Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feeding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Odpowiednie żywienie cieląt, w okresie od urodzenia do 12 miesięcy życia, wpływa w dużym stopniu na mleczność dorosłych krów. Dobór odpowiednich urządzeń stanowiących linie technologiczne do przygotowania wysokobiałkowych pasz do żywienia cieląt oraz jakość składników wysokobiałkowej paszy do żywienia cieląt stanowi podstawę badań efektywności żywienia wybranych grup kontrolnych cieląt. W artykule szczegółowo opisano technologię i urządzenia do przygotowywania łatwo przyswajalnej paszy opartej na roślinach strączkowych do karmienia cieląt. Stwierdzono, że dzięki karmieniu taką paszą szybciej rozwija się przewód pokarmowy u cieląt we wczesnym okresie życia. Odnotowano duży wzrost żywej wagi i jednocześnie zmniejszenie spożycia pełnego mleka lub jego zamienników. Badania wpływu koncentratu paszowego dla młodego bydła w okresie mlecznym wykazały wzrost wydajności o 6,6% i spadek kosztów karmy o 5,73%.
EN
High milk productivity of adult animals is directly dependent on the conditions of growing and feeding calves in the dairy period. It is known that among the whole complex of factors affecting the intensive growth of calves, the quality of food and the method of feeding the calves in the first periods of postembryonic development of young animals from birth to 12 months deserve the most attention. In order to reduce the consumption of whole milk for feeding calves and accelerate the development of the digestive tract in calves in early life, with high gains in live weight, they are trying to implement in practice by introducing vegetable feed into the diet. However, plant foods, even highenergy ones, such as cereal and leguminous crops containing a large amount of protein, carbohydrates, starch, etc., are digested by the calves very slowly and in small quantities. It is shown that to eliminate these shortcomings, it is advisable to extrude all plant feed. Extrusion allows you to turn complex organic compounds of plant feed into easily digestible simple sugars and inactivate antinutrients. In order to achieve good eatability of the dry concentrate, milk powder and whey powder are included in its composition. The article describes in detail the technology and device for preparing easily digestible food based on legumes for feeding calves of the dairy period, which, when fed, accelerate the development of the digestive tract in the early life of calves with high gains in live weight, reduce the consumption of whole milk or its substitutes and energy costs by its production. Studies on the effect of feeding feed concentrate to young cattle during the dairy period under the conditions of MTF Berezovitsa SE ZhodinoAgroPleMelita showed an increase in productivity by 6.6% and a decrease in feed costs by 5.73%.
EN
The paper presents results of research on comparison of operational and economical two technologies of preparation and feed distribution of total mixed ration (TMR) for cattle. The research was carried out in two farms in Wielkopolska where the doses in an amount from 1195 to 4900 kg were prepared at once. Average operating efficiency of tested fodder carriages were 4,71 and 8,12 t·h-1. Labor expenditures related to 1 tonne of prepared and fed dose of TMR varied and amounted to 0,18 rbh·t-1 at the second technology and 0,25 rbh·t-1 at the first technology. The average cost of the machine works was smaller at the T1technology and amounted to 15,16 zł·t-1 and slightly higher than at the technology T2, where it amounted to 18.25 zł·t-1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania eksploatacyjno-ekonomicznego dwóch technologii przygotowania i zadawania dawki całkowicie kompletnej (TMR) dla bydła. Badania były realizowane w dwóch gospodarstwach rolnych na terenie Wielkopolski, w których jednorazowo przygotowywano dawki w ilości od 1195 do 4900 kg. Średnie wydajności eksploatacyjne badanych wozów paszowych wynosiły 4,71 i 8,12 t·h-1. Nakłady robocizny odniesione do 1 tony przygotowanej i zadanej dawki TMR były zróżnicowane i wynosiły 0,18 rbh·t-1 w technologii drugiej i 0,25 rbh·t-1 w technologii pierwszej. Średni koszt wykonania prac maszynowych mniejszy był w technologii T1 i wynosił 15,16 zł·t-1, a nieznacznie większy niż w technologii T2, gdzie wynosił 18,25 zł·t-1.
