Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność systemu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
For parallel system reliability, the mean time to failure of parallel system under common cause failure (load-sharing failure) is shorter than that of the system without common cause failure (load-sharing failure). The traditional calculation approaches of mean time to failure of parallel systems do not consider the possible effect of common cause and load-sharing failure. However, it may result in the poor accuracy of mean time to failure of parallel system and pose a threat to system reliability. This paper not only considers the effect of common cause failure with stress strength, but also investigates the joint effect of the load-sharing and common cause failures. Besides, the joint failure model of three-dependent-component parallel system are established, and the corresponding properties are analyzed. Finally, a numerical example is used to illustrate the proposed method.
PL
Gdy mowa o niezawodności systemu równoległego, średni czas do uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia wywołanego wspólną przyczyną (lub uszkodzenia elementów dzielących obciążenie) jest krótszy niż dla systemu, w którym nie występują tego typu uszkodzenia. Tradycyjne metody obliczania średniego czasu do uszkodzenia systemów równoległych nie uwzględniają potencjalnego wpływu uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną oraz uszkodzeń komponentów dzielących obciążenie. Może to skutkować małą dokładnością tak obliczanego średniego czasu do uszkodzenia systemu równoległego i stanowić zagrożenie dla jego niezawodności. W prezentowanej pracy rozważano nie tylko wpływ uszkodzenia wywołanego wspólną przyczyną dla modelu typu wytrzymałość-obciążenie, ale również wpływ jednocześnie występujących uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną i uszkodzeń elementów dzielących obciążenie. Poza tym opracowano model, w którym omawiane dwa typy uszkodzeń występują jednocześnie w systemie równoległym składającym się z trzech zależnych elementów oraz przeanalizowano właściwości takiego systemu. W artykule przedstawiono przykład numeryczny, który ilustruje zastosowanie proponowanej metody.
EN
Many systems are affected by different random factors and stochastic processes, significantly complicating their reliability analysis. In general, the performance of complicated systems may gradually, suddenly, or continuously be downgraded over times from perfect functioning to breakdown states or may be affected by unexpected shocks. In the literature, analytic reliability assessment examined for especial cases is restricted to applying the Exponential, Gamma, compound Poisson, and Wiener degradation processes. Consideration of the effect of non-fatal soft shock makes such assessment more challenging which has remained a research gap for general degraded stochastic processes. Through the current article, for preventing complexity of analytic calculations, we have focused on applying a simulating approach for generalization. The proposed model embeds both the stochastic degradation process as well randomly occurred shocks for two states, multi-state, and continuous degradation. Here, the user can arbitrarily set the time to failure distribution, stochastic degradation, and time to occurrence shock density function as well its severity. In order to present the validity and applicability, two case studies in a sugar plant alongside an example derived from the literature are examined. In the first case study, the simulation overestimated the system reliability by less than 5%. Also, the comparison revealed no significant difference between the analytic and the simulation result in an example taken from an article. Finally, the reliability of a complicated crystallizer system embedding both degradation and soft shock occurrence was examined in a threecomponent standby system.
