Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials science
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents methods of obtaining bioactive properties in the production of printed coatings The problems associated with the design of coatings are discussed and the currently known measures for combating pathogenic microorganisms are compared. Attention was also paid to special effects related to the durability of printed products with bioactive coatings.
PL
Artykuł przedstawia najnowsze trendy w dziedzinie nauk o materiałach i związkach tej dziedziny nauki z naukami o życiu. Prezentuje także potencjalną możliwość wykorzystania komórki jako specyficznego sensora rozpoznającego produkty inżynierii materiałowej i nanotechnologii.
EN
This paper informs about the latest trends in th e field of materials science and the relationships of this field of science with life sciences. It also presents the potential of using a cell as a specific sensor that recognizes the products of materials engineering and nanotechnology.
EN
Modern experimental methods of materials science including optical and electron microscopy (SEM, ESEM, HRTEM), X-ray spectroscopy (EDX, WAXS), Raman and FTIR spectroscopy used in investigations of structures of new materials can be also successfully applied for analysis of archeological, cultural heritage and art objects. An interesting example of such analyses are investigations of microscopic fibers and particles taken previously from areas attributed to the blood on the Shroud of Turin. Detailed analyses performed by a number of research groups published in 2015–2017 are reviewed. They confirmed previous hypothesis on blood authenticity and discovered new evidences indicated a violence hidden behind the death. In particular, the presence of old red blood cells was documented by Lucotte [20], of bile pigment biliverdin by Laude and Fanti [28], of iron oxide cores of ferritin bounded to nanoparticles of creatinine by Carlino et al. [31]. The last result is typical for patients with severe polytrauma indicating at the unexpected nonoscopic level a tremendous suffering of the victim wrapped in the Shroud of Turin. Bigger particles of mineral pigments: ochre (iron oxide) and vermillion (mercury sulfide) were also found but they can be easily distinguished form blood particles using environmental electron microscopy ESEM with the back-scattered electrons detector [24]. The statistical analysis of a sample composition made by Fanti and Zagotto [24] indicated that 90–95% of the observed volume corresponds to the blood and only remainder represents inorganic pigments. Thus, it was proposed [24] that the original human blood on Shroud stains was much later reinforced by red pigments using a color dust without any binder and this hypothesis can easily explain controversies between previous results of different researches.
EN
The article gives coverage on the levels of synergetic interaction between architecture and materials science. There are discussed some main benefits and challenges of such kind of synergism. There are separated different levels of synergy. Upon analysis of the industrial and postindustrial age achievements in both of the areas, there can be determined three main levels of synergetic interrelations: inspiration, application, participation. As novel materials and selection tools develop and the area of their possible architectural application increases, the synergistic effects are predicted to strengthen.
PL
Artykuł daje zasięg na poziomie synergicznego współdziałania architektury i inżynierii materiałowej. Omówiono niektóre główne korzyści i problemy związane z takim synergizmem. Różne poziomy synergii są podzielone w zależności od różnych kryteriów. Po analizie osiągnięć materialnych społeczeństwa przemysłowego i poprzemysłowego można określić trzy główne poziomy synergicznych powiązań: inspiracja, aplikacja, partycypacja. Ponieważ nowe materiały i narzędzia selekcji tych materiałów są zwiększone i obszar możliwych zastosowań architektonicznych wzrastają, efekty synergiczne również przewiduje wzmocnienie.
EN
The assessment of results method of calculation tensile strength and yield strength of this cold rolled steels using the artificial neural networks in modelling relationship of elements composition (chromium, manganese, silicon, carbon), thermal treatment and properties of HCT600X, HCT780X, HCT980X steels was proposed. Was made further research using the new element chromium.
