Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer programm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania geodynamiczne dotyczące rejestracji przemieszczeń struktur geologicznych realizowane są w Sudetach i na bloku przedsudeckim przez pracowników naukowych w odpowiednim segmencie systemu kontrolno-pomiarowego. Jeden z segmentów tego systemu dotyczy względnych obserwacji przemieszczeń sąsiednich struktur geologicznych. Do tego celu wykorzystywane jest urządzenie montowane na stałe w terenie. W przedmiotowych badaniach stosowany jest szczelinomierz TM-71.Urządzenie to wykorzystuje zjawisko Moire’a do okresowych jego odczytów. Przedmiotowe prace realizowane są od lat 70. XX w. Opracowanie wyników polegało na „ręcznym” obliczaniu rejestrowanych zmian w trójwymiarowej lokalnej przestrzeni x, y i z, a wraz z rozwojem postępu technologicznego coraz większą rolę odgrywa w tym zakresie proces automatyzacji. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń oraz własną aplikację komputerową przeznaczoną do opracowania okresowych obserwacji względnych wykonanych za pomocą szczelinomierza TM -71.
EN
Geodynamic investigations concerning the registration of the displacements of the geological structures are arranged in the Sudety Mts. and the Fore-Sudetic Block by research workers. These investigations are conducted in the appropriate measurement and control system. One of the segments of this system applies to the observations of the relative displacements of the adjoining geological structures. For this purpose, there is used a special gauge mounted permanently in situ. In objective researches there is used the crack gauge TM-71. This device is used for his periodical readings the phenomenon of light interference(Moiré effect). The objective researches have been conducted since the 70s of the 20th century. As far as processing of the results is concerned, it was based on manual calculations of the registered changes in the three dimensional local space x, y, z. In this paper, there is presented the algorithm of calculations together with the own computer application for processing the results of periodical observations made with the aid of the crack gauge TM 71.
PL
W artykule przedstawiono opis dwóch najpopularniejszych na polskim rynku programów DIALux i RELUX wspomagających projektowanie oświetlenia. Szczególną uwagę poświęcono zgodności tych programów z wymaganiami norny PN-EN 12464-1 " Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach".
PL
W artykule omówiono możliwość automatyzacji zadań projektowych związanych z przygotowaniem produkcji opakowań tekturowych realizowanych w środowisku graficznym AutoCAD. Opisano program komputerowy wykonany w Borland Delphi niemal w pełni automatyzujący proces projektowania wykrojników. Program automatycznie generuje projekty wykrojników opakowań na podstawie podanych przez projektanta parametrów.
PL
Zadanie równoważenia linii produkcyjnej polega na takim dobraniu konfiguracji sprzętowej i organizacyjnej linii produkcyjnej, dla której takt pracy linii jest optymalny przy spełnieniu warunku równomiernego obciążenia wszystkich stanowisk, związane jest ono m.in. z odpowiednim skonfigurowaniem struktury organizacyjnej linii, polegającej na optymalnym doborze jej środków produkcyjnych, rozwiązanie tego zadania z uwzględnieniem kryterium ekonomicznego, tj. minimalnego kosztu inwestycyjnego zaangażowanego w konfigurowanie (modernizację) elastycznej linii produkcyjnej przy zachowaniu warunku optymalnej jej wydajności produkcyjnej, zostało zaprezentowane w artykule,
EN
Balancing a production line consists in such selection of equipment and organization configuration of that line for which the pace of the line is optimum with fulfilment of the condition of uniform loading of all working stations. This aim is associated with a suitable configuration of the organizational structure of the line consisting in an optimum selection of its production means. This article deals with a solution of that problem with regard to an economic criterion, j,e. a minimum investment cost involved in a configuration (modernization) of the flexible production line with the condition of its optimum production efficiency beig kept.
PL
Przedstawiono tworzywa wzmocnione włóknami oraz możliwości sterowania ich właściwościami dzięki upowszechnieniu programów komputerowych, dotychczas stosowanych w technikach kosmicznych i militarnych. Przedstawiono przykłady aktualnego stanu technik stosowania i przetwarzania wyrobów z TWW. Omówiono bariery technologiczne, przyczyny niewielkiego udziału TWW w produkcji wyrobów masowych i perspektywy szerszego stosowania tych tworzyw.
EN
Fibre-reinforced plastics, possibilities of controlling their properties thanks to wider use of computer programs hitherto employed in space and military technologies. Examples of the present-day techniques of application and processing of the SWW products. Production technology barriers and causes of small percentage of the SWW in mass production, prospects of a wider application of these plastics.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną metodę dopasowania krzywej teoretycznej do punktów eksperymentalnych za pomocą przeszukiwania przestrzeni parametrów. Przedstawiono również kompletny program napisany w języku C (w standardzie ANSI C) wyznaczający parametry korozyjne dla procesu przebiegającego z kontrolą aktywacyjną. Po dokonaniu niewielkich zmian program może posłużyć do innych celów.
EN
The modified method of adjusting the theoretical curve to the experimental points by means of searching the parameters space is presented. The complete programme written in language C (in ANSI C standard) for interception of corrosion variables in process runned with activation control is given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.