Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interferences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano pokładowe zasobniki służące do zakłócania pracy elektronicznych urządzeń naziemnych. Przedstawiono klasyfikację oraz właściwości wybranych zasobników. Następnie skupiono się na zasobniku AN/ALQ-167. Przeanalizowano efekty jego działania na przykładzie radaru średniego zasięgu pracującego w paśmie S. Na podstawie posiadanych informacji sformułowano wnioski.
EN
Selected aircraft PODs used for ground based electronic devices jamming are characterized in the meaning of their classification and properties. The main considerations are concentrated on the AN/ALQ-167 POD. Among others effects of the AN/ALQ-167 application directed at a medium range S-band radar are analyzed. Influence of the AN/ALQ-167 activity on the ground based radar effectiveness is described.
2
Content available remote Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM
PL
Wzrastający ruch lotniczy, a wraz z nim wzrastająca ilość przetwarzanych informacji stanowi poważny problem dla efektywnej i bezpiecznej realizacji operacji lotniskowych. W Systemie Wspólnego Podejmowania Decyzji (A-COM), który jest próbą odpowiedzi na ten problem, przyjmuje się, że poprawa sytuacji może być osiągnięta poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz lepsza przewidywalność zdarzeń. W artykule przeprowadzono analizę możliwych zakłóceń w przepływie informacji w ramach A-COM. Jej celem było poszukiwanie najbardziej newralgicznych miejsc w strukturze przepływu informacji istotnych dla prawidłowej realizacji procesów eksploatacji portu lotniczego. Opracowano schemat przepływu informacji pomiędzy partnerami systemu A-COM, a następnie zidentyfikowano zakłócenia z wykorzystaniem metody Bow-Tie. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest katalog możliwych przyczyn zakłóceń oraz wywoływanych przez nie skutków. Badania te pokazują, że skuteczność wdrożenia A-COM w porcie lotniczym może być silnie zależna od identyfikacji najważniejszych miejsc powstawania zakłóceń w przepływie informacji, która pozwoli na efektywne przeciwdziałanie i zapobieganie ich skutkom.
EN
Growth in air traffic and increasing number of processed data along with it constitutes a major issue for effectiveness and safety of implementation of airport operations. In the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) which is regarded as an attempt to solve this problem, it is assumed that the improvement of the situation could be achieved by the better usage of resources and improved predictability of events. In this article analysis of possible interferences in A-CDM information flow was carried out. It aimed at searching for the most critical places in the structure of information flow, essential for appropriate implementation of operational processes at the airport. The information flow scheme between A-CDM partners was developed and then interferences applying Bow-Tie method were identified. The conducted analysis resulted in the catalogue of possible causes of interferences and effects triggered by them. This research shows that effectiveness of implementation of A-CDM might be strictly dependable on spotting the most important places generating interferences in the information flow and will allow the effective prevention of its consequences.
PL
W artykule przedstawiono istotne przesłanki podjęcia badań w zakresie możliwości zakłócania odbiorników pracujących w sieci GSM-R przez sygnały stacji bazowych operatorów sieci publicznych w Polsce. W poszczególnych rozdziałach opisano skalę zjawiska interferencji na przykładzie doświadczeń innych krajów UE, typy zakłóceń oraz kryteria stanowiące podstawę do identyfikacji miejsc potencjalnych zakłóceń. Wyszczególniono przypadki sprzyjające powstawaniu określonych rodzajów zakłóceń. W podsumowaniu i wnioskach przedstawiono prewencyjne zalecenia innych krajów w zakresie eliminacji zakłóceń sieci GSM-R oraz działań, które mogą być zastosowane w polskich warunkach.
