Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użytkownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Workplace stress is a common cause of many diseases. It may be intensified by staying in one room for many hours and being exposed to unfavorable environmental stimuli. The role of designers may be important in shaping the work environment favorable to the mental comfort of building users. The aim of the article is to review the solutions used in the architecture of public and commercial (office) buildings, as well as in interior designs and landscape projects, helpful to reduce the level of stress that may arise in the workplace. The adopted research methodology includes the analysis of selected examples of design solutions, literature studies and the anthropological research carried out by the author using the structured interview method. The result of the review is the collection of a rich set of design methods, which allow to shape the work environment favorable to the mental health of users of public and commercial buildings. The conducted research allows to conclude that designers have a wide range of measures which enables to shape a work environment that is beneficial for mental health. The range of these possibilities in the hands of architects is constantly growing, and they should be constantly aware of it. In addition, listening to the needs of users of existing buildings may lead designers to new solutions.
PL
Stres w miejscu pracy jest częstą przyczyną wielu chorób. Może go potęgować wielogodzinne wystawienie na niekorzystne bodźce płynące z otoczenia poprzez przebywanie w jednym pomieszczeniu. Rola projektantów może być istotna w kształtowaniu środowiska pracy korzystnego dla komfortu psychicznego użytkowników budynków. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań stosowanych w architekturze budynków użyteczności publicznej i komercyjnych (biurowych), jak również w obrębie projektów wnętrz tego typu obiektów i projektów zagospodarowania terenu, sprzyjających obniżaniu poziomu stresu mogącego się pojawić w miejscu pracy. Przyjęta metodologia badań obejmuje analizę wybranych przykładów rozwiązań projektowych, studia literaturowe oraz własne badania antropologiczne autorki przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Rezultatem dokonanego przeglądu jest zebranie bogatego zestawu środków, jakimi dysponuje architektura i branże pokrewne, pozwalających kształtować środowisko pracy sprzyjające zdrowiu psychicznemu użytkowników budynków biurowych, a także użyteczności publicznej. Wnioski z przeprowadzonych badań prowadzą do stwierdzenia, iż projektanci dysponują szerokim repertuarem środków pozwalających kształtować korzystne dla zdrowia psychicznego środowisko pracy. Wachlarz tych możliwości w rękach architektów jest wciąż powiększany, a ci powinni być go stale świadomi. Ponadto wsłuchanie się w potrzeby użytkowników istniejących obiektów może naprowadzić projektantów na nowe, niestosowane jeszcze rozwiązania.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny relacji pomiędzy sposobem kształtowania przestrzeni publicznej w aspekcie zapewniania zrównoważonej mobilności i doświadczeniami użytkowników, wpływającymi na postrzeganą jakość życia. Przedmiotem oceny był węzeł multimodalny, zorganizowany wokół stacji kolejowej w Nysie – mieście średniej wielkości, uznanym za zagrożone wykluczeniem. Celem badania było zidentyfikowanie wybranej, niewielkiej grupy głównych wyzwań i zaleceń mających na celu poprawę doświadczeń użytkowników w zakresie korzystania z węzła multimodalnego w mieście. Artykuł podkreśla rolę infrastruktury obsługowej (przystanki, dworce, punkty przesiadkowe) w ekosystemie mobilności miejskiej. Każdy element tego ekosystemu (zaprojektowanego zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego) może istotnie wpłynąć na poprawę postrzeganej (deklarowanej) jakości życia w mieście, jeśli zastosowane rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na doświadczenia użytkowników (w tym ich poczucie komfortu i opieki). Autorzy skupili się na obecnej sytuacji w celu zidentyfikowania głównych obszarów wymagających interwencji, mających na celu poprawienie doświadczenia użytkowników w zakresie korzystania z węzłów multimodalnych w małych i średnich miastach. Zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dostępności infrastruktury, ale także na stosunki pomiędzy rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i inżynieryjnymi w kontekście ich wpływu na ocenę węzła multimodalnego dotyczącego jego użyteczności w trzech wymiarach: funkcjonalnym, racjonalnym i postrzeganym. W podsumowaniu przedstawiono proces prowadzący do osiągnięcia tego celu, od podstawowych rozwiązań po interoperacyjność. Wiedza ta umożliwi podejmowanie lepszych decyzji w procesie planowania projektów miejskich zorientowanych na użytkownika. Może to być szczególnie istotne w wypadku, gdy świadomym celem działania jest osiągnięcie poziomu interoperacyjności oczekiwanego przez użytkowników obiektów takich, jak m.in. węzły multimodalne, które są jednym z elementów publicznej przestrzeni miejskiej o znacznym wpływie na jakość życia mieszkańców.
