Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problematyka zmian dekarbonizacyjnych gospodarki w świecie musi zmierzyć się z kryzysem gospodarczym po zakończeniu pandemii koronawira SARS-CoV-2, której końcowego wpływu ekonomicznego oczywiście nie znamy pewnie długo nie będziemy mogli oszacować. Niniejszy artykuł jest krytyczny w odniesieniu możliwości technicznych, tempa wdrożenia technologii zeroemisyjnych i proponowanych nakładów wspierających wdrożenie programu ‘zielonego ładu’ Unii Europejskiej. W perspektywie roku 2050 paliwa kopalne w dalszym ciągu będą podstawą gospodarki światowej, pomimo że procentowy udział w ich wytwarzaniu energii zostanie ograniczony. Nowa długoterminowa strategia EU może jednak ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnianych metodami regulacyjnymi, ale nie uda się zrealizować programu neutralności klimatycznej określonego w strategii na pierwszą połowę XXI wieku. Nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne (tylko OZE). Możliwe zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym mikście energetycznym możliwe będzie jedynie w przypadku ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu technologicznego przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię (w EU). Załamanie się systemu globalnej gospodarki znacznie opóźni wprowadzenie nowych technologii w energetyce, transporcie i przemyśle w następnych latach.
EN
The issue changes in decarbonization in the world economy will face the economic crisis after the pandemic of coronavirus SARS-Cov-2. The severity of the impact of the epidemic we are not able to predict for a long time. This paper is critical in terms of technical capabilities and the implementation of zero-emission technologies before the year 2050. From the perspective of 2050, fossil fuels will continue to be the foundation of the world economy, although their percentage share energy production will be limited. The new EU strategy may, however, limit the use of fossil fuels by introducing specific regulations. Still, the climate neutrality program set out in the policy for the first half of the 21st century will not be implemented in the scale proposed by the European Union. It is not possible to carry out the energy transformation with the use of renewable sources without the use of hydrocarbon in the economy. A potential increase in the share of renewable energy in the global energy mix will be possible only in the case of substantial financial investments in the modernization of the energy sector and further technological progress while reducing the demand for energy rapidly (in the EU). The collapse of the present global economic system will significantly delay the introduction of new technologies in energy, transportation, and industry in the coming years.
PL
W artykule omówiono realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) w sektorze gazownictwa, w II perspektywie finansowej UE, przypadającej na lata 2014–2020. Celem tego programu jest między innymi zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację wybranych projektów inwestycyjnych, skierowanych do dwóch kluczowych sektorów: gazowego i elektroenergetycznego. Przedstawiono charakterystykę programu POIiŚ z uwzględnieniem jego merytorycznych priorytetów. Omówiono szczegółowo priorytet VII, koncentrujący się na rozwoju inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Podano kryteria wyboru projektów do realizacji z zakresu gazownictwa. Zestawiono projekty inwestycyjne zakwalifikowane do realizacji. Głównymi beneficjentami tego programu w sektorze gazownictwa w II perspektywie finansowej UE są następujące firmy: OGP Gaz-System S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie LNG Sp. z o.o., DUON Dystrybucja S.A., EWE Energia Sp. z o.o. oraz SIME Polska Sp. z o.o. Obecnie trwają prace nad zdefiniowaniem zapotrzebowania na dalsze projekty, wynikające ze strategii rozwoju energetyki na lata 2021–2027, celem pozyskania kolejnych funduszy strukturalnych. Polski sektor gazownictwa ciągle się rozwija i zmienia swoje oblicze, lecz nadal niezbędne są środki na inwestycje w zakresie jego transformacji i rozbudowy.
EN
The article discusses performance of the tasks resulting from Operational Programme “Infrastructure and Environment” in the gas sector, in the EU financial framework for the years 2014–2020. The goal of the programme is, among other things, to ensure increased energy security through realization of selected investment projects targeted at two key sectors: gas industry and electrical power engineering. Description of the programme was presented, including its substantive priorities. Priority VII, which focuses on the development of smart systems of energy storage, transmission and distribution, was discussed in detail. The criteria for selection of projects planned in the gas sector were presented. The investment projects approved for realization were listed. In the gas industry, the main beneficiaries of the EU financial framework no. 2 are the following companies: OGP Gaz-System S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie LNG Sp. z o.o., DUON Dystrybucja S.A., EWE Energia Sp. z o.o. and SIME Polska Sp. z o.o. Currently, works are continuing on the definition of demand for further projects resulting from the power engineering development strategy in the years 2021–2027 in order to win more structural funds. The Polish gas sector is constantly developing and undergoing transformation but the funds for projects and expansion in this sector are still essential.
