Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modern technologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współczesny świat jest pełen wielopłaszczyznowych zagrożeń bezpieczeństwa. Do zagrożeń tych niewątpliwie zaliczają się zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Obecnie zjawisko terroryzmu jest wszechobecne i stało się nieodłącznym elementem krajobrazu współczesnego świata. Terroryzm jest wyzwaniem dla podmiotow systemu bezpieczeństwa państwa odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie przedstawicieli podmiotow zapewniających bezpieczeństwo wymaga działań zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i szkoleniowej. Prowadzenie skutecznych działań antyterrorystycznych wymaga przygotowania poprzez proces szkoleniowy, którego elementem jest szkolenie z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej. Zastosowanie współczesnych technologii w procesie szkolenia strzeleckiego jest istotne z uwagi na szereg posiadanych funkcjonalności budujących m.in. realizm sytuacyjny. Powyższe stanowi istotny element wspomagający tradycyjne szkolenia, tworząc tym samym szansę i wyzwanie dla państwowych i prywatnych jednostek badawczo-rozwojowych w poszukiwaniu innowacyjnych narzędzi szkoleniowych.
EN
The modern world is full of multifaceted security threats. These threats undoubtedly include terrorist threats. Currently, the phenomenon of terrorism is ubiquitous and has become an inseparable element of the landscape of the modern world. Terrorism is a challenge for entities of the state security system responsible for ensuring public security. Preparation of representatives of entities ensuring security requires actions both at the legal and training level. Conducting effective anti-terrorist activities requires preparation through a training process, which includes training in the use and use of firearms. The use of modern technologies in the process of shooting training due to a number of possessed functionalities that build, among others situational realism. The above is an important element supporting traditional training, thus creating an opportunity and a challenge for public and private research and development units in searching for innovative training tools.
EN
The modern world is full of multifaceted security threats. These threats undoubtedly include terrorist threats. Currently, the phenomenon of terrorism is ubiquitous and has become an inseparable element of the landscape of the modern world. Terrorism is a challenge for entities of the state security system responsible for ensuring public security. Preparation of representatives of entities ensuring security requires actions both at the legal and training level. Conducting effective anti-terrorist activities requires preparation through a training process, which includes training in the use and use of firearms. The use of modern technologies in the process of shooting training due to a number of possessed functionalities that build, among others situational realism. The above is an important element supporting traditional training, thus creating an opportunity and a challenge for public and private research and development units in searching for innovative training tools.
PL
Współczesny świat jest pełen wielopłaszczyznowych zagrożeń bezpieczeństwa. Do zagrożeń tych niewątpliwie zaliczają się zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Obecnie zjawisko terroryzmu jest wszechobecne i stało się nieodłącznym elementem krajobrazu współczesnego świata. Terroryzm jest wyzwaniem dla podmiotów systemu bezpieczeństwa państwa odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie przedstawicieli podmiotów zapewniających bezpieczeństwo wymaga działań zarowno na płaszczyźnie prawnej, jak i szkoleniowej. Prowadzenie skutecznych działań antyterrorystycznych wymaga przygotowania poprzez proces szkoleniowy, ktorego elementem jest szkolenie z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej. Zastosowanie współczesnych technologii w procesie szkolenia strzeleckiego jest istotne z uwagi na szereg posiadanych funkcjonalności budujących m.in. realizm sytuacyjny. Powyższe stanowi istotny element wspomagający tradycyjne szkolenia, tworząc tym samym szansę i wyzwanie dla państwowych i prywatnych jednostek badawczo-rozwojowych w poszukiwaniu innowacyjnych narzędzi szkoleniowych.
EN
Purpose: The aim of the paper is to identify modern technologies used in industrial heritage tourism enterprises and to consider the influence of these technologies on the functioning of the enterprise. Design/methodology/approach: The research process include two stages. First was initial interview and participatory observation, second, depth-in interviews with managers of industrial heritage tourism enterprises. Findings: Technologies have impact on heritage accessibility and allows better understand the heritage. However, managers must strike a balance between authenticity and technology to satisfy all target groups (adults, children, specialists, families, etc.). Originality/value: The paper describes the impact of modern technologies on the functioning of a heritage enterprise and areas where this impact is the strongest. The paper is dedicate to managers of heritage enterprises.