PL
Metod doboru opraw okularowych jest tyle, ilu optyków na świecie. W salonach możemy spotkać się z różnym podejściem do potrzeb klienta, ale każdej metodzie przyświeca główny cel – zadowolenie klienta. Czy jednak dobór oprawy okularowej ma opierać się na zasadzie doboru pod klienta, czy ważny jest jednak dobór oprawy okularowej dla klienta? Jest pewna różnica pomiędzy tym, czego od nas oczekuje, a jaką w rzeczywistości ofertę możemy mu zaproponować. Sam aspekt estetyczny jest bez wątpienia jedną z ważniejszych kwestii, o której trzeba pamiętać, wybierając z klientem okulary. Od dawna bowiem stanowią one nie tylko pomoc dla narządu wzroku, ale pełnią także funkcję dodatku, dopełnienia całości stylizacyjnej, wpisując się w wygląd danej osoby. Nie wolno jednak zapominać, że prawidłowy dobór oprawy to nie tylko kwestia prezencji, ma on bowiem również niezwykle ważne znaczenie w trakcie prac montażowych, w następstwie wpływając na komfort widzenia użytkownika. Nasze artykuły powstały z myślą o początkujących optykach, studentach decydujących się na pracę już na studiach oraz o doradcach sprzedaży bez praktycznego doświadczenia w pracy w salonie optycznym. Mamy świadomość, że dla wielu z Państwa, bez wątpienia bardzo dobrych specjalistów, temat artykułu może wydawać się nieskomplikowany. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że niektóre zagadnienia, nawet dokładnie przerobione w teorii, mogą odbiegać od codziennej pracy, a w trakcie nauki zawodu wiedza tego typu była, jest i będzie dla nas na wagę złota. W związku z tym postanowiłyśmy dość przystępnym językiem i formą zwrócić uwagę na pewne być może proste, ale bez wątpienia niezwykle istotne zagadnienia.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
PL
W artykule opisano podstawowe powiązania pomiędzy magazynem, użytkownikiem i otoczeniem (środowiskiem). Dokonano analizy czynników (właściwości) wpływających na funkcjonowanie magazynu. Zaprezentowano również wybrane sterowalne wielkości magazynowe w dyskretnych chwilach czasowych, zwracając uwagę na analizę ilościowych mierników, w tym ryzyka, wykorzystywanych do oceny procesów logistycznych. Omówiono klasyfikację zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Zostały tu zaprezentowane funkcje losowe o znanych rozkładach prawdopodobieństwa, pozwalające określić podatność magazynu na powstanie sytuacji niebezpiecznych, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych magazynach w kontekście przebiegu procesów magazynowych w warunkach rzeczywistych.
EN
The article describes the basic connections between the warehouse, the user and the environment. An analysis of factors (properties) influencing the functioning of the warehouse was made. It presents selected controllable storage quantities at discrete time points, focusing on the analysis of quantitative measures, including risk used to assess logistic processes and contains a classification of threats affecting the functioning of warehouse management. This section presents random functions with known probability distributions allowing to determine the susceptibility of the warehouse to the occurrence of dangerous situations. The last chapter is the result of empirical research carried out in selected warehouses in the context of the course of warehouse processes under real conditions.
6
Content available remote Łożyska od strony użytkownika
PL
W artykule autor porusza kilka aspektów praktycznych związanych z użytkowaniem i obsługą łożysk tocznych oraz prezentuje skutki często nieświadomie popełnianych błędów. Zaprezentowane przykłady w prosty sposób pokazują źródła błędów.
PL
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.
EN
World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles. Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.
PL
Nowoczesne piece próżniowe odznaczają się jakościową i bezpieczną produkcją o ile zachowuje się odpowiednie procedury zarówno w zakresie bezpiecznych warunków pracy jak również w zakresie utrzymania ruchu. Potrzebna jest także dbałość o odpowiednie przygotowanie wsadu przed obróbką cieplną o czym czasami zdarza się zapomnieć młodym i niedoświadczonym użytkownikom takich pieców.
EN
Modern vacuum furnaces are characterized by high quality and safe production as long as the appropriate procedures are maintained for both safe working conditions and maintenance. Care for proper preparation of the batch before heat treatment is necessary, what is sometimes forgotten by young and inexperienced users of such furnaces.
