Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway traffic control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Safety of single-channel railway traffic control
EN
Reversible gates enable the creation of fault tolerant digital devices. The application of these gates allows safe control systems to be realized. At present, control systems based on relays are being replaced by systems based on computer technology. This technology allows the implementation of safe systems. Because this system is composed of many elements, it is very difficult to obtain a high safety level for it. The application of reversible logic in the synthesis of digital systems constitutes an alternative approach. The paper presents reversible gates along with examples of their usage in the synthesis of digital systems. The main advantage of reversible logic is the possibility of synthesis of self testing and fault tolerant circuits. The application of circuits based on reversible logic allows safe control systems to be developed. The paper also presents a proposal for the application of reversible logic in simple control systems.
PL
W artykule przedstawiono możliwą realizację interfejsu pomiędzy urządzeniami komputerowymi: protokoły TCP i UDP jednej z warstw modelu TCP/IP, wraz z ich cechami. Wyróżniono reakcje na błędy. Następnie przedstawiono przykład współpracy dwóch rzeczywistych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz inne przykłady uzupełniając je zaproponowaną klasyfikacją powiązań. Przedstawiono również systemy, wewnątrz których wykorzystywane są połączenia sieciowe operujące protokołami TCP i IP. Przedstawiono również wpływ wskazanych uszkodzeń na merytoryczną pracę połączenia.
EN
The article presents the possible implementation of the interface between computer devices: TCP and UDP protocols of one of the layers of the TCP / IP model, along with their features. Responses to errors were distinguished. Then an example of cooperation between two actual rail traffic control systems and other examples was presented, supplementing them with the proposed classification of connections. Systems are also presented, inside which network connections using TCP and IP protocols are used. The influence of the indicated damages on the substantive work of the connection was also presented.
3
Content available remote Modelowanie procesu eksploatacyjnego urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Podstawowym przeznaczeniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poruszających się pociągów po sieci kolejowej. Urządzenia srk pracują często w trudnych warunkach środowiskowych i są narażone na działanie zakłóceń zewnętrznych. Okoliczności te wymagają ciągłej analizy stanu systemu srk. Wraz z upływem czasu następuje pogarszanie się stanu technicznego systemu srk. Gdy jego stan techniczny nie jest zadawalający konieczne staje się jego obsługiwanie i odnowa jego stanu użytkowania. Racjonalna realizacja zadań eksploatacyjnych systemu srk pozwala na wprowadzenie do badań eksploatacyjnych metod modelowania matematycznego. Wykorzystując model matematyczny procesu eksploatacji możliwe jest prognozowanie wskaźników niezawodnościowych poszczególnych obiektów systemu sterowania ruchem kolejowym. Znajomość parametrów eksploatacyjnych powinna być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania eksploatacją urządzeń srk.
EN
The basic purpose of railway traffic control devices is to ensure a high level of safety of moving trains on the railway network. The railway traffic control devices often work in difficult environmental conditions and are exposed to external interference. These circumstances require continuous analysis of the state of the railway traffic control system. With time, the system's technical condition deteriorates. When its technical condition is not satisfactory it is necessary to operate it and renew its state of use. The rational implementation of exploitation tasks of the railway traffic control system allows the introduction of mathematical modeling methods into exploitation tests. Using the mathematical model of the exploitation process of the railway traffic control system, it is possible to forecast e.g. reliability indicators of its individual objects. Knowledge of exploitation parameters should be used in making decisions in the process of managing the exploitation of the railway traffic control devices.
PL
MONAT to przedsiębiorstwo produkcyjne, które od powstania w 1991 roku cechuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność. W ostatnich latach, aby sprostać nowym wyzwaniom na trudnym rynku sygnalizacyjnym, rozpoczęto poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalający stworzyć taki system wartości, który generowałby nowe możliwości rozwoju firmy.
EN
MONAT is an industrial enterprise, which since the moment of its foundation in 1991, characterized by creativity, innovation and flexibility. However last years, to be up to new challenges on the difficult signalling market, the quest for fresh ideas commenced, which would allow creation of such a value mix, which could bring the company brand new opportunities.
EN
Railway traffic control is based on specialized devices that are designed to exclude collision runs that may lead to loss of safety. A research issue arises in the context of determining effective maintenance intervals and the manner of conducting a technical service policy for existing devices. The aim of the article is to determine the structure of reliability research of selected railway traffic control devices in the aspect of device structure, the current strategy and the state of knowledge on service strategies. The article describes railway traffic control devices to discuss the issue of scheduling technical maintenance of this type of system.
