Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków chemicznych oraz ich związków ma szerokie zastosowanie w produktach dostępnych na rynku. Są obecne zarówno w produktach żywnościowych, preparatach leczniczych, jak i w kosmetykach. Na podstawie przeglądu literatury i danych producenta dokonano analizy ich aktywności oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Przeanalizowano też wpływ tych substancji na środowisko naturalne.
EN
A review, with 35 refs., of chem. elements and their comps. used in foods, drugs and cosmetics. Their activity, potential benefits and risks as well as environmental impacts were taken into consideration.
PL
Niskotemperaturowe utlenianie wyrobów ogniotrwałych MgO-C jest jednym z czynników wpływających na czas pracy kadzi głównej stalowniczej. Utlenianie ma miejsce podczas eksploatacji urządzenia w temperaturach poniżej 1200 °C w okresach gotowości urządzenia do pracy. W tym czasie utrzymuje się wymaganą temperaturę wyłożenia roboczego, a mieszanina gazów zawierająca tlen, wypełniająca wnętrze kadzi, oddziałuje korozyjnie na część węglową materiałów ogniotrwałych. Badania odwęglania przeprowadzono na formowanych mechanicznie kształtkach z wybranego materiału magnezjowo-węglowego o składzie typowym dla zastosowań w strefach żużla kadzi głównych. Odporność materiału na niskotemperaturowe utlenianie badano w piecu oporowym w zależności od czasu utleniania, temperatury utleniania oraz ciśnienia formowania, od którego zależy porowatość otwarta materiału kształtek. W badaniach użyto dwóch grafitów płatkowych różniących się uziarnieniem i czystością. Badania przeprowadzono według trójpoziomowego planu całkowitego typu 3S, umożliwiającego statystyczną analizę nieliniowej charakterystyki zastępczej odporności materiału na niskotemperaturowe utlenianie. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu temperatury utleniania, czasu utleniania i porowatości otwartej wykorzystanych materiałów na utlenianie nisko-temperaturowe. Wyniki pracy są praktyczną wskazówką dla użytkowników kadzi głównych.
EN
Low-temperature oxidation of MgO-C refractory materials is one of the factors influencing the length of service of a steel ladle. Oxidation occurs during the ladle’s operation at temperatures below 1200 °C, in the periods when it is kept on standby. At this time, the required temperature of the working lining is maintained, and the mixture of oxygen-containing gases inside the ladle has a corrosive effect on the carbon part of the refractory materials. Investigations of decarburization were conducted on mechanically formed shapes made of a selected magnesia-carbon material with a composition typical for applications in ladle slag zones. The material’s resistance to low-temperature oxidation was tested in resistance furnaces versus time, temperature, and moulding pressure, which determines the open porosity of the shapes’ material. In the investigations, two flake graphites, differing in grain size distribution and cleanness, were used. The tests were carried out according to a three-level full factorial design type 3S, which enables conducting a statistical analysis of the nonlinear substitute characteristics of the material’s resistance to low-temperature oxidation. The obtained results allow evaluating the effect of temperature, time, and open porosity on the process of material’s low-temperature oxidation. The results of work can provide a practical indication for steel ladle users.
EN
The work demonstrates the suppression of the inhibiting effect of the carbon dioxide absorption process by chlorophyll-synthesizing Chlorella microalgae due to sulfur oxide SO2, activators of phosphorus oxide P2O5 and nitrogen oxides NxOy The research presents the experimental dependences of the dynamics of СО2 absorption by microalgae under the critical concentration of inhibitor SO2 in the presence of the P2O5 and NxOy activators. The authors devised the mathematic models of growth of the Chlorella microalgae population depending on the concentration of the phosphorus oxide and nitrogen oxides activators under a permanent concentration of the sulfur oxide inhibitor. The research determined an optimal total concentration of P2O5 activator in the presence of the SO2 inhibitor, as well as an optimal total concentration of the NO2 activator in the presence of the SO2 inhibitor.
