Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt informatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zarządzanie projektami informatycznymi stanowi kluczowy aspekt działalności rozwojowej przedsiębiorstw branży IT. Rozwój nowych produktów i usług informatycznych w postaci oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Celem niniejszego artykułu jest porównanie podejść i metodyk zarządzania projektami informatycznymi, stosowanych przy rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach z branży IT.
EN
Project management is a key aspect of the development of IT enterprises. Development of new products and services in the form of software requires appropriate knowledge in the field of project management. The purpose of this article is to compare the methodologies and project management approaches used in new product development practices in companies from the IT industry.
PL
Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie z wykorzystaniem outsourcingu jest najbardziej popularnym sposobem realizacji projektów w Polsce. Nadal wiele projektów informatycznych kończy się porażką. Celem niniejszych badań jest próba analizy projektu informatycznego z wykorzystaniem współczesnych teorii działania przedsiębiorstwa uzupełniających neoklasyczną wizję funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach badań autor wykorzystuje nową ekonomię instytucjonalną, a w szczególności teorię agencji, teorię kontraktualną oraz teorię kosztów transakcyjnych. Opiera się na metodzie studiów przypadków, które przedstawiają wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, BI, CRM. Rezultaty badań mogą być interesujące dla teoretyków informatyki gospodarczej, jak również dla praktyków organizujących przedsięwzięcia informatyczne w przedsiębiorstwach i w agendach rządowych.
EN
Implementing management information systems based on outsourcing is by far the most popular method of completing this type of projects in Poland. Many projects, however, still end in failure. This study aims to analyse IT projects using contemporary enterprise theories, which significantly contribute to the neoclassical vision of enterprise functioning. As part of his research, the author uses the new institutional economics, in particular the agency theory, the contractual theory and the theory of transaction costs. The author used the case studies method, presenting ERP, BI and CRM system implementations. Research results may be interesting for theorists of business informatics, as well as practitioners implementing IT projects, both in enterprises and government agencies.
3
Content available remote Using Markowitz's idea to the valuable estimation of the IT projects risk
EN
Realization of information projects require planning, execution, testing, monitoring and control in all phases and aspects. This activities are made by project's members. It is also necessary to estimate the resources and costs associated with the project. The starting point is to determine the tasks structure which leads to calculating the value of the loading of work .The cost is an important information before starting the project, especially when analyzing the relationship between benefits and costs. This knowledge is also necessary because of limited budget of organization involved in the projects.
PL
Realizacja projektów informatycznych wymaga od osób zaangażowanych w ten proces planowania, wykonywania, sprawdzania, monitorowania oraz kontroli wszystkich jego etapów i aspektów. Na etapie przygotowania każdego projektu informatycznego do realizacji konieczne jest oszacowanie zasobów i kosztów z nim związanych. Punktem wyjścia jest określenie struktury zadań, co daje podstawę do wyliczenia nakładów pracy, czasu trwania oraz obciążenia poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu. Koszt projektu jest istotną informacją przed jego rozpoczęciem, zwłaszcza przy analizie relacji korzyści-koszty, ale również w trakcie realizacji projektu, ze względu na ograniczone możliwości budżetowe każdej organizacji realizującej przedsięwzięcie.
PL
W pracy poruszono problem doboru metod szacowania kosztów modyfikacji systemu ERP podczas wdrożenia. Przeprowadzono przegląd dostępnych metod opisanych w literaturze oraz scharakteryzowano etapy fazy strategicznej procesu wdrożenia. Na podstawie analizy zakresu danych wymaganych przez poszczególne metody oraz danych uzyskiwanych na różnych etapach, zaproponowano algorytmy doboru metod do tychże etapów.
EN
The work discusses the problem of selecting methods for valuing the costs of modifying ERP systems during implementation process. The methods presented in literature have been reviewed and the stages of strategic phase of implementation have been characterised. On the basis of the analysis of data required by each method and the data obtained at different stages, algorithms of method selection for each stage ware proposed.
