Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Filtr podwójnie nastrojony i grupa dwóch filtrów jednogałęziowych to dwie struktury filtrów pasywnych stosowane w systemie elektroenergetycznym do kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicznej i redukcji wyższych harmonicznych. Obydwie mają tę samą funkcjonalność i mogą być dostrojone równocześnie do dwóch częstotliwości. W literaturze technicznej brak analizy różnic pomiędzy tymi strukturami w zakresie poziomu redukcji harmonicznych, strat mocy, kosztów, efektywności kompensacji mocy biernej itp. W niniejszym artykule – na podstawie badań symulacyjnych przykładowego układu – przedstawiono analizę porównawczą obydwu struktur filtracyjnych podkreślając ich zalety i wady.
EN
The double-tuned filter as well as the group of two single-tuned filters are two passive harmonic filters (PHFs) topologies applied in the electrical system to compensate the fundamental harmonic reactive power and mitigate the harmonics. Both topologies have the same functionality and are designed be tuned on two different frequencies simultaneously. But in the literature, the difference between them is not well clarified in term of harmonics mitigation, power losses, price, reactive power compensation etc. This paper presents a case example of comparison study between the both PHF topologies focussing on their advantages and disadvantages in the electrical system. The investigations are based on simulation.
EN
The paper concerns the beginning of a modeling study for supercapacitors. A data acquisition (DAQ) based system is presented, where an automated procedure has been implemented for the measurement of frequency characteristics. For a typical range of the supply voltage the characteristics are obtained. A model basing on fractional calculus is recalled and parameters for the model are obtained. The frequency characteristics of the model are compared with those obtained from measurements. Later the tested supercapacitor has its characteristics taken for various amplitudes and offsets of the source voltage. A few remarks are given for a possible expansion of the model when nonlinearity should be considered.
EN
The measurement of frequency characteristics, like magnitude and phase, related to a specific transfer function of DC–DC converters, can be a difficult task - especially when the measured signal approaches the boundary of a small-signal model validity (i.e. 1/3 of the switching frequency fS ). It is hard to find a paper where authors mention the measurement techniques they use to draw frequency characteristics. Meanwhile the presence of noise in the output signal does not enable to directly measure the gain and the phase shift between the input and output signals. In such situations additional analysis is required in order to achieve a reliable result. This paper contains a description of a few methods that can be used to analyse measured signals in order to determine the gain and the phase shift of a specific transfer function. They enable to verify mathematical models in a wide range of frequencies (up to 1/3 fS ). The methods use signals measured in the time domain and can be implemented in mathematical software such as Matlab or Scilab.
EN
The paper presents an original approach to the prediction of deteriorations of the surface profiles produced on hardened steel parts using CBN tools. The experimental investigations involve recording of surface profiles and corresponding measurements of cutting forces resulting from variable feed rates of 0,05-0,1 mm/rev. As a result, machined surfaces with the Ra parameter ranging from 0,05 μm to 0,3 μm were produced. Both signals of recorded surface profiles and relevant cutting forces were processed using the FFT signal processing technique. The frequency characteristics including the signal amplitude and the wavelength were estimated from the power spectral density (PSD) spectra. A methodology for the prediction of surface profile deterioration based on the relation between the differences of the Rz (Ra) roughness parameter and signal amplitude is proposed.
PL
Artykuł przedstawia oryginalne rozwiązanie w przewidywaniu zniekształcenia profili powierzchni wytwarzanych elementów maszyn ze stali utwardzonej z użyciem narzędzi skrawających z PCBN. Badania doświadczalne obejmują pomiary profili powierzchni i określenia wartości składowych sił skrawania dla zmiany posuwu w zakresie 0,05-0,1 mm/obr. Powierzchnie po obróbce cechuje parametr chropowatości Ra od 0,05 μm do 0,3 μm. Zarówno sygnały zapisywanych profili powierzchni jak również i mierzonych składowych sił skrawania przetwarzano z użyciem techniki FFT. Także charakterystyki częstotliwościowe amplituda sygnału i długość fali były wyznaczane na podstawie gęstości widmowej mocy (GWM). Zaproponowano metodologię przewidywania zniekształcenia profili powierzchni uwzględniającą korelację zmiany parametru chropowatości powierzchni Rz i amplitudy sygnału.
