Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gardening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cisy [Taxus] to cenione w ogrodnictwie, zimozielone rośliny iglaste. Na świecie występuje osiem gatunków cisa. Tylko jeden z nich, cis pospolity [Taxus baccata], rośnie naturalnie na terenie Europy, także w Polsce, pozostałe trzy gatunki pochodzą z Azji, a kolejne cztery z Ameryki Północnej.
PL
Trawy, o ile są odpowiednio dobrane, wymagają minimalnej pielęgnacji, a pozostają atrakcyjne przez większą część roku. Spośród tysięcy gatunków uprawia się tylko kilkaset. Wiele odmian wciąż natomiast oczekuje na „odkrycie” przez ogrodników i projektantów zieleni. Trawy opanowały każde siedlisko – od nadmorskich wydm poprzez prerie i stepy aż po góry i lasy. Niewątpliwie zdolności adaptacyjne są przyczyną ich rosnącej popularności. Czasami ten kosmopolityzm jest wadą, gdyż niektóre wymykają się spod kontroli i mogą wypierać lokalne gatunki. Na szczęście wiele z nich nigdy nie stanie się agresorami, ponieważ wymagają cieplejszego niż nasz klimatu.
3
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
PL
Miejskie tereny zieleni to wyzwanie dla lokalnych władz nie tylko wiosną czy latem, gdy trzeba je pielęgnować – nawozić, podlewać, przycinać i kosić. Także złota polska jesień, a więc wrzesień, październik i listopad, to dla samorządowych ogrodników czas wzmożonej aktywności – prostego grabienia liści, ale i wielu poważniejszych prac przygotowujących parki, skwery, klomby, zieleńce i zwykłe trawniki do nadchodzącej zimy.
PL
Nie widać końca prac na polską wersją kodeksu postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Przygotowany pod egidą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projekt Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia” wzbudził szereg kontrowersji wśród podmiotów zaangażowanych w proces jego tworzenia.
PL
Postęp, który dokonał się w ogrodnictwie na przestrzeni ostatnich trzech dekad, zaowocował olbrzymią różnorodnością i bogactwem roślin ozdobnych. Niewielkie szkółki założone w latach osiemdziesiątych XX w. przekształciły się w fabryki roślin, a na mapie kraju pojawiły się setki gospodarstw zajmujących się uprawą i rozmnażaniem drzew, krzewów, krzewinek, pnączy oraz bylin.
PL
O randze, jaką nadawano ogrodom w okresie renesansu i baroku, świadczyć mogą nie tylko realizacje, ale także liczba poświęconych im traktatów. W kolekcji starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się pokaźny zbiór dzieł poświęconych agronomii, botanice i sztuce ogrodowej. Znaczna ich część była w użyciu na Śląsku w XVII i XVIII w., pochodzą one bowiem ze zbiorów dawnych bibliotek wrocławskich czy śląskich bibliotek klasztornych. Ale Ślązacy byli nie tylko biernymi odbiorcami dzieł poświęconych ogrodom, mieli także swój udział w rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce ogrodniczej. Już w 1590 r. ukazało się dzieło poświęcone agronomii autorstwa Martina Grossera, proboszcza z podwrocławskiej miejscowości Szewce (Schewitz). W 1664 r. wydano w Brzegu traktat Johanna Christofa Hibnera, ogrodnika książęcego w Oławie, zatytułowany Horticultura [...]. Znajduje się tam pierwsza w historii Śląska wzmianka o ziemniaku. Praca ta zawiera także wykaz roślin ogrodowych zajmujący ponad 40 stron. Wydaje się mało prawdopodobne, by w owym czasie wszystkie z wymienionych przez Hibnera roślin były uprawiane w Śląskich ogrodach i tekst ten jest raczej wyrazem idealnej wizji. Niemniej miał on niewątpliwy wpływ na rozpowszechnienie nowych tendencji w sztuce ogrodowej. Podobną funkcję pełniło drugie z XVII-wiecznych dzieł śląskich ogrodników – opublikowany w 1692 r. traktat Georga Herbsta Des Schlesischen Gärtners Lustiger Spatziergang. Autor pełnił funkcję ogrodnika księcia oleśnickiego Christiana Ulricha von Würtemberga. Wydarzeniem wykraczającym poza teren Śląska było wydanie we Wrocławiu w 1708 r. niemieckiego tłumaczenia dzieła Curiositez de la nature et de l’art sur la végétation, którego autorem był Pierre le Lorrain de Vallemont. Tłumaczem dzieła był członek wrocławskiej rady miejskiej Ferdinand Ludwig von Breßler und Aschenburg. Wymienić tu także trzeba wydrukowane w 1727 r. w drukarni wrocławskiego kolegium jezuickiego poświęcone ogrodnictwu dzieło Jacques’a Vanière’a Praedium rusticum. We wrocławskich zbiorach znajduje się obecnie także wiele innych traktatów ogrodniczych. Znaki własnościowe i dawne numery inwentarzowe wskazują, że większość z nich należała do dawnych bibliotek śląskich, a więc była tu znana i z całą pewnością oddziaływała na poziom sztuki ogrodniczej na Śląsku.
