Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości pracy wyspowej elektrowni wiatrowej
PL
W artykule rozważono możliwości pracy wyspowej turbozespołów wiatrowych w różnych układach sieciowych. Do realizacji badań wykorzystano model sieci składający się z turbozespołu wiatrowego, obciążenia oraz elektrochemicznego zasobnika energii. Rozważono dwa przypadki pracy sieci wyspowej: bez zasobnika i z zasobnikiem energii. Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono w postaci wykresów ilustrujących bilanse mocy czynnej i biernej w układzie oraz zmiany wielkości elektromechanicznych charakteryzujących pracę turbozespołu.
EN
The article considers the possibilities of islanding operation of wind turbines in different network systems. A network model consisting of a wind turbine, load and electrochemical energy storage was used to carry out the research. Two cases of island network operation were considered: without storage and energy storage. The results of simulation tests were presented in the form of graphs illustrating active and reactive power balances in the system and changes in electromechanical quantities characterizing the operation of the wind turbine.
PL
Praca dotyczy sieci bezprzewodowych czujników. Prezentowany jest ogólny model tego typu sieci. Szczególna uwaga jest zwrócona na metody oszczędzania energii oraz energooszczędne i bezpieczne protokoły komunikacyjne stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Omawiane są dwa podstawowe podejścia do efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi urządzeń tworzących sieci, tj. sterowanie aktywnością węzłów oraz sterowanie poziomem mocy nadawanego sygnału. Prezentowane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych potwierdzają, że zastosowanie tych rozwiązań pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi sieci co znacząco podnosi jej ˙zywotność i niezawodność.
EN
The paper is concerned with wireless sensor networks (WSN). The formal model of a WSN system is presented. Next properties, limitations and basic issues related to development of wireless sensor network applications are investigated. The focus is on energy aware inter-node communication strategies. The approaches to power control and activity control of nodes are briefly summarized. The results of the performance evaluation of energy aware protocols through simulation and testbed implementation are presented and discussed. The presented results confirm the efficiency of discussed techniques in energy saving and extending the lifetime and reliability of WSN.
PL
Artykuł przedstawia oferowany przez firmę ABB, oparty na chmurze, system monitoringu rozdziału energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłączników powietrznych Emax 2 i modułów Ekip Com Hub.
EN
The paper presents ABB's cloud-based monitoring system for the distribution of electricity using Emax 2 air circuit-breakers and Ekip Com Hub modules.
EN
Harvesting energy is one of the method to mitigate energy deficiency, prolong device lifetime in cognitive femtocell network (CFN). Moreover, the energy harvesting can reduce the battery size of all secondary user (SU) devices used in CFNs. In the paper, an algorithm to maximise the average throughput of the secondary system over a time slot is presented. Additionally, increased throughput performance can improve the energy budget of SUs. The numerical simulation results prove the correctness of the analysis and the possibility of applying it in practical situations.
PL
Przechwytywanie energii emitowanej przez przekaźniki radiowe jest jedną z metod łagodzenia niedoboru energii i przedłużania żywotności urządzeń kognitywnej sieci femtokomórkowej (CFN). Tego rodzaju pozyskiwanie energii może też zmniejszyć rozmiar baterii wszystkich urządzeń nielicencjonowanych użytkowników (SUs) używanych w CFN. W artykule przedstawiono algorytm maksymalizujący przepustowość urządzeń SUs. Dodatkowo zwiększona przepustowość może poprawić budżet energetyczny tych urządzeń. Wyniki symulacji dowodzą poprawności analizy i możliwości jej zastosowania w sytuacjach praktycznych.
EN
There are many scenarios that have been proposed for fifth generation (5G) networks. Some of them, if implemented, will bring fundamental changes at the architectural and node level. One example of such proposed technologies is device-to-device (D2D) communications which will change the nature of conventional cellular network design. D2D permits direct communication between two or more user devices without intervention of the base station (i.e. eNB). D2D can ensure network performance improvement over the traditional cellular network, because it can offload the mobile data traffic from the other devices. However, applying D2D features in a cellular network will bring about more complex interference problems, since D2D communication uses the same band as its underlying cellular communication network. The aim of this research is to investigate interference-related problems caused by D2D communications, affecting the underlying cellular networks, during downlink and uplink transmissions. The paper examines the use of power control methods to mitigate interference. A comparison is offered between fixed power level (FC) with or without power control, and adaptive power controls using two methods (AC1 and AC2), on a base station or on each of the D2D devices, based on the measured signal to interference plus noise ratio (SINR). The simulation results show that both power control methods contribute to improvement of network performance. AC1 and AC2 can improve SINR by about 1 dB and 0.5 dB compared to FC in a downlink transmission, and by 0.5 dB in an uplink transmission.