EN
The innovation of application of cloud managers is described in the article. The authors emphasize that the innovative direction of development of information activities is the integration of Web platforms (social networks and cloud storages) for creating a unified communication space and storage for large amount of information. Tool that provides this development are cloud managers. For library institutions using such technologies will create the favorable and flexible serviceoriented system for providing users with information resources. For determination of free cloud managers and selected among them a benchmark, the methods of benchmarking and expert evaluation were used in the research. The algorithm for operation with every service is given. The following technological capabilities: “integration with cloud storage”, “cloud disk space manager”, “multimedia playback,” “presence of workspace” for collaboration were taken into account. The result of the study is to determine the cloud manager that can serve as a benchmark for providing free cloud services with a wide range of technological capabilities.
11
Content available Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu
PL
Nowy Jork słynie z wielkiej ilości parków, skwerów i terenów zielonych. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego człowieka odnośnie do publicznych przestrzeni miejskich. Zawierają w sobie różnorakie funkcje: od podstawowej rekreacyjnej poprzez komunikacyjną, sportową, usługową, edukacyjną, aż po kulturową. Pełnią ważną rolę społeczną. Znajdują się w różnych częściach miasta. Artykuł przedstawia formy działalności urbanistów, architektów, zarządców jak i użytkowników, dzięki którym wybrane parki NY osiągnęły dziś status niezwykle atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście.
EN
New York is famous for its numerous parks, squares and green areas. They are an answer to the needs of modern man in terms of public urban spaces. They contain within them numerous different functions: from basic recreation to being a circulation space, providing sports facilities, services, education, as well as culture. They fulfil an important social role. They are located in various parts of the city. The paper illustrates the manner of operation of urban designers, architects, administrators, as well as users, thanks to whom the selected parks of New York City have achieved the rank of outstandingly attractive public spaces within the city today.
12
Content available Etapy rozwoju motoryzacji rolnictwa w Polsce
PL
Na podstawie danych GUS i szacunków własnych dokonano analizy zmian stanu liczbowego parku ciągników w Polsce w latach 1946–2013 z uwzględnieniem udziału poszczególnych grup użytkowników w zasobach tego parku. W 1949 r. 82,4% ciągników znajdowało się w gospodarstwach państwowych, a 15,7% – w gminnych ośrodkach maszynowych, które funkcjonowały do 1956 r., pozostałe 1,9% – w państwowych ośrodkach maszynowych. W 1960 r. w gospodarstwach państwowych znajdowało się 45,5% parku ciągników; w państwowych ośrodkach maszynowych – 18,9%, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – 3,4%, w kółkach rolniczych – 11,0%, a w gospodarstwach indywidualnych – 21,2%. W 1971 r. najwięcej (39,6%) ciągników znajdowało się w przedsiębiorstwach kółek rolniczych. Udział gospodarstw indywidualnych wyniósł 28,7%, gospodarstw państwowych – 27,1%, państwowych ośrodków maszynowych – 2,1%, rolniczych spółdzielni produkcyjnych – 2,5%. W 1991 r. udział gospodarstw indywidualnych w strukturze użytkowania ciągników wyniósł 87,4%, sektora publicznego – 6,8%, rolniczych spółdzielni produkcyjnych – 2,0%, a kółek rolniczych – 3,8 %. W latach 2003–2013 udział gospodarstw indywidualnych w strukturze parku ciągnikowego zwiększył się z 98,2 do 98,9%, a pozostałych użytkowników – zmalał z 1,9 do 1,1%. Wzrost liczebności ciągników w latach 1949–2013 miał charakter logistyczny. W pierwszych trzech podokresach nasiliło się zwiększanie liczby ciągników (w latach 1949–1959 – o 129,2%, w latach 1959–1970 – o 222,7%, a w latach 1970–1990 – o 427,8%). Po 1990 r. nastąpiło spowolnienie tego procesu (zwiększenie liczby ciągników w latach 1990–2002 wyniosło 15,2%, a w latach 2003–2013 – 8,8%). Zmniejszenie przyrostów liczebności ciągników po 1990 r. było wynikiem zbliżania się do poziomu nasycenia rolnictwa tymi środkami.
