Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Praca zawiera analizę właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych. Wskazano też na błędy popełniane na etapie wykonywania uziemień.
EN
The work includes extensive discussion and comparison of the static and impulse properties of the earthing system used in the power surge protection system. The final chapters deal with the design of earthing systems from the point of view of effectiveness in the overvoltage protection system and provide a number of guidelines for the proper selection and construction of earthing pole stands for cable terminations. The errors made during the earthing phase were also indicated.
EN
The article discusses the issue of measuring and assessing the features of power line tower earthings using fast-changing waveform. The study analyses the effect of impulse front time and the line span length on errors made during these measurements using impulse meters. It has been found that the assessment conditions similar to the static measurement results occur for the use of 4 s current impulses and such procedure is useful for evaluating power line tower earthings.
PL
W artykułe omówiono zasady pomiaru i zasady oceny uziemień słupów linii elektroenergetycznych przy użyciu udarów szybkozmiennych.oraz wpływ czasu czoła tych udarów oraz długości przęsła na dokładność pomiarów. Stwierdzono, że warunki oceny najbardziej zbliżone do wyników otrzymywanych przy pomiarach statycznych sugerowanych przez przepisy normalizacyjne występują przy udarach o czasie czoła 4 s.
3
Content available Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych
PL
W pracy jest omawiana problematyka budowy systemów uziemień na farmach elektrowni wiatrowych. Uziemienia poszczególnych elektrowni są wykorzystywane jako elementy systemu ochrony odgromowej oraz układu ochrony od porażeń otoczenia elektrowni wiatrowej. Farmy elektrowni są często umieszczane na gruntach o wysokiej rezystywności, co utrudnia realizację skutecznych systemów uziemień elektrowni. Trudność może napotykać zwłaszcza wykonanie uziemienia do celów ochrony od porażeń w przypadku znacznych spodziewanych prądów zwarć doziemnych po stronie sieci średniego napięcia wyprowadzającej energię z elektrowni. Uzyskana wartość rezystancji uziemienia spełniająca wymagania norm ochrony odgromowej może okazać się niewystarczająca dla skutecznej ochrony od porażeń. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wskazują, że w takich przypadkach pomocnymi mogą okazać się uziomy w postaci długich układów poziomych łączących poszczególne elektrownie farmy wiatrowej.
EN
In the work is discussed constructions of earthing systems on wind turbine farms. Earthings of individual plants are used both as elements of a lightning protection system as well as the protection protection against electric shock in the vicinity of wind turbines. Power plant farms are often placed on land with high resistivity, and an implementation of power earthing systems can be difficult. The difficulty may encounter particular exercising the ground for protection against electric shock in case of significant expected earth fault currents in medium voltage network. The resulting value of the earth resistance meets the requirements of lightning protection standards may be insufficient for effective protection against electric shock. Conducted simulations indicate that in such cases earth electrodes in the form of long horizontal systems connecting each wind power farms can be useful.
4
Content available remote Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności
PL
W artykule opisano zasadę pomiarów rezystancji uziemienia metodą techniczną, wskazując jej zalety jak również istotne problemy techniczne związane z realizacją takich pomiarów w gruntach o dużej rezystywności. Zaprezentowano możliwości techniczne rozwiązania wskazanych problemów metrologicznych przez wprowadzenie zmian w konstrukcji oraz w sposobie lokalizacji sond pomiarowych.
EN
The principle of the technical method of earthing resistance measurements has been described. The advantages and important technical problems related to the execution of such measurements in high resistivity soils have been pointed out. The technical solutions of elimination of such metrological problems by changes in the structure and the location of measurement probes have been explained.
5
PL
Praca zawiera szerokie omówienie oraz porównanie właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych.
EN
The work includes extensive discussion and comparison of static and surge properties of earthings used in the power system for overvoltage protection. In the final chapters, analyzes the construction of earthing systems from the point of view of effectiveness in the protection of the insulation system from overvoltages and some advice for the proper selection of pole position earthings with cable terminations.
