Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humidity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Desert sand is subject to deflation, which during the construction and operation of railways in the sandy desert leads to the filling of the railway track with sand and erosion of subgrade. To prevent this phenomenon, the surface of the sand is fixed with a binder, which is sprayed onto a deflated surface. The penetration of the working composition of the binder due to the characteristics of grinding is accompanied by an uneven distribution of the substance, which is proposed to characterize the saturation coefficient. Peculiarities of the interaction of the binder and sand from which the protective crust is formed are revealed, which made it possible to change the nature of the impregnation. Pre-wetting allows to reduce the pore space of sand, change the nature of the transfer of the substance when impregnated into the capillary, and increase the uniformity of impregnation, which as a result allows to obtain a resource-saving solution when fixing the movement of sand.
3
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
EN
The consequences of global climate change are a decrease in precipitation as well as an increase in the length of the period with high temperatures from spring to autumn. The climate change intensified the negative consequences of land reclamation and regulation of rivers by dams in Ukraine in the 20th century. The modern landscape of the Circum-Pontic and Circum-Azov regions in Ukraine has undergone desertification, and a multiple reduction in the freshwater runoff has manifested itself in a violation of the water balance of soils and their salinization. In addition to the climate change and anthropic landscape transformations, most upland areas in southern Ukraine have been converted into farmland, systematically fertilized and treated with pesticides and herbicides. Total plowing of the territory also led to soil erosion and degradation. The global climate change and the impact of human activity have affected the diversity of the steppe fauna as well. The questions of the influence of soil humidity on the diversity of epigeic arthropods were considered on the example of ground beetles (Coleoptera, Carabidae). Soil moisture is one of the key factors that determines their diversity.
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z badaniem zawartości wody w produktach spożywczych metodą promieniowania podczerwonego oraz promieniowania mikrofalowego. Wskazano zalety oraz wady omawianych metod. W części badawczej sprawdzono dokładność i szybkość analizy zawartości wody z wykorzystaniem wagosuszarki (MA 50.X2.A) bazującej na promieniowaniu podczerwonym oraz za pomocą wagosuszarki (PMV 50) emitującej promieniowanie mikrofalowe. Badano: jogurt naturalny, mleko, serek waniliowy, serek śmietankowy z oliwkami oraz margarynę. Stwierdzono, że dokładność analizy zawartości wody w badanych produktach zawierała się w granicach od 0,01% do 0,52% przy zastosowaniu mikrofal oraz od 0,02% do 0,26%, gdy źródłem ciepła było promieniowanie podczerwone. Czas analizy zawartości wody za pomocą mikrofal wyniósł ok. 3 min, a przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego ok. 13 min.
EN
The issues related to the determination of water content in food products by means of infrared radiation and microwave radiation were discussed in presented work. The advantages and disadvantages of the discussed methods are indicated. In the research part, the accuracy and speed of water content analysis was checked when it is carried out using a moisture analyzer (MA 50.X2.A) based on infrared radiation and when the same products are subject to a moisture analyzer (PMV 50) emitting microwave radiation. The following products: natural yoghurt, milk, vanilla cream cheese, cream cheese with olives and margarine were examined. It was found that the accuracy of the water content analysis in the tested products ranged from 0,01% to 0,52% when using microwaves and from 0,02% to 0,26% when the heat source was infrared radiation. The analysis time of the water content was about 3 minutes when using microwavesand about 13 minutes for infrared radiation.
