Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  STM32
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania wydajności wykonywania przez mikrokontrolery STM32 kodu dla maszyny wirtualnej (tzw. kodu pośredniego) dedykowanej dla systemów sterowania. Architektura ARM zastosowana w tych układach odznacza się ograniczeniami związanymi z dostępem do niewyrównanych adresów. Zaproponowano trzy sposoby wyeliminowania tych ograniczeń, a każdy z nich poddano zestawowi testów mających ustalić ich wydajność. Testy przeprowadzono dla dwóch trybów działania, tj. z 16- i 32-bitowym adresowaniem dla różnych generacji układów. Wyniki testów pozwalają dobrać właściwe rozwiązanie dla określonej platformy.
EN
The article presents performance tests of code executed by STM32 microcontrollers using a virtual machine (so-called intermediate code) dedicated to control systems. The ARM architecture used in these chips has limitations related to access to non-aligned addresses. Three ways to overcome these limitations have been proposed, and each has been subjected to a suite of tests to determine their performance. Tests were conducted for two operating modes, i.e. with 16- and 32-bit addressing for different generations of chips. The test results allow to choose the right solution for a specific platform.
EN
The paper presents the implementation of the basic fractional order element sγ, γ ∈ R on the STM32 microcontroller platform. The implementation employs the typical CFE and FOBD approximations, the accuracy of approximation as well as duration of calculations are experimentally tested. Microcontroller implementation of fractional order elements is known; however, real-time tests of such implementations have been not presented yet. Results of experiments show that both methods can be implemented at the considered platform. The FOBD approximation is more accurate, but the CFE one is faster. The presented experimental results prove that the STM32F7 family processor could be used to develop the embedded fractional-order control systems for a broad class of linear and nonlinear dynamic systems. This is crucial during the implementation of the fractional-order control in the hard real-time or embedded systems.
PL
W pracy przedstawiono implementację podstawowego układu ułamkowego rzędu sγ, γ ∈ R na platformie mikrokontrolera STM32. Implementacja wykorzystuje typowe aproksymacje CFE oraz FOBD. Dokładność aproksymacji oraz czas trwania obliczeń testowane są eksperymentalnie. Implementacja układów ułamkowych na mikrokontroler jest znana, jednak ich testy w czasie rzeczywistym nie były jak dotąd omawiane w literaturze. Wyniki wskazują, że obie metody można wdrożyć na rozważanej platformie. Aproksymacja FOBD jest dokładniejsza, z kolei CFE jest szybsza. Przedstawione rezultaty eksperymentów dowodzą, że procesor z rodziny STM32F7 może zostać wykorzystany do opracowania wbudowanych ułamkowych układów sterowania dla szerokiej klasy liniowych i nieliniowych układów dynamicznych. Zaprezentowane wyniki są istotne z punktu widzenia implementacji algorytmów ułamkowych w twardych systemach czasu rzeczywistego lub w systemach wbudowanych.
PL
W artykule przedstawiono działanie i badania trzech, niskokosztowych metod przetwarzania sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe (DAC) tj.: wewnętrzny przetwornik DAC mikrokontrolerów rodziny STM32, zewnętrzny DAC typu MCP4726 firmy Microchip Technology oraz przetwornik DAC zrealizowany przy użyciu dwóch wyjść PWM (modulacja szerokości impulsu). Porównano sposób obsługi tych przetworników, ich zniekształcenia oraz współczynnik zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion). Przedstawione metody posiadały zbliżoną dokładność, natomiast współczynnik THD dla częstotliwości 1 kHz, wynosił 10,34% dla metody PWM oraz < 1% dla pozostałych dwóch metod.
EN
The article presents the operation and tests of three low-cost methods of digital to analog (D/A) converting i.e. an internal D/A converter of the STM32 microcontroller, an external MCP4726 converter from Microchip Technology and a converter implemented using two PWM outputs (Pulse Width Modulation). The handling of these converters, their distortions and the THD (Total Harmonic Distortion) content were compared. The presented methods had similar accuracy, while the THD coefficient for the frequency of 1 kHz was 10.34% for the PWM method and <1% for the other two methods.