EN
The article presents the essential premises for undertaking research in the evaluation of the possibility of GSMR receivers interference with the base stations of the public networks’ operators in Poland. The following sections deal with the scale of interference problem based on the experiences of other EU countries, types of interference influencing GSM-R receivers and the criteria underlying the identification of potential interference. In the second part of the article cases conducive to the appearance of certain types of interference are specified. In the final part of the article recommended preventive measures used by other countries to eliminate interference of GSM-R network with public networks and the activities that can be used in Polish conditions are presented.
PL
W artykule przedstawiono dokumenty regulujące zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną pomiędzy taborem i urządzeniami wykrywania pociągu, opisano metodę pomiaru pól magnetycznych generowanych przez tabor kolejowy zgodną z wymaganiami europejskimi, zaprezentowano wyniki badań natężenia pól magnetycznych emitowanych przez poszczególne typy pojazdów trakcyjnych na tle wartości granicznych obowiązujących na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. Scharakteryzowano także możliwe konsekwencje oddziaływania tych pól na urządzenia sterowania ruchem kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem liczników osi.
EN
Article describes documents regulating issue of electromagnetic compatibility between rolling stock and train detection systems. It presents measurement method of magnetic fields generated by rolling stock that meets European standards and also elaborated results in accordance to polish infrastructure manager requirements. Finally article introduces possible magnetic fields influence consequences on trackside signaling devices with special consideration to axle counters.
PL
W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfikację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów zaburzeń generowanych przez pojazdy szynowe w czasie eksploatacji.
EN
The paper presents the specific character of electromagnetic interference in railway applications. Methods of analysis of electromagnetic disturbances generated by track vehicles have been described. Exemplary results of analyses in time and frequency domain are compared to the results of time – frequency analysis which enable identification and the localization of disturbances sources in track vehicles. The paper indicates possible reasons of changes of levels of generated disturbances by track vehicles in their life cycle.
PL
Artykuł przedstawia dokumenty normatywne regulujące zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną pomiędzy taborem, a urządzeniami wykrywania pociągu. Opisuje metodę pomiaru pól magnetycznych generowanych przez tabor kolejowy zgodną z wymaganiami europejskimi, a także prezentuje wyniki badań natężenia pól magnetycznych emitowanych przez pojazdy trakcyjne starszego typu i nowej generacji, w odniesieniu do wartości granicznych obowiązujących na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. W artykule zaprezentowano również możliwe konsekwencje negatywnego oddziaływania tych pól na urządzenia sterowania ruchem kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem liczników osi.
EN
Article describes scope of documents regulating issue of electromagnetic compatibility between rolling stock and train detection systems. It presents measurement method of magnetic fields generated by rolling stock that meets European standards and also elaborated results for an older and modern types of vehicles in accordance to polish infrastructure manager requirements PKP PLK S.A.. Finally article introduces possible magnetic fields influence consequences on trackside signaling devices with special consideration to axle counters.
EN
This paper is devoted to the problem of the GPS navigation system’s susceptibility to various types of interferences and indicates in what way they may influence on navigation parameters. Basic principles of working of GPS receivers and possibilities of the influence on navigation parameters are discussed. Main advantages and disadvantages of using the navigation systems are indicated. In particular, moments of reception of satellites’ signals in relation to the distance of a satellite, diagram presenting the generation process of a signal emitted by a satellite, spectrum of the interfering electromagnetic wave with constant frequency and amplitude, failure to identify location in the GPS receiver, results of the studies concerning the influence of interference with the wave having constant frequency and amplitude, results of the studies concerning the influence of interference with the wave having constant frequency and changing amplitude, spectrum of the interfering signal – constant narrow-band sweeping wave, GPS receiver’s application after input of a real signal with correct identification of the location, GPS receiver’s application after input of the simulated signal of the satellite are presented in the paper.
