Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Time interval switching device
EN
The proposed electronic switching device, which is a replacement (analogue) of the electromechanical switch KEP-12. The status and time settings are set for each channel separately through the device menu. It is characterized by less time and ease of reconfiguration.
PL
Proponowane jest elektroniczne urządzenie przełączające, które jest zamiennikiem (analogowym) przełącznika elektromechanicznego KEP-12. Status oraz ustawienia czasu zostają wyznaczone dla każdego kanału osobno poprzez menu urządzenia. Charakteryzuje się onozmniejszonączasochłonnością i łatwością rekonfiguracji.
EN
The newly developed ideal rectifier bridge equipped with four N-type MOSFETs and two rail-to-rail operational amplifiers is a part of a typical energy harvesting conditioning circuit responsible for the rectification stage in the system of converting the energy harvested from vibrations into electrical energy to power the MR damper. The only energy loss in the bridge is caused by the voltage loss in transistors’ channels. The first sections of the work summarises the structural design of the bridge, the simulation procedure under the RL load and by sine voltage inputs with predetermined frequency and amplitude range, and benchmarks the results against those obtained for the conventional bridge based on Schottky diodes. In the second section, the PCB prototype of the bridge is analysed, and measurement data are compiled. The third section reports on the laboratory testing of the developed bridge converting the harvested energy in an MR damper-based vibration reduction system.
3
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
PL
Największe elektrownie systemowe najczęściej sąsiadują z dużymi stacjami elektroenergetycznymi. Regulacja napięcia na szynach rozdzielni wysokiego napięcia i mocy biernej realizowana jest niezależnie w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) przez zmianę napięcia wyjściowego i mocy biernej generatorów w elektrowni (regulacja pierwotna) oraz w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia i Mocy Biernej Autotransformatorów (ARST) przez sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami ich zaczepów w przesyłowej stacji elektroenergetycznej (regulacja wtórna). W artykule zaprezentowano dwa nowe algorytmy (zaktualizowane kryterium A oraz nowe kryterium R) regulacji transformatorowej, optymalizujące regulację napięcia i redukujące zbędne przepływy mocy biernej, ostatecznie zwiększając stabilność i wydajność systemu elektroenergetycznego.
EN
The main system power plants are often localized near to main power stations. Voltage on HV busses and reactive power regulation is realized independently in Automatic Voltage Control System (ARNE) by change output voltage and reactive power of generators in the power plant (primary regulation) and in Automatic Voltage and Reactive Power Control System (ARST) by on-load taps change of HV autotransformers in transmission power station (secondary regulation). The article presents two new algorithms (updated A mode and new R mode) of autotransformer regulation optimizing voltage regulation and reducing needless flows of reactive power, finally increasing power network stability and efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych monitorowania przebiegów napięciowo-prądowych w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Określono wpływ parametrów procesu erozji na stabilność obróbki.
EN
The article presents results of monitoring current and voltage waveforms in EDM process. The relations between process parameters and stability of electrical erosion have been determined.
EN
Significant breakdown delay occurs during high-voltage pulse discharge in water with hydrostatic pressure; this phenomenon contributes to an assessment of the stability of discharge. Monitoring discharge effect is also an important approach in engineering. However, only a few studies have reported related influencing factors. This study established an equivalent circuit of a high-voltage pulse discharge based on gasification-ionization of plasma channels to study characteristics of high-voltage pulse discharge breakdown in water with high hydrostatic pressure. Simulation calculation of channel resistance was conducted using experimental data under different hydrostatic pressure and voltage conditions. The discussions in this paper center on the influencing mechanisms of hydrostatic pressure and voltage in breakdown delay. The results show that higher voltage leads to shorter breakdown delay. Equivalent resistance decreases with increasing voltage. High voltage can enhance the degree of ionization in plasma channels, which accelerates the velocity of the ionization current, shortening breakdown delay. Higher hydrostatic pressure results in longer breakdown delay. Equivalent resistance increases with increasing hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure inhibits section areas of the plasma channel, slowing down the velocity of the ionization current and prolonging breakdown delay. This study provides theoretical guidance for monitoring analysis of high-voltage pulse discharge in engineering and studies on breakdown delay characteristics in pulse discharges.
7
Content available Pomiar mocy elektrycznej w urządzeniach mobilnych
PL
W artykule omówiono problem pomiaru mocy elektrycznej w zastosowaniach mobilnych, w tym pojazdach zasilanych elektrycznie. Omówiono sposoby pomiaru mocy przy różnych typach przebiegów napięć i prądów. Przedstawiono propozycję realizacji pomiaru w oparciu o system mikroprocesorowy.