PL
Artykuł stanowi analizę decyzyjną partnerstwa energetycznego Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Francuską. Analizie zostały poddane determinanty wpływające na charakter obustronnej współpracy. Praca ukazuje występujące zależności energetyczne z perspektywy wybranych państw oraz cele polityki Federacji Rosyjskiej, a także odpowiada na pytanie o przyczynę podejmowanych działań. Celem pracy jest również analiza korelacji zachodzącej między pozycją polityczną państwa w UE a charakterem partnerstwa energetycznego z Rosją, jak również analiza sektorów gazu ziemnego poszczególnych państw.
XX
Article constitutes an analysis of the gas partnership of the Russian Federation with the Federal Republic of Germany and the French Republic. The analysis concerns on the determinants which have an impact on the character of bilateral cooperation. The paper shows energy dependency from the perspective of selected countries and the perspective of political objectives of the Russian Federation. The article also contains the causes of decisions taken by Russia. The aim of this study is also to analyse the correlation between the political position in the European Union and the character of the energy partnership with Russia as well as the analysis of the natural gas sectors in selected countries.
PL
Infrastrukturalny atrybut działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze energetycznym, w szczególności podsektorze gazowym, czy elektroenergetycznym implikuje występowanie w nim dwóch immanentnie ze sobą powiązanych, odrębnych rynków: rynek urządzeń istotnych (kluczowych, wyższego szczebla) oraz rynek usług (lub towarów) świadczonych za pośrednictwem tych urządzeń (rynek niższego szczebla). Rynek wyższego szczebla to rynek infrastruktury kluczowej, obszar monopolu naturalnego. Z kolei rynek niższego szczebla, to rynek „właściwy” (relewantny), na którym może występować efektywna konkurencja o klienta. Zamierzeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelowej struktury rynku, identyfikacji cech jego uczestników i oferowanych usług oraz zależności prawnych i gospodarczych pomiędzy tymi uczestnikami, na podstawie doświadczeń rynku energii elektrycznej i dorobku prawnego Unii Europejskiej. Bezpośrednim celem jest przybliżenie (rozwiązań) dokonującej się liberalizacji rynku gazowego w Polsce, z uwzględnieniem jego specyfiki.
EN
The infrastructure attribute of the business conducted by the enterprises functioning in the energy sector, in particular, in the gas sub-sector or electricity and power sector implies occurrence of two integral separate markets: the critical equipment market (key, top level, upstream market) and the service (or goods) market, that are provided via this equipment (lower level market, downstream market). The upstream market (top level market) is a key infrastructure market, a natural monopoly area. The downstream market (lower level market), in turn, is a relevant market, where the efficient competition for a client may occur. This study intends to present a model market structure, identification of the characteristics of its participants, offered services and legal and business relations between the participants based on the electricity market experience and the acquis communautaire of the European Union. Its direct objective is to show (the solutions of) the on-going liberalization of the gas market in Poland and its unique nature.
PL
Obowiązki i rola przedsiębiorstw gazowniczych w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej. Aspekty ekonomiczne przyłączania odbiorców do sieci gazowej. Obowiązki i rola gminy w zakresie planów zaopatrzenia w paliwa gazowe. Korzyści gminy z tyt. posiadania na swoim terenie sieci gazowej. Regulacje prawne a rozwój sektora gazowego.
EN
Responsibilities and role of business in the development of gas distribution network. Economic aspects of connecting customers to the gas network. Responsibilities and role of the community on plans for natural gas fuel supply. The benefits of community ownership in their area of the gas network. Regulations and the development of gas sector.
PL
W artykule opisano determinanty polityki energetycznej Polski i wybrane aspekty użytkowania gazu do celów energetycznych oraz uwarunkowania rozwoju skojarzonej gospodarki gazowej. Omówiono również wybrane aspekty doty-czące technologii skojarzonych z wykorzystaniem gazu jako paliwa i potrzebnych ilości źródeł skojarzonych w perspektywie roku 2030. Stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki energetycznej, szczególnie w zakresie modernizacji energetyki regionalnej z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska paliw, w tym paliw gazowych. Autor uważa, że w wyniku działań inicjujących daleko idące zmiany w gospodarowaniu zasobami energetycznymi powstanie właściwie funkcjonujący lokalny rynek energii, powiązany ściśle z gazownictwem.
EN
The article presents the factors that determine the energy policy of Poland and selected aspects of gas use as a fuel as well as conditions for the development of gas cogeneration management. Moreover, it discusses selected aspects of cogeneration technologies using gas as a fuel and the required cogeneration sources in the context of the year 2030. It was found that there is an urgent need for restructuring and development of Polish energy sector, in particular as regards the modernisation of the regional energy sector using environmentally friendly fuels, including gas fuels. In the Authors opinion, as a result of initiating activities regarding far reaching changes to energy resource management, a well-functioning local energy market, closely related to gas sector, will be created.