PL
Sterowanie ruchem kolejowym odbywa się w oparciu o wyspecjalizowane urządzenia, które mają za zadanie weryfikowanie błędnych przebiegów mogących doprowadzić do utraty bezpieczeństwa. Pojawia się zagadnienie badawcze w kontekście określania efektywnych okresów między przeglądami oraz sposobu prowadzenia polityki obsług technicznych dla istniejących urządzeń. Celem artykułu jest określenie struktury badań niezawodnościowych wybranych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w aspekcie struktury urządzeń, dotychczasowej polityki przeglądowej oraz stanu wiedzy na temat strategii obsługowych. W artykule opisano urządzenia sterowania ruchem kolejowym celem omówienia zagadnienia harmonogramowania obsługi technicznej tego typu aparatury.
PL
Rosnące wymagania bezpieczeństwa stawiane urządzeniom sterowania kolejowym sprawiają, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu procesem eksploatacji tych urządzeń. Zarządzanie obejmuje działania konieczne dla efektywnej realizacji procesu eksploatacji i obejmuje umiejętności jednoznacznego sprecyzowania celu działania, przygotowanie potrzebnych zasobów, ułożenie planu prac oraz kontrolę przebiegu ich realizacji. Realizacja każdej z wymienionych funkcji wymaga od człowieka podejmowania skomplikowanych decyzji.
EN
The increasing safety requirements for the railway traffic control devices cause that the issue of rational decision making in the management of applied devices operation process become more and more important. The management includes activities necessary for the effective implementation of the operation process and also the ability to the action purpose clarification, the necessary resources preparation, the work plan arrangement and control of their implementation. The implementation each of the indicated functions requires a decision making complicated from a human.
7
Content available Systemy SRK : rejestracja danych eksploatacyjnych
PL
Poniższy artykuł porusza tematykę systemów Sterowania Ruchem Kolejowym, skupiając się na aspektach rejestracji i pozyskiwania danych eksploatacyjnych. W pierwszej części omawianego tekstu autorzy skupili się na opisie czym są systemy SRK, a także w jaki sposób można je zmodernizować w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz unowocześnienia wykorzystywanych rozwiązań. Na wstępie opracowania autorzy przedstawili transport kolejowy o nazwie „Koleje Dużych Prędkości”. Poruszenie tego tematu jest elementem niezbędnym, ponieważ to właśnie KDP wywarło duży wpływ na rozwój systemów SRK. W dalszej części artykułu autorzy skupili się na możliwości rejestracji danych eksploatacyjnych poszczególnych systemów, a także przedstawili system ETCS będący Europejskim projektem mającym na celu ujednolicenie systemów służących do Sterowania Ruchem Kolejowym.
EN
The following article deals with the topic of Rail Traffic Control systems, focusing on the aspects of registration and acquisition of operational data. In the first part of the text, the authors focused on describing what SRK systems are, and how they can be modernized in order to increase security. At the beginning of the study, the authors presented a railway transport called "High Speed railways". The KDP had a big influence on the development of SRK systems. In the further part of the article, the authors focused on the possibility of recording operating data of individual systems and presented the ETCS system, which is a European project aimed at standardizing systems for Railway Traffic Control.
PL
W tym artykule omówiono zagadnienia danych eksploatacyjnych w krajowych i europejskich systemach Sterowania Ruchem Kolejowym tj. w systemach ERTMS / ETCS oraz SRK. W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia dotyczące systemów ERTMS. Podano również ogólne zasady wdrażania systemów, a także przedstawiono określone poziomy funkcjonalne systemu Sterowania Ruchem Kolejowym. Artykuł opisuje i przedstawia dane eksploatacyjne związane bezpośrednio z systemami kolejowymi, które oparte zostały na normie opisanej w dokumencie E-1758. W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesów Sterowania Ruchem Kolejowym, a także przedstawiono fakt konieczności unowocześnienia rozwiązań, które w nadchodzących latach będą prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu kolejowego.
EN
This article discusses the issues of operating data in national and European Rail Traffic Control systems, i.e. in the ERTMS / ETCS and SRK systems. The article presents the possibilities and limitations of ERTMS systems. General principles of system implementation are also given, as well as specific functional levels of the Rail Traffic Control System are presented. The article describes and presents operational data related directly to the railway systems, which are based on the standard described in document E-1758. The article draws attention to the complexity of Rail Traffic Control processes, as well as the fact that it is necessary to modernize solutions that in the coming years will be a real challenge for the railway industry.
PL
W artykule omówiono zagadnienie zunifikowania systemów kontroli jazdy pociągów, przedstawiono Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS, Europejski System Sterowania Pociągiem – ETCS oraz przykładową procedurę testowania współpracy pokładowego systemu ERTMS z Polską infrastrukturą przytorową ERTMS poziomu 1 oraz 2.