PL
Prawidłowe działanie wielu systemów zależy od różnych czynników losowych i procesów stochastycznych, co znacznie komplikuje analizę niezawodności tych układów. Parametry pracy skomplikowanych systemów mogą ulegać stopniowemu, nagłemu lub stałemu obniżeniu ze stanu doskonałego funkcjonowania do stanu awaryjnego. Wpływ na nie mogą też mieć niespodziewane obciążenia. W literaturze przedmiotu, analityczną ocenę niezawodności stosuje się do badania przypadków szczególnych i ogranicza do badania degradacji w oparciu o proces wykładniczy, proces gamma, złożony proces Poissona i proces Wienera. Ocena niezawodności z uwzględnieniem wpływu obciążeń miękkich, nieprowadzących do całkowitej awarii, stanowi większe wyzwanie tworząc lukę w badaniach nad ogólnymi stochastycznymi procesami degradacji. Aby uniknąć złożonych obliczeń analitycznych, w niniejszej pracy skupiliśmy się na zastosowaniu podejścia symulacyjnego w celu uzyskania generalizacji. Proponowany model obejmuje zarówno stochastyczny proces degradacji, jak i losowo występujące obciążenia i uwzględnia przypadki degradacji systemów dwustanowych, wielostanowych oraz degradacji ciągłej. Posługując się tym modelem, użytkownik może dowolnie ustawiać rozkład czasu do uszkodzenia, degradację stochastyczną, czas do wystąpienia obciążenia, funkcję gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia obciążenia, a także jego nasilenie. Trafność oraz możliwości zastosowania przedstawionego modelu zilustrowano na podstawie dwóch studiów przypadków dotyczących cukrowni oraz przykładu zaczerpniętego z literatury. W pierwszym studium przypadku, poziom niezawodności systemu obliczony na podstawie symulacji różnił się o mniej niż 5% od wyniku otrzymanego na drodze analitycznej. Porównanie nie ujawniło również żadnej istotnej różnicy między wynikiem analitycznym a symulacyjnym w przykładzie pochodzącym z literatury. Artykuł wieńczy analiza niezawodności złożonego układu krystalizatora, obejmująca zarówno degradację, jak i występowanie miękkich obciążeń w trójelementowym systemie krystalizatora z rezerwą.
3
Content available remote Reliability assessment of the transport system, Addis Ababa case study
EN
The subject of the article is the method of assessing the reliability of the transport system on the example of Addis Ababa in Ethiopia. The transport system and its technical condition, transport infrastructure, organization of the transport system, environment (users, environmental and climatic conditions), and legal provisions, have a significant impact on the reliability of the transport system. The most common means of transport in Addis Ababa is a car (including: taxis and minibuses). An important problem in public transport is the long waiting time for the vehicles, resulting from random events accompanying transportation processes in a defined infrastructure with limited resources. The article presents also the concept of a transport system availability model for developing countries on the example of Addis Ababa in Ethiopia.
PL
Przedmiotem artykułu jest metoda oceny niezawodności systemu transportowego na przykładzie Addis Abeby. Na niezawodność systemu transportowego istotny wpływ mają środki transportowe i ich stan techniczny, infrastruktura transportowa, organizacja systemu transportowego, otoczenie (użytkownicy, warunki środowiskowe i klimatyczne), przepisy prawa. Najczęstszym środkiem transportu jest samochód (w tym: taksówki i minibusy). Istotnym problemem w komunikacji miejskiej jest długi czas oczekiwania na środek komunikacji zbiorowej, będący skutkiem losowych zdarzeń towarzyszących procesom transportowym w określonej infrastrukturze przy ograniczonych zasobach. W artykule przedstawiono również koncepcję modelu gotowości systemu transportowego dla krajów rozwijających na przykładzie Addis Abeby w Etiopii.
EN
With the incomplete probability information, the joint probability distribution modelling and system reliability-based optimization design of structural systems with failure interactions are challenging problems in the domain of reliability. This article is designed to propose a system reliability-based optimization design method for optimizing the scraper chain with multiple failure modes. Firstly, the common failure modes of the scraper chain are analysed. For each failure mode, a reliability model for the failure of scraper chains is obtained. Secondly, aiming at the joint failure probability modelling problem, a method for estimating the failure probability of the scraper chain based on system reliability is proposed. The reliability of scraper chains is calculated by the stochastic perturbation technique and the four-moment method. And then, the optimization design problem is discussed based on system reliability. And the optimal model is established. Finally, the effectiveness of the method is verified by the illustrative example of scraper chains. The proposed joint failure probability estimation method and design optimization are shown in the example. The results obtained can provide a reference for the optimal design of the scraper chain.