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modułu STM32F410 Nucleo do prezentacji działania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS, ang. DSP) w czasie rzeczywistym. W celu ułatwienia korzystania z modułu zaprojektowano dodatkową płytkę PCB (tzw. shield), posiadającą gniazda we/wy oraz układy wzmacniaczy. Przygotowany zestaw (moduł Nucleo + shield) umożliwia badania eksperymentalne z użyciem generatora sygnałowego i oscyloskopu lub systemu Analog Discovery 2. Do celów edukacyjnych opracowano zestaw instrukcji laboratoryjnych oraz oprogramowanie, które prezentują operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
In this paper the use of the STM32F410 Nucleo module for presentation of the operation of digital signal processing algorithms (DSP) is discussed. In order to facilitate the use of the module, an additional PCB module (shield) has been designed, having I/O sockets and amplifier circuits. The Nucleo board with the shield enables experimental research using a signal generator and an oscilloscope or Analog Discovery 2 system. For educational purposes, a set of laboratory instructions and software has been developed, which present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
6
EN
The paper describes the concept and the design process of a software-defined computer built for didactic purposes and as a proof-of-concept. The computer uses a classic microprocessor from the 1980s with all of its other components – memory, I/O, supplementary glue logic and a hardware bus monitor implemented with a contemporary mainstream microcontroller with Cortex-M family core. The concept of a software-defined computer was successfully implemented with four significantly different microprocessors. The computer may be used for illustrating the operation of a processor and for teaching the basics of low-level programming. It is also capable of running CP/M operating system. Its operation is controlled at both hardware and software level from a PC via two instances of a terminal emulator software.
PL
W artykule omówiono pneumatyczno-hydrauliczną jednostkę napędową oraz problemy związane ze sterowaniem tego typu jednostką. Opisano praktyczny sposób wykorzystania mikrokontrolera ARM w układach prototypowych systemu sterowania. Przeanalizowano dostępną dokumentację oraz literaturę pod względem zagadnień związanych ze sterowaniem zaworami oraz obsługi wybranych sensorów.
EN
This article discusses the pneumatic-hydraulic propulsion drive and problems with control of this type of drive. Described practical way of using the ARM microcontroller in the prototype systems of the control system pneumatic-hydraulic drive. Analyzed available documentation and literature in terms of valve control and sensor handling.
8
Content available Prototype of Wideband Air Sonar Based on STM32
EN
The paper presents a project of a low-cost prototype version of a wideband air sonar and the problems occurring during its development process. The aim of this work was to design a short range air sonar capable of creating the reflectivity map of its surroundings using an arbitrary shape wideband signal. The transmitting and receiving transducers that have been chosen for this application typically work in pulsed operation modes. Therefore, dedicated output and input circuits had to be designed to expand its capabilities without information losses. The signal generation, transmission, reception and storage are managed by a Discovery evaluation board with a STM32 microcontroller. The receiving data are saved on a SD card and are processed off-line.
9
Content available remote Control of electric and pneumatic powertrain of reconfigurable wheeled vehicle
EN
The paper presents and discusses the powertrain control system of reconfigurable wheeled vehicle "Chameleon". It is a concept vehicle used for testing design concepts and in control systems that may be used in vehicles. The powertrain of "Chameleon" comprises of an electric and pneumatic motors, which are connected parallel to each other by means of a common shaft. Control of both units is carried out by a 32-bit ARM microcontroller (STM32F3). The article focuses on methods and strategies of output torque control. This article will discuss the concept of torque control in two control modes, the so-called standard and with enhanced sports car performance. Following issues will be discussed: design of the powertrain, control system and distribution of electricity and pneumatic. Furthermore, there will be considered selection of vehicle power sources in the context of the simultaneous use of two sources of energy (electricity and compressed air) for implementation of the assumed tasks of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono system sterowania układem napędowym rekonfigurowanego pojazdu kołowego „Kameleon”. Jest on pojazdem studyjnym wykorzystywanym do testowania koncepcji konstrukcyjnych i sterowania, które mogą być wykorzystywane w pojazdach. Na układ napędowy Kameleona składają się miedzy innymi silnik elektryczny i pneumatyczny połączone ze sobą równolegle za pomocą tzw. wspólnego wału. Sterowanie obiema jednostkami realizowane jest za pomocą 32-bitowego mikrokontrolera ARM (STM32F3). W artykule skoncentrowano się na sposobie i strategiach sterowania momentem wyjściowym. W artykule omówiona zostanie koncepcja sterowania momentem w dwóch trybach sterowania: tzw. normalnym i o zwiększonych osiągach sportowych. Przedstawione zostaną: konstrukcja układu napędowego, system dystrybucji energii elektrycznej i pneumatycznej. Dodatkowo rozważone zostanie zagadnienie doboru źródeł zasilania pojazdu (elektrycznej i pneumatycznej) w kontekście jednoczesnego ich wykorzystania do realizacji założonych zadań pojazdu.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania poślizgu względnego pneumatycznego koła ogumionego samochodu na jednorolkowej hamowni podwoziowej. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny, który znacząco wpływa na wynik pomiaru mocy na kołach na hamowni podwoziowej. Poślizg względny wyznaczono za pomocą opracowanego systemu pomiarowego, którego podstawą jest mikrokontroler STM32. Przedstawiono również problemy związane z kalibracją układów licznikowych, których celem jest uzyskanie jak najmniejszych niepewności pomiarowych.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wydajności obliczeniowej mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex M na przykładzie rodziny STM32. Omówiono różnice pomiędzy poszczególnymi rdzeniami Cortex M. Przedstawiono metody badania wydajności obliczeniowej stałoprzecinkowej oraz zmiennoprzecinkowej. Przedstawiono wyniki badań wydajności na przykładzie 4 mikrokontrolerów różniących się zastosowanym rdzeniem. Porównano skuteczność mechanizmów zwiększających wydajność, takich jak pamięć Cache. Zbadano przepustowość magistrali pamięci dynamicznej DRAM, porównano wydajność algorytmów automatycznej optymalizacji kodu oraz wydajność jednostki zmiennoprzecinkowej FPU.
