Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle motion model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper concerns an issue of the influence of car motion model on the indicators characterizing the environmental impact of the vehicle in Life Cycle Assessment (LCA). The research takes into account different conditions of car driving: urban (including congestions), extra-urban and high-speed traffic. Data on emission and fuel consumption corresponding to specific driving conditions were derived from the tests of a passenger car carried out on a chassis dynamometer. The obtained results revealed that the LCA of a car is highly susceptible to the conditions of its operation, described with the use of motion models. The results are strongly dependent on the quantities characterizing the combustion engine operating state, determined primarily by a vehicle speed process.
PL
Praca dotyczy zagadnienia wpływu modelu ruchu samochodu na wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie pojazdu na środowisko w ocenie cyklu istnienia (Life Cycle Assessment – LCA). W badaniach uwzględniono różne warunki ruchu samochodów: w miastach (włączając zatory uliczne), poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa, odpowiadających poszczególnym warunkom ruchu, uzyskano na podstawie badań samochodu osobowego na hamowni podwoziowej. Stwierdzono znaczną wrażliwość wyników oceny cyklu istnienia samochodu na warunki jego użytkowania, opisywane przez różne modele ruchu. Uzyskane wyniki są silnie zależne od przebiegów wielkości charakteryzujących stan pracy silnika spalinowego, zdeterminowany przede wszystkim procesem prędkości pojazdu.
PL
W pracy analizowano wpływ nierówności drogi na zmianę prędkości koła pojazdu. W pierwszym etapie rozwiązano zadanie uderzenia sprężysto-plastycznego punktu materialnego w sztywne podłoże. Następnie jako model koła i drogi przyjęto sztywny krążek poruszający się po sztywnym podłożu z nierównościami. Przyjęto, że uderzenie krążka w próg nierówności jest plastyczne. Rozwiązane w referacie zadanie ma zastosowanie praktyczne do analizy ruchu pojazdów po nawierzchni drogowej, lotniskowej oraz po nawierzchni kolejowej.
EN
In the paper the influence of road roughness on changing the speed of the vehicle wheels is discussed. In the first stage the problem of elastic-plastic collision of material point with rigid surface was solved. Then, as a model of the wheel and the road pavement was assumed a rigid disc rolling on a rigid plane with irregularities. In this case plastic impact was assumed. The problem solved in the paper has the practical application for analyses of road and airport pavements as well as the railway tracks analyses. It was shown that pavement unevenness affect for changing the value and direction of the vectors of velocity and acceleration of the wheels.
EN
The life cycle assessment (LCA) method is a new analytical tool, which makes it possible to formulate quantitative description of the environmental impact of objects, services, and processes throughout their whole conventional period of existence. lt consists in identifying and quantifying the raw materials and energy consumed, pollutants emitted, and wastes generated and then evaluating their potential environmental effects. The possibility of applying the LCA approach to the analysis of environmental properties of motor vehicles has been examined in this paper. The basic methodological aspects of the life cycle assessment have been presented. Within the study, the environmental impact of a passenger car with a diesel engine was analysed. Most attention was devoted to the assumptions concerning the methods of vehicle use. To tackle this issue, two vehicle motion models representing the road conditions prevailing in Poland were developed. In one of them, the vehicle motion in urban, extra-urban, and high-speed traffic conditions was taken into account. The other model represented the traffic conditions typical for street congestions. These models were compared with the vehicle motion model built in the form of a vehicle speed program as adopted in the NEDC type-approval driving test. Based on the vehicle motion models and stochastic characteristics of pollutant emissions determined with the use of the Monte Carlo methods, the on-road pollutant emissions and fuel consumption were determined for the motor vehicle. The data obtained were used for describing the style of vehicle use within the life cycle assessment. The results obtained we re found to be very susceptible to the assumptions made.
PL
Ocena cyklu istnienia jest narzędziem analitycznym umożliwiającym ilościowy opis oddziaływania na środowisko obiektów, usług i procesów w całym umownym okresie ich istnienia. Polega ona na identyfikacji i kwantyfikacji zużytych surowców i energii, emitowanych zanieczyszczeń oraz generowanych odpadów, a następnie ocenie potencjalnych skutków, jakie mogą wywołać w środowisku. W artykule rozważono możliwość zastosowania oceny cyklu istnienia do analizy właściwości ekologicznych samochodów. Przedstawiono jej podstawowe aspekty metodyczne. Dokonano analizy wpływu na środowisko samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Najwięcej uwagi poświęcono założeniom dotyczącym sposobów użytkowania samochodu. W tym celu opracowano dwa modele ruchu samochodu reprezentujące warunki drogowe w Polsce. W pierwszym modelu uwzględniono ruch samochodu w miastach, poza miastami i na trasach szybkiego ruchu. Drugi model odpowiada warunkom ruchu typowym dla zatorów ulicznych. Utworzone modele zestawiono z modelem ruchu w postaci przebiegu prędkości w homologacyjnym teście jezdnym NEDC. Na podstawie modeli ruchu i stochastycznych charakterystyk emisji zanieczyszczeń utworzonych metodą Monte Carlo wyznaczono emisję drogową zanieczyszczeń i zużycie paliwa przez samochód. Uzyskane dane wykorzystano do opisu użytkowania samochodu w ocenie cyklu istnienia. Stwierdzono znaczną wrażliwość otrzymanych wyników na przyjęte założenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.