PL
W artykule użyto sztucznych sieci neuronowych do obliczenia zależności między wytrzymałością na rozciąganie i umowną granicą plastyczności, a pierwiastkami (chrom, mangan, krzem i węgiel), obróbką cieplną i właściwościami stali HCT600X, HCT780X, HCT980X walcowanych na zimno należących do stali karoseryjnych dwufazowych. Dokonano kontynuację badań z uwzględnieniem nowego pierwiastkachromu.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki porównania zmian parametrów morfologicznych powierzchni wybranych transparentnych tworzyw sztucznych stosowanych powszechnie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym, jako obudowy urządzeń pomiarowo-sterujących. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (ang. atomic force microscopy AFM), która umożliwia ilościowe odwzorowanie topografii powierzchni z nanometrową rozdzielczością. Analizę procesu zmian chropowatości próbek, następujących wskutek działania promieniowania świetlnego, odniesiono do wyników pomiarów kolorymetrycznych. Degradację powierzchni obserwowano w funkcji czasu, poddając je działaniu symulowanego promieniowania słonecznego oraz promieniowania UV. Uzyskane wyniki umożliwiły stwierdzenie zróżnicowanej dynamiki procesów degradacyjnych tworzyw zamiennie stosowanych w wielu aplikacjach, co pozwoliło na wskazanie materiału o większej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
EN
In this work the results of the comparison of the morhological changes of selected transparent plastics commonly utilized in the electrotechnical applications for the housings of the control-measurement devices is presented. The investigation was performed using atomic force microscopy (AFM), providing quantitaive reconstruction of the surface with nanometer resolution. The analysis of the roughness changes of the samples, caused by the light radiation was compared with the colorimetry outcome. The degradation of the surface was observed in the taim domain, while the the samples were exposed to the radiation of the simulated solar light as well as the UV light. Obtained results allowed to observe the variety in the deterioration procesess of investigated plastics, which are euqually applied in various products, therefore it was possible to find the material revealing the best resistance to the environmental conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na przebicie za pomocą granatnika RPG-7 stalowo-kompozytowych paneli eksperymentalnych zawierających blachy z nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycznej (NANOS-BA®). Panele eksperymentalne zostały zmodyfikowane w zakresie blach stalowych co do grubości i gatunku stali oraz rodzaju materiałów kompozytowych. W testach ostrzałem tych paneli za pomocą pocisków PG-7W i PG-7WM stwierdzono wysoką skuteczność ochronną i uzyskano redukcję gęstości powierzchniowej o ok. 20% w odniesieniu do obecnie stosowanych paneli. Dla blach ze stali nanostrukturalnej zastosowanych w panelach, na podstawie wyników badań ostrzałem pociskami przeciwpancernymi wytypowano wariant materiału charakteryzujący się optymalną udarnością przy zachowaniu wysokiej odporności na przebicie. W finalnej konstrukcji paneli zaproponowano zastosowanie blach o zróżnicowanych właściwościach w poszczególnych warstwach. W konstrukcji panelu użyte warstwowe i monolityczne materiały laminatowe o gęstości w zakresie 1,0÷2,1 g/cm³.
EN
Test results of perforation resistance of experimental steel-composite panels containing nanostructured bainite-austenite (NANOS-BA®) steel plates against RPG grenade are presented. Experimental panels were modified in the range of thickness of plates and grade of steel and in a type of composite materials. In firing tests with PG-7W and PG-7WM grenades, the high protection efficiency at about 20% reduction in areal density in comparison with panels used at present were achieved. On the basis of firing test results of steel plates used in experimental panels, proper level of toughness and strength at high resistance to piercing was selected. For the final design of experimental panels, different properties of steel plates for particular layers of the panel were proposed. Laminated materials of density in the range of 1.0÷2.1 g/cm³ were used for experimental steel composite panels.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki analizy stanu naprężeń własnych w stopie Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% po procesie kulowania z wykorzystaniem solwera ANSYALS-Dyna. Model obliczeniowy umożliwia symulację zjawisk zachodzących na skutek odkształcenia plastycznego wywołanego uderzeniem stalowej kulki o powierzchnię analizowanego stopu aluminium. Analizie poddano dwa zmienne parametry wejściowe: średnicę oraz prędkość kulki. Parametryzacja warunków brzegowych potwierdziła zależność rozkładu naprężeń ściskających w funkcji średnicy oraz prędkości kulki. Celem pracy było przedstawienie możliwości kreowania właściwości warstwy wierzchniej w aspekcie wartości i rozkładu naprężeń własnych. Wybrane wyniki analizy numerycznej zostały porównane z wynikami eksperymentalnymi. Różnica w wynikach pomiędzy symulacją a eksperymentem wynosi średnio 19,7%.