PL
Ze względu na niekompletność danych dotyczących prawdopodobieństwa, modelowanie wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa oraz oparte na niezawodności systemu projektowanie optymalizacyjne systemów konstrukcyjnych, w których zachodzą zależności między uszkodzeniami stanowią trudne problemy niezawodnościowe. W artykule zaproponowano metodę optymalizacji konstrukcji łańcucha zgrzebłowego, w której wykorzystuje się obliczenia niezawodności systemu. Ponieważ dla łańcucha tego typu istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń, w pierwszej kolejności analizowano powszechnie występujące przyczyny uszkodzeń. Dla każdego rodzaju uszkodzenia łańcucha otrzymano model niezawodnościowy. Następnie, mając na uwadze problem modelowania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa uszkodzeń, zaproponowano metodę szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia łańcucha na podstawie niezawodności systemu. Niezawodność łańcuchów zgrzebłowych obliczano za pomocą techniki zaburzeń stochastycznych oraz metody momentu czwartego rzędu. Na podstawie otrzymanej niezawodności systemu, omówiono problem optymalizacji konstrukcji łańcucha oraz wyznaczono model optymalny. Skuteczność proponowanych metod estymacji wspólnego prawdopodobieństwa uszkodzenia i optymalizacji konstrukcji weryfikowano na podstawie przykładu łańcucha zgrzebłowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania łańcuchów zgrzebłowych.
EN
Wind power plants are at the forefront of the development of renewable energy sources (RES) but their operation depends on changing weather conditions. Favouring energy obtained from renewable sources forces the operation of conventional energy as a regulator balancing the system’s demand. Coal-fired power units were designed for continuous operation and their efficiency decreases if they are used as peak units. The increased number of start-ups and frequent fluctuations in the generated power lead in the long run to the accumulation of consumption processes such as thermal fatigue and cracking. Another noticeable effect is also the decrease in reliability indicators and increased operating costs associated with expensive start-ups. The paper presents an estimation of operating costs related to more frequent start-ups of a power unit. The impact of the deterioration of reliability indicators on the production capacity of a single power plant as well as the reliability of the entire system was also analysed.
PL
Siłownie wiatrowe stoją na czele rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz ich praca zależy od zmiennych warunków pogodowych. Faworyzowanie energii uzyskanej z odnawialnych źródeł wymusza pracę konwencjonalnej energetyki jako regulatora bilansującego zapotrzebowanie systemu. Bloki węglowe projektowane były do pracy ciągłej i ich sprawność spada, jeżeli użytkowane są jako jednostki szczytowe. Zwiększona liczba rozruchów i częste fluktuacje mocy generowanej prowadzą w dłuższej perspektywie do kumulacji procesów zużycia takich jak zmęczenie cieplne i pękanie. Innym zauważalnym efektem jest również spadek wskaźników niezawodności i zwiększone koszty eksploatacji związane z drogimi rozruchami. W artykule przedstawiono oszacowanie kosztów eksploatacji związanych z częstszymi rozruchami bloku energetycznego. Analizowano również wpływ pogorszenia się wskaźników niezawodności na możliwości produkcyjne pojedynczej elektrowni jak i na niezawodność całego systemu.