EN
In this paper some SFRA test measurements carried out on physical model of power transformer 15/0,4 kV are shown. The physical model of power transformer was constructed based on TRIHAL transformer with rated power 250 kVA and with build special for the experiment of copper tape coils, for simulating high voltage windings. For measurement FRAX 101 produced by Megger was used. Calibrating and test measurements were presented on fully operational device.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego 15/0,4 kV. Model fizyczny został wykonany w oparciu o transformator typu TRIHAL o mocy 250 kVA i, zbudowane na potrzeby eksperymentu, cewki z taśmy miedzianej, które symulowały uzwojenia wysokiego napięcia. Do pomiarów wykorzystano analizator FRAX 101 firmy Megger. Wykonano pomiary kalibracyjne model i testowe na w pełni sprawnym urządzeniu.
EN
This article is dedicated to the modelling of power transformers based on their frequency characteristics of impedance. The possible approaches to the modelling of transformers still do not take into account (audited and confirmed by the authors of the range up to 300 kHz) the influence of the magnetic core. Authors presented a measuring system to study the frequency characteristics of a reference coil with and without the magnetic core and to demonstrate the impact of this core on the measurement. The equivalent circuit model of studied system was also proposed.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest modelowaniu transformatorów elektroenergetycznych na podstawie ich charakterystyk częstotliwościowych impedancji. Przedstawione możliwe podejścia do modelowania transformatorów nadal nie uwzględniają, w zbadanym i potwierdzonym przez autorów zakresie do 300 kHz, wpływu rdzenia magnetycznego. Autorzy przedstawili układ pomiarowy do badania charakterystyk częstotliwościowych cewki wzorcowej z rdzeniem i bez rdzenia magnetycznego oraz udowodnili wpływ tego rdzenia na pomiar. Został także zaproponowany model obwodowy badanego układu z uwzględnieniem rdzenia magnetycznego.
EN
This paper presents an original method of synthesizing driving cycles treated as sets of realizations of a stochastic process of car velocity. The proposed method is based on the criterion of similarity of amplitude-frequency characteristics of test and on-road cycles. Because a driving cycle is treated here as a set of realizations of a random process, the method allows not only to determine the values of zero-dimensional characteristics defining the properties of a car, but also to perform probabilistic evaluation of these properties. In the present study, example realizations of the stochastic velocity process were obtained and analyzed using a test based on the amplitude-frequency characteristics of the Federal Test Procedure cycle – FTP-75.
PL
W pracy przedstawiono autorską metodę syntezy testów jezdnych, traktowanych jako zbiór realizacji procesu stochastycznego prędkości samochodu, z zastosowaniem kryterium podobieństwa charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej w warunkach badań i rzeczywistego użytkowania pojazdu. Dzięki potraktowaniu testu jako zbioru realizacji procesu przypadkowego jest możliwe w proponowanej metodzie nie tylko wyznaczanie wartości ocenianych zerowymiarowych charakterystyk, określających właściwości użytkowe samochodów, ale i jest możliwa również ocena probabilistycznych właściwości tych wielkości. W pracy wyznaczono i przebadano przykładowe realizacje procesu stochastycznego prędkości w teście na podstawie charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowej testu FTP-75 (Federal Test Procedure – federalna procedura badawcza).
EN
Some basic problems related to measurements of electrical impedance of biological objects (bioimpedance) have been presented in this paper. Particularly problems arising from impedance occurring at the sensor–tissue interface (interfacial impedances) in contact measuring methods have been discussed. The influence of finite values of impedances of the current source and voltage measuring device has also been taken into consideration. A model of the impedance sensor for the four-electrode measurement method containing the interfacial, source and measuring device impedances has been given and its frequency characteristics obtained by the computer simulation have been presented. The influence of these impedances on the shape of frequency characteristic of the sensor model has been discussed. Measurements of bioimpedance of healthy and anomalous soft tissues have been described. Some experimental results, particularly the frequency characteristics of bioimpedance, have been shown. The presented results of measurement show that bioimpedance can be a valuable source of information about the tissues, so measurement of bioimpedance can be a useful supplement to other medical diagnostic methods.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu odkształceń napięć zasilających rozpatrywany silnik indukcyjny na poprawność procesu estymacji prędkości kątowej, którego algorytm działania oparty jest o znajomość charakterystyki częstotliwościowej indukcyjności tego silnika. Charakterystyka ta stanowi odwzorowanie pewnego rodzaju transmitancji widmowej silnika, z tego względu, analiza pracy maszyny, realizowana przy wykorzystaniu modelu matematycznego bazującego na tej charakterystyce, może zostać przeprowadzona przy zmiennych parametrach wymuszenia napięciowego, a także przy szybkozmiennych stanach elektromechanicznych. Prezentowane eksperymenty wskazują również na fakt jednoznacznego odwzorowywania zmienność parametrów elektromagnetycznych wirnika, wynikającej ze zjawiska wypierania prądu w jego przewodzących litych elementach, przez charakterystykę częstotliwościową indukcyjności maszyny przy dowolnych częstotliwościach napięć zasilających. Przeprowadzona analiza ma na celu oszacowanie możliwości wykorzystania proponowanego algorytmu estymacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego w układach częstotliwościowej regulacji prędkości tego typu maszyn. Badaniom został poddany silnik indukcyjny z wirnikiem wykonanym z litego materiału magnetycznego, tj. maszyna z silnie zaznaczonym zjawiskiem wypierania prądów.