EN
In this paper, we presented the results of the analysis of the stresses in the Al-Mg5%-Mn1,5%-Sc0,8%-Zr0,4% alloy after shot peening process using solver ANSYS® LS-Dyna. The computational model illustrates the phenomena occurring as a result of plastic deformation caused by hitting a steel ball on the surface of the analyzed aluminium alloy. We analyzed two input variables: diameter and speed of a ball. The resulting normal stress distribution centred exposes the minimum compressive stress at a position located at a depth point of Belayev 0.125 mm with a value of σ = -345 MPa. Variable parameter shows the correlation of the boundary conditions of minimum stress increase with increasing ball’s diameter and its speed. Selected points of numerical analysis were verified with experimental results.
10
Content available remote Badanie własności mechanicznych blach presensybilizowanych
PL
W pracy przedstawiono proces badania własności mechanicznych blach presensybilizowanych. Badania obejmowały przygotowanie próbek z arkuszy blach za pomocą obróbki skrawaniem oraz eksperyment na maszynie wytrzymałościowej. Na ich podstawie zostały określone własności mechaniczne, a także zależności pomiędzy kierunkami walcowania blach.
EN
In this work was shown a process of testing the mechanical properties of offset plates. The study included the preparation of samples of metal sheet using the milling and experimental research. On the basis of their mechanical properties were determined relations between the direction of sheet rolling.
11
Content available remote Przegląd zbiorników wody uzdatnionej z wykorzystaniem robota inspekcyjnego
PL
Większość zakładów wodociągowych eksploatuje zbiorniki wody uzdatnionej. Wymagają one okresowych przeglądów, które nastręczają szereg problemów. Zasadniczym celem tej pracy jest zaprezentowanie najważniejszych problemów związanych z konstrukcją robota przeznaczonego do inspekcji zbiorników wypełnionych cieczą. Szczególny nacisk położono na aspekt konstrukcji zbiorników do magazynowania cieczy na przykładzie zbiorników krakowskiego MPWiK S.A. Szczegóły konstrukcyjne oraz wynikające z nich ograniczenia miały bardzo istotny wpływ na sposób opracowania robota.
EN
An aim of this publication is to present the most important problems related with the robot construction for inspections of tanks filled up with liquid. In particular the aspects associated with tanks structure for storing liquid were described based on Cracow MPWiK example (The Municipal Waterworks and Sewer Enterprise). This issue has a very significant impact on the robot design and its control.
EN
The aim of the study was to examine the motivation and predispositions of students of the Faculty of Production Engineering at the University of Life Sciences in Lublin to attend laboratory classes in Materials Science supported with a computer program Cambridge Engineering Selector – CES EduPack in English. Determinants of the desirability of its use for first-year students were: the level of computer skills, interests of students in the issues of materials selection and knowledge of the English language, which supports the program. The survey consisted of 17 questions. The questionnaire was filled in by 81 students. The results confirmed the positive opinion of the respondents about the advisability of using a computer program for education purposes. Moreover,half of the respondents believe that during laboratory classes various forms of knowledge transfer should be combined. Students in a large majority show interest in the choice of materials for the products of everyday use. In contrast, they are afraid of or do not have an opinion on using software in English.
PL
Celem pracy było sprawdzenie motywacji i predyspozycji studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu Nauka o Materiałach wspomaganych programem komputerowym Cambridge Engineering Selector – CES EduPack w języku angielskim. Czynnikami warunkującymi celowość jego zastosowania dla studentów pierwszego roku studiów były: poziom umiejętności obsługi komputera, zainteresowanie studentów problematyką doboru materiałów oraz znajomość języka angielskiego, w którym obsługuje się program. Badanie ankietowe zawierało 17 pytań. Ankietę wypełniało 81 studentów. Wyniki badań potwierdziły pozytywną opinię respondentów o celowości wykorzystania programu komputerowego do zajęć dydaktycznych. Ponad połowa badanych uważa, że w trakcie ćwiczeń należy łączyć różne formy przekazu wiedzy. Studenci w dużej większości wykazują zainteresowanie doborem materiałów na wyroby codziennego użytku. Natomiast obawiają się lub nie mają wyrobionej opinii na temat wykorzystania programu w języku angielskim.
