Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetargi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze zużyciem noży styczno-obrotowych oraz metodykę oceny jakości noży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organów urabiających różnych maszyn roboczych. Omówiono autorską metodę oceny jakości noży styczno-obrotowych polegającą na badaniach parametrów geometrycznych, materiałowych oraz szybkości zużycia noży. Metodyka wykorzystuje wskaźniki parametryczne w celu dostosowania badań do określonych warunków, maszyn oraz wymagań użytkownika. Wyniki badań zebrane w postaci kart pomiarowych pozwalają na wybór najlepszego noża oraz określenie wpływu wybranych jego parametrów na szybkość zużycia.
EN
This paper presents a methodology for the quality assessment of tangential-rotary picks used to equip cutting heads of different types of machinery. An original method for assessing the quality of tangential-rotary picks based on examination of geometrical and material parameters, including the pick wear rate, has been discussed in detail. The presented methodology makes use of parametric factors to adjust testing to particular conditions and machinery as well as to the user requirements. The test results compiled in the form of measurement cards allow to select the optimal pick and determine the influence of selected parameters on wear rate.
PL
Omówiono problemy związane z właściwym harmonogramem i umiejscowieniem wykonywania prac antykorozyjnych w procesie budowlanym. Pokazano braki w dokumentach i wymaganiach obowiązujących przy realizacji tych prac.
EN
The problems connected with an appropriate timetable and location for anticorrosion works in the construction process is described. Deficiencies in the documents and requirements governing the implementation of these works are shown.
PL
W kontekście uwarunkowań dla zamówień publicznych poddano analizie ceny ofertowe firm wykonawczych spełniających warunki przetargu ograniczonego na realizację zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków–Rabka Zdrój na odcinku Naprawa–Skomielna Biała … wraz z budową tunelu”. Zbadano zmienność cen ofertowych przedmiotu zamówienia oraz realizacji poszczególnych obiektów (grup robót), jak również udział nakładów na drążenie tunelu w ogólnej wartości zamówienia. W analizach uwzględniono również doświadczenia z budowy tunelu w drodze S69 Szare–Laliki. Wnioski stanowią próbę wskazania regularności w strukturze kosztów realizacji dróg wraz z obiektami inżynierskimi i tunelem.
EN
Article examines the architecture offers submitted in the open tender for the task: “Construction of the expressway S7 Krakow–Rabka Zdrój section Naprawa–Skomielna Biała ... with the construction of the tunnel.” We examined the volatility of the contract and the implementation of individual tasks, as well as the participation of expenditure on hollow tunnel in the total contract value. In the example, the calculation of the estimate presented the design and structure of prices drill holes tunnel mining method and contrasted it with the investor’s cost estimate and offer the winner. The analysis also takes into account the experience of the construction of a tunnel through S69 Szare–Laliki. Proposals are an attempt to formulate a response to the question about the causes of the existing level of asking prices.
PL
Publikacja jest próbą odpowiedzi na nadmiarowe i nieznajdujące potwierdzenia w obowiązującym prawie wymagania stawiane wyrobom przeznaczonym do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem. Niejednokrotnie wymagania techniczne zawarte w specyfikacjach istotnych warunków zamówień są podawane w sposób nieprecyzyjny i mogący wprowadzić w błąd. Nie należy jednak doszukiwać się działania intencjonalnego – powodem jest raczej niewystarczający poziom wiedzy i posługiwanie się językiem branżowym. Pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązaniem jest przeprowadzenie odpowiedniej edukacji.
EN
The paper try to find an answer for excessively and not found in valid law regulations requirements for products intended for use in explosion risk condition. Many a time precise technical requirements are stated in imprecise manner and also its may lead to misunderstanding. Intentional acting should not be found – the reason is unsuccessful level of knowledge and use a branch jargon rather. It should be hopeful, that the solution is to carry out a proper education.
EN
Procedure of the quality assessment of tangential-rotary picks used in various types of mining machines, has been described in the present study. Authorial method of the quality assessment of tangential--rotary picks based on examination of geometrical and material factors, including pick wear rate, has been discussed. The method is based on parametrical factors and the described examinations tailored to determined conditions of the machine operations, including user requirements. Testing results collected in form of measurement cards allow selection of the optimal pick, including the influence of chosen parameters into the pick wear rate.