EN
On the basis of CSO data and own studies, the changes in numerical status of the tractor fleet in Poland were estimated for the period of 1946–2013, considering particular groups of users in participation. In 1949 82.4% tractors belonged to the state farms, while 15.7% – to communal machinery centres (functioned until 1956), remainder 1.9% was in the state agricultural machinery centres (POM). In 1960 the state farms owned 45.5% of whole tractor fleet, whereas the state agricultural machinery centres (POM) – 18.9%, agricultural co-operatives owned 3.4%, agricultural centres 11.0%, while the individual farmers 21.2%. In 1971 as many as 39.6% tractors belonged to agricultural centres. The share of individual farms reached 28.7%, state farms – 27.1%, state machinery centres (POM) 2.1%, agricultural production co-operatives 2.5%. In 1991 the participation of individual private farms in the tractor’s usage structure reached 87.4%, the public sector 6.8%, agricultural co-operatives 2.0%, while agricultural centres 3.8%. Within the years 2003–2013 participation of the private farms in usage of tractor fleet increased from 98.2% to 98.9%, whereas participation of other users decreased from 1.9% to 1.1%. Increase of the tractors number in years 1949–2013 was of logistic character. During three first subperiods the processes of increasing tractor numbers grew up (in years 1949–1959 by 129.2%, in the years 1959–1970 by 222.7%, and within the years 1970–1990 by 427.8%). After 1990 this process complied with slowing down (increasing the number of tractors within 1990–2002 amounted to 15.2% and within 2003–2013 to 8.8%). Reduced increases of tractors number after 1990 resulted from approach to saturation level of farming with these technical means.
PL
Wraz z ideą rozwoju zrównoważonego, rośnie zainteresowanie jakością życia ludzi w ich środowisku zamieszkania. Z szacunku dla otoczenia, dla środowiska naturalnego oraz dla użytkownika danych przestrzeni, które stanowią osiedla, czy zespoły mieszkaniowe, funkcjonują już idee uwolnienia ich od ruchu samochodowego. Pojawiają się więc bezpieczne, pozbawione spalin i hałasu mieszkalne wnętrza urbanistyczne, zazielenione i wyposażone w różnego rodzaju atrakcyjne funkcjonalnie i estetycznie urządzenia. Wnętrza takie są w założeniu przyjazne dla użytkujących je grup społecznych. Wydawać by się mogło, że powinny być wręcz oblężone przez ludzi, gwarne i wesołe. Czy tak jest? Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy osiedla bez samochodu są trafioną odpowiedzią na potrzeby współczesnych mieszkańców?
EN
Together with the concept of sustainable development, the interest in the quality of life of people in their residence environment has been growing. Out of respect for the surrounding areas, for the natural environment and for users of specific spaces which are housing estates or residential complexes, there have emerged concepts of relieving them of car traffic. Thus there appear safe residential urban interiors, deprived of exhaust fumes and noise, green and equipped with all sorts of attractive, functional and aesthetic appliances. Such interiors are in principle friendly for the social groups using them. It would seem that they should be literally besieged by people, bustling and joyful. Are they? This article is an attempt to address the question whether housing estates without cars are a good answer to the needs of their contemporary residents.
PL
Artykuł dotyczy relacji, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a przestrzenią publiczną miasta. Kształtując środowisko miejskie człowiek determinuje swoje zachowania i reakcje w przestrzeni. Kreując przestrzeń człowiek dokonuje swego rodzaju manipulacji zasobami środowiska miejskiego dla wykorzystania jego walorów i uzyskania określonych celów środowiskowych. Każde miejsce przestrzeni miasta podlega naszej ocenie. Pieszy użytkownik w sposób szczególny reaguje na walory miejsca, ze względu na swój bliski kontakt z ukształtowanym otoczeniem. Może być obserwatorem środowiska, jako turysta lub też fizycznie korzystać z jego możliwości, jako mieszkaniec i przeżywać przestrzeń w sposób osobisty.
EN
This article applies to relations that take place between the man and the public space of the city. Shaping the urban environment determines human behavior and its reactions in space. Creating the space a man somehow manipulates the resources of the urban environment to use its assets and achieve specific environmental objectives. The whole urban space is a subject of our assessment. Pedestrians specifically respond to values of the place, due to their close contact with the previously shaped environment. It can be an observer of the environment, as a tourist or take a physical advantage of its capabilities, as a resident and “feel” it in a personal way.
PL
Artykuł dotyczy propozycji bezpiecznego i bezkonfliktowego całościowego wdrożenia Systemu Karty Miejskiej celem uniknięcia wielu problemów występujących przy wprowadzaniu takiego systemu. Prawidłowe i efektywne ustalenie etapów wdrożenia dla Systemu Karty Miejskiej nie pozwala na wygenerowanie dodatkowych kosztów wdrożenia oraz eliminuje lub ewentualnie sprowadza do minimum nieprawidłowości przy wdrażaniu. Dzięki zachowaniu odpowiedniego cyklu etapów wdrażania występuje duża oszczędność czasowa oraz zmniejszone koszty realizacji projektu.