EN
The analysis of an impact of higher harmonics in induction motor supply voltages on the correctness of an angular speed estimation process, which operation algorithm is based on the knowledge of a motor inductance frequency characteristic is presented in the paper. The characteristic can be considered as motor spectral transmittance of some kind, therefore a machine operation analysis, realized with the use of a mathematical model based on that characteristic, can be carried out at varied supply voltage parameters as well as at fastchanging electromechanical transients. The presented experiments also indicate the fact of an unequivocal representation of rotor electromagnetic parameters variability, resulting from the skin effect in rotor solid conductive elements, by the machine inductance frequency characteristic at any frequency of supply voltages. The conducted analysis aims at evaluating the possibility of using the proposed induction motor speed estimation algorithm in variable-frequency speed control systems. The study has been subjected to an induction motor with a solid rotor manufactured from the magnetic material, i.e. a machine characterized by a significant skin effect occurring in rotor solid conductive elements.
10
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wierności transformacji przebiegów odkształconych prądów przez cewkę Rogowskiego ekranowaną dodatkowo ekranem aluminiowym. Zamieszczono wyniki badań poświęconych wpływowi parametrów cewki i rezystancji obciążenia na charakterystyki amplitudowo-fazowe przetwornika z cewką Rogowskiego. Zbadano możliwość wykorzystania indukcyjności własnej cewki jako członu całkującego sygnału wyjściowego.
EN
The article features the results of simulation tests concerning the transformation accuracy of distorted-course currents coming through a Rogowski coil which is screened by an extra aluminium screen. The author discussed the results of research on the influence of the coil parameters and load resistance on the Nyquist plot of a converter with the Rogowski coil. The possibility to use the coil self-inductance as an integrator of the output signal was examined.
EN
The paper analyses the effect of road roughness on the variation of the vertical oscillations’ frequency of the sprung and unsprung masses of a vehicle driving at varying speed. The research aims to determine the regularity with which the wheel of a vehicle moving at varying speed reproduces the roughness of road pavement texture. The theory of mathematical statistics is used to define the distribution law of road defects measured during the experiment. In the present investigation, the displacements of the wheel and suspension of the vehicle, driving at varying speed over the defects of the selected road section pavement, have been evaluated. Based on the frequency characteristic obtained from the measured data, the frequency variation of the displacements of the sprung and unsprung masses in a vehicle moving on a rough road has been determined. The vertical acceleration of the wheel and the body of a vehicle has been measured, and the frequency characteristic of vertical acceleration of the sprung and unsprung vehicles’ masses has been analysed. The schematic view of the wheel’s axis displacement model is presented.
PL
Artykuł analizuje wpływ nierówności drogi na zmiany częstotliwości dynamiki pionowej resorowanych i nieresorowanych mas samochodu przy różnych prędkościach. Celem jest określenie wzoru nierówności drogi przy różnych prędkościach, za pomoca analizy zmian częstotliwości drgań kół pojazdu. Podczas przeprowadzonego eksperymentu zmierzono nierówności drogi i za pomocą teorii analizy matematycznej określono charakterystykę nierówności nawierzchni. Podczas prób jazdy po nierównościach wybranego odcinka drogi przy różnych prędkościach zmierzono przesunięcia pionowe koła i zawieszenia samochodu. Na podstawie charakterystyki częstotliwościowej oceniono zmiany częstotliwości przebiegów pionowych resorowanych i nieresorowanych mas pojazdu jadącego po nierównościach drogi. Zmierzono przyspieszenia pionowe koła oraz nadwozia i przeprowadzono analizę częstotliwości przyspieszeń pionowych resorowanych i nieresorowanych mas. Przedstawiony jest schematyczny model przesunięć osi koła.