EN
Defining the challenges, limitations and risks that companies must face in the liberalized gas market. Discussion on implementing necessary changes in the legal system aimed at improving conditions of preparing and introducing line investments, which might have a significant influence on spending allotted EU funds within POliŚ framework.
PL
Artykuł przedstawia analizę przekształceń sektora gazowniczego na podstawie przyjętych uregulowań unijnych, ustawodawstwa polskiego i przyjętych do realizacji programów rządowych od roku 1996, kiedy to po przekształceniu z przedsiębiorstwa państwowego - zostało powołane polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S. A. Artykuł uwzględnia analizę kolejnych programów restrukturyzacji organizacyjnej i prywatyzacji PGNiG. Nawiązuje również do aktów prawa wspólnotowego oraz przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo Energetyczne. W artykule podjęto próbę oceny wprowadzanych zmian w oparciu o przyjęte programy rządowe i przepisy prawa.
EN
This paper presents an analysis of transformations in gas sector under current EU regulations, Polish law and government programs accepted for implementation since 1996, when after the transformation of state-owned enterprise PGNiG the joint stock company Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S. A. fully owned by state, has been established. The paper contains analysis of subsequent restructuring programs including organizational transformation and privatization. It also refers to EU legal acts and amended Energy Laws Act. The paper attempts to evaluate the transformations implemented as a result of government programs and laws.
PL
Artykuł zawiera analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących zasady TPA (Third Part Access) w sektorze gazowniczym na polskim rynku. Przedstawia również chwilę wprowadzania zasady TPA na polski rynek, jak również funkcjonowania jej na rynku brytyjskim. W artykule przedstawiono opis zmian dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w polskim sektorze gazowniczym ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu i dystrybucji. Uwzględnione zostały uregulowania dotyczące ustalania taryf gazowych w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. Przedstawiono również możliwości stosowania odstępstw od zasady TPA, uregulowanych przez dyrektywę gazową. Zaprezentowano praktyczne zastosowanie zasady TPA na polskim rynku gazowniczym, uwzględniając nakłady inwestycyjne w procesie eliminowania barier w jej stosowaniu. W artykule scharakteryzowano także doświadczenia brytyjskie w procesie funkcjonowania zliberalizowanego rynku gazowniczego. Rynek ten może stanowić przykład zmian, które mogą wystąpić również w polskim sektorze gazowniczym w procesie stosowania zasady TPA. Zmiany te mogą dotyczyć: - zachowań klientów, - oferty dostawców, - poziomu cen, - struktury graczy rynkowych, - polityki PGNiG.
EN
This paper presents the legal and organization analysis of TPA (Third Part Access) in the gas distributing business in the Polish market. There is described the situation of introduction of TPA in the Polish gas market and there is also included an analysis of British gas market. In the article there is a description of changes demanded from European Union to be put in action in the Polish gas sector, especially included the transfer and distribution. There is included the regulations of creating gas tariffs in liberated gas market. The paper also shows the possibilities of apostasy of TPA regulated by gas directive. There is presented practical site of introduction of TPA in the Polish gas market taking into consideration investments in process of eliminating barriers. This article also presents experiences of function of liberated British gas market. This market can be an example of possible changes, which can also happen in Polish gas sector in introduction of TPA. The changes can affect: - clients behaviour, - offer of gas companies, - level of prices, - structure of market players, - PGNiG's politics.
PL
Artykuł prezentuje aktualny stan liberalizacji oraz podstawowe uwarunkowania rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce. Przedstawiona poniżej analiza została przygotowana z uwzględnieniem wniosków wynikających z doświadczeń krajów UE, w których proces ten został zapoczątkowany jeszcze w latch 90-tych. Przedstawiono uwarunkowania prawne, zmiany jakie czekają polski sektor gazowy oraz ich wpływ na pozyczję dotychczasowego monopolisty jakim jest PGNiG S.A.
EN
The mian aim of this article is to present the actual state of liberalization process and basic factors which lead to development the competetive gas market in Poland. Analysis presented below was prepared which consideration of conclusions from UE member's experiences, where the process was beginning in 90's. This article describes the context and content of the Directive and analyses its initial impact on the Polish gas market and changes which are necessary to perform and their influence on market position of PGNiG S.A.
PL
Omówiono infrastrukrurę systemu przesyłowego gazu w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na długość gazociągów ilości tłoczni i magazów gazu. Zamieszczono również informację dotyczące perspektyw rozwoju systemu przesyłowego, formalno- prawnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw gazowniczych oraz prognóz dostaw i zużycie gazu.
EN
Infrastructure of natural gas transmission system in Poland is described. Special attention is paid on the lenght of gas pipelines, the number of gas compessor stations and gas storages. Information concerning development prospective of gas system transmission, formal and legal aspects of investment in gas sector, forecast of supply and consumption of gas are given too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.