PL
Wskutek przyłączenia wszystkich elementów uziemionych związanych z obiektem budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje rozległy i skomplikowany układ uziemień. Stosowane powszechnie systemy dociepleń często utrudniają dostęp zacisków kontrolnych urządzenia piorunochronnego obiektu. Ocena parametrów i ciągłości połączeń takiego urządzenia może być trudna do realizacji za pomocą metod klasycznych, które podczas okresowej kontroli wymagają odłączania poszczególnych elementów uziemiających od szyny ekwipotencjalnej oraz rozłączania zacisków kontrolnych. Zaprezentowano wyniki badań na obiektach rzeczywistych popartych symulacjami komputerowymi, które wskazują, że pomiary wykorzystujące metodę udarową mogą być bardzo pomocne w ocenie takich układów ochrony odgromowej. W pracy podano warunki geometryczne obiektu, w których na podstawie pomiarów urządzenia piorunochronnego metodą udarową bez rozłączania zacisków kontrolnych można wnioskować o ciągłości połączeń przewodów uziemiających z uziomem.
EN
Due to connections of all earthing elements associated with a building structure to equipotential bonding a wide and complicated earthing system is created. Commonly used insulation systems often impede access control terminals of object lightning protection device. Parameters and the continuity assessment of such a device may be difficult to achieve using conventional methods that require disconnections of the individual elements of equipotential grounding as well as disconnecting control terminals. The results of tests on real objects supported by computer simulations that indicate that the measurements using impulse method can be very helpful in assessing such harsh lightning protection systems. The paper presents the geometric conditions of the object in which the measurements impact method lightning protection device without disconnecting the control terminals can be inferred about the continuity of the grounding wires from the earthing electrode.
PL
W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Bardziej bezpieczne wnioski powstają w wyniku pomiarów z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe, ponieważ wtedy jest uwzględniana tylko ta część nawet bardzo rozległego systemu uziemień, która bierze udział w rozpraszaniu prądu piorunowego w ziemi. Tak określona część uziomu jest nazywana jego długością efektywną. Przeprowadzone symulacje komputerowe wskazują, że zwiększanie rozmiarów uziomu poza jego długość efektywną nie wpływa na ograniczanie spadku napięcia na uziomie podczas odprowadzania prądu.
EN
Earthings of the electrical power systems can achieve wide sizes. Due to equipotential bonding and a presence of main equipotential bar the earthing system can be directly connected even to a power transformer neutral point. Evaluation of such wide earthings for lightning protection purposes can not be easy to perform because only a part of the earthing system should be taken into account. This useful part of the earthing is described as its effective length. The paper deals with procedures and requirements up to standards for earthings from the point of view of their effectiveness in lightning protection systems. Impulse measurements of earthings prove to be a base of such evaluations and it is especially useful in the case of very wide earthing systems.
PL
W referacie przedstawiono systemy i wstępne wyniki współczesnych rejestracji parametrów wyładowań atmosferycznych na obszarze Polski. Podstawą tych rozważań są wyniki uzyskane z systemu rejestracji LINET, którego jedna z anten znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej. Parametry wyładowań atmosferycznych otrzymane współczesnymi metodami rejestracji antenowych zostały porównane z rejestracjami przeprowadzanymi metodami klasycznymi w ubiegłym wieku. Dotyczy to zwłaszcza gęstości powierzchniowej oraz amplitudy prądu wyładowań atmosferycznych. Obliczenia przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z systemu LINET wskazują, że na północ od równoleżnika 51o30’ liczba wyładowań na kilometr kwadratowy w latach 2007 – 2012 jest zawarta w granicach od 1,5 do 1,9. Wyniki te są zbieżne z wartością przyjętą w przepisach normalizacyjnych -1,8/km2. Na południe od równoleżnika 51o30’ otrzymano dla poszczególnych lat gęstość wyładowań 3,0 ÷ 3,4, co daje wartość średnią 3,2/km2 przekraczającą o prawie 30% dane znormalizowane (2,5/km2). Prezentowane wstępne wyniki rejestracji wskazują, że gęstość powierzchniowa występowania wyładowań jest większa, a amplituda prądu mniejsza od wartości oszacowanych metodami klasycznymi i wpisanych do aktów normatywnych.