EN
This paper describes the control modes (boiler follow and turbine follow) commonly used in the operation of thermal power units for automatic active power control of power plants in the Polish National Power System. The benefits and disadvantages of both control modes are discussed. A novel concept is presented for a so-called smooth control of active power, which is based on real-time grouping of several power units to operate as one (in the so-called substitute unit) in both control modes discussed here and with boiler follow as the predominant mode. As demonstrated by initial research and simulation, this novel approach to power unit group control (operated to one bus bar) meets the accuracy of active power control specified by the Transmission System Operator (TSO). The completed simulations and studies also reveal that application of smooth active power control will help reduce the negative effects present in currently applied individual power unit control (with each power unit operated independently in turbine follow). The novel concept will also reduce the number of control processes and eliminate a considerable part of internal disturbances of the substitute unit is eliminated so they will not be transferred to the power system. Furthermore, implementation of the novel concept can help reduce fuel combustion, meet the environmental protection targets by reducing harmful gas and particulate emissions, and extend the operating life of power unit thermal and pressure equipment.
PL
W pracy przedstawiono i przeanalizowano system sterowania generatora do nagrzewania indukcyjnego o sterowanej topologii LLC. Kaskadowy regulator mocy pozwala na stopniowane sterowanie zarówno napięciem zasilania, częstotliwością, jak i indukcyjnością szeregową układu LLC. Zasadniczą częścią zaprojektowanego systemu jest układ logiki programowalnej FPGA, w którym zaimplementowano strukturę umożliwiającą pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania i analizę 12 sygnałów analogowych.
EN
In this paper there is presented and analysed a control system for induction heating using topology LLC in which it is used cascade power controler. Main part of this system is programmable logic device FPGA in which there is implemented a structure enabling measurement and analysis of 12 analog sygnals with extremelty high frequency of sampling.
8
Content available State observer for doubly-fed induction generator
EN
The purpose of this paper is to show a new state observer for doubly-fed generator. A proposed z-type observer algorithm based on mathematical model of doubly fed generator with additional variables treated as a disturbances has been used. A nonlinear multiscalar control method has been proposed to control active and reactive power of the generator. All analyses were verified by simulations and experiments tests.
EN
Properties and control of a doubly fed induction machine operating under unbalanced grid voltage conditions have been presented. The proposed method does not include symmetrical sequences decomposition and is realized in a rotating frame not synchronized either with the grid voltage vector or with the stator flux vector. The method uses a reference torque and the reference q component of instantaneous power for calculation of the reference stator current. Next, calculation of magnetizing current for a given unbalanced grid voltage is used to assign the reference rotor current. Due to the fact that the reference current contains both a positive and a negative sequence, a proportional-integral-resonant controller is used. The main control target is the non-oscillatory waveform of torque, whereas other separate strategies like symmetrical stator current or sinusoidal rotor current can be easily obtained by adequate filtration of the reference control signals of the stator or rotor currents, respectively. The simulation results of the 2 MW model have been presented for a doubly fed induction generator as well as the results of laboratory tests with the use of a small scale 7.5 kW machine.
PL
Artykuł przedstawia układ sterowania elektrownią wiatrową z generatorem asynchronicznym klatkowym o mocy 11 kW. Generator asynchroniczny w porównaniu do generatora synchronicznego cechuje niższy koszt i większa niezawodność, jednak ze względu na zjawiska związane ze wzbudzeniem, konieczne jest stosowanie bardziej złożonego układu przekształtnikowego oraz dodatkowej aparatury wspomagającej działanie elektrowni wiatrowej w rzeczywistych warunkach. W rezultacie układ sterowania przekształtnika energoelektronicznego sprzęgającego generator z siecią energetyczną wymaga dodatkowego rozbudowania o możliwość zarządzania całą elektrownią. W artykule omówiono zagadnienia i wyniki eksperymentalne związane ze stanami pracy systemu małej elektrowni wiatrowej oraz pętlami sterowania procesem przetwarzania mocy.
