Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie rozmyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this study, fuzzy logic modeling is applied to a complex and nonlinear set of data to predict both horizontal and vertical peak ground accelerations in Iranian plateau. The data used for the model include an up-to-date seismic catalogue from earthquakes in Iran for prediction of both horizontal and vertical acceleration of a probable earthquake. Fuzzy logic toolbox on MATLAB program was used for modeling. Earthquake magnitude ranging from 4 to 7.4, source-to-site distance from 7 to 80 km and three diferent site conditions were considered: rock, stif soil and soft soil. Results are compared with those from worldwide and regional attenuation relationships, which show the higher capability of the model in comparison with the other models. After training the model, testing of the fuzzy model with the remaining data set was performed to confrm the accuracy of the model. Changes in the peak ground accelerations in connection with changes in input parameters are studied which are in agreement with basic characteristics of earthquake input motions.
PL
Rozpoznanie eksploatacyjne złoża zmierza do takiej oceny jego parametrów, aby możliwe było prowadzenie bezpiecznej i opłacalnej produkcji. Poszczególne, istotne z punktu widzenia gospodarki złożem parametry, szacowane są na podstawie prowadzonych przez geologiczne służby kopalniane obserwacji. Te z kolei wiążą się zazwyczaj z poborem prób, wykonaniem odwiertów, analizami laboratoryjnymi itp. W artykule zaproponowano możliwości wykorzystania opisu rozmytego do oceny parametrów złoża. W charakterystyce rozmytej w miejsce konkretnej wielkości numerycznej pojawiło się nieprecyzyjne opisowe określenie. To podejście wykorzystane zostało do deskrypcji cech złoża (zawartości metali, miąższości, zasobności) poprzez przypisanie im konkretnych funkcji charakterystycznych, których rozkłady oparto na podstawowych wielkościach statystycznych. Funkcje charakterystyczne mogą być wykorzystane dla przygotowania strategii eksploatacji, dla dowolnych konfiguracji wymaganych parametrów złoża, wynikających z potrzeb zarządzania produkcją. Użyto w tym celu wybranych operatorów logicznych zbiorów rozmytych. W kolejnym podejściu do modelowania rozmytego wskazano na sposobność charakterystyki złoża w ujęciu subiektywnym, gdzie ocena parametrów złoża opiera się na zgrubnej, w pewien sposób uznaniowej obserwacji i ocenie. Taka konstrukcja modelu umożliwiała całościową ocenę złoża z punktu widzenia dowolnych parametrów. Poprzez implementację odpowiednich reguł wnioskowania uzyskano adekwatne płaszczyzny sterowania rozmytego, które również mogą być użyteczne w kontekście planowania wydobycia.
EN
The operational mineral deposit reconnaissance tends to evaluate its parameters to conduct safe and profitable production. Particular deposit parameters, important from the point of mineral deposit management, are estimated on the basis of observations carried out by mining geological surveys. These observations usually involve sampling, drilling, laboratory analyses and others. 86 The use of fuzzy description to assess the parameters of the mineral deposit was proposed in the paper. In the fuzzy characteristics, an imprecise descriptive description appeared in place of a particular numerical quantity. This approach was used to description of the ore deposit features (metal content, volume, and metal yield) by assigning them specific characteristic functions, whose distributions were based on basic statistical quantities. Characteristic functions can be used to prepare operational strategies for any configuration of required deposit parameters resulting from the production management needs. For this purpose, selected logical operators of fuzzy sets were used. In the next approach to fuzzy modeling, an opportunity to characterize the deposit in a subjective approach was indicated, where the assessment of the deposit parameters is based on rough, in some way, discretionary observation and evaluation. Such model construction enabled the overall assessment of the deposit from the point of view of any parameters. Through the implementation of appropriate inference rules, adequate fuzzy control planes were obtained, which may also be useful in the context of operational mine strategy planning.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu materialnego środowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem drgań i hałasu na sprawność operatora środków transportu. Badania ankietowo-eksperckie przeprowadzone na grupie maszynistów oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne pozwoliły wytypować cechy wpływające na uciążliwość pracy. Cechy te wykorzystano w budowie modelu działań maszynisty oraz modelu wpływu czynnika ludzkiego na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku drogowego. W modelowaniu wykorzystano heurystyczne struktury rozmyte (struktury Mamdaniego i Takagi-Sugeno-Kanga). Modele implementowano numerycznie w środowisku Matlab_Simulink i wykorzystano do symulacji wpływu wybranych cech na sprawność operatorów.