EN
In the article, the significance and essence of management of intelligent manufacturing in the era of the fourth industrial revolution has been presented. The current revolution has a large impact on the operation of the company. Through the changes resulting from the application of modern technologies, production processes are also undergoing revolutions, which results in changes in such indicators of business development. Management of intelligent manufacturing is also a challenge for socially responsible activities; due to solutions of Industry 4.0, enterprises directly and indirectly influence environmental protection, which results in benefits for all mankind. In the article, the analysis and assessment of management of intelligent manufacturing, using modern technologies during the production process, has been carried out, with particular emphasis on the components of management such as: monitoring, control, autonomy, optimization. Moreover, the impact of the above components of management on changes in the following indicators (KPI – Key Performance Indictors) has been evaluated, i.e. (1) quality, (2) rapidity of the production process implementation, (3) performance and (4) productivity, (5) decrease in waste generated during the technological process and (6) amount of consumed electricity. For the purposes of conducting the research, a case study has been used, developed due to the information shared by the company manufacturing machinery and equipment for the polymer processing industry, in which intelligent solutions of Industry 4.0 are being applied. The presented article is a significant contribution to the current development of knowledge in the field of implementing Industry 4.0 solutions for polymer processing. The article is a combination of theoretical and practical knowledge in the field of management and practical industrial applications. It refers to the most current research trends.
EN
Many factors influence milk production and farm development. The most critical factor determining the production is the price of sold milk and indirectly the costs connected with its production. In majority of farms, milk production is profitable. The decisive factors influencing the profitability of milk production are the balance of nutrition and ensuring the welfare of dairy herds. Equally important are the genetic characteristics of cows and proper rearing of calves. The study shows that the modernization of farms also influences the development of milk production by improving the optimization of energy use and reducing labour intensity, and overall optimization of production costs.
PL
Wiele czynników wpływa na produkcję mleka i rozwój w gospodarstw rolnych. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na produkcję jest cena sprzedawanego mleka a pośrednio koszty związane z jego produkcją. W zdecydowanej większości gospodarstw produkcja mleka jest opłacalna. Decydującymi czynnikami wpływającymi na opłacalność produkcji mleka jest zbilansowanie żywienie i zapewnienie dobrostanu stad krów mlecznych. Równie ważne są cechy genetyczne krów i właściwy odchów cieląt. Przeprowadzone badanie wykazuje że wpływ na rozwój produkcji mleka mają również modernizowanie gospodarstw poprawiająca optymalizację wykorzystania nakładów energetycznych oraz zmniejszająca pracochłonność a w dłuższej perspektywie optymalizację kosztów produkcji.
6
PL
Artykuł ukazuje istotę bezpieczeństwa, w szczególnej mierze przedstawiona jest istota bezpieczeństwa ekonomicznego, jego podział struktura i podstawowa problematyka z nim związana oraz ogólne czynniki tegoż bezpieczeństwa. Autorka ukazuje ważną problematykę, spojrzenia na logistykę przedsiębiorstw od strony bezpieczeństwa ekonomicznego, przedstawia podstawowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego na jakie należy, zwrócić uwagę w logistyce, m.in. kwestie finansowe, oragnizacyjno – zarządcze, międzynarodowe oraz technologiczno – rozwojowe. Jednocześnie artykuł ukazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny funkcjonować, ażeby utrzymać się na rynku i mieć możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
EN
The articule shows the essence of security, in a special way the essence of economic security is presented, structure and the basic problems connected with it, as well as general factors of that security. The authors shows important problems, looks at the logistic of enterprises from the side of economic security, presents the basic determinants of economic security to which thay should pay attention in logistic, including financial, organizational – managment, international and technological – development issues. At the same time, the articls shows how enterpises should operate in order to stay on the market and be able to gain a competitve advantage on the market.