PL
Modelowanie wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa układu konstrukcyjnego, w którym zachodzą interakcje między uszkodzeniami, oraz oparte na niezawodności optymalne projektowanie takiego układu przy niekompletnych danych na temat prawdopodobieństwa pozostaje wyzwaniem dla badaczy tej tematyki. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie możliwości wykorzystania kopuł (funkcji powiązań) do modelowania struktury zależności pomiędzy poszczególnymi przyczynami uszkodzeń układu przekładni stożkowej w warunkach niepełnej informacji na temat prawdopodobieństwa. W pierwszej kolejności zaproponowano opartą na funkcjach kopułach metodę oceny niezawodności układu przekładni stożkowej z ustalonymi funkcjami stanu granicznego dla różnych przyczyn uszkodzeń. Wspólne prawdopodobieństwo uszkodzenia szacowano za pomocą wybranych kopuł w oparciu o rozkłady brzegowe poszczególnych przyczyn uszkodzeń aproksymowane opartą na znajomości momentów statystycznych metodą punktów siodłowych. Następnie sformułowano problem czułości niezawodności oraz przedstawiono wzory na obliczanie czułości niezawodności w odniesieniu do parametrów rozkładu badanych zmiennych losowych. Wreszcie, omówiono zagadnienie opartego na niezawodności optymalnego projektowania odpornego na działanie zakłóceń oraz opracowano odpowiedni optymalny model. Odporność i niezawodność systemu zapewniono poprzez wprowadzenie do opartego na niezawodności modelu optymalizacji projektowania, parametru czułości niezawodności. Poprawność metody zweryfikowano na przykładzie układu przekładni stożkowej. Proponowaną metodę wspólnej estymacji prawdopodobieństwa uszkodzenia oraz optymalizacji projektowania odpornego zilustrowano za pomocą przykładu Prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu może się znacznie różnić w zależności od zastosowanej kopuły. Kopuły Gaussa i Claytona dają wyniki najbardziej zbliżone do wyników symulacji Monte Carlo. Projektowanie odporne oparte na czułości niezawodności wykonano na bazie modelu niezawodności opartego na kopule Claytona. Proponowana metoda opiera się na analizie porównawczej z użyciem wybranych kopuł. Otrzymane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania układu przekładni zębatej.
EN
The modelling of joint probability distributions of structural system with failure interaction and the reliability-based optimal design of system reliability under incomplete probability information remains a challenge that has not been studied extensively. This article aims to investigate the impacts of copulas for modelling dependence structures between each failure mode of a bevel gear transmission system under incomplete probability information. Firstly, a copula-based reliability method is proposed to evaluate the system reliability of the bevel gear transmission system with established performance functions for different failure modes. The joint probability of failure is estimated with selected copula functions based on the marginal distributions of each failure mode that are approximated by moment-based saddlepoint technology. Secondly, a reliability sensitivity problem is formulated and the formulas for calculating the reliability sensitivity with respect to the distribution parameters of the random variables are presented. Finally, the reliability-based robust optimal design problem is discussed and the optimal model is established. The robustness of the system reliability is ensured by involving the reliability sensitivity into the reliability-based design optimization model. A practical example of the bevel gear transmission system is given to verify the validity of the method. The proposed methods for joint failure probability estimation and robust design optimization are illustrated in the example. The failure probabilities of the system under different copulas can differ considerably. The Gaussian and Clayton copula produce the results that mostly close to the Monte Carlo simulation results. The reliability sensitivity-based robust design is performed based on the Clayton copula-based reliability model. The proposed method is based on the comparative analysis with selected copulas, the results obtained could be supplied as a reference for the optimal design of the gear transmission system.
EN
Most researches of network reliability generally assume that the system structures do not change with time. This paper presents the concept of multi-phase network systems (MPNS) to consider dynamic characteristics of networks, and analyze the reliability of MPNS. MPNS reliability is evaluated through a cross-phase binary decision diagram (BDD). The BDD-based algorithm can act as a platform to consider various components behaviors such as repair and growing pressure. Case study shows that the proposed MPNS concept is an effective description of some practical communication networks, and the cross-phase BDD model is efficient in analyzing MPNS reliability.
PL
Większość badań niezawodności sieci ogólnie przyjąć, że struktury systemu nie zmieniają się w czasie. W artykule przedstawiono koncepcję systemów sieciowych wielofazowych (MPNS) rozpatrywanie dynamicznych właściwości sieci i analizy niezawodności MPNS. MPNS niezawodność jest oceniany przez cross-fazowego schematu decyzyjnego binarny (BDD). Algorytm z siedzibą w BDD może działać jako platforma do rozważenia różnych komponentów zachowań, takich jak naprawy i rosnącej presji. Studium przypadku pokazuje, że proponowana koncepcja MPNS jest skutecznym opis niektórych praktycznych sieci komunikacyjnych, a cross-fazowego modelu BDD jest skuteczny w analizie MPNS niezawodność.
