiments resulting in the final ranking of suppliers and finally the selection of the most desirable supplier. In the analysis a set of 7 suppliers – meat producers, located in the Lodz region have been considered. In the family of criteria evaluating the cooperating units (important for the DM, i.e. the meat products producer) 10 measures have been taken into account. These have included, among others: Unit Price of the Purchased Raw Material and its Quality, Timeliness and Reliability of Deliveries, Flexibilty of the Supplier, Cost of Delivery. In the computational phase a multiple criteria ranking method ELECTRE III/IV has been applied.
PL
W artykule przedstawiono istotę i zastosowanie opakowań aktywnych i inteligentnych w branży spożywczej. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na konsumentach żywności odnoszące się do ich opinii na temat opakowań inteligentnych i ich zastosowania do poprawienia bezpieczeństwa żywności.
EN
The article presents the essence and the use of active and intelligent packaging in food industry. The last part of the article presents the results of surveys carried out in the consumers of food and referring to their opinion about intelligent packaging and their applications to improve food safety.
PL
Artykuł przedstawia rolę i znaczenie procesów transportowych w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Towary żywnościowe należą do szybko psujących się. Dodatkowo niewłaściwy sposób przewozu może doprowadzić do pogorszenia ich jakości zdrowotnej i przydatności do spożycia. Aspekty te są zatem bardzo istotne dla przedsiębiorcy, ponieważ mogą bezpośrednio zachwiać jego pozycją rynkową i doprowadzić do strat finansowych. Na wstępie artykułu została przedstawiona istota transportu samochodowego, opisano rodzaje naczep wykorzystywanych do przewozu towarów spożywczych. Następnie zostały przedstawione uwarunkowania prawne transportu żywności (w tym główne punkty systemu HACCP) i wymagania sanitarne – szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie żywności. W części praktycznej referatu zostały zidentyfikowane główne problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Artykuł kończy się projektem zmian mających na celu usprawnienie procesów transportowych w firmach przewożących i produkujących artykuły spożywcze.
EN
The article presents the role and importance of transport processes in food manufacturing. Food products are perishable. Further the wrong way transport can lead to deterioration in the care-quality and durability. These aspects are therefore very important for entrepreneurs because they can directly undermine its market position and lead to financial losses. At the beginning the article are described the essence of transport and the types of trailers used to transport of foodstuffs. Then are presented legal considerations of food-transport (including the main points of the HACCP system) and sanitary requirements - particularly important from the point of view of safety in the transport of food. In the practical part of the paper has identified the main problems which are encountered by entrepreneurs. The article ends with the changes-project which aimed at improving the transport processes in transporting and producing food companies.
14
Content available remote Pasy napędowe dla branży spożywczej. Analiza sytuacji w Polsce
PL
Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom produkcji spożywczej są szczególnie wysokie. Dotyczą wszystkich elementów oraz zespołów w nich zastosowanych, nie wyłączając również ich napędów.
PL
W artykule zwrócono uwagę na szczególnie istotne elementy strategii marketingowej dla organizacji branży spożywczej związane ze zdefiniowaniem potrzeb i wymagań rynku. Dokonano przeglądowej prezentacji danych statystycznych odnośnie dynamiki produkcji sprzedanej artykułów spożywczych w ostatnich latach, wskazując na dość wysoką pozycję polskich producentów na rynku unijnym i światowym. Omówiono istotność wdrożenia systemu HACCP gwarantującego jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych zarówno dla konsumentów jak i producentów.
EN
In this paper particularly attention was pointed out to particularly important elements of a marketing strategy for the organization of the food industry which are associated with defining the needs and requirements of the market. Review presentation of statistical data concerning the dynamics of sold production of food products in recent years, indicating a fairly high ranking Polish producers on the EU market and worldwide. The importance of the implementation of the HACCP was discussed. System HACCP is treated as tool to ensure the quality and safety of food products for both consumers and producers.
