Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barrier creams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dermatozy rąk występujące u pracowników zakładów przemysłu meblowego są powodowane działaniem wielu szkodliwych czynników chemicznych i mechanicznych obecnych na stanowiskach pracy. Przeprowadzono badania ankietowe w zakładach pracy w śród 50 pracowników przemysłu meblowego, aby na tej podstawie zaproponować odpowiednią profilaktykę kontaktowych chorób skóry. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili stolarze (46%) i tapicerzy (10%). Najczęściej wykonywane przez nich prace to: przycinanie płyt, okleinowanie, szlifowanie, wykańczanie, lakierowanie, bejcowanie, klejenie, montaż i tapicerowanie. Rozpoznano występujące w zakładach pracy czynniki stanowiące zagrożenie dla skóry i stosowane przez pracowników środki ochrony skóry. Na czynniki chemiczne są narażeni pracownicy zajmujący się: lakierowaniem, bejcowaniem, wykańczaniem elementów oraz przygotowaniem i uzupełnianiem klejów. U 73% ankietowanych pracowników występowały zmiany skórne, tj.: szorstkość, suchość, spękanie naskórka, pogrubienie skóry, łuszczenie, zaczerwienienie i wysypka. U 42% przypadków zmiany te utrzymują się stale. Pracownicy nie stosują środków ochrony skóry, a około 80% badanych stwierdziło, że nie znają tego typu preparatów. W niektórych zakładach pracy są stosowane nieprawidłowo kremy pielęgnacyjne jako preparaty ochronne. Przedstawiono trójstopniowy program ochrony skóry, który przez prawidłowy dobór preparatów barierowych, mycie rąk odpowiednimi środkami i stosowanie kremów regeneracyjnych po pracy, pozwoli zapobiegać dermatozom rąk.
EN
Contact skin diseases, which occur among the workers in the furniture industry, are most often caused by harmful chemical and mechanical factors at the workplace. To collect data to suggest a suitable prevention of contact dermatoses, 50 employees at different workplaces in furniture industry were surveyed. Among the respondents, the largest group were carpenters (46%) and upholsterers (10%). The most frequently performed activities include cutting boards, veneering, grinding, painting, staining, gluing, assembling and upholstering. Exposure of hands and applied individual and skin protection were recognized. Employees involved in painting or staining elements, making up components and preparing and replenishing adhesives were exposed to chemicals. Symptoms of cutaneous lesions such as roughness, dryness, cracking skin, thickening of skin, flaking, redness, rash, were observed. In 42% of cases, these changes are permanent. Personal protective equipment is used by 74.5% of the respondents. Employees do not use skin protection measures and about 80.4% of the respondents declared that they did not know this type of preparations. In some companies care creams are incorrectly offered as protective preparations Three-stage program prevents hand dermatoses by using appropriately selected skin protecting measures, mild detergents for washing hands and skin regenerating preparations after work.
2
Content available remote Nowoczesne środki ochrony skóry
PL
Celem pracy było otrzymanie hydrofitowych środków ochrony skóry zawierających w swojej recepturze hydrokoloidy z grupy gum (guma guar, guma ksantanowa i ich mieszaniny. Uzyskane żele poddano badaniom stabilności, właściwości reologicznych, pH i właściwości organoleptycznych. Badania wykazały, iż wszystkie badane żele tworzyły na powierzchni skóry hydrofilowe błony, które chroniły ją przed substancjami hydrofobowymi. Wytworzone produkty odznaczały się przyjemnym zapachem, będąc zarazem łatwe w aplikacji.
EN
The aim of this work was to obtain protective gels based on commercially available hydrocolloids. Experimental studies included: gel stability test, pH test, rheological test - determination of flow curves and viscosity curves and evaluation of organoleptic properties. It can be concluded that it is possible to produce a hydrophilic protective gel based on hydrocolloids that meet consumer expectations. These gels have a pleasant smell. They were also easy for application to the skin. A formed film left the skin soft and not greasy.