PL
Frezujące organy są elementami roboczymi wielu maszyn takich jak górnicze kombajny ścianowe i chodnikowe, frezarki pracujące w przemyśle skalnym oraz frezarki drogowe i spągowe. Urabianie organami wyposażonymi w noże styczno-obrotowe znajduje obecnie wiele zastosowań do skrawania węgla, rud metali, skał, betonu oraz asfaltu. Noże te wyparły starsze rozwiązania, czyli noże styczne oraz promieniowe, dzięki większej trwałości oraz zachowaniu podczas eksploatacji odpowiedniego kształtu ostrza czyli prawidłowych kątów skrawania. Maszynom urabiającym, a w szczególności kombajnom ścianowym oraz chodnikowym stawia się coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi. W celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny należy w pierwszym rzędzie zadbać o prawidłowy dobór narzędzi skrawających wraz z uchwytami nożowymi oraz organem urabiającym. Mając na uwadze procedury przetargowe oraz prawo zamówień publicznych obowiązujące w Polsce opracowano taki sposób badania noży, aby możliwe było jednoznaczne wybranie najlepszej oferty przy zachowaniu jak najniższej ceny. Wskaźniki oceny jakości noży zostały sparametryzowane, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie opracowanych procedur do badania noży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: możliwość porównywania jakości wykonania noży, możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, badania parametrów materiałowych korpusu noża, badania parametrów materiałowych ostrza, pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, pomiar twardości ostrza, określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, badania parametrów materiałoznawczych noży styczno-obrotowych, badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych. Prawidłowa praca noży styczno-obrotowych gwarantuje ich wysoką trwałość oraz wpływa na trwałość organów frezujących przy niskiej energochłonności procesu, małym zapyleniu oraz iskrzeniu. Jednak uzyskanie takiego rezultatu wymaga poprawnie dobranych parametrów kinematycznych i geometrycznych organu wraz z całą maszyną urabiającą oraz parametrów geometrycznych i materiałowych noży wraz z uchwytami. Aby osiągnąć założony cel trzeba zadbać o zgodność wymienionych parametrów z przyjętymi w fazie projektowania, czyli uzyskać jak najwyższą jakość produktu. Poprzez jakość noży należy rozumieć spełnienie stawianych wymagań oraz jak najwyższą trwałość. Przedstawiona procedura badania jakości noży styczno-obrotowych została obecnie wdrożona w trzech polskich spółkach węglowych. Podczas czterech przetargów wybrano noże dla ponad dziesięciu kopalń. Podczas tych badań przebadano łącznie ponad czterdzieści typów noży dostarczanych przez pięciu różnych producentów.
PL
Miasto Częstochowa jako pierwsze w Polsce w roku 2009 po przeprowadzeniu procedury przetargowej dokonało zmiany dostawcy energii elektrycznej. W artykule opisano prowadzone postępowania przetargowe na zakup energii, dokonano analizy wdrożonych procedur wykorzystujących fakt uwolnienia rynku energii elektrycznej oraz podjęto próbę wskazania głównych barier prowadzenia przetargów na energię wśród lokalnych samorządów. Przeprowadzone badanie ukazało wypracowanie przez gminę znaczących oszczędności nanosowych wynikających ze zmiany dostawcy energii, co świadczy o dużej konkurencji wśród przedsiębiorstw oferujących sprzedaż energii oraz znaczącej roli samorządów w kreowaniu lokalnej polityki energetycznej.
EN
Częstochowa as the rst city in Poland has made changes of electricity supplier after a tender procedure in 20o9.The article describes a tender procedure bids for the purchase of energy, and the analysis which was achived on implemented procedures by using the release of the electricity market and attempts to identify the major barriers to conducting auctions for power among local governments. The search showed significant financial savings developed by the municipality, which was caused by the supplier change. It is a proof of the high competition between companies offering energy sale and of a very important role of governments in creating a local energy policy.