EN
The article analyses the impact of the material environment, with particular regard to vibration and noise on the efficiency of the transport means operator. The questionnaire/expert-based surveys carried out on a group of locomotive drivers and drivers carrying dangerous goods allowed the prediction of characteristics that affect the hardship work. These features were used in the construction of the driver's action model and the model of the impact of the human factor on the probability of an accident. The modeling used a heuristic fuzzy structure (structure of Mamdani and Takagi-Sugeno-Kanga), numerical models was implemented in an environment Matlab_Simulink, and used to simulate the impact of selected features on the efficiency of operators.
EN
A method is proposed for solving optimization problems with high complexity when searching for the function minimum by using methods and means of similarity theory and neuro-fuzzy modelling. The problem with nonlinear objective function and constraints is transformed into a task with a nonlinear objective function and linear constraints. In this task, the basic similarity criteria are presented in the form of membership functions. Dependent similarity criteria are defined through the base with the use of standard computational procedures.
PL
Zaproponowano metodę do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych o wysokiej złożoności przy poszukiwaniu minimum funkcji za pomocą metod i środków teorii podobieństwa i modelowania -rozmytego. zadanie z nieliniowymi funkcją celu i ograniczeniami jest przekształcana na zadanie z nieliniową funkcją celu i liniowymi ograniczeniami. W zadaniu tym podstawowe kryteria podobieństwa są przedstawiane w postaci funkcji przynależności. Zależne kryteria podobieństwa zdefiniowane są przez podstawę, przy użyciu standardowych procedur obliczeniowych.
5
Content available remote Defuzzification with optimal representation method
EN
Though the number of existing defuzzification methods is considerable, scientists further work on the new methods trying to elaborate more perfect ones and eliminate imperfection and weak-points of existing methods. The paper proposes a new defuzzification method, which in the authors opinion, has chances for scientific acknowledgement because it is based on a new approach. In this method there is no aggregation of activated rule conclusions as in many other methods. Instead of aggregation, the method determines the best, optimal fuzzy representation of the activated conclusions and then finds the optimal crisp representation. The main advantage of the proposed method is simplicity of calculations.
PL
Choć liczba istniejących metod defuzyfikacji jest znaczna, naukowcy prowadzą dalsze prace nad nowymi metodami, starając się opracować bardziej doskonałe i wyeliminować niedoskonałości istniejących już metod. W pracy zaproponowano nową metodę defuzyfikacji, która w opinii autorów, ma szanse zdobycia uznania w środowisku naukowym, ponieważ pokazuje zupełnie nowe podejście. W sposobie tym nie ma agregacji zaktywowanych reguł wnioskowych tak jak w wielu innych metodach. Zamiast agregacji, metoda wyznacza najlepszą, optymalną rozmytą reprezentację aktywowanych wniosków, a następnie znajduje optymalną punktową reprezentację. Główną zaletą proponowanej metody jest prostota obliczeń.
6
Content available remote Modeling of dynamic properties thermal systems’ using fuzzy approach
EN
The paper presents the fuzzy model which enables to calculate temperature changes in the flat resistive wall of the furnace chamber. The rules the model is based on, are associated with the thermal state of object, more specifically with the instantaneous changes of its temperature. By using the concepts of “initial time constant”, “initial gain”, “saturation time constant”, “saturation gain” good approximation of temperature changes in a flat wall of resistance chamber furnace has been achieved.
PL
W artykule przedstwiono model rozmyty pozwalający odwzorować zmiany temperatury w płaskiej ścianie rezystancyjnego pieca komorowego. Reguły, na których bazuje model, związane są ze stanem cieplnym w jakim obiekt znajduje się w danej chwili, a dokładniej z chwilową szybkością zmian jego temperatury. Poprzez wykorzystanie pojęć stałej czasowej początkowej, wzmocnienia początkowego, stałej czasowej nasycenia oraz wzmocnienia nasycenia osiągnięto dobre przybliżenie zmian temperatury zachodzących w płaskiej ścianie rezystancyjnego pieca komorowego.