EN
The aim of the study was to evaluate the changes in the carbon/nitrogen ratio as a result of different natural methods of sewage sludge treatment from two municipal wastewater treatment plants. The sludge from the first treatment plant was poured into two lagoons, one covered with reed and the other with willow and a field with Californian earthworms. The sludge from the second treatment plant was composted with sawdust. The sludge processed with each method was simultaneously subjected to Effective Microorganisms. The samples of processed sludge from both treatment plants were collected three times. In the first one, after five weeks, four months and ten months from the beginning of treatment. The material from the second treatment plant was composted after four, ten weeks and a year of composting. In the samples taken, the total nitrogen content was determined by means of the Kjeldahl method. The determination of the organic carbon content was carried out on a TOC analyser. The C:N ratio was then calculated. It was found that the changes in the C:N ratio depended on the duration of individual processes, and to a lesser extent on the way they were processed. The carbon content during sludge processing increased or remained at a similar level and the nitrogen content decreased with time of their processing, regardless of the EM addition. The addition of Effective Microorganisms to the sludge treatment reduced the C:N ratio in the first period of time and increased this ratio to the optimal value after 10 months or a year. The best technology for sludge processing appeared to be the technology of heap composting with sawdust and with aeration. The ten-week compost had a suitable C/N ratio for use in lawn production.
5
Content available remote Lightweighting of wishbone finite element analysis
EN
This paper focuses on lightweighting of wishbone structure for ordinary 5-seated commercial vehicle. Typically, the wishbone structure is made of high carbon steel and the aim is to investigate if the composite materials, such as E-Glass/Epoxy, Carbon/Epoxy and Boron/Epoxy, can achieve the lightweighting purpose without compromising material strength. The study is carried out through finite element package (Siemen NX) with the consideration of three different loading conditions, namely, lateral braking force, vertical and longitudinal braking force. Throughout the study, it is found that both Carbon/Epoxy and Boron/Epoxy composites is able to reduce the weight of the component by 46% while maintaining the required strength.
EN
Silicon as a raw material for solar cells can be produced by numerous methods. The carbothermic reduction of silica using electric arc furnace is the most widely used process in silicon industry. This paper presents a new approach to produce solar grade silicon using microwave furnace. Pellets of different sizes were prepared from a mixture of silica and carbon using water and polyvinyl alcohol as binder agents. Raman spectra indicated a peak at about 515 cm−1 attributed to silicon in the pellets prepared with polyvinyl alcohol, and peaks at about 523 cm−1 and 794 cm−1 attributed to silicon and silicon carbide, in the pellets prepared with water. The pellet size affects the absorption of microwave energy emitted from the magnetrons. Polyvinyl alcohol as a binder agent is promising for the production of silicon using microwave furnace.
EN
Gradual increase in the generation of wastewater results from the increasing global population. Thus, new treatment techniques and systems for controlling the treatment process depending on wastewater characteristics are desirable. This paper presents the use of a pilot-scale modified five-stage Bardenpho process with a 10 m3/day capacity for the treatment of real municipal wastewater. The process was developed for this study, and the steady-state removal efficiencies for COD (chemical oxygen demand), TKN (total Kjeldahl nitrogen), NH4+-N (ammonium nitrogen), PO43--P (phosphate phosphoms), SS (suspended solids), and VSS (volatile suspended solids) were 87±5%, 86±12%, 93±14%, 89±9%, 88±8%, 94±4%, and 94±4%, respectively. In the study, the effluent COD, TKN, and TP concentrations were also estimated using a fuzzy logic approach. The results showed that coefficients of determination are higher than 0.80 suggesting that the presented fuzzy logic approach may confidently be used for the estimation of the treatment performance.
PL
W artykule przedstawiono sposób syntezy nanokompozytu węglowego z nanocząstkami złota (warstw C-Au), charakteryzację oraz potencjalne możliwości aplikacyjne warstw w oparciu o ich właściwości fotoelektryczne i/lub fototermiczne. Omówione zostały wyniki badań topografii warstw otrzymane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, morfologii - metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii, budowy krystalicznej - metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i struktury elektronowej - metodą spektroskopii w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu.
EN
In this article the method of synthesis of carbon nanocomposite materials with gold nanoparticles was presented. The characterization and potential application of this films based on their photoelectric and / or photothermal properties were shown. The results of topography studies obtained by scanning electron microscopy, morphology - X-ray spectrometry with energy dispersion, crystal structure - X-ray diffraction and electron structure - visible and near ultraviolet spectroscopy are discussed.
EN
Particularly in terms of carbon fiber (CF) rovings and further high performance fibers, it is a highly demanding task to clamp technical yarns with low elongations at break during high-speed tensile tests due to their sensitivity to shear stress. For fibers to be tested, a low elongation at break results in short testing times and requires high acceleration. In this paper, four different yarn grips that can be applied with various test machines will be introduced and compared to a wedge screw grip. By using most sensitive CF rovings, advantages and disadvantages of these gripping devices will be qualitatively evaluated by means of testing machines with test speeds of up to 20 m/s and strain rates of up to 200 s-1, respectively. Hence, the reproducibility and precision of test results were considerably enhanced by optimizing the geometry and mass of yarn grips. Moreover, theoretical approaches and calculations for the design of yarn grips suitable for test speeds of up to 100 m/s will be presented.