PL
Ten artykuł opisuje metodykę Microsoft Solutions Framework, która jest kompletem podstaw, modeli, dyscyplin, koncepcji i wskazówek potrzebnych przy dostarczaniu technologii firmy Microsoft.
EN
This publication describes method: Microsoft Solutions Framework. Microsoft Solutions Framework (MSF) is a set of principles, models, disciplines, concepts, and guidelines for delivering information technology solutions from Microsoft..
EN
Managing documentation in projects involving software development is a complex task, even more when done within frames of a European cooperation programme. This paper lists types of documentation that one has to deal with in such a project and describes a set of solutions that make it feasible to effectively manage and exchange this documentation. The paper is based on experiences gained during the progress of the BalticMuseums 2.0 Plus project, where the solutions described here were positively verified in practice.
PL
Zarządzanie dokumentacją w projektach obejmujących wytwarzanie oprogramowania jest zadaniem złożonym, szczególnie gdy jego realizacja odbywa się w ramach programu współpracy europejskiej. W niniejszym artykule wymieniono rodzaje dokumentacji, które spotyka się w takim projekcie, i opisano zestaw rozwiązań, które czynią możliwymi efektywną wymianę i zarządzanie dokumentacją projektową. Wiedzę zawartą w artykule oparto na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji projektu BalticMuseums 2.0 Plus, gdzie opisane rozwiązania sprawdziły się w praktyce.
7
Content available remote Koszty w zarządzaniu projektami informatycznymi
PL
Koszty są ważnym czynnikiem związanym z realizacją projektów informatycznych. Głównym źródłem informacji o kosztach jest rachunek kosztów. W opracowaniu scharakteryzowano wady stosowanych w rachunkowości metod sprawiających, że informacja uzyskana z systemów rachunku kosztów na dotychczasowych zasadach nie do końca zaspokaja potrzeby zarządzania nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie projektów informatycznych. Konieczne jest opracowanie nowej formuły takiego rachunku. Kluczowe znaczenie ma zmiana podejścia do metod, położenie nacisku na integrację oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i controllingu.
EN
Cost information is necessary in IT project management. The main information source of costs is cost account. In this article, disadvantages of traditional systems of cost account are presented. Improved formula for cost account for IT project management use is suggested.
8
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych
PL
W artykule przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące problematyki zarządzania ryzykiem. Podjęto próbę wskazania kluczowych czynników, które mają wpływ na realizację przedsięwzięć w przedsiębiorstwie. Główne rozważana ukierunkowały się na przedsięwzięcia informatyczne. Omówiono zasady, których należy przestrzegać na różnych etapach realizacji, oraz współczesne wyzwania zarządzania projektami informatycznymi.
EN
This article presents risk analysis important features. That analysis was made to indicate key factors for realization of projects in enteprises. Main aspect is focused on IT solutions. There are presented rules for each stage of realization and nowdays challenges of management of IT projects.
PL
Wytwarzanie oprogramowania kierowane modelami (z ang. Model Driven Development) charakteryzuje się znaczącym stopniem automatyzacji procesu wytwarzania oprogramowania, a co za tym idzie skrócenia czasu realizacji oraz utrzymania systemu informatycznego. W pracy autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób zastosowanie Model Driven Development w porównaniu do tradycyjnych metodyk wpływa na efektywność realizacji projektów IT oraz w przypadku jakiej kategorii projektów efektywność ta jest największa.
EN
Model Driven Development is characterized by significant level of software development process automation what in turn results in shortening development time and maintenance cost. In this work authors are trying to answer the following ąuestions: In what ways application of Model Driven Development, as opposite to traditional approaches, influences the software projects effectiveness and in what type of project that effectiveness is the biggest.
10
Content available remote Dobór narzędzi programistycznych w projekcie informatycznym
PL
Autorzy opisali znaczenie narzędzi wykorzystywanych przez programistów (osoby, które tworzą właściwy produkt) dla powodzenia projektu informatycznego. Zbadany został sposób wyznaczania optymalnych narzędzi, to znaczy przynoszących największe korzyści lub minimalizujących stratę. Przeanalizowano wykorzystywane metody pod względem ich przydatności.