EN
The paper deals with systems as well as initiated results of lightning detection in Poland. Basic results of the presentation are general characteristics of the LINET system. One of its sensors has been installed in Gdańsk University of Technology. Lightning current parameters obtained using present methods have been compared with those obtained about a half century ago with classic methods. Problems to be taken into consideration refer to both surface density of lightning strokes and their current amplitudes. Accounts carried out on base of data from the LINET system indicate, that a number of lightning strokes on square kilometer on north from the parallel of 51,30o in 2007 – 2012 years is included in a range from 1,5 to 1,9. These results are consistent with the value adopted in the standardization regulations - 1.8 / km2. On south from the parallel of 51,30o discharge density calculated in the same way is included in a range from 3.0 to 3.4 and it gives an average value of 3.2 / km2 exceeding by almost 30% normalized data (2.5 / km2). Presented results indicate, that a surface density of lightnings seems to be higher than that obtained by classic methods and their amplitudes seem to be lower in comparison to those evaluated in previous century and introduced to standard regulations. Lightning flash localization and detection results can have an influence on lightning protection system design methods in future.
9
Content available remote Ocena przydatności rozległych systemów uziemień do celów ochrony odgromowej
PL
W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień, który obejmuje nie tylko uziom obiektu, ale także połączone uziomy nawet bardzo oddalonych obiektów, do których można zaliczyć system uziemień stacji transformatorowej zasilającej obiekt. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru umożliwia uwzględnienie tylko tej części nawet bardzo rozległego systemu uziemień, która bierze udział w rozpraszaniu prądu piorunowego w ziemi. Tak określona część uziomu jest nazywana jego długością efektywną i jej rozmiary zależą przede wszystkim od rezystywności gruntu otaczającego uziom. Przeprowadzone symulacje komputerowe wskazują, że zwiększanie rozmiarów uziomu poza jego długość efektywną nie wpływa na ograniczanie spadku napięcia na uziomie podczas odprowadzania prądu piorunowego i z punktu widzenia ograniczania przepięć w ochronionym obiekcie jest bezcelowe. Wnioski z symulacji komputerowych zostały potwierdzane przez pomiary na rzeczywistych obiektach o znacznej rozległości zastosowanych uziomów.
EN
Widespread earthing systems can be created in buildings due to connection of all earthed objects to a common equipotential bar. Such a system consists of not only earthings around the object to be protected, but as well wide earthings of very far objects for example earthing systems of transformer stations suppllying the protected object. Measurements of such wide system by usage of low frequency methods give usually both low resistance results and too optimistic evaluation of its properties for lightning protection purposes. Earthing tests using impulse method seem to be especially useful for extensive earthings, because only a part of the tested system is taken into account at such evaluation. This part of an earthing system taking part in lightning current dissipation to a surrounding soil is called effective length of earthing. The effective length depends first of all on resistivity of soil surrounding the evaluated earthing. Computer simulations show, that an earthing elongation above its effective length has no influence on a voltage of earthing feed point during lightning current stroke. Results of computer simulations have been confirmed by tests carried out on real wide objects.
PL
Zaprezentowana metoda udarowa oceny uziemień okazuje się bardzo przydatna, zwłaszcza w przypadku uziemień rozległych powstających w wyniku zastosowania szyny ekwipotencjalnej, ponieważ uwzględnia tylko tę część systemu uziemień, która bierze udział w rozpraszaniu prądu piorunowego w ziemi. Analizowana metoda pozwala także na ocenę stanu połączeń przewodów uziemiających z uziomem.
EN
The presented impulse method is especially useful for very wide earthings applied when an equipotential bar is in using, because only an effective part of the earthing system is taken into account at such tests. The presented method makes also possible an evaluation of earthing element connections.
PL
W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru umożliwiają uwzględnienie tylko tej części nawet bardzo rozległego systemu uziemień, która bierze udział w rozpraszaniu prądu piorunowego w ziemi. Tak określona część uziomu jest nazywana jego długością efektywną. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że zwiększanie rozmiarów uziomu poza jego długość efektywną nie wpływa na ograniczanie spadku napięcia na uziomie podczas odprowadzania prądu piorunowego.