PL
Serwis inwestycyjno-przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI opracowały zestawienie wyników przetargów w branży drogowo-mostowej, opublikowanych w Polsce w 2010 r. Raport przedstawia analizę ponad 18 tys. wyników przetargów. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED.
9
Content available Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 2
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule zostały opisane szczegółowo wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi drugą, z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the second out of three parts.
10
Content available remote Budownictwo drogowe wychodzi na prostą
PL
Realizacja programu budowy dróg w Polsce wkracza w decydującą fazę. Rośnie liczba ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów, a od 2010 r. wyraźnie zwiększy się łączna długość dróg w budowie. Jednak zaostrzająca się konkurencja wśród wykonawców i spadek cen ofertowych rodzą poważne zagrożenia dla terminowej realizacji projektów oraz ich jakości.
11
Content available remote Przetargi, których nie ma
PL
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu firmy Budimex Dromex SA, nt procedury przetargowej. W Polsce spadła liczba ogłaszanych przetargów na roboty drogowe i mostowe. Czynnikami przedłużającymi procedurę przetargową są np. ogromna ilość zapytań do specyfikacji przetargowej, oprotestowania, źle przygotowana dokumentacja, co równocześnie wydłuża procedurę. Poruszony został również temat działalności firmy i jej planów na rok następny.
13
Content available remote Program funkcjonalno-użytkowy w budownictwie drogowym
PL
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa zamówienie opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Przepisy określają taki program, ale w dostosowaniu do zamówień na budynki. Przy projektowaniu i budowie dróg program musi być dostosowany do specyfiki inwestycji i do praktyki projektowania.
EN
If the subject of procurement includes design and construction the procurement is described by functional-utility program. Regulations specify this program but it is adjusted to procurement of buildings. In case of road design and construction the program should be adjusted to the Specific of investment and to design practice.
PL
Wybrane elementy nowych procedur stosowanych przy przetargach na usługi projektowe i doradcze dla zarządu infrastruktury kolejowej ProRail. System kwalifikacji zleceniobiorców (ORS), oparty na bazie bieżąco aktualizowanych danych o firmach usługowych. Wymagania kwalifikacyjne i kryteria oceny. Zasady organizacji przetargów i wyboru wykonawcy spośród oferentów. Nowa strategia modernizacji holenderskiej sieci kolejowej i kontrakty Design and Build na kompleksową modernizację większych odcinków linii.
EN
Some aspects of the new procedures used in tenders on design and consulting services for the .ProRail. board of the railway infrastructure. The system of offerers. qualification (ORS) based upon the on-line updated data base concerning commercial service companies. The qualification requirements and the assessment criteria. The rules of the tender management and contractors. selection. The new strategy of the Dutch railway network modernisation. design-and-build type contracts for the integral modernisation of large railway line sections.
PL
Trudno wyobrazić sobie dzisiaj rozwój cywilizacji bez komputerów. Znajdują one zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój informatyzacji jest zauważalny nie tylko w branżach ściśle z nią związanych, ale również tam, gdzie wydawać by się mogło, że można sobie bez niej poradzić. Postęp związany z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania dociera także do firm branży wodociągowo-kanalizacyjnej, odpadowej itp. oraz do administracji odpowiedzialnej za sprawy ochrony środowiska i gospodarkę komunalną.
PL
Rynkowe metody zarządzania ograniczeniami przesyłowymi energii elektrycznej umożliwiają alokację ograniczonych zdolności przesyłowych podmiotom przyznającym im najwyższą wartość. Umiejscowienie biura przetargowego za granicą (w Pradze) stawia w trudniejszej sytuacji uczestników rynku z Polski. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być zbieranie ofert i rozliczanie przetargów przez operatorów krajowych, którzy z kolei koordynowaliby swoje działania i rozliczali się między sobą przez centralne biuro przetargowe.
EN
Market management methods of transmission restraints of electric energy enable allocation of restrained transmission abilities to entities giving them the greatest value. Localisation of the bid office abroad (in Prague) places Polish participants of the market in harder situation. As an alternative can be collection of the tenders and account settling the bids by domestic operators which will be obliged to co-ordinate their actions and account settle each other via the central bid office.PSE
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.