PL
Celem artykułu jest ocena przydatności techniki Extreme Learning Machine (ELM) do modelowania dwuwymiarowych nieliniowości występujących w układach napędowych. Jako przykład typowej nieliniowości wybrana została funkcja opisująca sumaryczną siłę oporów w napędzie liniowym. Do stworzenia neuronowego modelu oporu użyta została klasyczna technika ELM. Autorzy ocenili efekty zastosowania tej techniki i zaproponowali modyfikację modelu pozwalającą na zmniejszenie błędów modelowania. Przeprowadzone testy symulacyjne i eksperymenty pozwoliły autorom na sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących możliwości stosowania techniki ELM do modelowania nieliniowych, dwuwymiarowych zależności na podstawie zaszumionych danych uzyskanych eksperymentalnie.
EN
The aim of this article is to discuss suitability of extreme learning machine (ELM) approach for modeling multisource 2D friction for motion control purposes. The article describes a method of obtaining data used to modulate the resistance forces, taking into account specific to the case and machine external conditions. The features of multisource friction in mechatronic systems are defined, the main aspects of friction modeling by a Standard ELM are investigated and some modifications are proposed to make it more suitable for specific demands of the discussed task. This allows to formulate some general remarks concerning properties of ELM for function approximation.
8
Content available remote Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w technologiach bezwykopowych
PL
W atykule omówiono czynniki wpływające na dokładność wbudowania przewodów podziemnych dla poszczególnych grup technologii bezwykopowej budowy. Przedstawiono dokładność wbudowania jako zmienne lingwistyczne dla opracowywanego modelu matematycznego, optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania. Określono dla nich przestrzenie lingwistyczne, funkcje przynależności oraz zbiory rozmyte.
EN
The factors that influence the accuracy of trenchless pipe laying have been presented. The accuracy as the linguistic variable in the the mathematical model of trenchless pipe laying technologies optimum choice with the use of fuzzy logic has been discussed. The linguistic space, the attachment function and the fuzzy sets have been presented.
PL
W pracy przedstawiono problematykę łączenia danych przy odbiorze betonu o zaniżonej jakości. Obecnie w kontroli jakości betonu stosuje się statystyczne metody kontroli odbiorczej, które uwzględniają zrównoważenie ryzyka producenta i odbiorcy. Połączenie informacji, uwzględnienie interesów obu stron może być pomocne przy podejmowaniu decyzji w przypadku odbioru betonu o zaniżonej jakości. Aplikacja teorii Dempstera-Shafera oraz zbiory rozmyte w odbiorze betonu umożliwiają określenie ryzyka producenta i odbiorcy oraz podjęcie właściwej decyzji przy odbiorze betonu o zaniżonej jakości poprzez zdefiniowanie funkcji przekonania zbudowanej na znajomości ramy rozróżniającej oraz zdefiniowanych funkcji przynależności.
EN
Various criteria are used in the conformity control of concrete. A concept of producers and clients risk based on the Dempster-Shafer theory is presented. Application of the Dempster-Shafer theory and fuzzy logic in the acceptance of concrete enables the risk of producer and client to be described. It also helps to determine the value of the risk, at the acceptance of lower quality concrete, with the use of belief functions on the basis of frame of discernment and fuzzy sets.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie nieciągłego, rozmytego modelu sił oporu wraz z adaptacyjnym algorytmem wstecznego całkowania. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiązania w zadaniu sterowania położeniem silnika liniowego, w tym podczas pracy ze skokową zmianą obciążenia.
EN
This paper describes the application of discontinuous, fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast.
EN
In order to meet very stringent emission standards the modern combustion technologies require advanced diagnostic methods such as optical methods. They provide large amounts of information, but their interpretation requires the use of complex data processing techniques. The article describes a method developed by the authors and the results of the research made using 1:10 scale model.
PL
Współczesne technologie spalania, aby spełnić bardzo ostre normy emisji zanieczyszczeń wymagają zaawansowanych metod diagnostyki np. z użyciem metod optycznych. Dostarczają one dużej ilości informacji lecz ich interpretacja wymaga zastosowania złożonych technik obróbki danych. W artykule opisana jest metoda opracowywana przez autorów i wyniki badań na modelu w skali 1:10.
PL
W artykule zaproponowano sterowanie wykorzystujące adaptacyjny algorytm wstecznego całkowania wraz z nieciągłym, rozmytym modelowaniem siły oporu ruchu. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu rozmytego oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiązania w zadaniu sterowania położeniem silnika liniowego, w tym podczas pracy ze skokową zmianą obciążenia lub zmianą tarcia.
EN
This paper presents the application of fuzzy, discontinuous model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. The methodology of collecting learning data and tuning algorithm for fuzzy model was described. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast and friction.