EN
Earthings of the electrical power systems can achieve wide sizes. Due to equipotential bonding and a presence of main equipotential bar the earthing system can be directly connected even to a power transformer neutral point. Evaluation of such wide earthings for lightning protection purposes can not be easy to perform because only a part of the earthing system should be taken into account. This useful part of the earthing is described as its effective length. The paper deals with procedures and requirements up to standards for earthings from the point of view of their effectiveness in lightning protection systems. Impulse measurements of earthings prove to be a base of such evaluations and it is especially useful in the case of very wide earthing systems.
12
Content available remote Lightning impulse efficiency of horizontal earthings
EN
Earthings of the electrical power systems can achieve wide sizes. Due to equipotential connections and a presence of main equipotential bar the earthing system can be connected even to a power transformer neutral point. Evaluation of such wide earthings for lightning protection purposes cannot be easy to perform because only a part of the earthing system is useful. This useful part of the earthing is described as its effective length. The paper deals with the methods of effective length calculations and measurement results performed using computer simulations, analogue models and real earthing tests. Lightning impulses of 1, 4 and 10 žs front times have been taken into account. A good convergence of investigation results has been obtained.
PL
System uziemień współczesnych obiektów jest zwykle bardzo rozległy, a łączenie poszczególnych elementów uziemiających za pomocą głównej szyny wyrównania potencjałów uwzględnia także uziemienia stacji transformatorowej. Ocena przydatności takiego systemu do celów ochrony odgromowej nie jest prosta, bo tylko jego część określana, jako długość efektywna bierze udział w odprowadzaniu do gruntu prądu piorunowego. Praca zawiera rezultaty obliczeń długości efektywnej uziomów, wyniki symulacji komputerowych, pomiarów na modelach analogowych, a także na rzeczywistych uziomach poziomych. W badaniach stosowano udary o czasach czoła 1, 4 i 10 žs. Uzyskano dobrą zgodność rezultatów obliczeń i symulacji z wynikami pomiarów na obiektach rzeczywistych.
13
Content available remote Prądy indukowane w metalowych powłokach kabli średniego napięcia
PL
Przedstawiono wyniki badań napięć i prądów indukowanych przez prąd obciążenia żyły roboczej w metalowych powłokach jednożyłowych kabli energetycznych średniego napięcia o różnych konstrukcjach rdzenia i żyły powrotnej. Stwierdzono, że badane wielkości są w istotny sposób związane z konstrukcją kabla. W niekorzystnych warunkach natężenie prądu indukowanego może osiągaćnawet 60% prądu obciążenia żyły roboczej. Podano zależności umożliwiające praktyczne obliczenia w fazie projektowania i eksploatacji linii kablowych.
EN
The research results of voltages and currents induced in metallic cables coatings by their core load currents have been presented. The studies have been conducted for single core polyethylene insulated medium voltage cables. Such cables are used for three-phase cablelines in power systems. It has been stated that the recorded results of currents and voltages depend heavily on a cable configuration in apower line. Some practical suggestions useful while designing and using cable lines have been proposed.
14
Content available Rozległe systemy uziemień w ochronie odgromowej
PL
W artykule zostały omówione procedury i wyma-gania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą tak sformułowanej oceny są pomiary z zastosowaniem metody udarowej. Metoda taka okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza w przypadku uziemień rozległych, jakie pojawiają się we współczesnych obiektach wskutek połączenia różnych elementów uziemiających za pomocą wspólnej szyny wyrównania potencjałów. Analizowana metoda pozwala nie tylko na pomiar impe-dancji wypadkowej systemu uziemień, ale także na ocenę stanu połączeń poszczególnych elementów tego systemu.
EN
The paper deals with procedures and requirements up to standards for earthings from the point of view of their effectiveness in lightning protection systems. Impulse mesurements of earthings prove to be a base of such evaluations. The impulse methode is especially useful in the case of very wide earthings. Such earthing systems are created in modern struc-tures due to equipotential bars connecting all earthing elements entering the structure. The presented method makes earthing impedance mesurements possible as well as quality evaluation of earthing element connections.