PL
Kontaktowe zapalenie skóry stanowi 70% do 95% zgłaszanych przypadków chorób skóry i jest spowodowane kontaktem z czynnikiem drażniącym i/lub alergizującym w miejscu pracy lub w domu. Problem ten można ograniczyć lub zminimalizować przez stosowanie środków ochrony skóry. W artykule opisano zawody i substancje mogące spowodować wystąpienie kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia (KZSP). Podane przykłady potwierdzają tezę, że stosowanie środków ochrony skóry zapobiega lub zmniejsza intensywność objawów KZSP. Należy jednocześnie pamiętać, aby preparatów ochronnych nie używać jako podstawowego zabezpieczenia przed substancjami wysokiego ryzyka. Bardzo ważny jest staranny dobór odpowiednich środków ochrony skóry w zależności od czynników narażenia.
EN
Irritant contact dermatitis (ICD) is a common skin disease caused by various irritants in the workplace and at home. High-risk occupations for chronic ICD and the major irritants are presented in this article. Skin protection products may help people to prevent or reduce the intensity of skin irritation. It should be remembered that these products can not be used as a protection against high-risk substances and very important is selection of the measure appropriate to exposure.
PL
Ochrona skóry rąk jest ważna z uwagi na rosnącą ilość zachorowań na kontaktowe zapalenie skóry spowodowane przez substancje szkodliwe lub drażniące. Najlepszą ochronę stanowią rękawiczki, lecz gdy ich stosowanie jest niewskazane można używać środki ochrony skóry, które są skuteczne o ile są prawidłowo dobrane. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wnioski wynikające z analizy substratów, użytych do produkcji wodoodpornych kremów ochronnych. Najlepsze właściwości ochronne, zgodne z deklaracją producenta, miał preparat zawierający głównie substancje barierowe, bez dodatków kosmetycznych.
EN
Hands' skin protection is important due to growing number of cases of contact dermatitis, caused by contact with harmful or irritating substances. The best protection provide gloves, but when the use of them is not recommended skin protection measure can be applied, on condition that it has apropriate barrier properties. Laboratory tests for assessing effectiveness of barrier hydrophobic preparations confirmed the conclusions from the analysis of substrates used in their production. The best hydrophobic properties had a preparation which contain only barrier substances, without cosmetic additives.
PL
W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano "Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS", które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.
EN
A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupational risk evaluation in context of skin, research methods, requirements, markings and the skin protection program. A way of SPMs marking was introduced in dependence from their destined use: waterproof as well as protection from watery solutions of acids, alkalines and salts, protecting from organic and radioactive compounds. A proper marking of SPMs is a must in order to distinguish them from skin cultivation products. A "detailed information on SPMs", athat should be available to customers on producer's website were specified.
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
PL
Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie substancji charakteryzujących się zdolnością zmieniania napięcia powierzchniowego i tworzenia bton (wielocząstecz-kowe polimery pochodzenia naturalnego, np. kazeina, żelatyna, dekstryna i agar-agar). Stosowany jest również syntetyczny hydrożel polialkohol winylowy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym instytucie Badawczym w Warszawie opracowano recepturę oraz sposób wytwarzania, a także przetestowano pod kątem właściwości barierowych nowy preparat hydrofilowy na bazie syntetycznych hydrożeli.
EN
Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulose etc., are usually used. These substances swell in water and form colloidal solutions, which spread on human skin create elastic barrier layer impermeable to organic substances. This kind of skin protection is sometimes called "biological gloves" or "invisible gloves". This layer, with dirt occuring on it, can be easily removed with water. Such "invisible gloves" are a good protection against non polar, insoluble in water substances, for example: organic solvents, liquid fuel, oils, lubricants, varnishes, paints/lacquers, resin etc. New formula of hydrophilic gel based on synthetic hydrogels was elaborated and tested in Central institute for Labour Protection - National Research Institute in Warsaw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.