EN
The article presents the control system wind turbine with asynchronous squirrel cage generator with a capacity of 11 kW. Asynchronous generator compared to the synchronous generator characterized by a lower cost and higher reliability, but because of the phenomena associated with excitation, it is necessary to use a more complex system of the converter and an additional devices supporting the operation of the wind power plant under realistic conditions. As a result, control of the power electronic inverter coupling generator with power grid requires additional expand on the ability to manage the entire power plant. The article discusses the issues and experimental results related to the states of the system of small wind power plant and process control loops of power processing.
11
Content available remote Discrete frequency method of power control for HCCI-engine
EN
One of the serious problems faced by the researchers in creating HCCI-engine is impossibility to arrange on the practice the regulation of its power. The problem of power control of HCCI engine can be solved using discrete frequency method of adjustment. Such method that can be used in multi cylinder internal combustion engine is proposed and justified. This method allows the engine to operate in the whole range of possible modes with rated power fuel supply (it means with the optimal workflow in the cylinder), which is especially important for the HCCI-engines.
12
Content available remote CPC power theory for analysis of arc furnaces
EN
Electric Arc Furnaces (EAFs) are facilities with an intensive use of energy where small improvements in their control imply significant electrical energy savings. The electric arcs are highly nonlinear and chaotic; a power theory for non-sinusoidal voltages and currents is needed for the analysis of the EAFs. The Current´s Physicals Components (CPC) power theory allows an advanced engineering analysis of the energy transfer at arc furnaces since each one of the current components can be used as performance indicators to improve EAFs power control.
PL
Piece łukowe są bardzo nieliniowe i chaotyczne dlatego są bardzo trudne do analizy. Wykorzystanie teorii CPC (Current Physical Components) umożliwia bardziej dokładną analizę przenoszenia energii i poprawę sterowania mocą.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania predykcyjnego algorytmu regulacji prądu w trójfazowym przekształtniku AC/DC, pracującym jako trójgałęziowy filtr aktywny. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). Zastosowanie w nieliniowym algorytmie modulacji wektorowej umożliwia minimalizację uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego, zapewnienia stałą częstotliwość przełączeń przy bardzo dobrych właściwościach dynamicznych układu, co umożliwia w prosty sposób wyeliminowanie harmonicznych związanych z przełączaniem tranzystorów przy użyciu rezonansowego filtru LC. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy.
EN
In This article a new, predictive control method of Active Power Filter are presented. The method is based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. This non-linear method with vector modulation ensures constant switching frequency and grid current error vector minimization without deterioration of very good dynamic properties. Constant switching frequency provides a simple way to eliminate (using LC passive filter) the current higher harmonics associated with switching transistors. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results.
14
EN
This paper proposes a decoupled control of active and reactive power for doubly-fed induction generators (DFIG) through the rotor currents using sliding mode control (SMC). In order to decouple the active and reactive power generated, stator-flux-oriented vector control is applied. The sliding mode control strategy proposes is based on two sliding modes plus PI controllers whose main advantage is the easy implementation. Simulation and experimental results are presented to validate the proposed control scheme for a 2 kW DFIG during stator active and reactive power steps and speed variation. During transient operation it is checked good dynamic response.
PL
W artykule opisano sterowanie mocą czynną i bierną w podwójnie zasilanym generatorze indukcyjnym DFIG za pośrednictwem prądu wirnika z wykorzystaniem metody ślizgowej SMC. Zastosowano sterowanie wektora strumienia stojana. Symulacje i badania eksperymentalne potwierdziły założenia możliwości sterowania systemem DGFIG 2 KW przy różnych prędkościach. Badano także właściwości dynamiczne.
PL
Przedstawiono ocenę opłacalności akumulacji ciepła w rozległym systemie przesyłowym, gdzie akumulowane ciepło pochodziło z nośnika odnawialnego, współpracującego ze źródłem konwencjonalnym w ramach hybrydowego systemu energetycznego. W obliczeniach uwzględniono straty przesyłania ciepła oraz opory przepływu spowodowane zmianą strumienia czynnika i jego temperatury. Otrzymane wyniki potwierdzają ekonomiczną i energetyczną opłacalność realizacji przedmiotowego zadania. Niezależnie od znaczących strat ciepła w czasie przepływu płynu roboczego w rurociągach przesyłowych, praktyczne wykorzystanie akumulacji wydaje się uzasadnione w przypadku pozyskiwania ciepła z niektórych źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego.
