Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment zaczepowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania problemu bezczujnikowego sterowania wolnoobrotową maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi PMSM. Przedstawiono silnik PMSM, który zastosowano w stanowisku badawczym. Omówiono problem występowania tętnień momentu napędowego wynikający głównie ze znacznego momentu zaczepowego. Pokazano rozwiązanie kompensujące tętnienia momentu napędowego w silniku PMSM. Przygotowano procedurę startową układu regulacji prędkości pozwalającą na uruchomienie napędu bez czujników prędkości i położenia. Do sterowania silnikiem użyto metodę sterowania polowo zorientowanego z regulatorami PI prądów stojana w osiach dq. Przedstawiono zależności nowej, prostszej wersji obserwatora stanu. Pokazano wyniki eksperymentów potwierdzających poprawne działanie napędu.
EN
The paper presents a possible implementation of a sensorless low speed permanent magnet synchronous machine (PMSM) control. The test setup for this purpose consists of an individual and programmable back-to-back voltage inverter and a PMSM with nominal power of 12 kW and nominal speed of 600 rpm. The impact of cogging torque oscillations is identified, which cause significant problems in the implementation of a Field Oriented Control for low speed PMSM. In order to handle this torque oscillation problem a compensation method is proposed as well. A start-up procedure for the control system was implemented that allows a motor start without any rotor angle and speed sensors. The presented control method is based on the Field Oriented Control with PI stator current controllers in dq axes. Furthermore, the equations of the applied state observer are shown. The observer estimates all of the control variables necessary using phase current measurement and the information of the desired stator voltage. All theoretical assumptions are verified with experimental results, which show the proper operation of the low speed PMSM drive.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie nierównomierności prędkości kątowej w napędzie z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Omówiono przyczyny powstawania tętnień momentu silnika. Zaproponowano strukturę sterowania silnikiem PMSM w osiach dq wyposażoną w kompensator neuronowy momentu zaczepowego. Wprowadzono nadrzędny układ uczenia iteracyjnego. Uczenie iteracyjne realizowane jest na podstawie estymacji momentu zaczepowego, przeprowadzonej na bazie interpolacji funkcjami sklejanymi. Dokonano symulacyjnej weryfikacji koncepcji kompensacji.(Cogging torque compensation in PMSM drive using ILC).
EN
This paper presents the problem of rotational speed unevenness in direct drives with permanent magnet synchronous motors. The causes of the motor torque ripples are discussed. Proposed PMSM control structure in dq axes is equipped with a neural compensator of cogging torque. Introduced iterative learning control was based on the estimation of the cogging torque and spline interpolation. The compensation concept was examined by simulation.
3
Content available remote Comparison of two synchronous motors with interior magnets
EN
The paper presents two prototypes of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) and their experimental and simulation results comparison. After the optimization, two different rotors have been constructed and tested. Particularly self and mutual winding inductances as well as d- and q-axis inductances were evaluated. The torque values for different currents and power angles, as well as induced voltage, were measured and compared with calculated values. Finally self and mutual waveforms of inductances of a phase windings were measured and simulated.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników symulacji i pomiarów dwóch prototypów maszyn synchronicznych z zagnieżdżonymi magnesami trwałymi (IPMSM). Wykorzystując wyniki wcześniejszych optymalizacji zbudowano i następnie przebadano dwa różne wirniki. Wyznaczono wartości indukcyjności własnych i wzajemnych, a także indukcyjności w osiach d- i g-. Dokonano obliczeń i pomiarów wartości momentu elektromagnetycznego dla różnych prądów, a także indukowanego napięcia, momentu zaczepowego i funkcji sprawności. Ostatecznie zmierzono i zasymulowano przebiegi indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń fazowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów bariery magnetycznej występującej w wirniku 6-biegunowego silnika synchronicznego między szczeliną powietrzną a magnesem. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki zamykania się linii strumienia magnetycznego w niepożądany sposób poprzez obwód magnetyczny. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonanej w celu ograniczenia skutków oddziaływania prądu twornika na deformację rozkładu pola magnetycznego w szczelinie, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement and shape of magnetic barriers in rotor of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor. Studies are focused on the comparative analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motors with different geometries of the magnetic barriers in the rotor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machines are studied. Selected results of simulations have been presented and discussed. On the basis of performed analysis the structure of the rotor that minimizes the armature reaction while keeping the performance factors has been pointed out for studied case problem.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania pulsacji momentu elektromagnetycznego w prądnicach wzbudzanych magnesami trwałymi. Wskazano metody ich ograniczania, a także przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu kształtu i położenia magnesów trwałych na moment zaczepowy generatora tarczowego z poprzecznym strumieniem pola magnetycznego. Model w postaci tarczowej upraszcza konstrukcję wirnika ze względu na możliwość użycia do jego budowy materiałów nieprzewodzących. Wzbudzenie maszyny stanowią magnesy trwałe umieszczone na wirniku w taki sposób, aby wektor strumienia pola magnetycznego był skierowany prostopadle do wektora prędkości wirnika. Twornik prądnicy stanowi uzwojenie wykonane w postaci dwóch pierścieni, które umieszczono pomiędzy kolumnami ferromagnetycznego rdzenia tworzącego stojan maszyny. Parametry obwodu elektromagnetycznego odwzorowano Metodą Elementów Skończonych w oprogramowaniu Maxwell3D.
XX
The article presents the causes of the electromagnetic torque ripple in a permanent magnet generators induced. Mentioned methods of reduction, as well as the results of simulation studies on the effect of the shape and position of the permanent magnet generator for cogging torque disc with transverse magnetic flux. Model in simplifying the structure of the rotor blade due to its ability to use non-conductive materials of construction. The excitation equipment and the permanent magnets are arranged on the rotor in such a way that the flux vector of the magnetic field is directed perpendicular to the velocity vector of the rotor. The armature winding of the generator is constructed in the form of two rings that provided between the columns of the ferromagnetic core forming the stator of the machine. Electromagnetic circuit parameters mapped Finite Element Method in Maxwell3D software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia magnesów na cięciwach pakietu wirnika 6-biegunowego silnika synchronicznego. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę, w której zminimalizowano zjawisko bocznikowania strumienia magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja wielkości mostka magnetycznego pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonana w celu uzyskania najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machine are studied. On the basis of performed analysis of the magnetic field distributions and functional parameters the structure ensuring minimal leakage flux has been chosen.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań wielobiegunowego generatora z magnesami trwałymi o mocy 500 W i prędkości znamionowej 200 obr/min. Generator ten ma współpracować z niewielką turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu. Dzięki obwodowi magnetycznemu o unikalnej, opatentowanej konstrukcji uzyskano bardzo mały moment zaczepowy pomimo dużej liczby biegunów wirnika i pomimo prostych żłobków stojana. W artykule pokazano konstrukcję wirnika i stojana oraz widok wykonanego prototypu prądnicy, przedstawiono zależność napięcia od prędkości obrotowej dla biegu jałowego oraz zależność napięcia od obciążenia dla prędkości znamionowej, a także wyniki pomiarów momentu zaczepowego. Generator może być także stosowany w mikroelektrowniach wodnych i wiatrowych.