EN
Paper discussed the issues of achieving mutual compatibilyty between Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. Particular attention was paid to tests perfomed for ERTMS/ETCS onboard units.
PL
Istotnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo kolejowego procesu transportowego jest automatyczne rozpoznawanie poruszającego się taboru i przewożonych ładunków. Wykorzystanie nowoczesnych technik pozyskiwania i analizy danych pomiarowych pozwala identyfikować przemieszczające się obiekty poprzez ocenę ich kształtu i rozmiarów. Do tworzenia modeli cyfrowych badanych obiektów oraz ich późniejszej identyfikacji przygotowano aplikację komputerową, funkcjonującą w środowisku programistycznym Matlab. Aplikacja wykorzystuje funkcje projektowania, implementacji, wizualizacji i symulacji sieci neuronowych. Konfiguracja stanowiska badawczego pozwala realizować eksperymenty z wykorzystaniem sensorów analogowych i cyfrowych.
EN
An important factor improving the safety of the railway transport process is the automatic recognition of the rolling stock and the transported loads. Using modern data acquisition and analysis techniques allows to identify moving objects by assessing their shape and size. For the creation of digital models of the studied objects and their subsequent identification there was developed a computer application working in Matlab programming environment. The application use the functions of designing, implementing, visualizing and simulating neural networks. The configuration of the test stand allows for carrying out experiments using analog and digital sensors.
11
Content available Elektryczne napędy zwrotnicowe nowej generacji
PL
W skład drogi kolejowej wchodzą również takie jej elementy, jak rozjazdy kolejowe. Bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego jest uzależnione nie tylko od utrzymania rozjazdu kolejowego, ale również od poprawnego funkcjonowania napędu zwrotnicowego. Artykuł poświęcony został nowoczesnym napędom zwrotnicowym i zawiera informacje dotyczące rozwoju technicznego elektrycznych napędów zwrotnicowych. Tworzenie kolejnych rozwiązań napędów zwrotnicowych wymuszone jest ciągłym wzrostem oczekiwań w stosunku do konieczności zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i utrzymania jakości transportu kolejowego.
EN
The safe realization of railway traffic requires a safe railway route. The intersection of railway tracks, which is one of the railway road elements is operated by railway drive. Therefore, the article has been devoted to modern railway drives, which take a significant role in the realization of safe railway transport. The evolution of further technical solutions of railway drives is forced by a continuous increase of expectations in relation to ensuring the safety and railway transport quality.
12
Content available Diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Sterowanie ruchem kolejowym jest realizowane przez człowieka przy wykorzystaniu określonych środków technicznych. Postęp techniczny, a także bogata funkcjonalność systemów sterowania ruchem kolejowym powoduje, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami urządzeń wykonanych w różnych technologiach. Dlatego też utrzymanie urządzeń i systemów w stanie zdatności technicznej jest dużym wyzwaniem dla zarządców infrastruktury kolejowej i musi być wspierane przez diagnostykę techniczną. Potrzeba diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynika z procesu ich destrukcji, który jest związany z czasem istnienia urządzeń, intensywnością ich użytkowania, jakością obsługi technicznej, czy poziomem jakości eksploatacyjnej. Uzyskiwane w wyniku diagnostyki informacje o zmianach stanu technicznego urządzeń umożliwiają efektywne przywracanie stanu ich zdatności uzyskiwanego w wyniku odnowy. Dlatego też prowadzone są badania naukowe oraz podejmowane są działania związane z wdrażaniem nowych metod diagnostycznych w obszarze automatyki kolejowej. W artykule przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
EN
Railway traffic control is performed by the man with the use of specific technical means. Technical development and wide functionality of railway traffic control systems contribute to the fact that one deals with many types of devices, created with the help of various technologies. That is why the maintenance of the devices and systems presents a big challenge for railway infrastructure administrators, and it needs to be supported by technical diagnostics. The need for diagnostics of railway traffic control devices results from their destruction process which is related to their lifespan, use intensity, technical service quality or operation quality level. Gathered in the diagnostics process information concerning changes of the technical condition of the devices allow effective restoring to their original state thanks to regeneration. That is why academic research is being carried out and actions connected to implementing new diagnostic methods in the railway traffic control area are taken. The article presents chosen railway traffic control devices diagnostic systems.