EN
The importance endowed upon gardens in the period of the Renaissance and the Baroque may be witnessed not only in realizations but also in the number of treatises devoted to them. In the collection of old prints of the Wroclaw University Library there is a substantial collection of works devoted to agronomy, botany and garden art. A considerable part of them was used in Silesia in the 17th and 18th centuries, as they originate from collections of old Wroclaw libraries or Silesian monastic libraries. But the Silesians were not only passive recipients of works devoted to gardens, they also participated in propagating the knowledge of garden art. As early as 1590 there appeared a work devoted to agronomy, whose author was Martin Grosser, a parish priest from Szewce (Schewitz) near Wroclaw. The treatise of Johan Christof Hibner, Horticultura [...], was published in 1664. Hibner was a gardener of the duke of Oława. For the first time in the history of Silesia the potato was mentioned in this work. It also contains a register of garden plants of over 40 pages. However, it seems hardly possible that at that time all the plants mentioned by Hibner were cultivated in Silesian gardens and this text is more of an expression of an ideal vision, nevertheless, no doubt, it had an influence on spreading new tendencies in the art of gardening. A similar function was performed by another 17th century work of Silesian gardeners – the treatise of Georg Herbst Des Schlesischen Gartners Lustiger Spatziergang, published in 1692. The author performed the function of the gardener of duke Christian Ulrich von Würtemberg. An event which went beyond the area of Silesia was the publishing in Wrocław in 1708 the German translation of the work called Curiositez de la nature et de l’art sur la végétation, written by Pierre le Lorrain de Vallemont. The translation of this work was carried out by Ferdinand Ludwig von Bresler und Aschenburg, a member of the Wrocław municipal counsel. The work of Jacques Vanière Praedium rusticum devoted to gardening and published in 1727 by the printing house of the Jesuit College, should also be mentioned here. There are many other garden treatises in the collections of Wrocław. Ownership signs and one-time inventory numbers indicate that most of them belonged to former Silesian libraries and so this points to the fact that it was known and with all certainty influenced the art of gardening in Silesia.
8
Content available remote Pionowe ogrody-idea, technologia i estetyka na nowy wiek
PL
W niniejszym artykule przedstawiono genezę, technologię i przykłady pionowych ogrodów. Są to skomplikowane instalacje konstrukcyjno-przyrodnicze. Polegają na kreowaniu przylegających do ścian budowli, pionowo usytuowanych bezglebowych trawników, także z udziałem większych roślin, na jakie pozwala zastosowana konstrukcja. Pionowe ogrody wywodzą się pod względem ideowym i estetycznym z dawniejszych założeń zieleni komponowanej. Jednak konstrukcje rozpowszechniające się współcześnie są przedsięwzięciami innowacyjnymi, rozwijającymi się technologicznie w intensywny sposób przez ostatnie dwudziestolecie. Pionowe trawniki są wykwitem współczesnej epoki w kulturze i architekturze post-funkcjonalistycznej. Wyraziście spełniają jej założenia, takie jak: wyrafinowane piękno, hedonizm, zaskoczenie, ale zarazem ekologia, powrót do przyrody i ostatecznie - zrównoważony rozwój, zwłaszcza w odniesieniu do miast.