7
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
8
Content available Gazy wilgotne
PL
Wstęp i cele: W pracy opisano parametry gazu wilgotnego oraz opracowano charakterystykę wilgotności i stopnia nasycenia. Celem pracy jest analiza parametrów i charakterystyka gazu wilgotnego. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu termodynamiki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Opracowano wykres zmian stanu czynnika. Przy małej zawartości pary w gazie, jej ciśnienie cząstkowe jest niskie i jeżeli jest mniejsze od ciśnienia nasycenia występuje para przegrzana i otrzymuje się gaz wilgotny nienasycony. W miarę zwiększania zawartości wody w gazie ciśnienie cząstkowe rośnie i może osiągnąć możliwą najwyższą wartość, równą ciśnieniu nasycenia. Uzyskany gaz jest wilgotnym nasyconym. Przy ciśnieniu nasycenia zawarta jest w gazie możliwa, największa ilość wody (albo innej cieczy) w postaci gazowej (lotnej). Zwiększenie zawartości wody w gazie ponad stan nasycenia może spowodować utworzenie się mgły. Wnioski: Do określenia wilgotności bezwzględnej nie włącza się zawartości wody w postaci mgły tzn. cząstek wody lub lodu. Zwiększenie zawartości wody w gazie, ponad stan nasycenia przy tej samej temperaturze nasycenia, nie spowoduje jej odparowania i wzrostu ciśnienia cząstkowego powyżej ciśnienia nasycenia. Stopień wilgoci gazu nasyconego odpowiada maksymalnej zawartości pary lotnej w gazie.
EN
Introduction and aim: The work describes moist gas parameters and develops humidity and saturation characteristics. The purpose of the work is to analyze parameters and characteristics of moist gas. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of thermodynamics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: A graph of changes in the state of the factor was prepared. With a low content of vapor in the gas, its partial pressure is low and if it is less than the saturation pressure, superheated steam occurs and a wet unsaturated gas is obtained. As the water content in the gas increases, the partial pressure increases and can reach the highest value possible, equal to saturation pressure. The resulting gas is moist saturated. At saturation pressure, the largest possible amount of water (or other liquid) in gaseous (volatile) form is contained in the gas. Increasing the water content of the gas above saturation may cause fog to form. Conclusion: Water content in the form of fog, i.e. water or ice particles, is not included in the determination of absolute humidity. Increasing the water content in the gas, above saturation at the same saturation temperature, will not cause it to evaporate and the partial pressure to rise above saturation pressure. The moisture content of the saturated gas corresponds to the maximum content of volatile vapor in the gas.
PL
Przedstawiono wyniki projektu modułu pomiarowego dla systemu monitorowania wybranych parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w kopalni węgla kamiennego. Opracowanie systemu monitorowania jest projektem prowadzonym w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania metrologicznego potrzebnego w prowadzonych badaniach naukowych związanych ze zjawiskami przepływowymi zachodzącymi w trakcie przewietrzania ściany. Wprowadzanie nowych technologii w procesie wydobywczym węgla kamiennego, polegających głównie na przyspieszeniu procesu urabiania wymaga zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla procesu technologicznego jak i dla załogi. Dotyczy to głównie zagrożeń gazodynamicznych i geomechanicznych. Jedynym sposobem, pozwalającym na podjęcie próby wysłania wczesnych komunikatów ostrzegających do załogi zakładu górniczego, jest system monitoringu i analizy parametrów przewidywanych zagrożeń, działający w czasie rzeczywistym. Aby wykluczyć ryzyko fałszywych ostrzeżeń należy przeprowadzić badania mające na celu poznanie korelacji między obserwowanymi parametrami w sytuacjach awaryjnych. Skonstruowany moduł pomiarowy, wykorzystujący najwyższej jakości sensory pomiarowe i technologie bezprzewodowej transmisji danych, ma w założeniu umożliwić takie badania i jednocześnie pozwolić w przyszłości na jego komercyjne zastosowanie w kopalnianych inteligentnych systemach wczesnego wykrywania i analizy zagrożeń.
EN
The article presents result of measuring module project for measurement system of physicochemical parameters in coal mine’s longwall. The project is developing in Strata Mechanics Institute of Polish Academy of Knowledge. Objective is to create innovative measurement system for carrying investigations connected with air flow phenomena which appear in longwall. System consists of independent modules equipped with methane sensor, vane anemometric sensor, temperature and humidity sensor. Also is possible to extend module features by extra sensors like carbon monoxide and dioxide sensors. Module can work as node in wireless mesh network and is able to transmit data to telemetric concentrator located at surface.
