Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hospitality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cnota gościnności jest jedną z najważniejszych cnót chrześcijańskich. „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!” (1P 4,9) - kategoryczny biblijny nakaz stanowi punkt wyjścia dla rozumienia kwestii migracji w ramach katolickiej nauki społecznej. Corocznie publikowane papieskie orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy stanowią ukonkretnienie tej doktryny, zwracając uwagę na ważne (w danym historycznym momencie) kwestie. W artykule podjęta zostanie próba identyfikacji głównych wątków podnoszonych w tych dokumentach oraz ich historycznych kontekstów na podstawie analizy orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusji poddane zostaną także wskazówki przytaczane w orędziach - zarówno na płaszczyźnie etycznej, jak i (w szerokim tego słowa rozumieniu) politycznej.
EN
Hospitality is one of the most important christian virtues. „Be hospitable to one another without complaining” (1P 4,9) - the firm biblical warrant is a starting point for understanding an issue of migration within catholic sociology. Papal messages published every year for The World Day Of Migrants And Refugees are a realization of this doctrine and pay attention to important issues in a particular historical moments. Article’s analysis of the papal messages of John Paul II, Benedict XVI and Francis is a trial of identifaction of main threads and historical contexts of these documents. Indications suggested in the messages are discussed - both on ethical and (in a broad sense) political field.
EN
The paper deals with the HR processes and selected areas of talent management in the specific context of tourism. It also highlights the benefits of talent management implementation and specifies HR processes used by organizations in practice. The paper draws primarily on a primary data gathered through questionnaire survey among selected organizations. Results shows, that there is a significant association between organizational characteristics and implementation of talent management, specifically the implementation/non-implementation of talent management is related to the size of the organization. The findings confirm that the HR management should be focused more on the issue of developing and implementing talent management processes, filling management positions by talented people, stimulating talented people financially, putting more emphasis on developing the potential of employees (through education and training).
PL
Artykuł zajmuje się procesami w zakresie zasobów ludzkich oraz wybranych obszarów zarządzania talentami w konkretnym kontekście turystyki. Podkreśla również korzyści z wdrożenia zarządzania talentami i precyzuje procesy w zakresie zasobów ludzkich stosowane przez organizacje w praktyce. Artykuł opiera się głównie na podstawowych danych zebranych przez badanie ankietowe wśród wybranych organizacji. Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje znaczący związek pomiędzy cechami organizacyjnymi i implementacją zarządzania talentami, zwłaszcza implementacja/nieimplementacja zarządzania talentami jest związana z wielkością organizacji. Wyniki potwierdzają, że zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być koncentrowane bardziej na kwestii rozwijania i wdrażania procesów zarządzania talentami, obsadzania stanowisk kierowniczych przez utalentowanych ludzi, stymulowania utalentowanych ludzi finansowo, kładzenia większego nacisku na rozwijanie potencjału pracowników (poprzez edukację i szkolenia).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1638--1651, CD 1
PL
Problem fluktuacji kadr staje się krytycznym zagadnieniem przed którym stoi branża hotelarska, niosąc za sobą poważne zagrożenie zarówno dla utrzymania wysokiej jakości usług, jak i dla satysfakcjonujących doświadczeń konsumpcji. W konsekwencji wysokiej rotacji doświadczonych kadr osłabiona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw hotelowych, które w Polsce stanowią najbardziej znaczącą z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego i najbardziej rozwijającą się część bazy noclegowej [67, s.57]. Sytuacja ta uzasadnia szczególną potrzebę zainteresowania problematyką fluktuacji kadr, a przede wszystkim zogniskowania empirycznej uwagi na problemie istotnych uwarunkowań tego zjawiska w hotelach. Dlatego też celem niniejszej pracy była próba identyfikacji wybranych uwarunkowań fluktuacji kadr w hotelarstwie oraz ich dyskusja w kontekście podejmowanych działań zaradczych. Problemem badawczym była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy istnieje zależność pomiędzy satysfakcją z pracy, a szczególnie z różnych jej aspektów, a intencją odejścia z hotelu oraz czy i jakie znaczenie dla tej intencji może mieć osobowość pracownika. W tym celu przeprowadzono badania własne, metodą ankiety wśród wszystkich pracowników kontaktowych dwóch trójmiejskich hoteli. Rezultaty badań dowiodły istnienia negatywnej zależności pomiędzy satysfakcją z pracy jak i stabilnością emocjonalną a intencją odejścia pracowników z hoteli. Przeprowadzone badania mają charakter studium przypadku stąd rezultatów tych nie należy uogólniać, z pewnością jednak mogą one sygnalizować potrzebę szczególnej dbałości o satysfakcjonujące warunki pracy zatrudnionego personelu, podkreślając również konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na predyspozycje osobowościowe pracowników, zwłaszcza na etapie doboru kadr.