EN
The paper presents the design and chosen experiment results for multi-pole permanent magnet generator of the power of 500W and rated speed of 200 rpm. This generator is to cooperate with small wind turbine of vertical pivot. In spite of many rotor's poles and straight stator grooves, very low cogging torque has been obtained due to unique patented magnetic circuit. The paper also shows the image of generator prototype, the relationship between the voltage and the speed of generator at no-load mode, the realationship between the voltage and the load of generator at the rated speed and mesurement results for cogging torque. This generator can also be applied in micro wind and hydrology power plant.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących zmniejszenia amplitudy momentu zaczepowego w silniku bezszczotkowym prądu stałego wzbudzanym magnesami trwałymi. Obliczenia zrealizowano przy użyciu środowiska Flux firmy Cedrat opartego na metodzie elementów skończonych przy wykorzystaniu modeli quasi-trójwymiarowych. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych dokonano analizy możliwości zmniejszenia wartości amplitudy momentu zaczepowego w konstrukcji silnika poprzez dokonanie modyfikacji obwodu magnetycznego. Zbadano wpływ na moment zaczepowy kąta skosu i szerokości otwarcia żłobków stojana, wysokości i rozpiętości kątowej magnesów, a także wysokości szczeliny powietrznej.
EN
This paper presents the results of simulation studies on reduction cogging torque in brushless direct current motor with permanent magnets. The simulations have been done using the finite element method with Flux by Cedrat company using quasi three-dimensional models. Based on simulation studies analyzes the possibility of reducing cogging torque amplitude by magnetic circuit modification in motor design. Investigated the effect of stator slot skew angle, slot opening width, height and angular range magnets, height of air gap on cogging torque.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych małej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu typu H-Darrieus oraz system zdalnego sterowania.
EN
The paper presents results of laboratory tests of small wind power station with vertical axis of rotation type H-Darrieus and remote control system.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego dla dwóch rodzajów ekscentryczności wirnika jak również dla niesymetrycznego rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku. W tym celu wykonano obliczenia momentu zaczepowego jak również obliczenia momentu elektromagnetycznego dla wymuszenia napięciowego przy obciążeniu generatora rezystancją zastępczą oraz indukcyjnością. Analizę wykonano w środowisku obliczeniowym MAXWELL przy użycia środowiska transient.
EN
In this paper analysis results of the Permanent Magnet Synchronous Generator are presented for two different rotor eccentricities as well as for asymmetrical arrangement of the permanent magnets on the rotor. In this order to investigate of the cogging torque and electromagnetic torque analyzed for excitation of the initial voltage under supplementary resistance and inductance. Analysis was performed with a use of Maxwell code and transient solution type.
11
Content available remote Wolnoobrotowy generator do małej elektrowni wodnej
PL
W artykule przedstawiono projekt generatora do małej elektrowni wodnej pozbawionej przekładni. Generator ten to wielobiegunowa maszyna, w której mały moment zaczepowy uzyskano przez odpowiedni dobór liczby żłobków stojana. Projektowe obliczenia elektromagnetyczne modelu generatora przeprowadzono w programie COMSOL Multiphisics w wersji 3.3 wykorzystującej metodę elementów skończonych. Przeprowadzone obliczenia pokazują niewielką wartość momentu zaczepowego. Przy mocy 10 kW i prędkości 125 obr/min generator ma małą masę.
EN
The paper presents design of generator for small gearless hydroelectric. It is multi pole machine, whose cogging torque has been minimized through the application of odd number of stator teeth. Designing calculations of flat model of generator were carried out with the use of package COMSOL Multiphysics v 3.3 using finite element method. The simulation result shows negligible value of cogging torque for such solution. The generator has low mass at the power of 10 kW and the speed of 125 rev/min.
12
Content available remote Wolnoobrotowa prądnica o mocy 3 kW do elektrowni wiatrowej lub wodnej
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań wielobiegunowej prądnicy z magnesami trwałymi przeznaczonej do bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. Dzięki obwodowi magnetycznemu o unikalnej, opatentowanej konstrukcji uzyskano bardzo mały moment zaczepowy pomimo dużej liczby biegunów. W artykule pokazano konstrukcję wirnika i stojana oraz widok wykonanego prototypu prądnicy, pomiary momentu zaczepowego, zależność napięcia od prędkości obrotowej nieobciążonej prądnicy oraz zależność napięcia od obciążenia dla prędkości znamionowej. Prądnica przeznaczona jest do współpracy z turbiną wiatrową typu H Darrieus i może być także stosowana w mikroelektrowniach wodnych.