PL
Rosnąca konkurencja rynkowa wymusza ciągłe poszukiwanie kompromisu pomiędzy np. rosnącymi wymaganiami eksploatacyjnymi maszyn i urządzeń (bardziej wytrzymałe, niezawodne i trwałe) a ciągłą presją rynku na obniżanie kosztów. Tendencja ta jest wręcz „wmontowana” w przemysł samochodowy, w którym dostawcy sporządzają plany corocznej obniżki kosztów dostaw produkowanych elementów i podzespołów, nie zgadzając się nawet na indeksacje ceny o oficjalnie publikowane wskaźniki inflacji w danym kraju. Widząc wagę tego problemu, firma Gasket, stosująca w swej produkcji najnowocześ­niejsze wysokojakościowe materiały, np. firmy Bayer, poddaje je dalszemu procesowi uszlachetniania/modyfikacji, dążąc do optymalizacji własności użytkowych pod kątem dedykowanego zastosowania. Wymusza to stosowanie najnowocześniejszych systemów projektowania i optymalizacji maszyn i urządzeń wraz z opracowaniem stosownych materiałów (inżynieria materiałowa). Przykładem takiego podejścia są koła nowej generacji z bieżnikiem poliuretanowym typu PUGA, w których dla ciągłego podnoszenia i kontroli jakości wykorzystano kryteria podobieństwa jako jedną z metod ograniczania/optymalizacji kosztów badań.
EN
Increasing market competition forces to the constant search for a compromise between increasing performance requirements such as machinery and equipment (more robust, reliable and durable), and continuous market pressure to reduce costs. This trend is even “mounted” in the automotive industry, in which the provider shall draw up plans for an annual reduction in the cost of supplies manufactured parts and components, not even agreeing on the price index from the officially published inflation rates in the country. Seeing the importance of this problem, Gasket, applying cutting-edge production in its high quality materials such as Bayer, subjects it to further the process of upgrading/modifications, aiming to optimize the functional properties for a dedicated application. This forces the use of the most modern systems design and optimization of machinery and equipment with the design of appropriate materials (materials engineering). An example of such an approach are the wheel of a new generation of polyurethane PUGA1 tread type, which for continuous improvement and quality control criteria of similarity used as one method to reduce/optimize the cost of the study.
14
Content available remote Precipitation evolution and surface modification of magnesium alloys
EN
Purpose: The purpose of this publication is to present the results of own long-term research summarising the experience concerning as casting magnesium alloys, and in especially a thermal analysis describing the process of alloys crystallisation, standard heat treatment according to the occurring phase transitions and precipitation processes, surface treatment with the CVD and PVD methods, laser surface treatment of surface layers, as well as using the methods of Computer Materials Science. Design/methodology/approach: The research concerned in the first place an analysis of Mg-Al-Zn alloys crystallisation kinetics. Optimisation investigations for heat treatment conditions taking into consideration different cooling mediums were performed in order to identify fully the structure of the investigated magnesium casting alloys. Investigations were carried out of the structure and properties of coatings produced with the CVD and PVD methods on the investigated Mg-Al-Zn alloys. The last stage of investigating the presented Mg-Al-Zn alloys applied to laser surface treatment enabling to produce a quasi-composite structure of MMCs characterised by the gradient of phase composition as well as functional properties by feeding hard ceramic particles, in particular carbides and oxides, into the surface of the materials produced. Findings: Valuable and original results were achieved based on the broad scope of the research performed both, in cognitive and applicational terms, concentrated mainly on the analysis and influence of chemical composition and technological heat and surface treatment processes on the structure and properties of the investigated alloys. Practical implications: The properties of the core and surface layer of the part produced can be customised most advantageously by selecting the part’s material and its structure and properties formation processes appropriately along with the surface layer type and technology ensuring the required functional properties. Originality/value: The knowledge gathered for years concerning light metal alloys, and in particular Mg-Al-Zn alloys, of an undoubtedly valuable cognitive character, is dedicated not only to students but also postgraduates and researches to improve the conditions of education.