EN
Ectothermal vertebrates regulate their body temperature within definite limits to maintain physiological processes at their optimal levels. Among others, food processing and absorption are strongly temperature-dependent. Deficiency of adequate temperatures limits ectotherms in growth and maintenance. On the other hand, thermoregulatory behavior is costly and should be constrained by many factors. Using artificial thermal gradients (26–44°C), we measured temperature preferences of 10 spiny-tailed agamas (Uromastyx acanthinura) in controlled indoor experiment. Each lizard could choose place in the terrarium before and after feeding. Then, temperature preferences during pre-feeding and post-feeding periods were compared. We found significant increase of preferred temperature after feeding. Detailed view revealed that there is consistent influence of body size: bigger lizards maintained higher temperature during the whole experiment. We hypothesize that bigger potential predation risk on smaller lizards due to their size would force them to choose less optimal conditions.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych systemów utrzymania i żywienia krów mlecznych na ich wskaźniki produkcyjne, w tym wydajność mleczną. Zakresem pracy objęto osiem krajowych gospodarstw mlecznych, w tym cztery z wolnostanowiskowym i cztery z uwięziowym systemem utrzymania krów. Kryterium różnicującym gospodarstwa były również systemy zadawania pasz: tradycyjny i TMR. Metoda badań polegała na comiesięcznych wizytach w gospodarstwach w celu gromadzenia w okresie trzech lat (2009–2011) danych związanych z produkcją stad krów mlecznych. Stwierdzono, że zastosowaniu wolnostanowiskowego systemu utrzymania w oborach odpowiadała wyższa wydajność mleczna krów w porównaniu z wydajnością zwierząt, osiągniętą w oborach z uwięziowym systemem utrzymania. Na podstawie wyników analizy wariancji można wnioskować, że system utrzymania miał statystycznie istotny wpływ na zróżnicowanie wydajności mlecznej krów. System zadawania pasz w badanych oborach nie wykazał wpływu na wydajność mleczną krów.
EN
The paper aims at analysis of effect of cows keeping system and feeding system on some dairy production indices, including annual milk yield per cow. The 8 dairy farms under recording system were analyzed, including 4 farms with freestall housing system and 4 farms with tied system. As another criterion taken into account there was feeding system, i.e. 4 farms used traditional feeding system and 4 farms implemented TMR. The method of investigations covered visits in the dairy farms (with the frequency one time per month) to collect the data during three-year period (2009–2011). The freestall housing system showed significant effect on increase in annual milk yield per cow. The production of cows kept in freestall housing system was higher than cows kept in tied system. The feeding system in the analyzed farms didn’t show significant effect on annual milk yield per cow. The TMR system give possibilities to prepare feed in shorter time and more easy way.
EN
In this paper we examine the stomach contents of the omnivorous rotifer, Asplanchna priodonta, to evaluate possible trophic interactions between this rotifer and its potential prey in two large northeastern European lakes: moderately eutrophic Lake Peipsi and strongly eutrophic Lake Võrtsjärv. Our results show that the A. priodonta diet consisted of Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, and Dinoflagellata. Ciliata were detected on rare occasion. Bacillariophyta were the most frequent food items in stomachs. There were no between-lake differences in the consumption of Chlorophyta and Cyanobacteria, whereas Bacillariophyta were consumed more in Lake Peipsi. However, neither Dinoflagellata nor Ciliata were found in stomach samples in Lake Võrtsjärv. We conclude that A. priodonta is an opportunistic feeder that is capable of influencing the phytoplankton community structure in large lakes.
PL
Celem badań jest ocena prawidłowości doboru struktury paszy stosowanej do żywienia krów mlecznych, poprzez analizę składu mleka krów - białka i tłuszczu, a w szczególności zawartości mocznika w mleku. Badania obejmują ocenę prawidłowości żywienia krów w fermie mlecznej realizującej ekologiczną technologię produkcji. W badanym gospodarstwie stosowany jest oborowy, wolnowybiegowy system chowu bydła mlecznego i pastwiskowy systemu karmienia - w okresie letnim. Badania obejmują określenie i ocenę zawartości mocznika w mleku, która szczególnie wynika z prawidłowości proporcji głównych składników paszowych, tzn. białka, energii i suchej masy strukturalnej. Zakres zmienności przeciętnej miesięcznej zawartości mocznika w mleku stada krów wynosi od 70 do 413 mg l-1 mleka.