EN
The article discusses the problem of measuring of electrical power in mobile applications, including electrically powered vehicles. Discusses ways to measure power at the different types of voltage and current waveforms. Presented a proposal for the implementation of the measurement system based on microprocessor systems.
EN
The study summarises the results of experimental examination of velocity sensing capability in a prototype of a magnetorheological damper with power generation (MRD). The device has two main components: an electromagnetic power generator and an MR damper. The study outlines the structure of the device with the main focus on the generator part, and provides results of tests performed under the idle run. The discussion of demonstrates the potentials of MRD action as a velocity-sign sensor and presents key issues which need to be addressed to enable its real life applications.
PL
Przedstawiono efektywną metodę dokładnego pomiaru wielkości energii elektrycznej w sieciach, w warunkach znacznych zniekształceń przebiegów napięć i prądów, gdy przebiegi napięć i prądów mają charakter procesów stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.
EN
The paper presents the effective method of precise measurement of electric power in grids under conditions of considerable perturbations of voltage and current, when voltage and current function shape shave stationary or quasi stationary character.
PL
Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.
EN
The article presents methods and electronic circuits realized in microprocessor technique used as voltage-frequency and frequency-voltage converters along with the analysis of accuracy what made it possible to adopt the converters characteristics to the parameters of converted signals and reduce error levels.
PL
W artykule poddano analizie wpływ pojemności rzeczywistej oraz natężenia prądu wyładowania na wartość napięcia obciążonego akumulatora kwasowo-ołowiowego. W tym celu zaplanowano i przeprowadzono eksperymenty, przy pomocy których w pierwszej kolejności sprawdzono istotność poszczególnych zmiennych, a następnie opracowano liniową strukturę matematycznego modelu opisującego ilościowy wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Opisano tok postępowania podczas wyznaczania współczynników modelu, sprawdzania ich istotności oraz adekwatności równania, a także poddano weryfikacji otrzymaną zależność. Weryfikacja polegała na porównaniu otrzymanego modelu z wyznaczonym na drodze analizy regresji modelem opisującym związki tych samych zmiennych. Wykazano, że poprawnie zaplanowany eksperyment pozwala znacznie ograniczyć pracochłonność badań przy zachowaniu wiarygodności prowadzonej analizy i oceny.
EN
In the article the impact of the capacity and the actual intensity of the discharge current on the loaded lead-acid battery voltage is analysed. For this purpose, there were planned and carried out experiments at which were tested the significance of individual variables, and then there was developed a linear structure of a mathematical model describing the quantitative effect of each independent variable on the dependent variable. There is described the course of action during determining the coefficients of the model, checking their relevance and adequacy of the equation, and the received dependence was verified. The model verification consisted on the comparison of the obtained model to the regression analysis model describing compounds of the same variables. It has been shown that properly planned experiment can significantly reduce the workload tests without affecting the results.
PL
Omówiono jak regulacja przekładni transformatora blokowego może wpływać na dopuszczalny obszar pracy bloku generator-transformator.
EN
The paper discusses the way adjustment of unit transformer voltage ratio may influence on permissible operation range of generator-transformer unit.
15
Content available Development of Graphene Based Flow Sensor
EN
This paper shows the research on a flow sensor based on graphene. Presented Results show the linear relation between voltage induced on graphene layer and flow velocity. The measurement shows that signal level is relatively low, and it is highly correlated with the time of the sample being submerged in water. A significant temperature dependency has been shown which indicates on necessity to develop a compensation system for the sensor. On the other hand, induced voltage is related to ion concentration of the liquid, so the sensor must be recalibrated for every working environment. The most important thing that turned out during research is that although the voltage signal itself is highly inconsistent, the difference between its value in steady state and for flowing liquid is always visible and correlated to the flow value – this property can be used in further deployment. Huge advantage of the sensor is also its scalability which opens so far unknown possibilities of applications.
16
Content available remote Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia LEMP
PL
Przedstawiono efekty wyładowań atmosferycznych oddziałujących na statki powietrzne oraz procedurę badań odporności zespołów awioniki na efekty pośrednie obserwowane w ich obwodach. Scharakteryzowano metody weryfikacji podatności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przejściowe powstające w instalacji statku powietrznego. Zaprezentowano przykładowe badanie podatności pracującego zasilacza impulsowego na zaburzenia indukowane w jego obwodzie zasilania. Wykorzystano stanowisko z generatorem pojedynczych udarów napięciowych dostępne w Laboratorium przepięciowych badań awioniki w Politechnice Rzeszowskiej, dedykowane do badań zgodnych z normą DO-160.