EN
The article concerns proposals for safe and conflict-free full implementation of the City Card System in order to avoid many of the problems involved in implementing such a system. Correct and efficient determination of stages of implementation for the City Card System does not allow to generate additional implementation costs and eliminates or possibly reduced to a minimum of irregularities in the implementation. By preserving the appropriate series steps concerning the implementation there is a high saving of time and reduced cost of the project.
16
Content available remote User evaluation of the waterproof jacket
EN
This article presents the key elements in understanding the development and design of uniforms for the employees of the Customs Administration of the Republic of Slovenia for the purpose of corporate identity. It will show, in detail, the process from design to analysis of evaluation data for the multifunctional waterproof jacket, after three months of wearing by the employees. The success of a corporate uniform depends on how effectively it serves a specific function, makes the organisation recognisable in society and also on the satisfaction level of the user. The results are presented in four groups: First, the relationship between design and communicating identity for recognition in the market; Second, the determination of the pattern and functionality considerations; Third, the selection of materials and their properties; Last, the quality of workmanship, giving practical value to the above parameters.
18
Content available remote (Nie)szczerość detalu
PL
Poznając detal architektoniczny poznaje się prawdę o samym obiekcie. Twórca może przekazywać odbiorcy tą prawdę poprzez dyskretne sugestie lub jednoznaczne gesty. Może również świadomie lub nieświadomie ukrywać zastosowane rozwiązania techniczne. Jednoczesna analiza ogółu i szczegółu weryfikuje czy zachwyt estetyczny jest rezultatem zręcznej sztuczki. Intencja architekta staje się istotnym elementem w odbiorze całości dzieła.
EN
By understanding architectural details one discovers truth about a building. An architect can communicate this truth through subtle suggestions or bold gestures. He can also hide technical solutions that has been implemented. Simultaneous analysis of both the whole and the detail helps to verify whether aesthetic delight is a trick. Architect's intention becomes imporant assessment factor for the piece.
19
Content available remote Detal architektoniczny - hierarchia i reakcja „kulturowo zrównoważona"
PL
Detal architektoniczny niejako opisuje stosunek twórcy i użytkownika do całości estetyki, nie tylko budynków, ale dnia codziennego i sposobu użytkowania przestrzeni. Redukcja bądź rozbudowanie detalu stanowi dialog lub czasem wręcz kłótnię z przyzwyczajeniami i przyjętymi konwencjami. Detal jako fragment budowli stanowi w rezultacie swoistą miarę jego doskonałości - ta teza stanowi punkt wyjścia do rozważań o roli detalu architektonicznego w cyklu życia budynku.
EN
An architectural detail describes the attitude of the creator and the user about the whole aesthetics, not only of buildings but also of the everyday and the ways of the use of space. Reduction and enlargement of the detail builds a dialog or even sometimes a real quarrel with the conventions and habits. In this way a detail as a fragment of a build structure is the real measure of its excellence - such thesis is used as the starting point to consider the role of a detail in architecture in the building's life cycle.