EN
A novel methodology is presented for condensation in power generation plants; this section is the main intersection of heat loss, typically 40% thermal efficiency of a plant. Condensate section is interfaced with the generating section to enhance the active contribution of the system. Both the cooling section and the condensate section are integrated and interfaced through the low-pressure and high-pressure cycles to attain the improved electrical efficiency, which affects the heat transfer capability of the power generation plants. This paper proposess a Cooling-cum-Condensate-Extraction System (CCES), to dedicate a 36-MW- captive power plant. The paper is dedicated for the design and development of an effective CCES, analyzing its impact over the systems in terms of system reliability optimization, and the role of real-time optimization. The designed model also contributes in discharging lesser amount of flu gases as against existing technologies with its improved active operation hours.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodologię procesu skraplania do zastosowania w części kondensacyjnej elektrowni, gdzie dochodzi do największych strat ciepła – przeważnie aż 40% wydajności termicznej elektrowni. W proponowanym rozwiązaniu instalację kondensacyjną sprzężono z częścią prądotwórczą aby zwiększyć aktywny wkład systemu. Część chłodzącą zintegrowano i sprzężono z częścią kondensacyjną poprzez cykle nisko- i wysokociśnieniowe, uzyskując w ten sposób lepszą wydajność elektryczną, co ma wpływ na zdolność wymiany ciepła w elektrowni. W artykule przedstawiono układ chłodzenia z systemem odprowadzania skroplin (CCES) przeznaczony dla elektrowni potrzeb własnych o mocy 36 MW. Pracę poświęcono projektowaniu i konstrukcji efektywnego CCES, analizując jego wpływ na systemy elektrowni w zakresie optymalizacji niezawodności systemów oraz roli optymalizacji w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany przez nas model, w porównaniu z istniejącymi technologiami, przyczynia się również do zmniejszenia emisji gazów odlotowych dzięki zoptymalizowanemu czasowi pracy.
PL
W artykule pokazano teoretyczne i metodologiczne podejście w celu zwiększenia jakości i efektywności monitorowania i diagnozowania wyposażenia elektrycznego podstacji trakcyjnych w eksploatacji. W celu zwiększenia niezawodności zasilania linii kolejowych i ograniczenia awaryjności wyposażenia elektrycznego podstacji trakcyjnych, prześledzono doświadczenia spółek energetycznych w technologii sieci inteligentnych Smart Grid. Przeprowadzono także analizę głównych metod monitorowania i diagnozowania urządzeń podstacji trakcyjnych. Proponowana koncepcja monitorowania i diagnostyki elektrycznego wyposażenia podstacji ma na celu poprawę niezawodności sprzętu i jego optymalnej pracy w całym cyklu życia, a także obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń energetycznych przez wykorzystanie konserwacji i naprawy rzeczywistego stanu technicznego.
EN
Theoretical approaches and methodological support of the solution the actual scientific and technical problem of quality improvement and monitoring efficiency and electric equipment diagnosing of railroads railway substations while in operation are offered. In order to improve electric power supply reliability and reduce the power equipment fault rate undertook a study experience of the energy companies for high quality problem solution of electric power supply based on the ideology of Smart Grid technologies. Also, the analysis of the monitoring main methods and diagnosing TP devices of electrified railways is carried out. The offered concept of monitoring and diagnosing of electric equipment of railway substations of the electrified railroads is focused on reliability growth of equipment operation and achievement of optimum use it throughout life cycle, and also expenditures lowering on operation of the power equipment due to application of technical servicing and repair on the condition monitored maintenance.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
11
Content available remote Strojenie sieci neuronowej niezawodności systemu na podstawie opinii ekspertów
PL
W artykule przedstawiono metodę strojenia sieci neuronowej, odpowiednią w analizach niezawodności systemów antropotechnicznych, opartą na opiniach ekspertów – praktyków eksploatacji. Przeprowadzono numeryczno-lingwistyczną elicytację tych opinii, które okazały się nieskorelowane i nie nadawały do strojenia sieci. Do przetwarzania danych zastosowano metodę AHP z odpowiednią przyjętą skalą i metodą aproksymacji macierzy ocen. Przeprowadzono analizy korelacji zbiorów otrzymanych danych wejściowych i wyjściowych sieci oraz uchybu metody przetwarzania danych. Wyniki przedstawiono w przykładzie elicytacji i analizy korelacji danych sieci niezawodności systemu napędowego statku morskiego.