EN
The distributed computing infrastructure (DCI) on the basis of BOINC and EDGeS-bridge technologies for high-performance distributed computing is used for porting the sequential molecular dynamics (MD) application to its parallel version for DCIwith Desktop Grids (DGs) and Service Grids (SGs). The actual metrics of the working DG-SG DCI were measured, and the normal distribution of host performances, and signs of log-normal distributions of Rother characteristics (CPUs, RAM, and HDD per host) were found. The practical feasibility and high efficiency of the MD simulations on the basis of DG-SG DCI were demonstrated during the experiment with the massive MD simulations for the large quantity of aluminum nanocrystals (Statistical analysis (Kolmogorov-Smirnov test, moment analysis, and bootstrapping analysis) of the defect density distribution over the ensemble of nanocrystals had show that change of plastic deformation mode is followed by the qualitative change of defect density distribution type over ensemble of nanocrystals. Some limitations (fluctuating performance, unpredictable availability of resources, etc.) of the typical DG-SG DCI were outlined, and some advantages (high efficiency, high speedup, and low cost) were demonstrated. Deploying on DG DCI allows to get new scientific quality from the simulated quantity of numerous configurations by harnessing sufficient computational power to undertake MD simulations in a wider range of physical parameters (configurations) in a much shorter timeframe.
16
Content available remote Zginane pręty z warstwą piezoelektryczną
EN
In the paper – bending of bars with piezoelectric layer – is analyzed. It were calculated equivalent material function as a result of comparison of bending bar with piezoelectric sensors to homogeneous bar. It was received correlation between local value of damage parameter and global value of damage parameter.
PL
Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej.
EN
Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy.
EN
Due to ecologic and economic reasons modern industry uses electrical drives and steering systems. Aviation is in this trend but restrictive safety and reliability requirements are the reasons of slower progress than in rest of the industry. In this article authors want to show process of designing, making and implementing test rig prototype for testing electrical actuator designed for front landing gear steering system of passenger aircraft.
PL
Ze względu na ekologię oraz ekonomię wszystkie dziedziny mechaniki coraz częściej korzystają z napędów i sterowania lektrycznego. Lotnictwo nie jest poza tym trendem, jednakże ze względu na konieczność zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa, prace nad wykorzystaniem układów elektrycznych postępują wolniej niż w innych gałęziach przemysłu. W poniższym artykule, autorzy pragną przedstawić proces projektowania i wdrożenia stanowiska do badań elektrycznego układu sterowania podwoziem przednim dla dużego samolotu pasażerskiego.
EN
The paper presents the results of three-dimensional preliminary simulations of a detonation propagating in Rotating Detonation Engine chamber. Simulations were performed using in-house code REFloPS (Reactive Euler Flow Solver for Propulsion Systems)[1]. The description of the code and presented results are also included in MSc thesis of Folusiak and Swiderski [2].
PL
W artykule przedstawiono wyniki trójwymiarowych symulacji detonacji w komorze silnika z wirującą detonacją (RDE). Symulacje przeprowadzono przy użyciu kodu REFloPS, który jest wynikiem pracy magisterskiej dwóch pracowników Instytutu Lotnictwa.
EN
Smart materials are being used in much larger scale in mechanical solutions. Aviation usage of these materials seems to be natural because of interest in new technologies use in this industry. In this article authors discuss characteristics of magnetoreological fluids as a smart materials, examples of its industrial usage, requirements on landing gear characteristics, design and laboratory tests of model shock absorber in which MRF was used as damping fluid.
PL
Materiały inteligentne (ang. smart materials) znajdują coraz większe zastosowanie w konstrukcjach inżynierskich. Wykorzystanie ich w lotnictwie jako jednej z najbardziej nastawionej na nowoczesne rozwiązania gałęzi inżynierii jest jak najbardziej naturalne. Praca zawiera krótką charakterystykę cieczy magnetoreologicznej jako materiału inteligentnego, wymagania stawiane podwoziom lotniczym, opis konstrukcji oraz badań modelowego amortyzatora wykorzystującego MRF jako czynnik roboczy .
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.