EN
Composites are used in a wide variety of markets, including the aerospace, architecture, automotive and military sectors. Along with the increased use of composites, multiple non-destructive testing (NDT) methods have been further developed specifically for inspecting them. Among them, one can single out ultrasonic phased arrays. Research described in this article focuses on the use of ultrasonic PAs for production flaw investigations into an aileron. The examined part was made of up to 16 layers of BAER 3068 epoxy carbon prepreg. The investigation was carried out by using the tap test, conventional ultrasonic measurement and phased array methods. The phased array method allowed us to thoroughly check the affected specimen and confirm the presence of a production flaw in the form of epoxy resin build-up. The results show how effective this method can be and emphasize its advantages over traditional ultrasonic inspections.
PL
Artykuł poświęcony jest metodyce oraz wdrożeniu produkcji obudowy lusterka samochodowego, wykonanej jako połączenie klejone części wierzchniej z kompozytu węglowego na bazie żywicy epoksydowej oraz insertu z materiału ABS mającego na celu umożliwienie połączenia obudowy z bazą lusterka. Podstawą opracowania były testy rzeczywiste oraz symulacje numeryczne przygotowane w oprogramowaniu Moldex3D. Zastosowane połączenie klejone obydwu komponentów nie zapewniło odpowiednich własności eksploatacyjnych, w wyniku czego dochodziło do pęknięć. Po przeprowadzeniu symulacji numerycznych ustalono, że miejsca pęknięć odpowiadają miejscom łączeń frontów płynącego tworzywa podczas wtrysku. Przyczyną pękania okazała się duża różnica rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów. W efekcie powstawały znaczące naprężenia, które niszczyły insert ABS w najsłabszych miejscach. Problem skutecznie rozwiązano dzięki zmianie geometrii insertu.
EN
The aim of this study was to elaborate on the methods of constructing combined components of a car mirror. The components were made of materials with different thermal expansion coefficient. The basis for the research were numerical simulations prepared in Moldex 3D software. The external cover of a mirror would be made of carbon composite based on epoxy resin (hereafter referred to as carbon), and the internal insert would be made of ABS. The adhesive bonding applied did not provide appropriate properties and led to breaks during usage. After carrying out moldflows it was found that the areas of breaks were determined by the places where fronts of flowing material met during the injection. The cause of breaking was diametrically different thermal expansion of both materials. This induced significant stresses in adhesive layer. Finally, an effective solution was to change the geometry of the mirror insert made of thermoplastic ABS.
PL
Przedstawiono wybrane kierunki badań nad wytwarzaniem materiałów węglowych, koncentrując się na dwóch perspektywicznych technologiach: wytwarzaniu węgla heksagonalnego z fazy gazowej i karbonizacji/grafityzacji materiałów organicznych. Zaprezentowano obecne i przewidywane zastosowania materiałów węglowych, a także mechanizm karbonizacji/grafityzacji wielkocząsteczkowych materiałów organicznych. Podkreślono znaczenie odpadów poużytkowych jako surowca do otrzymywania materiałów węglowych do różnorodnych zastosowań.
EN
Selected paths of research on the manufacturing of carbon materials have been presented, focusing on two prospective technologies: the production of hexagonal carbon from the gaseous phase and the carbonization/graphitization of organic materials. Present and prospective applications of carbon materials and a mechanism of carbonization/graphitization of high-molecular organic materials have been presented. The importance of post-consumer waste as a raw material for obtaining carbon materials for various applications has been emphasized.
PL
W pracy przedstawiono nowe kierunki rozwoju w obszarze elektroosadzania cynku. Badano wpływ warunków prądowych i zastosowanego elektrolitu na skład powłoki oraz jej właściwości (morfologię, chropowatość, twardość, współczynnik tarcia). W większości przypadków w badanym zakresie zawartość węgla w powłoce rosła wraz ze wzrostem zawartości węgla w kąpieli. Badane powłoki kompozytowe Zn/C wykazywały wyższą mikrotwardość niż powłoki cynkowe. Rodzaj węgla wpływał na współczynnik tarcia otrzymywanych powłok kompozytowych. Najniższy współczynnik tarcia wykazywały powłoki z dodatkiem fazy dyspersyjnej zbliżonej do grafitu w porównaniu z powłokami cynkowymi i innymi kompozytami Zn/C.