PL
Nowoczesne technologie są doskonałym czynnikiem ułatwiającym relacje międzyludzkie. Eliminują lub marginalizują znaczenie granic geograficznych, politycznych i kulturowych. Zadajmy więc sobie pytanie, czy technologia zbliżyła ludzi i sprawiła, że zachowanie ludzi stało się bardziej zrozumiałe? Czy społeczeństwo skorzystało na wiedzy, która znajduje się w zasięgu myszki komputerowej? Innymi słowy, czy większe obciążenie informacyjne spowodowało poprawę więzi społecznych? Paradoksalnie przeciążenie informacji prowadzi do poczucia straty, a możliwość zdobycia wielu przyjaciół skutkuje sztucznością ludzkich relacji. Czy zatem nowoczesna technologia pozbawia ludzi ich naturalnej zdolności do wiązania się ze sobą, czy jest jedynie etapem rozwoju stosunków społecznych? Czy ludzie w dzisiejszym świecie mogą stać się częścią społeczeństwa i pełnoprawnymi obywatelami bez nowoczesnej technologii?
EN
Modern technologies are a great facilitator when it comes to interpersonal relations. They eliminate or marginalize the importance of geographic, political and cultural borders. Thus, let us ask ourselves a question whether technology has brought people closer together and have made people's behaviour more understandable? Has society benefited from the knowledge wicher is within a computer mouse's reach? In other words, has greater information load resulted in the improvement of social ties? Paradoxically, the overload of information leads to a feeling of loss, and the possibility to make a great number of friends results in the artificiality of human relations. Thus, does modern technology deprives people of their natural ability to bond with each other, or is it merely a phase in the development of social relations? Therefore, it is worth considering what is going to be the end result? Are people in today's world able to be a part of society and fully-fledged citizens without modern technology?
EN
Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United States prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen.
PL
Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdo-podobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.
PL
W artykule zaprezentowane zostały możliwości realizacji szkolenia ogniowego i taktycznego żołnierzy realizujących szkolenie bojowe przy wykorzystaniu Systemu Wsparcia Szkolenia Bojowego (SWSB) Śnieżnik w wirtualnym środowisku walki na tle obowiązującego modelu szkolenia. Wojsku Polskim obowiązuje 36-miesięczny model szkolenia, który odnosi się do dostępności garnizonowej i poligonowej bazy szkoleniowej oraz związanych z tym ograniczeń wynikających z ochrony środowiska naturalnego oraz szkolenia sojuszników. W artykule scharakteryzowano możliwości systemu SWSB Śnieżnik, zastosowane w nim technologie oraz budowę modułową systemu pozwalającą na zaspokojenie większości potrzeb szkoleniowych żołnierzy i pododdziałów. Zdaniem autorów artykułu, dzięki wykorzystaniu wirtualnej strzelnicy oraz wirtualnego pola walki, uzyskane efekty szkoleniowe, mają wpływ na osiąganie zdolności do podjęcia działań przez pododdziały oraz pokazują nowe możliwości w zakresie podniesienia poziomu wyszkolenia dowódców plutonów i kompanii w zakresie planowania, przygotowania i prowadzenia walki.
EN
The article presents the possibilities of fire and tactical training by soldiers carrying out combat training using the Combat Training Support System (CTSS) Snieznik in a virtual combat environment against the current training model. The Polish Army has a 36-month training model, which refers to the garrison and polygonal access to the training base and related restrictions resulting from the protection of the natural environment and the training of allies. The article describes the capabilities of the CTSS Snieznik system, the technologies used in it and the modular structure of the system allowing to meet most of the training needs of soldiers and sub-units. According to the authors of the article, thanks to the use of a virtual shooting range and a virtual battlefield, the obtained training effects have an impact on the achievement of the ability to take action by subunits and show new opportunities in the area of increasing the level of training of platoon and company commanders in the area of planning, preparing and conducting a fight.
PL
Artykuł przedstawia wiele różnorodnych technologii, które da się zastosować w gospodarce magazynowej przedsiębiorstwa produkującego wyroby mleczarskie. W celu optymalnego i możliwego do zrealizowania scenariusza zmian dla przedsiębiorstwa zaproponowano dobór nowoczesnych technologii, które mogą stać się receptą na usprawnienie nieefektywnie realizowanych procesów magazynowych. Ich wdrożenie powinno przynieść znaczące korzyści. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: • metoda analizy; • metoda syntezy; • obserwacja; • eksperyment.
EN
This article presents a variety of technologies that can be used in the dairy industry's storage economy. For the optimal and possible scenario for change, the company proposed the selection of modern technologies, which may become a recipe for the improvement of ineffective storage processes. Their implementation should bring significant benefits. The article uses the following research methods: • method of analysis; • synthesis method; • observation; • experiment.