12
EN
This paper presents a method for modeling of reduced self-capacitance inductor. Based on the frequency characteristics of the experimental model of inductor, the presented method of identification and approximation have been verified. The vector fitting method has a very good ability to match the curves and determines the parameters of the curve approximated by a rational function h (s). At the stage of testing the vector fitting method ensures correct fit but wrong identification.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę modelowania dławika charakteryzującego się zredukowaną wartością pojemności pasożytniczej uzwojeń. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk częstotliwościowych modelu eksperymentalnego dławika przedstawiono i zweryfikowano metodę identyfikacji i aproksymacji otrzymanych charakterystyk. Metoda relokacji biegunów (ang. vector fitting) wykazuje bardzo dobrą możliwość dopasowania krzywych oraz wyznacza parametry aproksymowanej krzywej za pomocą funkcji wymiernej typu h(s). Na etapie prób okazało się że metoda relokacji biegunów zapewnia poprawne dopasowanie ale złą identyfikację.
EN
The results of simulation tests concerning the cooperation of the nonlinear load with the power system are presented. In numerical experiments we have taken data from the real systems, including the cable and overhead lines. In practice the nonlinear load of high power may be supplied by the overhead or cable lines. The paper presents the comparative analysis, how the applied type of the line influences the level of distortion of the voltages and currents in the power system. The values of the higher harmonics of the voltages and currents as well as THD have been determined in the paper. These values have been estimated for the beginning and ending terminals of the overhead and cable lines supplying the nonlinear load of the inductive character concerning the cooperation of the filtering compensating device and the nonlinear load of high power. All experiments have been performed using MicroCap-8 program. In the paper we have included he exemplary results of the numerical calculations.
14
EN
Using analytical iterative methods, simulation of microwave devices is complicated: computing time is relatively long, sophisticated models are used for simulations. Possibilities to improve simulation process were discovered using the method based on artificial neural networks. An example of the algorithm, which allows the transition from iterative calculations to neural networks and allows to avoid some modelling problems arising from the iterative calculations, is proposed in this paper.
PL
Zastosowano nową metodę projektowania urządzeń mikrofalowych wykorzystująca sztuczne sieci neuronowe. W porównaniu z konwencjonalnie stosowaną metodą iteracyjną osiągnięto poprawę dokładności i szybkości obliczeń.
15
Content available remote Aproksymacja charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych
PL
Modelowanie charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych jest pierwszym krokiem do stworzenia modelu transformatora dla szerokiego pasma częstotliwości. Pomiary wykonane zostały przy użyciu metody SST (ang. Single Sheet Tester) oraz za pomocą analizatora impedancji HP4192A. Do modelowania wykorzystano na początku metodę relokacji biegunów, określaną jako Vector Fitting. Wykonane eksperymenty numeryczne wykazały wrażliwość tej metody na warunki początkowe, początkowe przybliżenia i założenie liczby biegunów. Udana okazała się próba zastosowania metody J. R. Marti'ego uzupełnioną o klasyczną aproksymację metodą najmniejszych kwadratów.
EN
Modeling of the frequency characteristics of transformer sheets is the first step to creating a model of the transformer for a wide frequency range. Measurements were made using the method of SST (Single Sheet Tester) and using the HP4192A impedance analyzer. The first modeling method used was the relocation of poles method, known as Vector Fitting. Performed numerical experiments have demonstrated the sensitivity of this method to initial conditions, the initial approximations and the assumption the number of poles. Proved successful in its attempt to apply the method of J. R. Marti completed by the classical method of least squares approximation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opracowaniem systemu do wyznaczania impedancji uzwojeń magnesów nadprzewodzących w funkcji częstotliwości. Omówiono strukturę sprzętową systemu i oprogramowanie, a także dokonano podstawowej analizy metrologicznej określając na podstawie badań symulacyjnych błędy wyznaczania modułu i argumentu poszukiwanej impedancji. Pokazano również przykładowe wyniki uzyskane przy użyciu omawianego systemu w GSI w Darmstadt.
EN
The paper shows some of the most notable difficulties connected with constructing a superconducting magnet frequency characteristics test system. The hardware and software of the system is shown and the basic metrological analysis is carried out specifying, based on simulation tests, the module and phase errors of the superconducting magnet measured impedance. The paper shows some of the test results of example superconducting magnets (Fig. 4) obtained with use of the discussed system at GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research in Darmstadt. As shown in Figs. 5 and 6, for the reference resistance correct value Rref, the relative error of the coil impedance module σZm does not exceed the value of 5% and the absolute error of the phase Δ φm does not exceed 3o at the measurement frequency up to 20 kHz. This results can be accepted as satisfactory. The authors plan to upgrade this system by introducing additional models of the coil under tests and the use of new excitation signals.