EN
Herewith are given origins, technologies and samples of vertical gardens. These are complex installations of a technical and a biological character. In results they occur as attached to walls of buildings - vertical soil-less grass lawns, also with an addition of larger species of plants, according to the technological strength/possibilities. Ideas and aesthetics of vertical gardens are derived from older manifestations in the field of creative, spatial, three-dimensional gardening. However today's installations, spreading widely in global dimension, they are definitely innovative, intensively progressing quality during the last twenty years. Vertical gardens are product of the contemporary post-functional culture and architecture. They are significant according to its principles/paradigm as a refined beauty, a hedonism, a surprise, but simultaneously the ecology, return to the nature, and last but not least - the sustainable development, especially according to cities.
PL
W warszawskiej hali Centrum Expo XXI w dniach 26-29 sierpnia br. po raz osiemnasty odbyła się miedzynarodowa wystawa "Zieleń to życie". Pod hasłem "Symfonia kolorów" promowano rośliny, technologie i trendy związane z techniką ogrodniczą i architektura krajobrazu.
PL
Szeroko rozwinięta produkcja warzywnicza w podkrakowskiej gminie Igołomia - Wawrzeńczyce jest w stanie zabezpieczyć znaczne ilości surowca do produkcji biogazu. W gminie tej przeprowadzono szczegółową analizę ilościową biomasy powstającej przy uprawie, pielęgnacji i konfekcjonowaniu uprawianych warzyw. Analizą objęto istniejące i nowe kierunki produkcji. Dla wybranej gminy przeprowadzono objętościowy i energetyczny bilans energii możliwej do uzyskania przy zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych zaliczanych do źródeł energii odnawialnej.
EN
Greens production broadly developed in the borough of Igołomia - Wawrzeńczyce near Krakow has the potential to provide considerable amounts of raw material for biogas production. A detailed quantitative analysis of biomass generated during cultivation, maintenance and packaging of grown vegetables has been completed in this borough. The scope of the analysis covered existing and new production trends. Volumetric and energy balance of energy available to acquire as a result of disposal of production waste ranked among renewable energy sources has been developed for the selected borough.
PL
W XIX w. mieszczaństwo mogło podkreślić swą prestiżową pozycje poprzez założenie własnego parku, nad którym czuwać miał ogrodnik miejski. Stanowisko to miały obejmowały jedynie osoby z odpowiednim wykształceniem i praktyką.
PL
Budowa ogrodu na żywo, aranżacje ogrodowe, ekspozycje wystawców z zakresu ogrodnictwa i terenów zieleni oraz seminarium "Miejska sztuka ogrodowa" - to tylko niektóre wydarzenia Targów Ogrodniczych Gardenia, które odbędą się 1-3 czerwca 2007 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
PL
Przejeżdżając ulicami naszych miast i wsi, możemy zauważyć różne sterczące kikuty, które niektórzy nazywają drzewami. Czy nie można tego powstrzymać?
PL
Od roku 1994 zagadnienie krajobrazu stało się ważnym przedmiotem w Instytucie Planowania i Projektowania Krajobrazu na Wydziale Ekologii i Nauk o Środowisku Politechniki w Zwoleniu (Słowacja). Koniecznym wymogiem jest stosowanie metod interaktywnych oraz przetwarzanie i opracowywanie dokumentacji nie tylko z udziałem ekspertów, ale także władz lokalnych, przedsiębiorców, jak również społeczeństwa. Czynnikiem integrującym jest cel - stan jakości krajobrazu. Należy do niego dochodzić zbiorowym wysiłkiem wszystkich uczestniczących stron.
EN
Since 1994 the topic of landscape is an important subject at the Department of Landscape Planning and Design, Faculty of Ecology and Environment, Technical University in Zvolen. The basic tool used for solving land problems, are landscape studies and landscape planning. Results are usually presented through the physical planning. Landscape is considered to be everything starting with spatial design, through park design and landscape architecture. Another is the term gardening, dealing with park and garden design. It is considered in Slovakia, that practical application of the landscaping, leads to the land care. A necessary requirement is the use of interactive methods and documentation processing with participation of not only experts but local governments, businessmen and the public, too. Integrating factor is the target - landscape quality condition which should be reached by a collective effort of all participating specialists.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.