15
Content available remote Stadion Miejski we Wrocławiu
16
Content available remote Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych
PL
W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia skuteczności oceny systemu ochrony odgromowej. Podstawą takich ocen są pomiary z zastosowaniem metody udarowej lub wysokoczęstotliwościowej. W przypadku metody udarowej przeanalizowano wpływ czasu czoła udaru testującego na otrzymane wyniki.
17
PL
W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno- i szybkozmiennych. Pomiary rezystancji uziemień słupów przy użyciu mierników stosujących częstotliwości zbliżone do sieciowych są uciążliwe i pracochłonne. Wpływ uziemień sąsiednich słupów może być zredukowany poprzez wykorzystanie impedancji falowej przewodów odgromowych przy przebiegach wysokiej częstotliwości lub udarowych. W wyniku porównania obu metod opartych na przebiegach szybkozmiennych okazuje się, że mierniki udarowe są znacznie bardziej odporne na zakłócenia wywołane polem elektromagnetycznym linii. W pracy został przeanalizowany wpływ czasu czoła udaru oraz długości przęsła linii na błędy popełniane podczas pomiarów z zastosowaniem mierników udarowych.
PL
W referacie przedstawiono systemy i wstępne wyniki współczesnych rejestracji parametrów wyładowań atmosfe-rycznych na obszarze Polski. Podstawą tych rozważań są wyniki uzyskane z systemu rejestracji LINET, którego jedna z anten znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej. Parametry wyładowań atmosferycznych otrzymane współczesnymi metodami rejestracji antenowych zostały porównane z rejestracjami przeprowadzanymi metodami klasycznymi w ubiegłym wieku. Dotyczy to zwłaszcza gęstości powierzchniowej oraz amplitudy prądu wyładowań atmosferycznych. Prezentowane wstępne wyniki rejestracji wskazują, że gęstość powierzchniowa występowania wyładowań jest większa, a amplituda prądu mniejsza od wartości oszacowanych metodami klasycznymi i wpisanych do aktów normatywnych.
EN
The paper deals with systems as well as initiated results of lightning detection in Poland. A basic results of the presentation are gen-eral characteristics of the LINET system. One of its sensors has been installed in Gdańsk University of Technology. Lightning current parameters obtained using present methods have been compared with those obtained about a half century ago by classic methods. A prob-lems to be taken into consideration refers to both surface density of lightning strokes and their current amplitudes. Presented results indi-cate, that a surface density of lightnings seems to be higher than that obtained by classic methods and their amplitudes seem to be lower in comparison to those evaluated in previous century and introduced to standard regulations. Lightning flash localization and detection results can have an influence on lightning protection system design methods in future.
19
Content available remote Evaluation of Lightning Protection Earthings by Impulse Tests
EN
The paper presents a new impulse measurement procedure of lighning earthings. According to the proposed method at an impulse test as well an impulse impedance as a resistance and an impulse coeficient of an investigated earthing can be calculated. A limited part of a tested earthing descibed as effective length is taken into account for the calculations.
PL
W artykule zamieszczono opis nowej procedury pomiaru uziemień odgromowych metodą udarową. Zgodnie z propozycję podczas testu udarowego można pomierzyć nie tylko impedancję udarową uziemienia, ale także ocenić jego rezystancję oraz współczynnik udaru. Wynik takiego badania uwzględnia tylko tę część uziomu, którą określa się jako jego długość efektywną.
PL
W pracy dokonano analizy właściwości technicznych podstawowych elementów systemu ochrony odgromowej budynku, czyli zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, uziemienia odgromowego i wewnętrznych połączeń wyrównawczych na podstawie aktualnych norm. Omówiono działania pozwalające na ograniczenie amplitudy zaburzeń napięciowych, generowanych w układach zasilania elektroenergetycznego, i minimalizację ich wpływu na zakłócenia powstające w instalacjach sygnałowych układów automatyki przemysłowej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.