EN
The paper presents computational performance comparison of ARM Cortex M microcontrollers using STM32 family as an example. Differences between Cortex M cores have been described. The article also presents methods of performance analysis for integer and floating point arithmetics. Measurement results have been given for 4 microcontrollers with different cores as well as DRAM memory bandwidth, automatic optimization efficiency and FPU throughput. Performance boosting modules efficiency such as Cache memory was also investigated.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i budowę układu pomiarowego do zdalnego, optycznego pomiaru parametrów kinematycznych napędzanego koła ogumionego samochodu osobowego podczas testów przeprowadzanych na jedno-rolkowej hamowni podwoziowej. Omówiono wykorzystanie peryferiów wybranego mikrokontrolera (STM32F1) do przeprowadzenia kalibracji układu oraz przetwarzania i przesyłania wyników pomiarów. Zaprezentowano założenia algorytmu pomiarowego, analizę rozdzielczości i niepewności pomiarowej, a także porównanie do wskazań z urządzenia DATRON wyposażonego w głowicę L-350 Aqua. Dodatkowo pokazano zmierzone różnice prędkości obrotowej kół napędzanych dla wybranych samochodów, prędkości i siły stycznej na rolce hamującej. Dokonano podsumowania oraz przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z realizacji badań i z procesu konstrukcji układu pomiarowego.
EN
This article presents the concept and design of the measurement to remote optical measurement of kinematic parameters driven wheel a car during the tests conducted on a single-roller chassis dynamometer. Discussed the use of the selected microcontroller peripherals (STM32F1) to calibrate the system and the processing and transmission of results. Presented assumptions measurement algorithm, analysis of the definition and measurement uncertainty, as well as comparing the indications of DATRON device equipped with L-350 Aqua. In addition, the measured differences shown the speed of the drive wheels for selected cars, the speed and the tangential force on the braked rollers. Summarizes and presents conclusions and insights from the implementation of the research and design process of the measurement system.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru poślizgu względnego koła samochodu. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny pomiaru. System pomiarowy został oparty na mikrokontrolerze STM32. Zaadaptowano prawidłowo wzory do szacowania niepewności wyniku pomiaru i przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
14
PL
W artykule przedstawiono opis autonomicznego robota mobilnego, stworzonego z wielu różnych modułów sprzętowych i programowych. Platforma umożliwia realizację podstawowych zadań z zakresu interakcji człowieka z maszyną, takich jak synteza mowy oraz rozpoznawanie ruchów, jak również omijanie przeszkód oraz komunikacja bezprzewodowa. Część sprzętowo-programistyczna podzielona jest na trzy główne moduły: mikrokontroler z rodziny STM32 sterujący ruchem platformy, komputer wykonany w standardzie PC-104 umieszczony na platformie mobilnej odpowiedzialny za generowanie mowy oraz komputer PC, na którym uruchomiono aplikację stworzoną w LabVIEW, zarządzającą zdalnie zachowaniem robota. Takie podejście daje możliwość dalszej rozbudowy projektu dzięki jego skalowalności oraz modułowości. Konstrukcja została wyróżniona podczas zawodów robotów o randze ogólnopolskiej oraz regionalnej.
EN
In this paper the autonomous mobile robot composed of various hardware and software modules is described. Project implements a few basic functions of human-machine interaction: voice generation, recognition of human body movement, obstacle avoidance, and wireless communication. Electronic components and associated software can be divided into three main modules: STM32 microcontroller controls movements of the robot, PC-104 computer located on the platform synthetizes voice, PC computer with LabVIEW application remotely controls behavior of the entire system. This approach, based on the scalability and modularity, opens an easy way for further development. The project was awarded in the regional and domestic robotics competitions.