PL
Przedstawiono analizę, której celem było zaplanowanie właściwego rozmieszczenia anten na pojeździe opancerzonym, wyposażonym w radiostacje VHF, UHF, radary rozpoznania pola walki i zintegrowane sieci sensorów. Obiektem, rozważań byt wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania (WSRiD) Zbudowano go na bazie KTO ROSOMAK i wyposażono w sensory zintegrowane bezprzewodowo. Został on wyposażony w radar rozpoznania pola walki, system miniBSP i wynośny system samoosłony. Aby zagwarantować kompatybilną pracę urządzeń, wykonano analizę źródeł zakłóceń oraz określono częstotliwości i moc sygnałów harmonicznych pokrywających się z pasmami pracy innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Biorąc pod uwagę ustaloną lokalizację anteny radiostacji VHF oraz wstępnie wybrane lokalizacje anten sensorów, określono rozkład natężenia pola elektromagnetycznego. Umożliwiło to oszacowanie poziomu pogorszenia czułości urządzeń odbiorczych sensorów. W rezultacie określono docelowe lokalizacje anten, dobrano pasma pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych sensorów oraz określono warunki stosowania łączności radiowej z wykorzystaniem radiostacji VHF.
EN
In the paper the analysis of compatibility of radio equipment mounted on an armored vehicle was presented. The aim of these analysis was to find out the proper spatial arrangement of antennas to avoid or to minimize possible interferences. The complexity of the issue relays on the fact, that the vehicle is equipped with several systems that use VHF and UHF frequency bands. Besides radio transceivers there are surveillance sensors that can use up to 10 various frequency ranges. To find out how to guarantee compatible work of these systems the analysis of sources of interferences and also power of harmonic frequencies were made. Preliminary measurements and simulations suggested, that VHF transceiver with 50 W output power has the major impact on the other systems. Taking into account fixed localization of its antenna, the deterioration of sensitivity of sensors' receivers as a function of possible deployment of their antennas were determined.
PL
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w technice pomiarowej związanej z technologią ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji metalowych w miastach rozpoczęto w Polsce stosowanie tzw. techniki korelacyjnej. Polega ona na badaniu jednocześnie dwóch wzajemnie oddziaływających sygnałów odwzorowujących przyczynę i skutek zagrożenia korozyjnego konstrukcji podziemnych. Przedstawienie tej zależności w postaci widma korelacyjnego okazała się niezwykle wygodnym narzędziem do szybkiej i jednoznacznej interpretacji wyników zarówno przy ocenie zagrożeń, jak również i skuteczności działania środków zaradczych. Znalazła ona zastosowanie przede wszystkim do analizy oddziaływania prądów błądzących, głównie w aglomeracjach miejskich. Niestety, pomimo bardzo szerokiego i długiego już okresu stosowania tej techniki – nie jest ona w żaden sposób znormalizowana. W artykule przypomniano zasady techniki korelacyjnej i reguły jej stosowania, będące wynikiem wieloletnich doświadczeń, które kwalifikują się do znormalizowania.
EN
The so called correlation technique is being applied in Poland from the eighties of the last century. It is connected with anticorrosion protection technology of metal structures in municipal areas. It is based on simultaneously investigating two mutually interacting signals representing the cause and effect of a corrosion hazard to underground structures. Representation of this dependency in the form of a correlation spectrum has been found to be an extremely convenient tool for rapid and unequivocal interpretation of results during assessment of hazards, as well as the effectiveness of remedial measures. Primarily it found application for analysis of stray current interaction, mainly in municipal agglomerations. Unfortunately, in spite of a wide and already long application period of this technique – it has not been standardised in any way. In the article correlation technique principles and application rules have been reminded, being the result of many years experience, qualifying the method for standardisation.
10
Content available remote Błędy dynamiczne wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian dynamicznych zakłóceń o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowych oraz wynikających z pracy prostowników sześciopulsowych.
EN
Measurement of earthing resistance or impedance by a subharmonic method enables achieving high accuracy of the measurement even in the presence of strong interferences. The method is significantly resistant to interferences of power frequency as well as DC interferences. The paper presents the results of research over the impact of dynamic fluctuations of DC and power frequency interferences, and also interferences resulting from the 6-pulse rectifiers activity.