11
Content available remote Modern green technologies and solutions in landscape architecture
EN
The paper presents modern technological solutions used in landscape architecture, with special emphasis on their occurrence in the areas of historical greenery. Dynamic introduction of new tools allows us to take special care of valuable areas, stressing their importance and at the same time granting them new functions. The latter part discusses a specific example of this type of solutions from the area of Katowice. These are modern developments that make the historic pattern of industrial city more legible.
PL
W artykule przestawione zostały rozwiązania nowoczesnych technologii stosowanych w architekturze krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania na terenach zieleni historycznej. Dynamicznie wprowadzane nowe narzędzia pozwalają na objęcie szczególną dbałością te wartościowe obszary, podkreślając ich znaczenie równocześnie nadając nowe funkcje. W drugiej części omówiony zostanie szczególny przykład tego typu rozwiązań z terenu Katowic. Są to nowe realizacje uczytelniające historyczne układy miasta przemysłowego.
PL
Na świecie dostępne są technologie rur kompozytowych do budowy gazociągów wysokiego ciśnienia, które mogą być również wykorzystane do budowy rurociągów technologicznych na terenach zakładów górniczych ropy i gazu. Stosowanie ich w Polsce ograniczone jest przepisami oraz brakiem warunków technicznych do ich projektowania, budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę krajowych przepisów oraz aktualny stan w zakresie normalizacji. W oparciu o istniejące specyfikacje techniczne oraz przewidywane obciążenia i oddziaływania na rurociągi opracowano wstępne założenia do budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia i rurociągów technologicznych na obszarach poszukiwań ropy i gazu.
EN
Composite pipe technology for the construction of high pressure gas pipelines is available worldwide, which can also be used to construct technological pipelines in oil and gas mines. In Poland the use of such pipelines is limited by regulations and lack of technical conditions for their design, construction and operation. The article presents an analysis of national legislation and the current status of standardization. Based on the existing technical specifications and anticipated loads and impacts on pipelines, preliminary guidelines for the construction of high pressure gas networks and technological pipelines for the areas of oil and gas exploration was developed.
13
Content available remote Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania
PL
W sektorach związanych z produkcją, łańcuchami dostaw i logistyką – podobnie jak w innych, obserwuje się wzrost znaczenia technologii. Naukowcy i praktycy coraz częściej zastanawiają się nad granicami postępu i jego konsekwencjami. Jedną z istotnych kwestii jest problem zarządzania. Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie jak nowa technologiczna rzeczywistość wpłynie na praktykę zarządzania w tych i innych sektorach gospodarczych.
EN
In the manufacturing, supply chain and logistics sectors - just like in others, there is a growing importance of technology. Scientists and practitioners are increasingly questioning the limits of progress and its consequences. One of the important issues is the management problem. The article attempts to answer the question of how the new technological reality will affect management practice in these and other economic sectors.
EN
Along with the evolution of our civilization is increasing demand for faster and cheaper transport, both from the point of view of trade and normal movement of people. In the case of trade most often we are dealing with the transport of the freight traffic, where the goods are not carrying by one type of transport. In this type of carriage time between transhipments on exchange stations plays an important role. The correct use of modern ICT (information and communication technologies), both wired and wireless for control loads, vehicles and carriers can significantly reduce total transport time and costs. Additional monitoring of the status of land units’ drivers allows increasing the security and the reliability to wirelessly check the content and status of the load increases the reliability of the correct transport. Therefore, this article presents the use of modern wireless technologies (LTE-A, 802.11ac) and backbones of public networks (1…100 GbE) on the exchange stations.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby przedstawienia Czytelnikowi nowoczesnej technologii związanej z koleją dużej prędkości na przykładzie projektu Hyperloop One oraz próby odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób inicjatywy dotyczące kolei dużych prędkości są odbierane przez opinię publiczną? Na wstępie autorzy przedstawią metodykę badań oraz zaprezentują kilka przykładów funkcjonujących kolei dużych prędkości. Przybliżą projekt Hyperloop One, nad którym trwają obecnie prace. Zapoznają ze zdaniem opinii publicznej na temat zasadności realizacji tego projektu. Całość zostanie podsumowana.