EN
The paper presents the construction and chosen test results of multi*pole low speed generator with permanent magnets destined to gearless wind plant with vertical axis. Thanks to unique patented construction of its magnetic circuit, the generator has very low cogging torque despite to many poles. The paper contains images of rotor and stator of generator, measuring results of cogging torque, idle running characteristic, and the measurements of the influence of the load on the voltage generated by the generator. The generator is destined to wind turbine H Darrieus, it can also beuseful in water plants.
PL
W artykule przedstawiono problem przydatności obliczeń momentu zaczepowego w wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi. Obliczenia tej samej maszyny zostały wykonane przez różnych autorów, bez wymiany informacji między nimi. Obliczenia wykonano przy użyciu różnych programów. Duże rozbieżności między uzyskanymi wynikami obliczeń i pomiarami pozwalają na stwierdzenie, że obliczanie momentu zaczepowego w takich maszynach jest mało przydatne.
EN
The paper presents plausibility of calculation of cogging torque of multi-pole motor. Calculation for the same motor were performed by different authors without information exchange among them. The calculation were performed with the use of different programs. A large discrepancies among obtained results allow authors to allege that calculation of cogging torque is implausible.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu otwarcia żłobka na moment zaczepowy sześciobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi. Analizowane były skrajne dwa przypadki – minimalne otwarcie żłobka oraz maksymalne przy zębach o stałej szerokości. W obu przypadkach badano maszynę z tym samym wirnikiem. Dokonano także selekcji magnesów w celu wyeliminowania wpływu różnego ich namagnesowania. Zaobserwowano wyraźny wpływ otwarcia żłobka na wartość momentu zaczepowego, co przedstawiono na załączonym wykresie. Ze względu na znaczną zależność momentu zaczepowego od dokładności wykonania maszyny szczególną uwagę zwrócono na precyzję wykonania jej elementów.
EN
The paper presents experimental results concerning the impact of open slot on cogging torque of six poles permanent magnets machine. Two opposite cases were analyzed – minimal and maximal openness of the slot. The same type of the rotor was used in both machines. Additionally, in order to prevent from the influence of different degree of magnetization of magnets on the experiment results, they have been carefully selected. The clear impact of open slot on the cogging torque has been observed, what was presented in attached figure. Due to significant dependence of precision of elements of machines being made on the cogging torque, significant attention has been paid on its precision.
PL
Przedstawiono nowy sposób minimalizacji momentu zaczepowego i nową konstrukcję wielobiegunowej maszyny o niskim momencie zaczepowym.
EN
The paper presents a new method for minimization of cogging torque and a new design of multipolar machine with low cogging torque.
16
Content available remote Shaping the Stator Poles of BLDCPM Motor for Cogging Torque Reduction
EN
Recently, the cogging torque in electric motors has been drastically decreased as designers and manufacturers have developed better understanding of the cogging phenomenon. The paper presents a design methodology for cogging torque reduction by an appropriate shaping of stator poles in a Brushless DC Permanent Magnet (BLDCPM) Motor. Cogging torque waveforms, along with other relevant characteristics are examined and a new stator poles design of the BLDCPM motor is proposed.
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania bezszczotkowej maszyny DC z magnesami trwałymi (BLDCPM), z uwzględnieniem redukcji momentu zaczepowego poprzez odpowiednie ukształtowanie biegunów stojana. Analizie poddano charakterystyki samego momentu zaczepowego jak i innych, powiązanych z zagadnieniem parametrów. Zaproponowano także nowy projekt maszyny BLDCPM.