PL
Standardy WiFi zyskują na znaczeniu i popularności. Nowo opracowywany standard 802.11ac pozwoli na uzyskanie przepustowości na poziomie Gbit/s. Czy takie przepustowości są realne i jakie warunki muszą być spełnione, aby je uzyskać? W ocenie autorów obecne rozwiązania stosowane w standardach 802.11, chociaż w teorii pozwalają na osiąganie wysokich przepustowości, to nie udaje się osiągnąć takich parametrów w praktyce. Jedną z głównych przyczyn są interferencje wewnętrzne systemów opartych na standardzie 802.11.
EN
WiFi standards are more important and popular presently. New 802.11 ac standard will offer the Gbit/s throughput. Is such a throughput real and what conditions should be fulfilled to realize it? The present 802.11 standard offers quite a high level throughput, but in the real network it is difficult to obtain such parameters. The main reason is the level of internal interferences of systems based on 802.11 standards.
PL
W artykule omówiono model stochastyczny pozwalający wyznaczyć poziom interferencji w bezprzewodowych sieciach typu ad-hoc oraz przedstawiono koncepcję modelu uwzględniającego mobilność węzłów sieci. Zaproponowany model zweryfikowano poprzez badania symulacyjne z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink.
EN
This paper presents a statistical model which enables us to calculate a level of interference in wireless ad-hoc networks and a new model taking mobility of the nodes into consideration. The new model was verified through simulation using Matlab/Simulink tool.
EN
A new suboptimal non-linear algorithm for state estimation in the presence of interferences is presented. The algorithm was designed with use of the non-linear filtering theory and the Gaussian approximation method. The simulations results in different environment conditions have revealed its high efficiency.
PL
W artykule zaproponowano suboptymalny nieliniowy algorytm estymacji stanu w warunkach zakłóceń. Prezentowana metoda opiera się na teorii filtracji nieliniowej oraz wykorzystuje metodę aproksymacji Gaussowskiej.
14
Content available remote Algorithms of chemicals detection using Raman spectra
EN
Raman spectrometers are devices which enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices utilize the Raman phenomenon to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) without the necessity of their preparation. Now, Raman devices can be portable and therefore can be more widely used to improve security at public places. Unfortunately, Raman spectra measurements is a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories. The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of interferences present in Raman spectra measurements and signal processing techniques required to reduce their influence (e.g. background removal, spectra smoothing). Finally, the selected algorithms for automated chemicals classification are presented. The algorithms compare the measured Raman spectra with a reference spectra library to identify the sample. Detection efficiency of these algorithms is discussed and directions of further research are outlined.
PL
Zaprezentowano najważniejsze zasady kompatybilności elektromagnetycznej w odniesieniu do instalacji elektrycznych w budynkach. Omówiono środki kompleksowej ochrony przed zakłóceniami: nadziemny układ zwodów i przewodów odprowadzających, uziom, połączenia wyrównawcze, ograniczniki przepięć, dobór tras kabli, bezpieczne odstępy izolacyjne, ekranowanie.
EN
General rules of electromagnetic compatibility for in-building electrical installations design and workmanship are presented. The measures of complex overvoltage protection are pointed out: an air termination system, grounding, bonding, overvoltage arresters, cable routing, safe distances, shielding.
EN
In this paper the method of the selection of dv/dt for EMI current ringing attenuation has been presented. The mechanism for the attenuation is first identified using the theoretical approach. It is shown that the attenuation occurs for rise time of the voltage equal to the inverse of the frequency of current ringing. The concept has been experimentally verified in DC chopper and frequency converter arrangements. The proposed method of ringing attenuation can be applied in power converters with flexible gate control and can be also utilized in a wide area of electronic circuits with a trapezoidal excitation for a signal integrity improvement.