EN
The aim of this article is to present modern technology related to high speed railway on the example of Hyperloop One project and attempts to answer the question: how initiatives as such high speed railway are received by the public? At the outset, the authors present the research methodology and some examples of high-speed rail in operation Then they introduce Hyperloop One project that currently is under research, and present public opinion on the merits of this project. In the end they summarized the results.
EN
The article concerns the proposal to eliminate the adverse impact on the environment and improve service conditions of industrial safety, caused by the traditional technologies of production of the machine parts. This aim is achieved in two stages proposed by the authors. In the first stage should be the traditional technologies of machine parts, such as turning, boring, drilling, threading, milling, grinding, which belong to the so-called machining, which are harmful to the environment and servicing also energy- and time-consuming to replace by modern methods of plastic forming such as rolling, smooth burnishing and strengthen that belong to the so-called chipless treatments. In addition to the reduced impact on the environment (reduction of material waste, better lubrication management), increase industrial safety, in addition achieved a significant reduction cost-consuming (reduced energy consuming) and labour-intensive process while increasing tool life and quality of manufactured parts. In the second stage, further reducing the adverse impact on the environment and improve industrial safety, it can received by replace the traditional design implementation methodology by modern methods of technology, which use computer simulation. In this article is propose to replace traditional method of reducing adverb impact on environment is concern mainly on very expensive experimental studies conducted to determine the conditions of the (technological parameters) technological process. The proposal on the example for such realization in round thread turning process, replaced by thread rolling process.
PL
Artykuł dotyczy propozycji wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i poprawienia warunków BHP obsługi, powodowanych przez tradycyjne technologie wytwarzania części maszyn. Cel ten autorzy proponują osiągnąć w dwóch etapach. W etapie pierwszym należy zastąpić tradycyjne wytwarzania części maszyn, które są energo- i czasochłonne, takie jak: toczenie, frezowanie, szlifowanie, które należą do tzw. obróbek ubytkowych (inaczej wiórowych), metodami nowoczesnymi takimi jak walcowanie, nagniatanie gładkościowe i umacniające, które należą do tzw. obróbek bezubytkowych (inaczej bezwiórowych). Oprócz zmniejszonego oddziaływania na środowisko i poprawę warunków BHP, dodatkowo uzyskuje się znaczne zmniejszenie kosztochłonności i pracochłonności procesu, przy jednoczesnym wzroście jakości wytwarzanych części. W drugim etapie, dalsze zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i poprawę warunków BHP, można uzyskać zastępując tradycyjne metodyki projektowania technologii nowoczesnymi metodami symulacji komputerowej. Dotyczy to głównie bardzo kosztownych badań eksperymentalnych prowadzonych w celu określenia warunków realizacji procesu technologicznego. Podano propozycję realizacji takiego przedsięwzięcia na przykładzie zastąpienia technologii toczenia gwintu o zarysie łukowym o dużym skoku technologią walcowania.
EN
After many years of effort and work to improve the situation, eliminate barriers in the lives of the deaf, developed the law on sign language. It is defined as a milestone in the struggle to improve their situation. Assistive technology for deaf people an opportunity to communicate their alignment with the rest of society. In the era of computerization there are solutions, offers a chance for the abolition of such barriers. Access to the Internet and mobile devices deaf improve communication with its surroundings. The following papers attempts an approximation of deafness as a disability and social groups, and then present the technical and technological foundation that with support communication. The proposal is a response to statutory requirements in relation to public bodies.