EN
The current work presents new directions of development in the area of electroplating of zinc coatings . The influence of current conditions and applied electrolyte on the composition of the coating and its properties (morphology, roughness, hardness and coefficient of friction) were studied. In most cases, in the studied range, the carbon content in the coating increased with the increase of the carbon content in the bath. The tested Zn/C composite coatings showed higher microhardness than zinc coatings. The type of carbon influenced the coefficient of friction of the obtained composite coatings. The lowest coefficient of friction was observed in the coatings with the addition of a dispersion phase similar to graphite when compared to zinc and other Zn/C composite coatings.
14
EN
During the process of the rice hulls pyrolysis at the pilot plant the silicacarbon (SC) was produced containing 51.2% of total carbon, 38.7% of silicon dioxide and 7.6% of hydrocarbons. Its secondary heat treatment with air supply resulted in generation of the two products: SC-1 (50.4% of SiO2; 48.2% of С; 0.56% of Са; and 0.4% of Fe), and SC-2 (76.45% of SiO2; 22.1% of С; 0.95% of Са; and 0.55% of Fe). After treatment with the 1% HCl solution the content of Са and Fe in these products decreased to 0.15% and 0.16%, respectively. Silica gel (88.4% of SiO2, 11.0% of Н2О) and carbon (95% of С, 4.5% of SiO2) were produced from SC after its treatment with the NaOH solution. Characteristics of the result products were studied using the infrared spectroscopy and X-ray diffraction analysis. SC is a composite alloy formed by nanoparticles of amorphous carbon (~500Å) and silicon dioxide (100–200 Å). Carbon is presented by graphite-like (Gph), polynaphthenic (Nph) and hydrocarbon (Hph) phases. Amorphous SiO2 is presented by opal. Three types of charging materials with SiO2:С~2.5 proportion were produced from SC-1 and SC-2, from SC-1 and quartz, and from quartz and silica gel. At the pressure of 20 MPascal briquettes were produced from each charging material, which upon drying at air (100°С) and furnacing (300°С) in the inert atmosphere had the strength of 25-38 kg/cm2. After smelting the briquettes in an electric arc furnace, the silicon product with the content of 98-99% Si was produced. In industrial conditions after ladle refining the content of Са and Fe in silicon will be reduced down to 0.3–0.4%.
PL
W procesie pirolizy łuski ryżowej w instalacji pilotowej wyprodukowano silikakarbon (SC) zawierający 51,2% całkowitego węgla, 38,7% dwutlenku krzemu i 7,6% węglowodorów. Jego wtórna obróbka cieplna za pomocą powietrza doprowadziła do wytworzenia dwóch produktów: SC-1 (50,4% SiO2, 48,2% C, 0,56% Ca i 0,4% Fe) i SC-2 (76,45% SiO2, 22,1% C, 0,95% Ca i 0,55% Fe). Po obróbce 1% roztworem HCl zawartość Са i Fe w tych produktach obniżyła się odpowiednio do 0,15% i 0,16%. Żel krzemionkowy (88,4% SiO2, 11,0% Н2О) i węgiel (95% S, 4,5% SiO2) wytworzono z SC po traktowaniu roztworem NaOH. Charakterystykę produktów badano przy użyciu spektroskopii w podczerwieni i analizy dyfrakcji rentgenowskiej. SC jest stopem kompozytowym utworzonym z nanocząstek bezpostaciowego węgla (~ 500Å) i dwutlenku krzemu (100–200 Å). Węgiel jest reprezentowany przez fazy grafitopodobne (Gph), polinefeninowe (Nph) i węglowodorowe (Hph). Amorficzny SiO2 jest prezentowany przez opal. Trzy rodzaje materiałów z udziałem SiO2: С 2,5 zostały wytworzone z SC-1 i SC-2, z SC-1 i kwarcu oraz z kwarcu i żelu krzemionkowego. Brykiety wytworzono pod ciśnieniem 20 MPa po wysuszeniu na powietrzu (100°С) i w piecu (300°С) w atmosferze obojętnej. Brykiety miały wytrzymałość 25-38 kg/cm2. Po wytopieniu brykietu w elektrycznym piecu łukowym wytworzono produkt krzemowy o zawartości 98–99% Si. W warunkach przemysłowych po rafinacji zawartość Са i Fe w krzemie zostanie zmniejszona do 0,3–0,4%.