EN
Lightning effects observed on aircraft wiring and procedure of lightning immunity tests of avionics were presented. Verification methods of susceptibility to induced transients have been characterized. Exemplary immunity test of powered SMPS power supply with the use of cable bundle method was performed. The test stand with single stroke generator available in the Laboratory of lightning immunity tests of avionics at Rzeszow University of Technology was used. It is dedicated to conduct tests according to DO-160 standard. In the future it is planned to carry out a series of test to obtain input surge impedances.
PL
W pracy podstacji trakcyjnych prądu zmiennego może występować znaczące pogorszenie jakości energii elektrycznej. Z powodu obniżenia jakości energii elektrycznej, straty ponoszą przede wszystkim odbiorcy przemysłowi zasilani z uzwojenia średniego napięcia transformatora trakcyjnego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają teoretycznie znane problemy z jakością napięcia, a mianowicie zawyżenie napięcia w jednej z faz, róż-nicę napięć na sąsiednich podstacjach, odchylenie trójfazowego układu wektorów napięcia. Analiza znanych metod symetryzacji opartych na zjawisku Scotta wykazała, że założenie o równości kątów obciążenia w odcinkach zasilania, powoduje znaczący błąd w określeniu zjawiska symetryzującego, które nie jest wystarczające do spełnienia wymagań normy w zakresie asymetrii napięć. Zaproponowano rozwiązanie techniczne, które polega na udoskonaleniu urządzeń do ciągłej kompensacji mocy biernej i zapewnia normowaną wartość wskaźnika asymetrii napięcia przy jednoczesnym zmniejszeniu przepływów mocy biernej.
EN
Working of AC traction substations involves significant distortion of the quality of electric energy. First of all, suffer from poor quality of electric power, industrial consumers, which feed on the medium-voltage winding of the traction transformer. Conducted measurements confirm the theory known problems with the quality of voltage that is overstating the voltage in one phase, the difference between the substations, wry three-phase system voltage vectors. Analysis of the known methods of balancing based on the Scott effect showed that the assumption of the equality of the angles at the shoulders load power is making a significant error in the determination of the symmetry effect, which is not enough to ensure the standard requirements regarding voltage unbalance. The proposed solution, which is to improve the devices continuously reactive power compensation and allows normal coefficient of voltage unbalance simultaneously with a reduction in reactive power flows.
PL
Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych i indywidualnych kreowane jest trendami społeczno-technicznymi oraz instrumentami politycznymi. Stanowi ono jeden z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. W artykule przedstawiono analizę porównawczą zużycia energii dla dwóch reprezentatywnych obszarów zasilania elektroenergetycznego. Jeden z obszarów ma charakter zurbanizowany pod względem przemysłowym i komunalnym, drugi zaś ma charakter wiejski. Analizie podlegały tendencje w kształtowaniu się: liczby odbiorców, wartości zużywanej energii elektrycznej, podziału dla grup taryfowych oraz podziału dla wartości przyłączanych napięć.
EN
Socio-technical trends and political instruments have influence on individual and industry customers power consumption. It is one of the basic indicators of economic and social development of the country. In the article the comparative analysis of energy consumption for two representative areas is presented. One area is urban-ized in terms of industrial and municipal as the second one is rural. The number of customers, the value of con-sumed electricity, the division for energy tariff groups and the distribution of the operating voltage level were subject to analyse.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące analizy drgań prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi na podstawie generowanego napięcia. Wyjaśnione zostały zjawiska zachodzące w maszynie z magnesami trwałymi poddanej wibracjom.W ramach badań zostały przeprowadzone symulacje komputerowe przy użyciu oprogramowania MES oraz pomiary laboratoryjne na rzeczywistej maszynie. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie hodografów wektorów przestrzennych generowanych napięć. Zostały rozpatrzone różne warianty wibracji, zarówno w stanie statycznym wirnika jak również podczas normalnej pracy.
EN
This article presents the most important information concerning the analysis of vibration of permanent magnet synchronous generator based on the generated voltage. The phenomena occurring in PMSG with vibrations has been explained. For this study computer simulations using FEA software and laboratory measurements on the real machine has been carried out. These results are presented in the form of hodographs of voltage space vectors. Different variants of vibration , both in static state of rotor as well as during normal operation have been considered.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.