EN
Aim of this study is to evaluate the structure of the correct selection of feed used to feed dairy cows, by analyzing the composition of cow milk - protein and fat, in particular, the level of urea in milk. It was evaluated the organic dairy farm, implementing the biodynamic milk production technology. The investigation is used for evaluating farm feeding system; grazing - during the summer and feeding cows in barns - during the winter. Studies include identification and evaluation of the efficiency of milk production and milk composition. The milk composition is a basis to evaluate a proper feeding of the cows. The research focused on the period of three years: 2007-2009. Variation of the average monthly level of urea in milk of cow herds is ranging from 70 to 413 mg l-1 of milk.
PL
Przeprowadzono analizę procesu żywienia krów w oborze wolnostanowiskowej na 65 krów w gospodarstwie rodzinnym. Organizacja bazy paszowej, mechanizacja zbioru, konserwacji i zadawania pasz były poprawne. Zadawanie podstawowej dawki paszy w formie PMR oraz dokarmianie mieszanką treściwą krów o wyższej wydajności z automatycznej stacji paszowej spełniło podstawowe wymagania zootechniczne. Uzyskano wysoką średnią wydajność, ponad 9 tys. kg mleka rocznie, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszczenie krów. Żywienie zimowe było lepiej zbilansowane pod względem energetycznym, a żywienie letnie - pod względem białkowym.
EN
Process of feeding the cows was analysed on a family farm, in free-stall cattle barn for 65 cows. Fodder base organization, mechanization of the harvest, conservation, maintenance and feed distribution were properly arranged. Supply of the basic fodder dose in form of PMR (partly mixed ration) and additional feeding of higher milk yielding cows, with concentrate mixture from automatic feeding station, complied with basic rules of animal husbandry. High average milk yielding of above 9 thousand kg milk per year, was obtained. Neither metabolic diseases, nor adiposity of the cows were observed. Winter feeding was better balanced in terms of energy, whereas the summer feeding - in terms of protein content.
PL
Żywienie krów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu produkcyjności i jakości mleka. Celem badań było ustalenie wpływu różnych modeli żywienia krów utrzymywanych w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego na zawartość bioaktywnych składników mleka (BSM). Przeanalizowano żywienie oraz produkcyjność krów w dwóch sezonach żywienia: letnim i zimowym w 2010 roku w dwóch gospodarstwach specjalistycznych. W badanych gospodarstwach dawki żywieniowe w okresie letnim i zimowym różniły się rodzajem stosowanych pasz. Badania przeprowadzono na 20 krowach. W mleku oznaczono LKS, witaminy A, D3, E i K2, profil kwasów tłuszczowych, białka serwatkowe, Ca, P i Mg. Najlepsze efekty produkcyjne w gospodarstwach ekologicznych wykazano w sezonie żywienia letniego u krów wypasanych na pastwisku, dokarmianych sianokiszonką i paszą treściwą w gospodarstwie G1. Mleko krów pochodzące z sezonu żywienia letniego z gospodarstwa G2 wyróżniało się statystycznie wyższą zawartością składników o właściwościach antyoksydacyjnych, głównie ?-karotenu i witaminy D3 oraz CLA w porównaniu z mlekiem z sezonu żywienia zimowego, odpowiednio o 78% i 14% oraz 437%. Najwyższą koncentrację BSM w sezonie żywienia zimowego wykazano w mleku krów żywionych dawką z udziałem dyni pastewnej (G2).W trakcie trwania żywienia zimowego w mleku z gospodarstwa G2 vs. G1 wykazano większą zawartość ?-karotenu (0,355 vs. 0,195mg/l)i TAS-u (1,759 vs. 1,721 mmol/l), oraz bioaktywnych kwasów tłuszczowych takich, jak:CLA, TVA i LNA odpowiednio(0,946 vs. 0,381, 2,20 vs. 0,89 i 0,956 vs. 0,734 g/100g tłuszczu. Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w sezonie żywienia zimowego również była statystycznie wyższa w mleku w gospodarstwie G2 niż w G1 o 24,2%. Uzyskane wyniki wskazują na korzystniejszą jakość prozdrowotną mleka, które pochodzi od krów mających w dawce zimowej dynię pastewną, a w dawce letniej - od krów żywionych zielonką pastwiskową do woli.