PL
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym pracują na liniach kolejowych w zróżnicowanych, często skrajnych warunkach eksploatacji. Od stanu technicznego tych urządzeń zależy bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości linii kolejowej. Diagnostyka urządzeń srk jest bardzo ważna, ponieważ poprzez ciągłe identyfikowanie i obserwację uszkodzeń przyspiesza usuwanie zaistniałych awarii oraz szybkie ich eliminowanie.
EN
Railway traffic control devices are working on railway lines in different, often extreme exploitation conditions. The technical condition of these devices have an immense impact on the safety of passengers traveling by tran and throughput of the railway line. Diagnostics of railway traffic control devices is very important. Continuously identification and observation of their damage allows for an effective removal and elimination of existing failures.
PL
W artykule przedstawione zostały analizy aktualnego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stan techniczny oraz sposób eksploatacji i metody utrzymania tych urządzeń mają istotne przełożenie na bezpieczeństwo i sprawność transportu kolejowego, a przede wszystkim na proces przemieszczania się pociągów na liniach kolejowych w Polsce.
EN
The article presents the analysis of the current technical condition of railway traffic control devices. Their technical condition, method of exploitation and maintenance have a significant impact both on the safety, efficiency of railway transport and the process of train movements on railway lines in Poland.
PL
W artykule dokonano opisu struktury i funkcjonalności systemu SOP, wykorzystywanego na sieci Metra Warszawskiego, zawierającego funkcje ATP (Automatic Train Protection) oraz ATO (Automatic Train Operation). Zaprezentowano wykorzystanie systemu SOP do celów laboratoryjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Opisano strukturę nowego laboratorium Kierowania i Sterowania Ruchem Kolejowym powstałego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w ramach rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni. Omówiono wybrane stanowiska laboratoryjne w nowym laboratorium, szczególną uwagę poświęcając stanowisku systemu SOP: funkcjom, które są w nim realizowane, konstrukcji stanowiska orazjego potencjale naukowym i dydaktycznym.
EN
The paper describes the structure and functionality of the SOP system, which is used on the Warsaw Metro network, containing ATP (Automatic Train Protection) and ATO (Automatic Train Operation) functions. The usage of system for laboratory proposals at the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology is presented. The new Laboratory of Railway Traffic Control structure created at the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology under expansion of the New Drafting building is described. Chosen laboratory stands in the new laboratory were described giving special attention to the stand of the SOP system: its functions, which are there realized, construction of the stand and its scientific and didactic potential.
16
Content available remote Wybrane problemy sygnalizacji stosowanej na polskich kolejach
PL
Artykuł związany jest z analizą regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej związanych z projektowaniem urządzeń i systemów srk. Analizie i ocenie poddano nietypowe przykładowe rozwiązania projektowe przebudowywanych linii i stacji kolejowych wzorując się na rozwiązaniach istniejących. Jako wynik przeprowadzonych analiz autorzy proponują konkretne rozwiązania przeznaczone do stosowania w wybranych aspektach projektowania sygnalizacji kolejowej. Rozwiązania te wymagają uszczegółowienia regulacji prawnych tak, by możliwa była ichjednoznaczna interpretacja.
EN
The article is concerned with the analysis of law regulations and instructions of the national railway infrastructure manager related to the devices and railway traffic control systems designing. Authors analyzed and evaluated examples of unusual design solutions on the modernized railway lines and stations modeled on existing solutions. As a result of carried analysis of the national rules, authors proposed solutions intended for use in some aspects of the lines and stations designing. These solutions require modifications (detailing) of law regulations and railway infrastructure manager instructions to allow their unambiguous interpretation.
17
Content available remote Propozycja modernizacji stanowiska laboratoryjnego badania układów nastawczych
PL
W ramach zajęć dydaktycznych realizowanych w laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej studenci poznają budowę i działanie elektrycznych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz układów nastawczych wykorzystywanych do sterowania tych napędów i kontroli położenia nastawianych urządzeń. W styczniu 2016 roku wymieniony został wykorzystywany do dydaktyki elektryczny napęd zwrotnicowy typu JEA-29. Napęd połączono z istniejącym układem nastawczym. W artykule przedstawiono propozycje przebudowy i unowocześnienia stanowiska laboratoryjnego badania elektrycznego napędu zwrotnicowego typu JEA-29 i obwodu nastawczego. Koncepcja obejmuje wykorzystanie zregenerowanego napędu oraz przebudowę obwodu nastawczego, wykonanie konstrukcji umożliwiającej rozmieszczenie i okablowanie aparatury, opracowanie instrukcji laboratoryjnej i innych materiałów dydaktycznych. Treść artykułu zawiera rozwiązania konstrukcyjne, rysunki i schematy obwodów elektrycznych. Rozważono możliwość wykorzystania różnych układów nastawczych.