20
Content available remote Uczelniany system elektronicznego obiegu dokumentów
PL
Elektroniczny system obsługi studentów w postaci połą- czonych systemów baz danych i sieciowych aplikacji klienckich został stworzony głównie w celu zaspokojenia potrzeb studentów. Podstawowe zadania realizowane w systemie to: śledzenie postępów kształcenia studentów, rejestracji semestralnych, indywidualnych danych finansowych, generowanie różnego typu zaświadczeń oraz dyplomów wraz z suplementem, komunikacja między wykładowcami i studentami, elektroniczny system wyborczy, system okresowej oceny pracowników dydaktycznych. Wydajność, poprawność i celowość powstania tego systemu zostały potwierdzone przez użytkowników podczas już ponad 10 lat eksploatacji systemu (pierwszy moduł istniejącego systemu powstał na początku roku 2001). Podobne systemy elektronicznej wymiany dokumentów (EDI - Electronic Data Interchange) są coraz bardziej powszechne i szeroko stosowane. Wspierając różne dziedziny działalności administracyjnej i biznesowej wydatnie wpływają na zwiększenie wydajności oraz sprzyjają zwiększeniu przejrzystości i czytelności wdrożonych procedur postępowania. Systemy EDI umożliwiają optymalizację procesów zarządzania danych. Dzięki nim unika się wielokrotnego powielania danych, zapewniając ich spójność i jednoznaczność. Dodatkowym atutem jest istotne skrócenie czasu obsługi i obiegu dokumentów, oszczędności w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, redukcja ilości powstających błędów oraz możliwość szybkiego pozyskiwania informacji w tym o charakterze statystycznym. W artykule przedstawiono proces projektowania zarówno modelu funkcjonalnego systemu jak i przykładowych interfejsów użytkownika. Dobry, przyjazny użytkownikowi system jest możliwy do zrealizowania tylko wtedy, gdy zachowana jest właściwa jego relacja wobec użytkownika. System powinien być budowany tylko i wyłącznie dla użytkownika. Zatem, przystępując do projektowania jakiegokolwiek systemu informatycznego należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zdefiniowanie celów, wymagań i oczekiwań przyszłych użytkowników. Etap ten nie stwarza większych problemów w przypadku świadomych i ukształtowanych odbiorców, którzy w jasny i precyzyjny sposób potrafią wyartykułować swoje oczekiwania. Jeśli tak nie jest, czeka nas niestety żmudna praca polegająca na wielogodzinnym wcielaniu się w rolę przyszłego użytkownika. Opisywany system został stworzony w odpowiedzi na oczekiwania społeczności studenckiej. Szybki i łatwy dostęp do uczelnianych usług sieciowych, elektronicznych zasobów dydaktycznych, ułatwienia w komunikacji z kadrą dydaktyczną czy możliwość swobodnego wglądu w dane dotyczące wyników nauczania były najczęściej zgłaszanymi oczekiwaniami ze strony studentów. Z uwagi na szeroki wachlarz świadczonych usług oraz bardzo zróżnicowane profile użytkowników, zaprojektowany system został podzielony na szereg wyspecjalizowanych modułów pracujących na jednolitych i wspólnych strukturach danych, co w znacznym stopniu ułatwiło dostosowanie interfejsów aplikacji do potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych grup użytkowników. Artykuł prezentuje szereg uwag o charakterze praktycznym, które mogą pomóc w budowaniu lub ulepszaniu istniejących podobnych systemów informatycznych.
EN
The electronic system connecting database systems and client networking applications has been solely created to meet students' needs. Its basic features and objectives were focused on: tracking students' educational progress, managing their semester registrations and controlling their financial data. The system is also responsible for generating various kinds of certificates and diplomas with accompanying supplements, and maintaining communication between lecturers and students. Another useful feature of the system is dedicated for organising e-voting in university elections and periodical assessment of lecturers and their lectures, classes and laboratories. Efficiency, reliability, purposefulness and high usability of this system have been confirmed by all its users during the 10 years of system exploitation (first module of the currently existing system was created at the beginning of 2001) Similar electronic systems of data interchange (EDI – Electronic Data Interchange) are becoming more and more popular at the moment. Supporting different areas of administrative and business operability they have many advantages, one of them being a positive effect on increasing efficiency. What is more, they favour gradual increase of usability and readability of the implemented procedures. EDI systems enable optimalisation of all the processes of data management. Thanks to them, excessive data duplication is avoided, which leads to a higher consistency and efficiency of data flow. Without any doubt, additional plus points of these systems are, among others, shortening the time of data circulation, reduction of costs in human resources management, decreasing the amount of errors and the ability to retrieve statistical data. The paper presents the process of designing both the model of the functional system and sample user interfaces. Reliable and user-friendly system is possible to implement only when it is easy to use, credible and nice-looking. What is more, the system should be solely designed with its users in mind. That is why, when creating any IT system one should pay special attention to defining the list of objectives, requirements and needs of the potential users. This phase does not incur any problems in case of aware and nonaccidental users who can clearly and precisely describe their needs and requirements. Otherwise, the system designer has to spend hours on trying to predict potential user’s needs and envisaging his or her role on the system. The creation of the system described was inspired by students themselves. Fast and easy access to university network services and to electronic database of resources, as well as quick communication with lecturers and the ability to track financial data and to monitor their educational progress were among many of the issues students raised with reference to their requirements from the system. Due to a wide range of educational services and very complex user profiles, the system was divided into a series of smaller units, specially tailored for work on unite and common data, which helped to adjust different application interfaces to meet the needs of various user groups. The paper presents a list of practical comments and tips which can facilitate creating and upgrading the existing computer systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.