EN
Cow feeding plays a crucial role in shaping of their productivity and milk quality. The aim of the research was to examine the influence of different feeding models for cows kept in certified ecological farms of Mazovian voivodeship on bioactive milk components (BMC). Cow feeding and productivity in two feeding seasons (summer and winter) in 2010 in two specialist farms were analyzed. In examined farms feeding rations differed in type of feedstuffs used. The experiment was carried out on 20 cows. Somatic cell count (SCC), vitamins A, D3, E and K2, fatty acids profile, whey proteins, Ca, P as well as Mg were determined in milk. The best productivity effects in ecological farms were proved in summer feeding season season in case of cows grazed in the pasture and additionally receiving hay silage and a concentrate at the farm G1. Cow milk collected during summer feeding season at the farm G2 had statistically higher content of antioxidant components, mainly ßcarotene and vitamin D3, as well as CLA comparing with milk collected in winter season by 78%, 14% and 437% respectively. In winter feeding season the highest BMC concentration was proved in milk of cows fed the ration containing fodder pumpkin (G2). During winter feeding, in milk from G2 vs. G1 farms, it was observed highest content of ß-carotene (0.355 vs. 0.195mg/l) and TAS (1.759 vs. 1.721 mmol/l) as well as bioactive fatty acids like CLA, TVA and LNA (0,946 vs. 0.381, 2.20 vs. 0.89 and 0.956 vs. 0.734 g/100g of fat respectively). The content of PUFA during winter feeding season was also statistically higher in milk from G2 than G1 farm by 24.2%. The results obtained show more health-profitable quality of milk from cows receiving fodder pumpkin in winter ration and the animals fed ad libitum pasture green forage in the summer.
9
Content available Light technical installations for fish feeding
EN
Light technical installations with optimum color characteristics of optical radiation attract mosquitoes to the water surface of a pond where they are swarming. It results in increasing in the pond of the number of chironomids which are alive foods for fish. In the experimental pond compared with the control one mobility of fish in the twilight and at night in the area of electro-optical converters activity fish actively eats the attracted insects. It is getting into significant improvement of epiozootechnical situation in the ponds.
PL
Badania dotyczyły obór wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanym wyposażeniu, w których stosowano: A - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz TMR (ang. "Total Mixed Ration" - wymieszana dawka całkowita, pasza pełnoskładnikowa), B - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz PMR (ang. "Partially Mixed Ration" - wymieszana dawka częściowa, pasza niepełnoskładnikowa) i bilansowanie dawki paszami treściwymi zadawanymi za pomocą linii technologicznej sterowanej komputerem, C - inne urządzenia do zadawania pasz objętościowych, jak wycinaki do kiszonki lub przyczepy i ładowacze, a do zadawania pasz treściwych - linie żywienia paszami treściwymi sterowane komputerem, D - zadawanie pasz objętościowych jak w przypadku C, a pasz treściwych ręcznie. Koszty wyposażenia i roczne koszty eksploatacji maszyn i urządzeń do przygotowywania i zadawania pasz w przeliczeniu na 1 stanowisko w oborze w poszczególnych grupach obór były bardzo zróżnicowane i zależały od zastosowanych maszyn i liczby krów. Największe koszty odnotowano w grupie obór B (1198-1213 zł), a najmniejsze - w grupie D (137-391 zł).
EN
The investigations dealt with the free-stall cattle barns of differentiated livestock density and equipment, where following technical solutions were applied: A - feed mixing carriages preparing TMR (Total Mixed Ration - full component feed); B - feed mixing carriages preparing PMR (Partially Mixed Rations - partially mixed diet, incomplete feed) and balancing diet with the concentrates supplied by a computer controlled technological line; C - other devices for roughage feeds distribution, such as silage cutters or the trailers and loaders, while for the concentrate feed supply - special computer controlled lines; D - supplying of roughages as in case C, and the concentrates - by hands. The costs of equipment and annual operating costs of the machines and devices for feed preparing and distribution, counted per 1 stand in a cattle barn, were highly differentiated for particular cow barn groups and depended on the machinery used and the number of cows. The highest costs (1198-1213 PLN) were noted for cow barns of group B, whereas the lowest for those of group D (137-391 PLN).
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
EN
We intended to estimate if shallow inshore waters of the Gulf of Gdańsk can be considered important feeding grounds for the fishes under investigation. We also examined whether competition for food exists between the investigated fishes which co-exist. The study was carried out at Sopot and Chałupy stations from summer 2001 to autumn 2003. The results showed the high importance of Neomysis integer, which exclusively lives in coastal waters, in the diet of all three investigated fish species. It indicates that they utilize this zone as a feeding ground. The obtained dataset also led to the conclusion that fish trophic niches overlap by about 40%.