EN
The article presents a method for tuning neural network, appropriate in the analysis of the anthrop technical system reliability, based on the opinions of experts – practitioners operation. The numerical-linguistic elicitation of these opinions was carried out, which turned out to be uncorrelated and not suitable for tuning the network. Data processing method was used with the appropriate adopted AHP scale and matrix approximation method evaluations. Correlation analyzes were performed for received input and output data of network and error of data processing method was determined. The results are shown in the example of elicitation and data correlation analyzes for tuning the reliability neural network of the ship propulsion system.
PL
W pracy skupiono się na zagadnieniu oceny niezawodności systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki nieuszkadzalności procesu transportowego. W pierwszym kroku przeanalizowano problem definicji nieuszkadzalności procesu transportowego. Ponadto, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe wyróżniono sześć podstawowych grup miar oceny funkcjonowania systemów transportowych obejmujących obszary: jakości, bezpieczeństwa, inżynierii ruchu, efektywności, spraw socjalnych, oraz ekonomiczny. Przedstawiono także wyniki badań wybranych systemów drogowego transportu pasażerskiego, obejmujących obszar terminowości realizacji przejazdów oraz gotowości przewoźników do zabezpieczania sytuacji awaryjnych.
EN
In the article authors are interested in the issues of transportation systems dependability assessment. The focus is on reliability analysis of passenger transportation process. In the first step of research analysis, transportation process reliability is defined. Moreover, based on the literature review there are defined six main groups of transportation system performance measures. The investigated performance metrics’ groups include: quality, safety, traffic engineering, effectiveness, social, and economical measures. Moreover, there are also chosen road passenger transportation systems performance analyses’ results provided. The research analyses are focused on transportation process performance timeliness and carriers availability in the emergency situation occurrence.
13
PL
Poziom niezawodności szlifierki CNC (sterowanej numerycznie) zazwyczaj ocenia się na podstawie danych o uszkodzeniach liczonych w laboratorium lub w terenie, co wymaga zmontowania szlifierki i jest metodą oceny post-factum. Aby umożliwić ocenę poziomu niezawodności szlifierki CNC na etapie projektowania, w niniejszym artykule zaproponowano metodę oceny niezawodności systemu oraz odpowiedni algorytm wykorzystujące dane dotyczące niezawodności podsystemów. Model ten wymaga klasyfikacji podsystemów, badań niezawodności, dopasowania funkcji rozkładu, oceny parametrów oraz oceny niezawodności. Wyniki obliczeń wykazały, że omawiana metoda sprawdza się i jest dokładna w porównaniu z metodą tradycyjną. Przedstawiona metoda stanowi wkład do procesu projektowania niezawodności szlifierki CNC i znajduje odniesienie do innych produktów mechatronicznych.
EN
The reliability level of CNC (Computer Numerical Control) grinder is usually assessed by fault data counted in laboratory or in field, which needs the grinder to be assembled and it is one afterwards estimation method. To evaluate the reliability level of CNC grinder in design phrase, one system reliability assessment method and algorithm was put forward by subsystem’s reliability in this article, which needs subsystem classification, reliability test, distribution function fitting, parameters estimation and reliability assessment. The calculation result showed that the method was feasible and accurate compared with the traditional way. The method is one contribution to reliability design for CNC grinder and is one reference to other mechatronic products.
PL
W artykule opracowano metodologię szacowania niezawodności w wielomodułowych systemach biometrycznych. Analizie poddano zarówno jednomodułowe systemy z wieloma klasyfikatorami, jak i wielomodułowe systemy biometryczne. Proponowane rozwiązania umożliwią opracowanie algorytmu decyzyjnego, bazującego na wielu klasyfikatorach analizujących jedną lub kilka cech biometrycznych. Opracowano algorytm wyliczający prawdopodobieństwo błędu badanego systemu weryfikacji biometrycznej.
