Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Virtual environment as a tool for analysing the operation of an industrial robot
EN
The purpose of the article is to analyse the possibilities offered by the use of virtual models of robots and workcells to evaluate the operation of the robot, on the example of the environment for programming and simulation of robot operation. The paper presents a computer model of an industrial robot station designed at K-Roset.
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości jakie daje wykorzystanie modeli symulacyjnych robotów i stanowisk zrobotyzowanych do oceny pracy robota przeprowadzona na przykładzie środowiska do programowania offline robotów. W pracy zaprezentowano komputerowy model stanowiska z robotem przemysłowym zaprojektowany w K-Roset.
2
Content available remote Robotic machining in correlation with a 3D scanner
EN
The article presents an original method of communication and data exchange in a robotic machining station consisting of two robots, a positioner and a 3D optic scanner. The task of one of the robots, equipped with a 3D optic scanner, was to receive point cloud of a detail (mould) attached to the positioner table. After detail digitalisation, the received point cloud was adjusted to (compared with) a model detail in the form of a CAD file in the Atos Professional software. In the software, casting material excesses were received in places selected on the detail. Values of the excesses and their coordinates were saved in the script and sent to the robot controller using TCP/IP protocol. The other of robots, equipped with the force control addition and the option of obtaining various processing tools, received sent excess and its coordinates. The other robot adjusted the processing parameters to random excesses, the value of which was received from measurements of the optic scanner of the first robot.
PL
W artykule poruszono zagadnienia orientowania przestrzennego i wzajemnego na przykładzie śruby M8. W szczególności skupiono się na zagadnieniach związanych z automatyzacją takiego procesu. Zaproponowano przykładową linię premontażową, w której wykorzystano urządzenia do zmiany elementu orientowanej części.
EN
The article deals with issues of spatial and mutual orientation on the example of the M8 screw. In particular, the Focus was on issues related to the automation of such a process. An exemplary pre-assembly line was proposed, in which devices for changing orientation of part were used.
4
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
PL
Przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do zautomatyzowania procesów produkcyjnych. Następuje to w wyniku zastosowania automatów, robotów oraz manipulatorów. Podstawową przesłanką do wprowadzania tego typu rozwiązań jest ciągły wzrost kosztów pracy ludzkiej. Wszelkiego rodzaju automaty przemysłowe, zastępują pracę fizyczną człowieka, skracają także czas produkcji wyrobów. W przemyśle, częstym rozwiązaniem jest stosowanie automatów oraz manipulatorów pneumatycznych, ze względu na niewielki koszt ich eksploatacji, powszechną dostępność: źródła energii, którym jest sprężone powietrze. W artykule przedstawiono elementy pneumatyczne układów sterowania: pneumatyczne elementy wykonawcze, elementy sterujące przepływem i ciśnieniem powietrza. Zaprezentowano zastosowanie pneumatycznych układów sterowania w przemyśle.
EN
Production companies strive to automate of production processes. This is due to the use of automatic devices, robots and manipulators. The basic premise for implementing such solution is continuous increase of human labour costs. All kinds of industrial automatic machines replace physical human work and cut down the production time. In industry, a common solution is the use of pneumatic automatic machines and manipulators, due to their low cost of operation and widespread availability of the source of energy which is compressed air. In this paper pneumatic elements of control systems, pneumatic actuators, elements controlling the flow and pressure of air were presented. The exemplary of application of pneumatic control system in industry were presented too.
6
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
EN
A review of the known and an indication of the new threats for cyber-physical robotic systems, caused by cybernetic attacks, serves, in this paper, as a basis for the analysis of the known methods relied upon to detect and mitigate consequences of such attacks. A particular emphasis is placed on threats specific for cyber-physical systems, as they are a feature distinguishing these systems from their traditional Information and Communication Technologies (ICT) counterparts. Based on the review of literature and own analyses, unresolved issues regarding the cyber-security of robot systems are presented and discussed.
8
Content available Space solutions grounded to Earth
EN
Scorpio X is a sample of mobile robot that is designed to operate in difficult terrain. It is capable of preforming multiple tasks, depending on installed modules, thanks to fully modular design. It utilizes multiple solutions developed for space exploration and adapts them to Earth’s environment. Additionally, these kinds of robots have big potential in the commercial market, as industry moves in direction of automatisation. In this article, we describe technical details of Scorpio X mobile platform and propose possible commercial applications.