PL
W artykule przedstawiono opis zautomatyzowanego procesu wytwarzania wielowarstwowych wyrobów filtracyjnych z polipropylenowych materiałów włóknistych, na przykładzie linii do automatycznego montażu masek przeciwpyłowych, która była przedmiotem wdrażania w zakładzie produkcyjnym.
EN
This paper presents a description of the automated manufacturing of the multilayer filter products made from polypropylene fibre structured materials as an example of assembly line for dust filter masks. This assembly line was the subject of implementation in production facility.
PL
Badania dotyczyły obór, w których stosowano: A - wypas na pastwisku w okresie lata, B - karmienie w oborze zielonkami świeżymi dowożonymi z pola, C - żywienie w oborze przez cały rok kiszonkami. Jednostkowe nakłady robocizny na żywienie w poszczególnych grupach obór wahały się w szerokich granicach i były zależne od liczby krów i stopnia mechanizacji przygotowywania i zadawania pasz i wynosiły (rbmin na 1 szt.): w oborach w grupie A (o obsadzie 35-70 krów) w okresie lata 0,3-1,33, a w okresie zimy 1,5-3,6, w oborach w grupie B (o obsadzie 44-232 krów) w okresie lata 0,66-2, a w okresie zimy 1-2, w oborach w grupie C (o obsadzie 59-120 krów) od 1 do 2,57 tak w okresie lata, jak i zimy. Wypas krów na pastwisku znacznie zmniejsza nakłady robocizny w porównaniu z żywieniem w oborze.
EN
Labour inputs on feeding the cows in free-stall cow-sheds at differentiated animal feeding systems and livestock density, were investigated. Following feeding systems were applied in surveyed cow-sheds: A - pasture grazing in the summer period; B - feeding in the stall with fresh green forage directly after harvest; C - feeding in the stall with silages all the year round. Specific labour inputs (work-min. per head daily) on feeding in particular cow-sheds fluctuated within a wide range and depended on the number of cows, mechanization level of feed preparation and distribution, and they amounted to: in the cow-sheds of group A (livestock density 30-70 cows) 0.3-1.33 work-min. per head in the summer period, and 1.5-3.6 work-min. per head in winter time, in the cow-sheds of group B (livestock density 44-232 cows) 0.66-2.0 work-min. per head in the summer, and 1-2 work-min. per head in winter period, in the cow-sheds of group C (livestock density 59-120 cows) 1-2.57 work-min. per head, both in the summer and winter period. The cow-sheds, where the cows were pastured in summer (group A), as compared with other feeding systems (groups B and C), showed the lowest specific labour consumption at feeding the animals in summer.
EN
Studies on feeding of V. viviparus were carried out in the years 1995-2005 in dam reservoir (Zegrzyński Reservoir, Central Poland, 60 km long, mean depth ca 3.5 m, maximum depth at the dam up to 9 m, mean retention time from 1 to 15 days) and in the outlets of its tributaries (the Bug, Narew and Rządza rivers), in the Narew River and - in the years 2003-2006 - also in oxbow lakes of the Bug River. Sex ratio and size structure of snails were estimated. Both the content of intestines (detritus, algae, inorganic matter) and the gut fulfilment were analysed. Performed multi-factor analysis showed the effect of habitat, season and snail size (estimated from shell height) on food mass in the gut. Snails from dam reservoir and outlet stretches of three rivers showed the largest food mass in the gut. Intestines of snails from rivers and oxbow lakes were less filled. The largest food volumes were found in spring and summer. Only in viviparids from oxbow lakes the largest food mass in the gut was noted in the autumn. Food mass in the gut was largest in snails of the I (<8 mm) and IV (20-35 mm) size class. Food mass was similar in females and males. Differences were, however, noted in the ingested food mass between fertile and infertile females which was smaller in the former. In all studied sites the snails fed mainly on detritus which constituted from 70 to 90% of food mass ingested of all individuals. Detritus abundance in studied habitats might result in using it by snails as obligatory though low-energetic food source. Detritus contributed more to the food of viviparids from Zegrzyński Reservoir and from oxbow lakes, slightly less - to the food of those from outlet stretches of rivers and from the Narew River. Algae contributed from 5% (Zegrzyński Reservoir) to 15% (the Narew River) to the food mass in snail guts. Apart from diatoms, green algae, dinoflagellates and chrysophytes, also cyanobacteria were found in snail food mass. Green algae (46% of all algae) and diatoms (37% of all algae) constituted the largest part of viviparids algal diet in the reservoir. The share of chrysophytes and dinoflagellates made about 10%. More diatoms (up to 48%) and less green algae (up to 25%) were found in snails from outlet stretches of rivers. Guts of snails from the Narew River contained mainly diatoms (over 50%) and green algae (30%). Gut content of snails from oxbow lakes was dominated by green algae (50% of all algae) and diatoms (35% of all algae). Inorganic matter in a form of mineral particles contributed least to the food of snails in the reservoir and in oxbow lakes (ca 5%) in comparison with snails from other sites. No food of animal origin was found. In general, it can be stated that the amount of food mass ingested and its composition differed rather slightly among studied habitats, seasons and individuals.