EN
A methodology for assessing the reliability in multi-modular biometric systems has been elaborated in this thesis. Single-module systems with multiple classifiers, as well as multi-modular biometric systems were analyzed. Suggested solutions will allow an elaboration of a decision algorithm basing on multiple classifiers that analyze one or more biometric features. An algorithm calculating the probability of an error in the biometric verification in the analyzed system has been presented.
EN
Along with the increase of complexity in engineering systems, there exist many dynamic characteristics within the system failure process, such as sequence dependency, functional dependency and spares. Markov-based dynamic fault trees can figure out the modeling of systems with these characteristics. However, when confronted with the issue of state space explosion resulted from the growth of system complexity, the Markov-based approach is no longer efficient. In this paper, we combine the Bayesian networks with the dynamic fault trees to model the reliability of such types of systems. The inference technique of Bayesian network is utilized for reliability assessment and fault probability estimation. The solar array drive assembly is used to demonstrate the effectiveness of this method.
PL
Wraz ze wzrostem złożoności w systemach technicznych, pojawia się wiele charakterystyk dynamicznych w ramach procesu awarii systemu, takich jak zależność sekwencyjna, zależność funkcjonalna czy zabezpieczające elementy zapasowe. Oparte na koncepcjach Markowa dynamiczne drzewa uszkodzeń mogą posłużyć do modelowania systemów z powyższymi charakterystykami. Jednak w konfrontacji z problemem eksplozji stanów wynikającym ze wzrostu złożoności systemu, podejście oparte na teoriach Markowa nie jest już skuteczne. W niniejszej pracy łączymy sieci bayesowskie z dynamicznymi drzewami uszkodzeń w celu modelowania niezawodności tego typu systemów. Technikę wnioskowania sieci bayesowskiej wykorzystano do oceny niezawodności i prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia. Skuteczność niniejszej metody wykazano na przykładzie układu napędu paneli słonecznych.
EN
Taking account of the influence of common cause failure (CCF) to system reliability and the widespread presence of multi-state system (MSS) in engineering practices, a method for reliability modeling and assessment of a multi-state system with common cause failure is proposed by taking the advantage of graphic representation and uncertainty reasoning of Bayesian Network (BN). The model is applied to a two-axis positioning mechanism transmission system to demonstrate its effectiveness and capability for directly calculating the system reliability on the basis of multi-state probabilities of components. Firstly, the reliability block diagram is built according to the hierarchy of structure and function of multi-state system. Then, the traditional Bayesian Networks model of the transmission system is constructed based on the reliability block diagram, failure logic between components and the failure probability distribution of them. In this paper, the β-factor model is used to analyze the CCF of the transmission system, and a new Bayesian network combining with CCF is established following by the implementation of reliability analysis. Finally, the comparison between the proposed method and the one without considering CCF is made to verify the efficiency and accuracy of the proposed method.
PL
Uwzględniając wpływ uszkodzeń spowodowanych wspólną przyczyną (CCF) na niezawodność systemów oraz powszechne występowanie w praktyce inżynierskiej systemów wielostanowych (MSS), zaproponowano metodę modelowania i oceny niezawodności systemu wielostanowego z uszkodzeniem spowodowanym wspólną przyczyną, która wykorzystuje reprezentację graficzną sieci Bayesa (BN) i oparte na nich wnioskowanie przybliżone. Model zastosowano do analizy układu przenoszenia napędu dwu-osiowego mechanizmu pozycjonowania. Zbadano w ten sposób skuteczność modelu oraz możliwość wykorzystania go do bezpośredniego obliczania niezawodności systemu na podstawie wielostanowych prawdopodobieństw elementów składowych. W pierwszej kolejności stworzono schemat blokowy niezawodności uwzględniający hierarchię struktury i funkcji badanego systemu wielostanowego. Następnie, w oparciu o schemat blokowy niezawodności, logikę uszkodzeń komponentów oraz rozkład prawdopodobieństwa uszkodzeń tych komponentów, skonstruowano tradycyjny model bayesowski układu przenoszenia napędu. W niniejszej pracy wykorzystano model współczynnika β do analizy CCF układu przenoszenia napędu oraz opracowano nową sieć Bayesa uwzględniającą CCF, po czym przeprowadzono na ich podstawie analizę niezawodności. Skuteczność i dokładność proponowanej metody sprawdzono poprzez porównanie jej z metodą nie wykorzystującą CCF.