18
Content available remote Usługi kurierskie jako element rynku usług logistycznych
PL
Rynek przewozów kurierskich jest sektorem rynku usług logistycznych odznaczającym się wysoką dynamiką rozwoju. Usługi kurierskie zyskują na znaczeniu ze względu na ciągłą ewolucję handlu elektronicznego. Przyczyną wyodrębnienia sektora usług kurierskich była niedoskonałość działania narodowych przedsiębiorstw pocztowych, oraz niska jakość świadczonych usług. Firmy kurierskie posiadały przewagę konkurencyjną dzięki takim czynnikom jak krótki czas dostarczenia, dbanie o wygodę klientów, a także niezawodność w dostarczaniu przesyłek. Celem opracowania jest ukazanie rynku usług kurierskich jako integralnego elementu rynku usług logistycznych. Dodatkowo przedstawiono i poddano analizie opinie klientów indywidualnych na temat rynku usług kurierskich. Dla potrzeb opracowania zostały przeprowadzone badania ankietowe na wybranej grupie klientów. Były one anonimowe oraz dobrowolne. Ich celem było poznanie opinii klientów indywidualnych na temat jakości świadczonych usług przez firmy kurierskie. Jako istotny element funkcjonujący na rynku przewozów kurierskich respondenci uznali dotrzymywanie określonego czasu dostawy. Często był on zabezpieczony skutkami finansowymi w przypadku niedopełnienia warunku umowy. Kolejnym aspektem wskazanym przez badanych klientów był wysoki poziom wygody podczas procesu składania zamówienia. Klienci najczęściej korzystali z elektronicznego formularza zamówienia kuriera, który był dostępny na stronie internetowej operatora logistycznego. Współcześni klienci odznaczają się wysokim stopniem świadomości konsumenckiej. Wysoko przez grupę badawczą zostały ocenione standardy w postaci automatycznej kalkulacji kosztów przesyłki, możliwość zmiany adresu doręczenia w trakcie realizacji usługi oraz usługa track and trace, która pozwala na monitorowanie aktualnego stanu realizacji zamówienia z wykorzystaniem najnowszych technologii.
EN
Courier transport market is a sector of the logistics market marked by a high dynamics of development. Courier services are gaining in importance due to the constant evolution of electronic commerce. The reason for separating sector courier services was imperfect operation of national postal companies, and low quality of services. Courier companies have a competitive advantage due to factors such as short delivery time, taking care of customer convenience, and reliability in the delivery of parcels. The aim of the study is to show the market for courier services as an integral element of the logistics market. Additionally, we presented and analyzed the opinions of consumers on the market for courier services. For the purposes of studies have been carried out surveys on a selected group of clients. They were anonymous and voluntary. Their goal was to learn what consumers on the quality of services provided by courier companies. As an important element operating in the market of courier respondents considered adherence to a specific time of delivery. Often it was secured financial consequences in the event of failure of a contract. Another aspect of the consumers surveyed indicated a high level of comfort during the ordering process. Customers frequently used the electronic order form courier, which was available on the website of the logistics operator. Today's customers are characterized by a high degree of consumer awareness. High by the study group were assessed standards in the form of automatic calculation of shipping costs, the ability to change the delivery address during the service, and track and trace service, which allows you to monitor the current status of the order using the latest technology.
PL
W pracy omówiono problem zakresu kształcenia inżyniera budownictwa w okresie intensywnego rozwoju technologii, wzrostu wymagań w odniesieniu do obiektów budowlanych oraz wzrostu oczekiwań społecznych w odniesieniu do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. W artykule omówiono przykładowe rozwiązania zmniejszające energochłonność budynków, tematykę projektowania i wznoszenia budynków wysokich z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju, technologie rewitalizacji obiektów zabytkowych, które straciły swoje funkcje w związku z przemianami społecznymi, zasady współpracy pomiędzy branżami oraz problem odpowiedzialności inżyniera budownictwa za zespoły, którymi kieruje. Wykazano, że studia powinny przekazywać taki zasób wiedzy, aby z jednej strony uświadomić inżynierowi, jak ważny jest jego zawód dla społeczeństwa a z drugiej strony mogły być podstawą do dalszego samodzielnego poszerzenia wiedzy.
EN
This paper discusses problem of the scope of education of civil engineer during intensive development of technology, increased requirements for buildings and the growth of social expectations with regard to people performing independent technical functions. This paper discusses exemplary solutions which decrease energy consumption of buildings, designing and erecting of high buildings taking into account aspect of sustainable development, revitalization technology of monuments, which lost their function due to social transformations, principles of cooperation between the industries and problems of responsibility of civil engineer for teams they are working with.
PL
W artykule przedstawiono zastosowania nowoczesnej technologii w transporcie umożliwiającej poruszanie się pojazdów. Przedstawiono szczegółowo nowoczesne wynalazki oraz wykorzystanie nowoczesnych technik transportu w nie tak dalekiej przyszłości.
EN
The article presents the use of modern technologies in transport for mobility vehicles. It details the modern inventions and the use of modern techniques of transport in future.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.