PL
Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku opiera się na zdolnościach adaptacyjnych w odniesieniu do zmian zachodzących w jego otoczeniu. Wraz z występowaniem zmian przedsiębiorstwu towarzyszy ryzyko, które należy redukować poprzez gromadzenie informacji o otoczeniu i ich wykorzystanie w zarządzaniu. Kluczowe w tych działaniach jest podążanie za nowoczesnością w rozwiązaniach informatycznych.
EN
The enterprise effectiveness on the market is based on adaptability in relation to changes of its environment. Together with the occurrence of changes, the enterprise activity is accompanied by the risk, which needs to be reduced by gathering information about the environment and their use in management. The key elements for this effort is to follow the modern IT solutions.
PL
Opracowanie przedstawia zagadnienia dotyczące dystrybucji artykułów spożywczych przez polskich producentów żywności na rynki zagraniczne. Zawarto charakterystykę branży spożywczej oraz przedstawiono opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji i środków transportu uczestniczących w procesie dystrybucji produktów spożywczych na rynki zagraniczne. W końcowej części referatu wskazano na specyfikę dystrybucji produktów spożywczych oraz zamieszczono wnioski.
EN
The elaboration presents issues concerning of the distribution of foodstuffs by Polish producers of the food on overseas markets. One concluded the characteristics of the grocery and one presented the description of used distribution channels and means of transport participating in the process of the distribution of foodstuffs on overseas markets. In the final part of the paper one evidenced the specificity of the distribution of foodstuffs and one placed conclusions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podano informacje o kolejnych krokach w procesie ubiegania się o dotację, od wyboru odpowiedniego schematu wsparcia, przygotowania i złożenia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawiono również główne zasady ubiegania się o fundusze, w tym rodzaj projektów kwalifikujących się do wsparcia, czynniki zwiększające szansę na dotację, potencjalną wartość dotacji, a także kluczowe ograniczenia i wyłączenia z możliwości wnioskowania o fundusze. Zawarto także praktyczne informacje dla wnioskodawców dotyczące procesu składania wniosków o wsparcie oraz procesu oceny projektu.
EN
The article presents potential grant opportunities for highly innovative projects and goal-oriented projects, including R&D works and implementation of their results in the company applying for grant, within measures 1.4-4.1 and 4.4 Operational Programme Innovative Economy (OP IE). In particular, the article includes information on following steps and procedures in the process of grant application, starting from the choice of appropriate aid measure, preparation and submission of grant application, till the moment of signing grant agreement. General principles of applying for EU funds are presented, including the type of projects eligible for co-financing, success factors increasing grant probability, potential grant values, as well as key limitations and exclusions in grant applications. Some practical information for applicants, including grant application submission and projects evaluation process, are also included.
PL
Prezentowana praca ma na celu scharakteryzowanie zarządzania systemem transportu w wybranym przedsiębiorstwie branży spożywczej, jako elementu ogólnej koncepcji - zarządzania logistycznego. Przedstawione aspekty szczegółowe mają za zadanie pokazać w jaki sposób i od czego uzależnione są decyzje transportowe, tak aby stanowiły one pewien element całości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W pierwszej części artykułu opisano aspekty ogólne związane z zarządzaniem transportem w przedsiębiorstwie. Dotyczą one koncepcji obiegu informacji i powiązań strukturalnych w systemie zarządzania. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane aspekty szczegółowe zarządzania transportem osobowym.
EN
The aim of this paper is to characterise management of a transportation system in a food company as an element of the general conception of logistics management. The detailed aspects presented here serve the task of demonstrating what and how transportation decisions must be driven by to constitute an element of a whole in company management. The fi rst part of the paper describes general aspects of transport management in a company. These concern the concept of fl ow of information and structural links in a management system. The second part of the paper presents selected detailed aspects of passenger transport management.
20
Content available remote Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC
PL
Stacje mycia są obecnie niezbędnym wyposażeniem zakładu branży spożywczej. Pozwalają na utrzymanie czystości w urządzeniach wchodzących w skład cyklu technologicznego przygotowania produktu. Istnieje zatem potrzeba tworzenia nowych projektów realizujących proces mycia w systemie zamkniętym (CIP). Próbą realizacji takiego projektu jest praca dyplomowa pt. "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.