EN
A detailed analysis of cogging torque components reveals that besides well-known native cogging torque components exist also additional cogging torque components which are provoked by assembly tolerances in mass–production. A finite element method and Fast Fourier transform were used to study and analyse a model of PMSM which enables simulation of manufacturing tolerances and assembly imperfections of rotor permanent magnets. Calculations confirmed that imprecisions in mass–production cause the phenomena of additional cogging torque harmonic components, which are not present in the case of a perfectly assembled motor.
PL
W artykule przestawiono analizę czynników wpływających na pojawienie się momentu zaczepowego w maszynie PMSM. Analizy metodą elementów skończonych oraz szybką transformatą Fouriera, przeprowadzone na modelu maszyny pozwoliły na wykonanie symulacji momentu zaczepowego i wpływu jaki mają na jego składniki stopnie tolerancji na etapie produkcji maszyny.
18
Content available remote Moment zaczepowy w obrotowym przetworniku elektromechanicznym
PL
Artykuł dotyczy analizy numerycznej momentu zaczepowego obrotowego przetwornika elektromechanicznego w stanie ustalonym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na moment zaczepowy, budowę przetwornika i wyniki obliczeń indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego przetwornika oraz napięcia i natężenia prądu w stanie obciążenia przetwornika cewką sterującą obrotowego tłumika MR.
EN
The numerical study investigates the cogging torque in an electromechanical transducer with rotary motion in steady state. The formula for cogging torque calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogging torque, voltage and current in the transducer loaded with the rotary MR damper’s control coil are given.
19
Content available remote Cogging torque minimization of the double stator cup-rotor Machine
EN
This paper discusses the cogging torque minimization of a Double Stator Cup-Rotor (DSCR) Machine. It is an integration of two permanent magnet machines, for use in applications of wind energy generation. By investigation, it is shown that an optimum pole-slot combination can be selected, under design specifications, to achieve the minimum cogging torque. 2-D Finite Element Modelling and Analysis (FEM) is used in this paper.
PL
W artykule opisano zagadnienie minimalizacji momentu zaczepowego w maszynie typu DSCR (ang. Double Stator Cup-Rotor). Maszyna taka ma zastosowanie jako generator do turbin wiatrowych. W analizie wykazano, że wybranie optymalnego stosunku bieguny/żłobki przy projektowaniu pozwala na minimalizację tego momentu zaczepowego. W pracy zastosowano modelowanie 2-D oraz analizę metodą elementów skończonych.
20
Content available remote Generator do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań generatora o mocy 2 kW i prędkości obrotowej 180 obr./min. przeznaczonego do małej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. W elektrowni zastosowano turbinę typu H-Darrieus charakteryzującą się małą prędkością obrotową i niską wartością momentu rozruchowego. Z tego względu generator musi mieć mały moment zaczepowy ułatwiający rozruch elektrowni i małą prędkość obrotową dostosowaną do prędkości turbiny. Przy konstruowaniu generatora wykorzystano nowy, opatentowany sposób minimalizacji momentu zaczepowego oraz zastosowano wszystkie możliwe zabiegi zmniejszające jego masę. Wybrane wyniki badań obrazują zależność napięcia wyjściowego generatora od prędkości obrotowej i od obciążenia oraz przedstawiają kształt tego napięcia. Opracowany generator charakteryzuje się małą masą, dużą sprawnością oraz niezwykle małym momentem zaczepowym.
EN
The paper presents the construction and chosen results of test for generator of the power of 2kW and rotational speed of 180 rev/min destined for small wind power plant of vertical axis. Turbine of the type H-Darrieus having low rotational speed and cogging torque was applied in the power plant. Therefore the generator has to have low cogging torque allowing for start-up of power plant and low rotational Speer adjusted to turbine speed. During the process of the generator construction, new patented methods allowing for minimization of cogging torque and all available methods decreasing its mass were used. Chosen results of test for generator show relationship between output voltage of generator and its rotational speed and additionally presents the output voltage waveform. Presented generator has low mass, high efficiency and extremely low cogging torque.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.