15
Content available Line Follower : autonomiczny robot śledzący trasę
PL
Tematem artykułu jest projekt autonomicznego robota poruszającego się wzdłuż wyznaczonej trasy. Konstrukcja została wykonana z laminatu epoksydowego, który jest jednocześnie obwodem drukowanym. Do rozpoznawania trasy (czarnej linii na białym tle) służą transoptory odbiciowe. Napęd robota stanowią dwa silniki prądu stałego, a sterownie odbywa się na zasadzie różnicy prędkości obrotowej obu kół. Wysoką przyczepność zapewniają opony wykonane ze specjalnego miękkiego tworzywa. Dodatkowo, w celu zwiększenia docisku do podłoża zastosowany został napęd tunelowy. Jednostką sterującą jest 32-bitowy mikro-kontroler STM32F103 z rdzeniem Cortex-M3. Całość zasilana jest akumulatorem litowo-polimerowym 2S 7,4 V. Niewielka masa (ok. 130 g) oraz wysoka przyczepność pozwalają robotowi osiągać średnie prędkości przejazdu rzędu 2,5 m/s. Robot jest zwycięzcą największych zawodów robotów odbywających się na terenie Polski (Robotic Arena 2011 - Wrocław - 10.12.2011) oraz jedną z najszybszych konstrukcji tego typu w Europie.
EN
This article describes Line Follower - autonomous robot that can follow a path. The chassis is made of epoxy laminate which is also printed circuit. To detect the track, robot uses feedback from optical IR sensors. The drive train is differential type which consists two DC motors with gearboxes. Left and right motor are responsible of moving the robot forward and are also used to turn robot in any required direction by changing the speed of left and right wheel. Soft rubber tires are used to get a higher traction. Additionaly to prevent from slips EDF unit with brushless motor is installed. Central processor unit is STM32F103 microcontroller with Cortex M3 core. Power source is Li-Poly 2S 7,4 V battery. Little weight (130 g) and high traction allow robot to reach a speed of 2,5 m/s. Robot is the winner of the biggest competition in Poland (Robotic Arena 2011 - Wroclaw - 10.12.2011) and one of the fastest construction in Europe.
PL
W artykule zaprezentowano urządzenie służące do pomiaru szesnastu sygnałów napięciowych wolnozmiennych. Przeznaczeniem zaprojektowanego urządzenia jest ułatwienie czynności serwisowych nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Informacja o stanie napięć w kluczowych punktach układu (często dostępnych poprzez złącze diagnostyczne) pozwala w sposób natychmiastowy ocenić powód usterki. Założeniem projektowym było utrzymanie niskiej ceny bez utraty kluczowej funkcjonalności.
EN
Service operations always begin with a diagnosis of the malfunctioning device. Trustworthy methods for localisation of a source of damage are key to fast restoration of the equipment efficiency. Most of present electronic equipment have diagnostic connectors which simplify this operation. A measurement of significant voltage signals is the easiest approach to find a failure. In this paper the principles of functioning and a manner of realization of a multichannel low frequency signal acquisition system are presented. The core of the system is a modern microcontroller STM32F103 [1] based on ARM CortexM3 architecture. As a result of this selection a low cost but still powerful acquisition device is built. A low measurement frequency is the effect of project requirements - power supply malfunction is a frequent cause of electrical devices malfunctions. The measurement and analysis of high speed digital transmission signals is a subject of a separate diagnosis problem and is not discussed in the paper. The measurement device design is as simple as possible as an effect of nonindustrial environment and low cost elements used. Tests proved a sufficient level of robustness and measurement ability for the desired diagnostic application. Professional manufacturing of the device is planned after extensive testing.
17
Content available remote Właściwości przetwornika A/C mikrokontrolera STM32
PL
W artykule przedstawione zostały możliwości i niepewności pomiarowe wewnętrznego przetwornika mikrokontrolera STM32. W badaniach rozpoznano możliwość wykorzystania go dla budowy systemu gdzie analiza sygnału odbywającą się w mikrokontrolerze. Gdy nie ma możliwości oceny niepewności pojedynczego pomiaru konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny na zbudowanym specjalnie do tego celu wcześniej systemie testowym. W artykule przedstawione zostały wyniki badań oraz metodyka pracy z systemem testowym.
EN
The article presents the possibilities of using and expected uncertainties of the internal A/D converter of STM32 microcontroller. The study identified the possibility of using it to build a signal analysis system in the microcontroller. In that system it is necessary to perform single measurement uncertainty analysis, which should be performed in dedicated test-system. The article describes an example of work with such test-system and methodology of working with it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.