EN
Current methods of fault diagnosis for the grounding grid using DC or AC are limited in accuracy and cannot be used to identify the locations of the faults. In this study, a new method of fault diagnosis for substation grounding grids is proposed using a square-wave. A frequency model of the grounding system is constructed by analyzing the frequency characteristics of the soil and the grounding conductors into which two different frequency square-wave sources are injected. By analyzing and comparing the corresponding information of the surface potentials of the output signals, the faults of the grounding grid can be diagnosed and located. Our method is verified by software simulation, scale model experiments and field experiments.
EN
A complex-harmonic analysis technique was used for mathematical analysis of electric circuit containing a vibrating-plate capacitor. An equation for the transducer function of such a circuit is obtained. Amplitude and phase frequency characteristics of a circuit were calculated using a MathCAD program. Recommendations on implementation of a different frequency characteristic's parts in a measurement system design are formulated on a basis of graphical analysis.
PL
Technika analizy zespolonych składowych widmowych została wykorzystana do matematycznej analizy obwodu elektrycznego zawierającego kondensator z wibrującą okładką. Otrzymano funkcję przetwarzania takiego układu. Amplitudy i fazy charakterystyki częstotliwościowej takiego układu obliczono przy użyciu programu MathCAD. Na podstawie graficznej analizy sformułowano zalecenia dotyczące stosowania różnych części charakterystyki częstotliwościowej w konstrukcji układu pomiarowego.
EN
The paper presents the use of magnitude-frequency properties and practically based experimental methods which have been applied to determine them with an electrohydraulic vibration excitator. The possibility to usethese characteristics for linear mathematic models was described along with the manner to estimate dynamic characteristics based on the measurements of excitation and response of a physical object. The construction and control of a electrohydraulic vibration excitator is presented in brief and some basic information about the Remote Parameter Control method is also given. Measurement issues related to obtaining valuable signals have been presented with the focus on fundamental relations between the values of displacements and accelerations in various ranges of frequencies and some advice concerning the preparation of signal of test excitation were formulated. The process of measuring signal processing in order to estimate a power spectral density and then, based on thess results, the magnitude characteristics of a suspension is also presented. Differences in results obtained during computer simulation for linear model and for possibilities to use presented method in various areas of vehicle dynamics testing were highlighted.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie do oceny dynamiki zawieszenia charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wraz ze zrealizowaną w praktyce metodyką wyznaczania w sposób eksperymentalny tych charakterystyk z wykorzystaniem stanowisk elektrohydraulicznych. Omówiono możliwość wyznaczenia tych charakterystyk dla liniowych modeli matematycznych, a następnie omówiono sposób estymacji charakterystyk dynamicznych na podstawie pomiarów wymuszenia i odpowiedzi dla obiektu fizycznego. Zaprezentowano krótko budowę i sposób sterowania elektrohydraulicznych wzbudników drgań oraz podano podstawowe informacje na temat metody Remote Parameter Control. Przedstawiono problemy pomiarowe związane z uzyskaniem wartościowych sygnałów, zwrócono uwagę na podstawowe zależności pomiędzy wartościami przemieszczeń i przyspieszeń w rożnych zakresach częstotliwości i wynikających z tego wskazówek w zakresie przygotowania sygnału testowego wymuszenia. Przedstawiono proces przetwarzania sygnałów pomiarowych w celu uzyskania przebiegów gęstości widmowych mocy mierzonych sygnałów, a następnie na ich podstawie oszacowania charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych dla testowego zawieszenia. Zwrócono uwagę na różnice w stosunku do wyników uzyskiwanych w symulacji komputerowej dla modelu liniowego oraz na możliwości wykorzystania przedstawionej metody w różnych obszarach badań dynamiki pojazdów.
20
PL
Przeprowadzono badania modułu i fazy współczynnika napięciowego wybranych transformatorów jednofazowych w zakresie częstotliwości charakterystycznych dla przepięć atmosferycznych, łączeniowych i dorywczych. Stwierdzono, że istotny wpływ na charakterystyki częstotliwościowe tego współczynnika mają parametry konstrukcyjne i stan pracy transformatorów. Przebiegi napięcia o wysokich częstotliwościach są silniej tłumione przez transformatory, niż przebiegi o średnich i niskich częstotliwościach.
EN
Investigations of module and phase of voltage ratio of selected single-phase transformers were conducted in frequency range characteristic for lightning, switching and temporary overvoltages. It was found that construction parameters and operating conditions of the transformers have essential influence on their frequency characteristics. High frequency voltage functions are more strongly suppressed by the transformers than mean and low frequency functions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.