15
Content available remote The analysis of LIBS spectra of graphene and C/Herex/C composite
EN
In the paper there are described LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) emission spectra of a graphene paper (new engineering material) and a composite material consisiting of two layers of C0.90 220 g/m2 carbon divided by a polymer layer of a foamed polyvinyl chloride of the Herex 70 g/m2 type. In the graphene spectra oscillation-rotational transitions in CN and CH compounds and in C2 and N2 molecules were found. A clear difference between graphene and composite spectra was found — in the composite spectrum much stronger atomic carbon signal as compared to graphene was seen. This can be related with a difference in the allotropic structure of a carbon molecules and a higher temperature of a plasma generated on a composite surface. The aim of the paper was to show capabilities for application of LIBS in the investigations of thin and inhomogeneous molecular layers in compounds of carbon and other elements in the graphene paper and the carbon C/Herex/C composite.
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania metody analizy widm spektroskopii emisyjnej LIBS do badania molekularnych cienkich i niejednorodnych warstw związków węgla i innych pierwiastków w papierze grafenowym oraz w kompozycie węglowym C/Herex/C. W artykule opisano widma spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) papieru grafenowego (nowego materiału inżynierskiego) oraz materiału kompozytowego składającego się z dwóch warstw węgla C0,90 220 g/m2, pomiędzy którymi znajdowała się warstwa polimerowa spienionego polichlorku winylu typu Herex70 g/m2. Analiza widm emisyjnych papieru grafenowego wykazała przejścia oscylacyjno-rotacyjne w związkach CN, CH oraz przejścia w cząsteczkach C2 i N2. Stwierdzono wyraźną różnicę między widmem papieru grafenowego a widmem kompozytu w postaci silniejszego sygnału węgla atomowego w widmie kompozytu niż w przypadku papieru grafenowego. Efekt ten może być uwarunkowany różnicą alotropową budowy cząsteczkowej węgla i wyższą temperaturą plazmy wytworzonej na powierzchni materiału kompozytowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych nanokompozytowych warstw węglowych zawierających nanocząstki palladu (warstw C-Pd). Warstwy zostały naniesione metodą PVD. Wcześniejsze badania wykazały, że warstwy te charakteryzują się silnymi właściwościami sorpcyjnymi wodoru. Ze względu na możliwości aplikacyjne warstw C-Pd jako warstwy aktywne w czujniku wodoru dla zastosowań w różnych warunkach środowiskowych istotne jest poznanie ich wytrzymałości termicznej. W artykule wykorzystano metodę analizy termograwimetrycznej (TGA) do zbadania zmian fazowych i dekompozycji warstw nankompozytowych C-Pd, otrzymanych przy różnych parametrach procesu PVD. Wiedza ta jest istotna, gdy weźmiemy pod uwagę zakres temperatur roboczych dla czujnika wodoru.
EN
The paper discuss the results of investigations of thermal properties of nanocomposite carbon films containing palladium nanoparticles (C-Pd film). The films were perform by PVD method. Previous studies have shown that these films are characterized by strong sorption properties of hydrogen. Due to the applicability of C-Pd films as active layers in the hydrogen sensor for applications in various environmental conditions, it is important to know their thermal strength. The thermo-gravimetric analysis (TGA) has been performed to investigate phase changes and decomposition of C-Pd films, obtained with various parameters of the PVD process, under the influence of temperature. This knowledge is important when we consider the operating temperature range for the hydrogen sensor.
EN
Reduction of FeO-bearing molten slag using solid-carbon, existing in primary slag of blast furnace (BF), consumes much BF energy. It is also a limit for BF efficiency. In this paper, reduction kinetics behavior of FeO-CaO-SiO2-MgO-Al2O3 molten slag (primary slag of BF) was investigated, and the restrictive step of the reaction was identified. It has been found that the reduction process of FeO-CaO-SiO2-MgO-Al2O3 BF slag using solid-carbon is a second-order reaction. And the reduction process is controlled by both diffusion of FeO and gasification reaction of carbon in molten slag. The apparent activation energy of reaction is 342.37 kJ/mol, the diffusion activation energy of FeO in molten slag is 355 kJ/mol, and the gasification reaction activation energy of carbon is 152.98 kJ/mol. Additionally, it is also concluded that reduction rate is influenced by temperature (T), mass fraction of FeO (w(FeO)), and basicity (R) of the slag. Moreover, a reduction model of this slag system was established and verified by a series of experiments.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.