PL
W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru ograniczników przepięć jest odporność udarowa zasilaczy UPS oraz urządzeń przez nie zasilanych. Dobierając ograniczniki przepięć (SPD) należy uwzględnić konieczność pozostawienia marginesu bezpieczeństwa pomiędzy poziomem odporności udarowej zasilacza UPS a poziomem ochronnym układu ograniczników.
EN
Palaemon elegans, a new component of the Gulf of Gdańsk macrozoobenthos, colonised the southern Baltic coastal zone in the late 20th and early 21st century. Analysis of the stomach contents of P. elegans revealed 16 plant and animal taxa that these prawns had fed on. The principal dietary component was detritus, with a mean frequency of occurrence in stomachs of > 80%. The most frequently occurring plant components in the diet were algae from the genus Cladophora and the family Ectocarpaceae, while the most significant animal components were Harpacticoida, Chironomidae, Ostracoda and Gammarus spp. The results of the study show that the dietary composition of P. elegans differed significantly between stations and months. The foraging area consisted of two distinctive regions - the Inner Puck Bay, and the Outer Puck Bay together with the Dead Vistula River; two of the stations - Gdynia and Sopot - were distinct from all the others. However, no obvious seasonality in the food composition could be demonstrated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych zmian wartości zużycia próbek wykonanych ze stopu AK 9 (AlSi9Mg), współpracujących w skojarzeniach ślizgowych typu stal - aluminium smarowanych zanurzeniowo olejem napędowym Ekodiesel Plus F50 z dodatkami paliwa RME.
EN
In the paper results of preliminary laboratory tests of changes of wear and tear values of samples made of AK 9 (AlSi9Mg) alloy, mating in sliding associations of type steel - aluminium lubricated in an immersed manner with diesel oil Ecodiesel Plus F50 with added RME fuel have been presented.
PL
Badania prowadzone były w 4 oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanej mechanizacji przygotowywania i zadawania pasz. Jednostkowe dzienne nakłady robocizny na przygotowywanie i zadawanie pasz w oborach zawierały się w granicach 0,97-1,57 rbmin/sztukę dziennie w okresie letnim, a 1-1,8 rbmin/sztukę dziennie w okresie zimowym. Nakłady robocizny były najmniejsze w oborach gdzie stosowano przyczepy paszowe mieszające. Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń do przygotowywania i zadawania pasz w przeliczeniu na 1 stanowisko w oborze wynosiły rocznie 1213-420 zł zależnie od poziomu mechanizacji i były najwyższe w oborach, w których stosowano przyczepy paszowe mieszające.
EN
The labour inputs and costs of cow feeding mechanization were analysed in 4 free-stall cow houses of differentiated livestock density and mechanization of feed preparation and distribution systems. The specific labour inputs for preparation and distribution of feeds in investigated cowsheds ranged within 0.97-1.57 work/min per head per day in the summer season, and 1.0-1.8 work/min per head per day in winter period. The lowest were labour inputs in the cowsheds where the feed mixing trailers were used. The operation costs of the machines and devices accounted per 1 animal stand ranged within 1213 to 420 PLN per year, depending on mechanization level, being the highest in cow houses where the feed mixing trailers were applied.
EN
Requirements for gas turbines feeding. Characteristics of starting load. Requirements for basic technological systems in reduction-measurement gas stations (systems of filtration, measurement, reduction, failure feeding, technological heating in gas stations). Possibility of optimization of existing stations" working with regard to turbines" feeding.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.