13
Content available remote Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie algorytmu klasteryzacyjnego opartego o inspirowany biologicznie algorytm optymalizacji rojem cząstek i dedykowanego dla zagadnienia modelowania rozmytego. W pracy omówiona została idea heurystycznego algorytmu rojowego, z uwzględnieniem wybranych jego modyfikacji. Zawarte zostały wyniki eksperymentalnej ewaluacji, zarówno wybranej techniki optymalizacji, jak i opracowanej z jej uwzględnieniem metody modelowania rozmytego, w odniesieniu do istniejącego już algorytmu k-średnich oraz realizacji procesu sterowania rozmytego.
EN
The main goal of this paper is a description of clustering algorithm based on the particle swarm optimization algorithm, inspired on social behavior of animals and its application in fuzzy modeling. In the paper the idea of the heuristic swarm-based algorithm was presented, including a few modifications. Moreover, the results of the experimental evaluation were shown, both a selected optimization technique and its synthesis with a fuzzy modeling method referring to the k-means algorithm and the fuzzy control process.
PL
W referacie przedstawiono matematyczny deterministyczny model struktury danych w środowisku OLAP w postaci wielowymiarowej i wielopoziomowej kostki. Model został uogólniony na przypadek danych o charakterze rozmytym lub interpretowanych z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej. Wskazano na możliwości wykonywania analiz jakościowych baz i hurtowni danych w oparciu o przedstawione modele.
XX
The article presents mathematical deterministic model of data structure applied in OLAP environments as multidimensional and multilevel cube. This model is generalized to the fuzzy data or data interpreted with fuzzy sets theory and fuzzy logic. Possibilities of quality analysis of data bases and data warehouses using presented models are described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie inteligentnego systemu sterowania układem klimatyzacyjnym. Zaproponowano podejście, w którym do sterowania wykorzystywane są algorytmy predykcyjne. Do syntezy algorytmów predykcyjnych wykorzystano modelowanie rozmyte. Porównano jakość regulacji dla regulatorów klasycznych oraz predykcyjnych typu FDMC. Do weryfikacji zaproponowanego systemu sterowania układem klimatyzacyjnym wykorzystano opracowany model matematyczny zamkniętego pomieszczenia. Efektywność opracowanego inteligentnego systemu sterowania układem klimatyzacyjnym porównano z rozwiązaniami bazującymi na klasycznych algorytmach sterowania. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku Matlab & Simulink.
EN
The article presents the results of research to develop an intelligent control air-conditioning system. Predictive algorithms are used to control. Fuzzy modelling was used for the synthesis of predictive algo-rithms. In the paper the quality control for the classic controllers and the predictive FDMC controllers was compared. The mathematical model of closed room was developed to verify the proposed control system of air-conditioning. The effectiveness of developed intelligent control system of air-conditioning and solutions based on classical control algorithms were compared. The simulation tests were conducted in Matlab & Simulink environment.
PL
W artykule mówiono zagadnienia związane z implementacją predykcyjnego regulatora pozycji z dodatkową warstwą rozmytych ograniczeń dla napędu dwumasowego. We wstępie przedstawiono klasyczne metody regulacji pozycji stosowane w napędzie z połączeniem sprężystym. Następnie omówiono model rozpatrywanego napędu. W kolejnych sekcjach zaprezentowano zasadę sterowania predykcyjnego oraz proponowaną strukturę sterowania z systemem rozmytych ograniczeń. W celu ukazania zalet proponowanego układu jego pracę porównano z klasycznym regulatorem predykcyjnym. Przeprowadzone rozważania teoretyczne i symulacyjne zostały zweryfikowane w badaniach eksperymentalnych.
EN
In the paper design methodology and application results of the fuzzy predictive position controller for two-mass drive system are presented. In the introduction the classical position control structures for the two mass system are described shortly. Then a model of the considered drive is introduced. In subsequent sections the principle of predictive control and the proposed structure of the fuzzy system are described. In obtained result of the proposed fuzzy predictive controller has been compared with the classical predictive controller. Theoretical considerations and simulation results are confirmed by the experimental tests.