EN
The problem of staff turnover is becoming a critical issue in labor intensive industry as the hospitality; it is strongly associated with a threat to maintain a high quality of hotel services and is contributing to problems with providing satisfying service experience to hotel guests. Therefore the high staff turnover may also lead to weakened competitiveness of hotels, which are the most significant and dynamically developing part of accommodation in Poland [67, s.57]. This situation justifies the need for special attention, that should be focused on the problems of high staff turnover, especially in the context of significant conditions of this phenomenon in hotels. Therefore the aim of this study was to identify the selected determinants of staff turnover in the hotel industry and discussion over them in the context of the remedial action that should be taken by managers. The research problem was to try to seek the answers to the questions of whether there is a relationship between job satisfaction and intention to leave and what is the meaning of employees’ personality traits in the context of this intentional behavior. Research was conducted among all contact employees of two tri-city hotels which agreed to participate. The study results proved that there is a significant and negative correlation between both job satisfaction, emotional stability and turnover intention of hotel employees. As this study is a case study, these results shouldn’t be generalized, however they emphasize, that special attention should be put on hotel employees’ job satisfaction and their personality traits that should be carefully verified during recruitment process.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14865--14874, CD 6
PL
Logistyka jest tym obszarem działań, w którym przedsiębiorstwa poszukują efektywnych rozwiązań obsługi klientów, zarówno w aspekcie jakości oferowanych usług jak i redukcji ponoszonych kosztów. Implementacja rozwiązań logistycznych obejmuje wiele sfer gospodarki, w tym hotelarstwo. Wysoka jakość obsługi klienta powinna być najważniejszym kryterium uwzględnianym w pracy każdego hotelarza. W odniesieniu do przedsiębiorstw hotelarskich na logistyczną obsługę klienta składają się działania związane z tzw. ,,technicznym’’ zapewnieniem klientowi podstawowych potrzeb bytowych, takich jak: zakwaterowanie, żywienie, rozrywki w zakresie kultury fizycznej i duchowej oraz opieka nad zdrowiem, a ponad to sam sposób dostarczania klientowi danej usługi, czyli zachowanie personelu, jego fachowość, komunikatywność, indywidualne podejście do klienta. W artykule przeprowadzono analizę i ocenę poziomu jakości obsługi logistycznej klientów hoteli. Wykorzystano dwie, uzupełniające się metody badań – Servqual i CSI (Customer Satisfaction Index), co pozwoliło na weryfikację otrzymanych wyników i sformułowanie poprawnych wniosków.
EN
Logistics is the area of activity in which enterprises are looking for effective solutions to customer service, both in terms of quality of service and reduced costs. Implementation of logistics solutions encompasses many areas of the economy, including hospitality. The high quality of customer service should be the most important criteria taken into account in the work of any hotelier. With regard to hotel companies, logistics customer service includes things related to so-called “technical” assurance of providing the basic needs of the client living, such as housing, food, entertainment in the field of physical and spiritual health and care, as well as the actual way of delivering the service to the client, the behavior of staff, professionalism, communication skills, individual approach. This paper presents an analysis and evaluation of the quality level of customer logistics service hotels. To present the results of the analysis two complementary test methods were used - Servqual and CSI (Customer Satisfaction Index). That allowed to present the verified and analytical results of the findings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.