EN
As part of the didactic work, implemented in the Laboratory of Railway Traffic Control on the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology students learn to know about the construction and functioning of the electrical points and derailers machines with their operation and control circuits used to steer and to control positions of the adjustable devices. In January 2016 the point machine type JEA-29 used for didactic work has been exchanged. The point machine has been connected with the existing circuit. The paper shows the proposal of reconstruction and modernization of the laboratory stand of testing the electrical point machine type JEA-29 and the operation and control circuit. The conception includes the use of the regenerated point machine, reconstruction of the operation and control circuit which will allow to arrange and wire the apparatus, elaboration of the laboratory manuals and other didactic materials. Contents of this paper comprise design, drawings and diagrams of electric circuits. The possibility of using other adjustment operation and control circuits was considered.
18
Content available remote Koncepcja zewnętrznego stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego
PL
Niniejszy artykuł stanowi syntezę zagadnień dotyczących stworzenia stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego na potrzeby Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Obejmuje on skrót wybranych dotychczasowych przemyśleń związanych z zagadnieniami sformułowanymi na drodze jego projektowania. W pierwszej części omówiono skąd wynika zapotrzebowanie na opracowanie takiego stanowiska oraz przedstawiono proponowane warianty konfiguracji i ograniczenia wpływające na jego budowę. W dalszej części ukazano metody, za pomocą których zostanie dobrana jego końcowa postać, oraz wymieniono, jakie prace należy jeszcze wykonać, aby doprowadzić do realizacji całego przedsięwzięcia.
EN
This article is a synthesis of the issues related to the creation of a railway engineering research station for the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology. It includes a short summary of the previous reflections on the selected issues formulated by its design. The first part discusses the need for such a stand, and outlines the proposed configuration variants and constraints affecting its construction. The following sections show the methods by which the final form will be chosen and what work needs to be done to achieve the whole project.
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) działają często w trudnych warunkach, a ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego ruchu pojazdów kolejowych. W związku z tym istotne jest pozyskiwanie informacji eksploatacyjnych o urządzeniach srk na podstawie różnych badań eksploatacyjnych, w tym również z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych. Tworzenie modeli symulujących działanie rzeczywistych systemów transportowych jest współcześnie głównym motywem rozwoju badań dynamicznych (m.in. dotyczących procesu eksploatacji) prowadzonych z systemami transportu kolejowego. Analiza niezawodnościowa modelu systemu sterowania ruchem kolejowym stanowi jedną z alternatywnych dróg podnoszenia niezawodności systemu. Konieczne staje się prognozowanie niezawodności podzespołów systemu srk, które może mieć istotny wpływ na kształtowanie procesu eksploatacyjnego tego systemu, przy znajomości charakterystyk niezawodnościowych zastosowanych podzespołów oraz uwzględnieniu wpływu otoczenia i innych czynników wymuszających. Otrzymane wyniki pozwalają na przeprowadzenie analiz ilościowych i częstotliwościowych obiektów w modelu systemu srk.
EN
The railway traffic control systems often work in different exploitation conditions and their purpose is to ensure safe and efficient movement of rail vehicles and the implementation of complex transport tasks. Therefore, it is essential to obtain exploitation information about railway traffic control devices based on the research of exploitation using simulation model. Creating models to simulate functioning of real transport systems is currently the main motive for the development of dynamic research (among others exploitation process) of systems existing in rail transport. Analysis of model reliability of railway traffic control system is one of the alternative ways to improve reliability of this system. It becomes necessary to predict reliability of railway traffic control system components, which may have a significant influence on the process of exploitation this system, the knowledge of the characteristics of used components reliability and taking into account the impact of the environment and other forcing factors. The results obtained from research of simulation allow to perform detailed analysis of quantitative and frequency of the different types of objects featured in the railway traffic control system model.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje i rozwiązania związane z zastosowaniem standardów transmisji bezprzewodowej w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym. Przedstawione koncepcje znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach naukowo-badawczych, których wyniki potwierdzają możliwość stosowania takich rozwiązań do przesyłu danych. Zaproponowany w pracy aparat matematyczny w postaci procesów Markowa pozwolił na ocenę systemów przez pryzmat parametrów niezawodnościowych.
EN
In the paper authors presented conceptions and solutions related with application of wireless radio transmission in railway control and management systems. Presented conceptions are reflected in the work of scientific-research, whose results confirm the possibility of using such solutions for data transmission. The proposed in the paper mathematical apparatus in the form of Markov processes allowed for assessment systems through the prism of reliability parameters.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.