17
Content available remote Niezawodne zasilanie systemów automatyki przemysłowej
PL
Niezawodność jest obok bezpieczeństwa najważniejszym wskaźnikiem jakości systemów automatyki przemysłowej. Pogodzenie często przeciwstawnych interesów niezawodności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu budżetu inwestycji należy do najważniejszych zadań inżyniera-projektanta. W artykule przedstawiono szereg praktycznych metod umożliwiających uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności projektowanego systemu automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem toru zasilania.
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości podwyższania niezawodności systemów o podstawowych strukturach niezawodnościowych. Wyznaczono przyrost wskaźnika gotowości elementu struktury szeregowej oraz równoległej zapewniający wymagany przyrost niezawodności systemu. Zaprezentowano metody analizy niezawodności na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Obliczono prawdopodobieństwa stanów pracy SZW składającego się z trzech jednakowych podsystemów dostaw wody (PsDoW) o takich samych wskaźnikach gotowości, a także dla różnych wartości tych wskaźników. W pracy przedstawiono przykład wyznaczenia dystrybuanty zdolności produkcyjnej metodą rekurencyjną (rekursywną) dla SZW składającego się z trzech różnych PsDoW o różnych wskaźnikach gotowości.
EN
The purpose of the work is to present the possibility to increase system reliability with basic reliability structures. The increase of the availability index of an element of a series structure and a parallel structure, which ensures the required increase of the system reliability, has been determined. Methods for reliability analysis on the example of water supply system (WSS), have been presented. The probabilities of the operational states of the WSS consisting of three identical water supply subsystems (WSS), with the same availability index, as well as for different values of availability index, have been calculated. In the work an example of determination of distribution function of productivity by recurrent (recursive) method for the WSS consisting of three different WSS, with different availability index, has been presented.
EN
Measures, which can be applicable for reliability importance analysis of components and groups of components in technical systems, have been shown. Selected qualitative measures (order of minimal cut set, numbers of occurrences i-th events in the fault tree, stream measure and Birnbaum's structural importance measure), and quantitative measures (Birnbaum's reliability importance, Vesely-Fussel's measure, The improvement potential reliability measure and Lambert's measure) have been described. Some of mathematical formulas (also approximations) have been pointed out. Estimation of selected importance values of system components (on the basis of complex technical system with multistate reliability and functional structure) has been done. As example system marine power plant system (main power plant sea water cooling system) installed on board offshore multi support vessel has been chosen. Analysis for two different operation i.e. operation during offshore project (operation with dynamic positioning of the vessel) and during sea passage, states has been performed. System for these two states has been modeled with fault tree structures. Particular importance rankings of system components have been shown in bar charts. Some conclusions of applied importance measures have been presented.
20
Content available remote Water storage tank capacity influence on drinking water safety
EN
Recently a problem of municipal systems safety became on of the most important. Safety can be defined as a probability that there is no threats for human's life, health or extremely high financial costs. Loss of safety usually results from raw water quality or insufficient treatment. Usually it is reduced by monitoring of raw water or during the treatment process. Important role can have water storage tanks which end treatment process. They reduce pollutant concentration by thinning it down and extend time, when safe water is delivered to water network. In the paper mathematical model of thinning down the pollutant was shown. It makes possible to calculate time of thinning down to get water indicator values recognized as safe for human's health. The method was shown by computational examples for Fe removing process. The tank's safety role lies in reducing pollutant's concentration and extending time necessary for water supply system's operator for actions to reduce pollutant's influence on water consumers, like cIosing valves or modify the treatment processes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.