PL
Scorpio X to mobilna platforma oparta na zawieszeniu wahaczowym. Scorpio X ma modułową konstrukcję, która znacznie rozszerza możliwości robota. Jednym z modułów jest manipulator o 6 stopniach swobody. Głównymi cechami manipulatora jest wysoka precyzja dzięki zastosowaniu przekładni harmonicznych i wysokiej trwałości dzięki zastosowaniu rur z włókna węglowego. Manipulator jest w stanie podnosić przedmioty o wadze do 5 kg. Innym modułem jest autonomiczny moduł napędowy, w którym zastosowano kamerę stereoskopową ZED 2k umożliwiającą wykrywanie głębi obrazu dzięki podwójnej soczewce. Ponadto Scorpio X jest wyposażony w dodatkowe kamery do obserwacji otoczenia i bezpiecznej nawigacji. Głównym komputerem łazika jest NVIDIA Jetson 152, który ma specjalne jednostki obliczeniowe do obsługi tak zwanych sztucznych sieci neuronowych potrzebnych w algorytmach autonomii. Na platformie znajdują się 2 sieci danych - CAN i Ethernet. Sieć CAN kontroluje wszystkie silniki w kołach, a także obsługuje manipulator ze względu na niskie wymagania transmisji danych, a sieć Ethenet jest odpowiedzialna za komunikację z bazą, transmisję obrazu, a także wsparcie dla mniejszych modułów (np. czujników badawczych). Dodatkowy modułowy robot Scorpio X to czujnik używany do badania środowiska, w którym znajduje się robot. Dostarcza informacji o czynnikach atmosferycznych, a także o glebie, którą łazik może odebrać za pomocą specjalnych wskazówek na manipulatorze i analizować takie próbki na pokładzie. Możliwym zastosowaniem Scorpio X jest zatem praca w trudnych warunkach, w których życie ludzkie może być zagrożone. Scorpio X dzięki swojej specjalnej konstrukcji i wdrożonym rozwiązaniom ma duży potencjał jako korporacja spin-off.
9
Content available Rehabilitation robot for upper limbs
EN
In an aging society, injuries and diseases are the causes of the dysfunction of motor structures. Recovering the required efficiency of the motor structures, in addition to immediate medical help, usually requires a tedious and long-term rehabilitation process. In the classic approach, rehabilitation is conducted and carried out by a rehabilitator, whose work consists in selecting appropriate types of exercises to limit dysfunction and then physical work, consisting in performing the appropriate exercises with a rehabilitated limb. This paper presents the process of creating a rehabilitation robot at the Institute of Technology and Medical Equipment in Zabrze, which, in the future, can relieve the physiotherapist from performing physical work, while providing a diagnostic tool, thanks to data obtained from robot sensors. An objective and rapid estimation of the patient’s limb abilities can be valuable information that can be used to assess the progress of rehabilitation. Information about the progress of rehabilitation along with an attractive training scenario, in the form of 3D games, can be an important factor motivating the patient to long-term and laborious rehabilitation exercises.
PL
Starzejące się społeczeństwo, doznane urazy, przebyte choroby są źródłem dysfunkcji narządów ruchu. Odzyskanie wymaganej sprawności narządów ruchu, oprócz doraźnej pomocy medycznej, zazwyczaj wymaga żmudnego i długotrwałego procesu rehabilitacji. W klasycznym podejściu, rehabilitację prowadzi i realizuje rehabilitant, którego praca polega na dobraniu odpowiednich do dysfunkcji typów ćwiczeń, a następnie pracy fizycznej, polegającej na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń rehabilitowaną kończyną. Niniejsza praca prezentuje proces powstawania robota rehabilitacyjnego w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, który w przyszłości może odciążyć rehabilitanta od wykonywania fizycznej pracy, jednocześnie dając mu narzędzie diagnostyczne dzięki danym uzyskanym z czujników robota. Obiektywna i szybka ocena możliwości kończyny pacjenta może być cenną informacją, którą będzie można wykorzystać do oceny postępów rehabilitacji. Informacja o postępach rehabilitacji wraz z atrakcyjnym scenariuszem treningowym w postaci gier 3D może stanowić istotny czynnik motywujący pacjenta do długoczasowych i żmudnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
EN
This paper presents a feasible design for a con- trol algorithm to synthesize an adaptive neuro-fuzzy inference system-based PID continuous sliding mode control system (ANFIS- PIDCSMC) for adaptive trajectory tracking control of the rigid robot manipulators (RRMs) in the joint space. First, a PID sliding mode control algorithm with sliding surface dynamics-based continuous proportional-integral (PI) control action (PIDSMC-SSDCPI) is presented. The global stability conditions are formulated in terms of Lyapunov full quadratic form such that the robot system output can track the desired reference output. Second, to increase the control system robustness, the PI control action in the PIDSMC- SSDCPI controller is supplanted by an ANFIS control signal to provide a control approach that can be termed adaptive neuro-fuzzy inference system-based PID continuous sliding mode control system (ANFIS-PIDCSMC). For the proposed control algorithm, numerical simulations using the dynamic model of RRM with uncertainties and external disturbances show high quality and effectiveness of the adopted control approach in high-speed trajectory tracking control problems. The simulation results that are compared with the results, obtained for the traditional controllers (standalone PID and traditional sliding mode controller (TSMC)), illustrate the fact that the tracking control behavior of the robot system achieves acceptable tracking performance.