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym skuteczność działania uziemienia jest jego rezystancja. Dla uziemień odgromowych powinna ona być wyznaczana przy wymuszeniu udarowym zaś dla uziemień ochronnych i roboczych przy częstotliwościach bliskich częstotliwości sieci. W referacie omówiono wpływ czynników zakłócających takich jak prądy błądzące czy rezystancja sond pomocniczych na dokładność wyznaczania rezystancji uziemień metodą udarową oraz metodą techniczną z sygnałem pomiarowym o częstotliwości podharmonicznej w odniesieniu do częstotliwości sieci.
EN
Resistance is the basic parameter which characterizes an efficiency of any grounding. Various external interfering factors are a significant problem in the course of measuring such resistance. Application of the method of particular sampling with a test current of a frequency being a subharmonic in respect to the interference signals frequency is very effective for measuring grounding operating with network frequency. Lightning grounding operates with ultra short lightning times that cause occurrence of inductance voltage drops. For this reason for lightning grounding the resistance should be determined with an impulse measurement signal. The paper describes impact of interfering factors such as stray currents or resistance of measurement probes on the accuracy of the measurement of grounding resistance.
PL
Istotnym problemem występującym podczas badania uziemień przeznaczonych do pracy przy częstotliwościach technicznych jest wpływ zakłóceń na wynik pomiaru. Bardzo dobre efekty w eliminacji tych zakłóceń można osiągnąć wykorzystując metodę szczególnego próbkowania (MSP) przy jednoczesnym zastosowaniu prądu pomiarowego o częstotliwości będącej podharmoniczną w odniesieniu do częstotliwości sygnałów zakłócających. W artykule przedstawiono kryteria doboru konkretnej realizacji metody oraz uzyskane efekty filtracji zakłóceń.
EN
Influence of interferences on the measurement results constitutes considerably significant problem in the course of testing grounding designed to operate at technical frequencies. Application of the method of particular sampling (PSM) with a test current of a frequency being a subharmonic in respect to the interference signals frequency is very effective in eliminating such interferences. Criteria of selection of particular variant of implementing the method and obtained results of interferences filtration have been presented in this article.
19
PL
Bardzo często monitory komputerowe usytuowane są w pobliżu urządzeń elektrycznych. Monitory tradycyjne są bardzo czule na pola magnetyczne 50 Hz. Pole magnetyczne o natężeniu powyżej 0,4 A/m powoduje już widoczne zakłócenia w obrazie na ekranie. Ma to też dodatkowy negatywny wpływ na psychikę osoby obsługującej komputer. Aktualne przepisy środowiskowe nie chronią monitorów przed tego typu oddziaływaniem. W referacie przedstawione są pewne sytuacje znane z praktyki. Podane też są sposoby ograniczania oddziaływania pól magnetycznych na monitory komputerowe.
EN
Computer monitors are very often situated near electrical devices. The classical computer monitors are very sensitive to magnetic fields of 50 Hz. Magnetic fields of intensity 0,4 A/m can cause the interference on the screen. This fact influences negatively on the mental state of the persons using computers. Current safety rules of protection against electromagnetic fields do not project computer monitors. The paper presents some situations from the real industrial, rest and office objects. Some ways of reduction of magnetic field are presented.
PL
Przedstawiono możliwości optymalizacji sieci wykorzystujących o linie radiowe, zwłaszcza w obszarach o bardzo dużej gęstości łączy. Wykorzystanie nowych typów anten o większym tłumieniu sygnałów niepożądanych umożliwia zmniejszenia stopnia ryzyka związanego z interferencjami oraz zwiększenie koncentracji linii radiowych pracujących z wykorzystaniem tylko jednego kanału radiowego.
EN
The paper presents a possibility of radio network optimalisation especially in the case when the number of radio links is high and all the links are working on one frequency channel. It is possible to reduce co-channel interferences and increase area density of radio links using new type of antennas with better side lobes attenuation. All the analysis is concerned with one frequency channel radio network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.