EN
Authors have described meaning of tool used by developers (people, who create the product) for project to succeed. A way of choosing optimal tools for project has been studied. Tool that bring maximum benefits or will minimize loss. Current methods have been analyzed in context of their usefulness.
11
Content available remote Problemy w zarządzaniu projektem informatycznym
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metodyki zarządzania projektami do opracowania i wdrożenia systemu komputerowego dla zarządzania programem inwestycyjnym przedsiębiorstwa wielozakładowego. Wskazano problemy pojawiające się w trakcie przygotowania systemu oraz jego wdrożenia.
EN
In paper making use of project management methodology for computer system working-out and its implementation for multi-plant company investment programme management was given. The author pointed out problems concerning the process of system working-out and its implementation.
PL
Artykuł zawiera propozycję nowego podejścia do zarządzania ryzykiem projektów programistycznych. Według ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem w projektach PMI autorzy dokonują uszczegółowienia procesu zarządzania ryzykiem z ukierunkowaniem na projekty programistyczne. Przedstawiono poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem wraz z opisem. Zaprezentowane w "praktycznej" części artykułu studium przypadku analizuje próbę wdrożenia w projekcie opracowanej przez autorów koncepcji zarządzania ryzykiem.
EN
Risk management is one of the key project management processes. Numerous tools are available to support the various phases of the risk management process. This paper contains a concept of the new approach to the problem of Project risk management in software projects. Based on a general Project risk management process provided by the Project Management Institute it is possibile to make the concept more detailed, being aimed at software Project. In this paper, successive phases with detailed characteristics of the new approach (concept) to Project risk management in software projects have been described, In "practice part" of the article, based on the case study the authors analyzed the advantages of and profits arising from implementation of the new risk management concept.
13
Content available remote Metody estymacji projektów informatycznych w zarządzaniu
EN
Software project estimation is one of the key areas of software development process planning. Current state of the art in this field includes a variety of methods and models based on different approaches and theories. This brief survey can act as a basis of further research rewgarding estimation effectiveness and applicability in real software development environments.
14
Content available remote Controlling projektów informatycznych - wyniki badań pilotażowych
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań będących próbą nakreślenia zakresu problematyki controllingu projektów informatycznych. Przedstawiony zarys koncepcji controllingu projektów opracowany został na podstawie przeglądu literatury. Skoncentrowano się na aspektach istotnych z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w procesie planowania i realizacji projektów informatycznych. Zastosowanie praktyczne controllingu projektów zostało zilustrowane wynikami badań pilotażowych przeprowadzonych w polskich firmach branży IT.
EN
The main goal of this paper is to present the results of research aimed at the determining the scope of controlling of IT projects. The outline of the concept of project controlling was prepared on the basis of literature review. The issues crucial for the possibilities of their application in the process of planning and realizing ITprojects were pointed at. The usage of project controlling was illustrated by the results of pilot research conducted in Polish companies of IT sector.
15
Content available remote Zarządzanie wirtualnymi projektami informatycznymi
PL
Praca dotyczy aspektów technicznych, organizacyjnych i socjalnych związanych z realizacją projektów w warunkach globalnej konkurencji. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę zmiany formy organizacji i wykorzystania technologii internetowych w komunikacji i realizacji zadań przez zespół projektowy rozproszony terytorialnie. Odmienność kulturowa oraz różne strefy czasowe wymagają specyficznej wiedzy i umiejętności, którymi powinien dysponować kierownik projektu oraz członkowie zespołu biorący udział w projekcie. W zakresie organizacji i zarządzania projektami przedstawiono wybrane modele organizacji pracy, ich ograniczenia i zagrożenia.
EN
The technical, organisational and social aspects related to the realisation of projects in global competition environment are discussed in this paper. The changes in organization forms and applications of internet technologies for communication and fulfilling the tasks realized by the multicenter groups are suggested. The working group composed of members coming from various fields and cultures requires the special skills of project manager. The chosen models of organization nad project management, limitation and threats are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.