EN
Two common channels through which humans communicate are speech and gaze. Eye gaze is an important mode of communication: it allows people tobetter understand each others’ intentions, desires, interests, and so on. The goal of this research is to develop a framework for gaze triggered events that can be executed on a robot and mobile devices and allows to perform experiments. We experimentally evaluate the framework and techniques for extracting gaze direction based on a robot-mounted camera or a mobile-device camera that are implemented in the framework. We investigate the impact of light on the accuracy of gaze estimation, and also how the overall accuracy depends on user eye and head movements. Our research shows that light intensity is important, and the placement of a light source is crucial. All the robot-mounted gaze detection modules we tested were found to be similar with regard to their accuracy. The framework we developed was tested in a human-robot interaction experiment involving a job-interview scenario. The flexible structure of this scenario allowed us to test different components of the framework in varied real-world scenarios, which was very useful for progressing towards our long-term research goal of designing intuitive gaze-based interfaces for human robot communication.
EN
Both, positioners as well as robot motion tracks to be integrated with industrial robots as their external axes should fulfil high work requirements. The toughness structure of such systems resulted in high carrying capacity and repeatability of positioning must be compatible with the system kinematic ability to be used in typical technological application. During such systems design process its functional verification can be done with the use of virtual off-line programming. The already complemented in PPU ZAP Robotyka in Ostrów Wielkopolski research methodic as well as results of analysis performed of newly developed manipulating machines as external axes of industrial robots.
PL
Pozycjonery i tory jezdne przeznaczone do zintegrowania z robotami przemysłowymi jako ich zewnętrznymi osiami powinny cechować się wysokimi walorami użytkowymi. Sztywność konstrukcji, przekładająca się na wysoką nośność i powtarzalność pozycjonowania, musi iść w parze z użytecznością zastosowanej struktury kinematycznej, dopasowanej do typowych zadań produkcyjnych oraz samych robotów. Już na etapie ich projektowania weryfikacja funkcjonalna może zostać przeprowadzona na drodze symulacji ruchowych w wirtualnym środowisku do programowania robotów w trybie off-line. W artykule przedstawiono wdrożoną metodykę badawczą i pierwsze efekty analizy dotyczące budowy i wdrożenia przemysłowego w PPU "ZAP Robotyka" w Ostrowie Wielkopolskim nowych typów maszyn manipulacyjnych - zewnętrznych osi robotów.
13
Content available remote Modułowa struktura robota malarskiego do malowania obrazów
PL
W artykule przestawiono modułową strukturę maszyny malującej, umożliwiającej malowanie obrazów za pomocą zestawu pędzli w sposób zbliżony do klasycznych technik malarskich, stosowanych przez artystów plastyków. Zadaniem robota jest malowanie obrazów na podstawie kopii oryginału, utrwalonej w formie cyfrowej w pliku graficznym. Malowanie jest wykonywane przy użyciu farb olejnych lub akrylowych na płaskiej powierzchni (płótno, terakota, glazura, tapeta, papier). Dzięki opracowanym algorytmom oraz złożonej strukturze kinematycznej robot ma możliwość poruszania pędzlem w sposób imitujący ruchy ręki ludzkiej (różne w zależności od zadanego efektu czy stylu tworzonej grafiki), a także dobierania i mieszania farby w celu uzyskania dowolnej barwy. Robot umożliwia automatyczną reprodukcję obrazów i grafik na płótnie w sposób imitujący pracę żywego artysty – kopisty.