PL
W pracy przedstawiono proces samoorganizacyjnego modelowania rozmytego z wykorzystaniem metod klasteryzacyjnych. Wykonano szereg modeli rozmytych typu Mamdaniego sygnału pulsacji w doju maszynowym krów i porównano ich jakość przeprowadzając analizę błędów. W procesie konstrukcji modeli stosowano algorytmy analizy skupień takie jak: K-means, fuzzy C-means, samouczące się sztuczne sieci neuronowe uczące się w trybie zwycięzca bierze wszystko i zwycięzca bierze większość. Przedstawiono ponadto własną koncepcję konfiguracji trapezowych i trójkątnych funkcji przynależności opartą na odchyleniu standardowym odległości elementów skupiska od jego centrum.
EN
The study presents the process of a self-organizing fuzzy modelling by data clustering method. The Mamdani type models of pulsation signal in a cow machine milking cluster were made and error analysis was carried out. Different clustering algorithms like: K-means, fuzzy C-means, Self-Organizing Maps in Winner Takes All or Winner Takes Most training methods were used in the process of the model construction. Moreover, an original idea of trapeze and triangle-membership functions in the fuzzy variables based on a standard deviation of distance data in a cluster from its centroid were presented.
PL
W artykule przedstawiono pierwszy etap tworzenia modelu matematycznego optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania. Określono zmienne lingwistyczne modelu oraz ich przestrzenie zarówno lingwistyczne jak i numeryczne. Przedstawiono funkcję przynależności oraz przypisano jej stopnie przynależności.
EN
The first stage of elaborating the mathematical model of trenchless pipe laying technologies optimum choice with the use of fuzzy logic has been presented. The linguistic variables of the model as well as their linguistic and numerical spaces have been defined. The attachment function and its grades of attachment have been presented.
EN
In the paper the method of modeling of chosen electroheat systems - electric resistance furnaces, as an example of thermal system with distributed parameters, has been presented. The proposed fuzzy description of dynamic properties of such a plant comprises typically used transfer function model (first order inertia) as well as linguistic information of the specific behavior of the plant in different thermal states. This supplementary information concerning "initial time constant" and "final time constant" of the furnace have been introduced to the model using fuzzy sets and fuzzy inference. Takagi-Sugeno-Kanga fuzzy stracture has been used for this purpose. The parameters of the fuzzy model have been determined by a genetic algorithm assuring best fitting of its output to that of insulation wall of the furnace. The article also provides a brief description of the application created in MATLAB for the purpose of this and future research.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania właściwości dynamicznych wybranej klasy obiektów cieplnych - rezystancyjnych pieców komorowych, jako przykładu układów o stałych rozłożonych. Zaproponowano opis tych właściwości w formie modelu rozmytego uwzględniającego zarówno znane sposoby modelowania tego typu obiektów za pomocą transmitancji (człon inercyjny pierwszego rzędu), jak i opisowe informacje dotyczące specyfiki jego zachowania w różnych stanach cieplnych. Te dodatkowe informacje dotyczące występowania tzw. "początkowej stałej czasowej" i "stałej czasowej nasycenia" wprowadzono do modelu za pomocą zbiorów rozmytych i wnioskowania przybliżonego. Wykorzystano przy tym strukturę modelu Takagi-Sugeno-Kanga. Za pomocą algorytmów genetycznych wyznaczono parametry modelu rozmytego, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał zmiany temperatury obserwowane w płaskiej ścianie izolacyjnej, jako elementu konstrukcyjnego pieca. W artykule znajduje się również krótki opis aplikacji, która została stworzona w środowisku MATLAB na potrzeby przedstawionych i planowanych w przyszłości badań.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i identyfikacji wybranych obiektów elektrotermicznych. Zastosowano sztuczne sieci neuronowe do modelowania i identyfikacji nieliniowych własności dynamicznych dwóch typów rezystancyjnych czujników Pt 100 w osłonie umieszczonych w oleju silikonowym. Stosowano dwuwarstwowe sieci perceptronowe oraz sieci rekurencyjne. Zaproponowano także rozmyte podejście do modelowania wybranej klasy obiektów cieplnych - rezystancyjnych pieców komorowych. W szczególności uwzględniono rozłożony charakter parametrów tego typu obiektów i zaproponowano rozwiązanie, które umożliwia uwzględnienie w modelu zmian parametrów dynamicznych obiektu wynikających ze zmian stopnia nasycenia cieplnego warstw izolacyjnych. Rozważania teoretyczne zweryfikowano na drodze symulacyjnej i eksperymentalnej, dowodząc skuteczności proponowanych metod dla rozważanych klas obiektów, a ogólność przeprowadzonej analizy wskazuje na możliwość rozszerzenia zakresu zastosowań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.