EN
Assessement of the cost-effectiveness of the accumulation of heat in a large transmission system were estimated. Accumulated heat derived from renewable media cooperating with conventional sources within the same hybrid energy system. The calculations take into account heat losses during the transmission and pressure drop due to the change fluid flow rate and it's temperature. The results confirm the possibilities of cost-effectiveness of implementation of tasks. In spite of considerable heat losses occurring during the flow of the working fluid in pipelines, use of the positive results obtained in the use of the analyzed process seems to be reasonable in the case of obtaining energy from renewable sources and certain waste energy.)
EN
The considered shunt active power filter can be controlled not only to compensate non-active current in the supply source, but additionally to optimize energy flow between the source and the load. In such a case the filter shapes the source current to be active and simultaneously regulates its magnitude. The presented filter/buffer can operate properly even when the load contains AC or DC variable energy source of any characteristic. The device can optimize energy flow for a single load, but also for a group of loads as well. The distinctive feature of the employed control method of the filter/buffer is that certain changes of energy stored in the device are utilized as the source of information concerning the active current of the load. This control method is very flexible and can be implemented to nearly all structures of active filters, for DC, single- and multiphase circuits.
17
Content available remote Obserwator prędkości obrotowej maszyny dwustronnie zasilanej
PL
W artykule zaprezentowano nową strukturę obserwatora prędkości maszyny dwustronnie zasilanej w dwóch wersjach. Prezentowana struktura obserwatora bazuje bezpośrednio na modelu wektorowym maszyny asynchronicznej pierścieniowej oraz teorii obserwatorów Luenbergera. Do syntezy układu regulacji wykorzystano model multiskalarny maszyny asynchronicznej. W artykule pokazano przebiegi symulacyjne mocy czynnej i biernej oraz zmiennych charakteryzujących działanie obserwatora w szerokim zakresie zmiany prędkości obrotowej wału maszyny.
EN
The paper describes the new structure of speed observer for doubly-fed generator. The structure of speed observer is based on vector model of asynchronous machine and theory of Luenberger observers. A structure of the speed observer has been proposed with simple and exact disturbance model. To the synthesis of the power control system was used multiscalar model of asynchronous machine. The graphs of simulation results for the speed errors, active and reactive power generated by the generator ware presented, for under and over synchronous speed of machine shaft.
EN
This paper develops an optimization model to control the excessive (MVAR) generation by super high voltage gird systems for maintaining the nodal voltages within the required acceptable margin. The model enhances an approximate solution on the condition of balanced real power. The pseudo-inverse method of optimization is implemented as an optimal optimization is implemented as an optimal means of solving non-square systems of equations based on LaGrange's theory of optimization. It recommends the locations and ratings of the minimum required reactors from the preinstalled ones that to be in service for optimum nodal reactive power and voltage controls.
EN
The paper presents the problem of power control in the electroenergy power system resulting from the construction of wind power stations. There are some advantages resulting from the development of transboundary connections as a source of power control system for wind power stations in their transitory states.
20
Content available remote Regulacja mocy grzejnej nagrzewnic indukcyjnych
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania nagrzewnic indukcyjnych do kontrolowanego nagrzewania wsadów. Nagrzewanie indukcyjne bezpośrednie, jak i pośrednie wykorzystać można w znacznie większym stopniu w opracowywanych technologiach pod warunkiem umiejętnego prowadzenia kontrolowanego, a nawet programowalnego procesu grzejnego. W referacie omówiono sposoby regulacji mocy małych nagrzewnic indukcyjnych i podano ich jakościowe i ilościowe różnice.
EN
In the article some opportunities of induction heating systems applications for controlled heating processes were discussed. Induction heating, both direct and indirect, can be exploited in new designed technologies and devices to a larger extent. Basic requirement is ability for realization of precisely controlled and programmable heating processes. Some power control methods in low-power induction heating systems were discussed and quantitative results were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.