EN
The article presents a modular structure of a painting machine that allows the painting of images using a set of brushes in a manner similar to classical painting techniques used by visual artists. The robot’s task is to paint images based on a copy of the original recorded in a digital form in a graphic file. Painting is done using oil or acrylic paints on a flat surface (canvas, terracotta, tiles, wallpaper, paper). Thanks to developed algorithms and a complex kinematic structure, the robot has the ability to move the brush in a way that imitates human hand movements, which are different depending on the given effect or style of created graphics, as well as selecting and mixing paint to obtain any colour. The robot enables the automatic reproduction of paintings and graphics on canvas imitating the work of a live artist – a copyist.
14
Content available remote Robot działający bez programowania
PL
Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji naukowcy z firmy Siemens opracowali robota, który może wytwarzać produkty bez konieczności programowania - ramiona pracują razem i samodzielnie przydzielają sobie zadania. To obiecująca zapowiedź zautomatyzowanego wytwarzania mniejszych partii produktów.
PL
W ciągu zaledwie roku nowopowstała firma Purple Robotics opracowała innowacyjny chwytak podciśnieniowy, pierwszy na świecie przeznaczony specjalnie do cobotów (robotów współpracujących). Purple robotics została właśnie kupiona przez firmę OnRobot, jednego z najbardziej znaczących graczy w przemyśle robotycznym.
PL
Koncepcja zdalnie sterowanych maszyn znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie czy ratownictwie. Autor podjął próbę znalezienia kompromisu między pragmatycznym charakterem robota budowlanego a atrakcyjną formą – wynikającą z potrzeb, ograniczeń i oczekiwań użytkowników
EN
Remote controlled machinery are comprehensive and irreplaceably in industry, construction, transportation or rescue. The Author is trying to find compromise between construction machine character, attractive appearance involves of needs, restriction and users expectations.
17
Content available remote Case Study. Gniazdo robotów
PL
Automatyzacja oraz wszechstronne zastosowanie robotów stają się coraz bardziej powszechne. W naszym przypadku to realizacje zupełnie nowych uruchomień, jak i modyfikacje istniejących procesów. Opisana realizacja to projekt automatyzacji części już istniejącej linii montażowej, wykonany dla naszego wieloletniego Klienta z branży Automotive.
PL
Testy robota chirurgicznego typu Robin Heart obejmują badania układów mechatronicznych, układów sterowania, badania symulacyjne i laboratoryjne wykonywania zadań chirurgicznych oraz badania na zwierzętach i planowane badania kliniczne. Cechy funkcjonalne robota, które pozwalają na osiągnięcie wysokiej precyzji zdalnego sterowania wymagają testów z udziałem człowieka. Celem publikacji jest przedstawienie wstępnych badań sprzężenia siłowego. Opisano system badawczy i metodykę badań na przykładzie pomiaru subiektywnej oceny sztywności materiałów.
EN
Robin Heart surgical tests include mechatronic systems, control systems, simulation and laboratory tests for performing surgical tasks, as well as animal studies and planned clinical trials. The functional features of the robot, which allow for high precision of remote control, require tests involving humans. The aim of the publication is to present preliminary force feedback tests. The research system and research methodology are described on the example of measuring the subjective stiffness assessment of materials.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania dotyczące robotyzacji niektórych procesów logistycznych, na podstawie nowoczesnych wdrożeń zarówno w przemyśle jak i w sektorze medycznym, w tym w szpitalach. Przeanalizowano stopień robotyzacji w powiązaniu z korzyściami płynącymi z jego zwiększenia.
EN
The article presents the importance of robotic solutions in logistics processes, based on modern implementations both to the industry and the medical sector, including hospitals. Also, the degree of robotization and the benefits of its increase were analysed.
EN
A numerical model of a friction damper used for damping vibration in glass gatherer robots was described. The damper with a lance was modelled using finite elements. Primary natural frequency of the system was determined. Numerical calculations were performed to determine the best operating parameters of the damper for excitations using a impulse of a force. Results of the damping decrement calculations for the friction damper model with a constant coefficient of friction and for the model, in which the coefficient of friction varied depending on the sliding velocity and the normal pressure occurring at the contact surfaces of the damper’s friction rings, were presented. Based on numerical simulations, the values of relative displacements between the damper’s friction rings were also determined.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.