10
Content available remote Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego
11
PL
W Polsce badania nad trwałością autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez okres 8 – 9 lat badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody wykonane z tego materiału. Szersze badania związane z trwałością wznowiono w 1999 r. Badaniami objęto beton komórkowy popiołowy i piaskowy pobrany (co 5 cm) z przegród obiektów eksploatowanych przez 20-35-40 lat oraz betonów składowanych w warunkach polowych przez 21 i 40 lat (przykrytych jedynie od góry papą). Analiza wyników badań wykazała, że ABK jest materiałem trwałym, co ma znaczenie dla formułowania wniosków dotyczących jego stosowania.
EN
In Poland, studies on the durability of AAC began in early 1960s. Over a period 8 – 9 years research focused on AAC materials in industrial production and partitions made of this material. Extensive studies of durability resumed in 1999. The studies examined AAC made with fly ash and sand sampled at 5 cm intervals from partitions of 20-35-40 y.o. buildings and AAC stored outdoors under extreme conditions for the period of 21 and 40 years (protected with a tarpaper top cover). An analysis of the results of studies confirms the durability profile of AAC, which should be considered in formulating conclusions about the possible uses of autoclaved aerated concrete.
12
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – uwagi praktyczne
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty praktyczne związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące podłoża betonowego i warunków temperaturowo-wilgotnościowych, które muszą być spełnione, aby możliwe było skuteczne aplikowanie żywic epoksydowych na powierzchnie betonowe. Zebrane informacje mogą być pomocne dla uczestników procesu inwestycyjnego przy prowadzeniu prac związanych z wykonywaniem posadzek epoksydowych.
EN
The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. What have been discussed in detail are the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process in performing of epoxy industrial floors.
EN
Drought is one of the important phenomena resulting from variability and climate change. It has negative effects on all economic, agricultural and social sectors. The objective of this study is to rapidly detect climate dryness situations on an annual scale at the Mellah catchment (Northeast Algeria) for periods ranging from 31 years through the calculation of: the standardized precipitation index (SPI), the standardized Streamflow index (SSFI), the standardized temperature index (STI). Calculations made it possible to locate periods of drought more precisely by their intensity, duration and frequency, and detect years of breaks using the tests of Pettitt, rang, Lee and Heghinian, Hubert and Buishand. The use of the statistical tests for the rainfall series analyzed show all breaks, the majority of which are in 1996/1997 and 2001/2002. For the temperatures the breaks are situated in 1980/1981.
PL
Susza jest jednym z ważnych zjawisk wywoływanych zmianami klimatu. Wywiera ujemny wpływ na gospodarkę, rolnictwo i społeczeństwo. Celem przedstawionych badań było śledzenie sytuacji suszy klimatycznej w skali roku w zlewni Mellah (północnowschodnia Algieria) w ciągu 31 lat przez obliczenia: standaryzowanego wskaźnika opadu (SPI), standaryzowanego wskaźnika przepływu (SSFI) i standaryzowanego wskaźnika temperatury (STI). Obliczenia z zastosowaniem testów Petitta, rang, Lee i Heghiniana oraz Huberta i Buishanda umożliwiły dokładniejsze ustalenie okresów suszy przez analizę intensywności, czasu trwania i częstotliwości, umożliwiły też wykrycie lat przerw w ciągach suszy. Dzięki testom statystycznym dla serii analizowanych opadów wykazano okresy przerw, głównie w latach 1996/1997 i 2001/2002. Dane temperaturowe wskazywały na okresy przerw w latach 1980/1981.
14
Content available remote Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono metody wykorzystywane do badania wilgotności materiałów budowlanych. Opisano sposób określania wilgotności oraz nasiąkliwości materiału budowlanego. Dokonano także przeglądu zasad oceny zawilgocenia materiałów budowlanych oraz scharakteryzowano metody pomiaru ich wilgotności, który uzupełniono opisem nieinwazyjnych, bezpośrednich oraz higrometrycznych metod pomiarowych wilgotności materiałów budowlanych.
EN
The article presents methods used to study humidity of construction materials. Described was the mode of determining humidity and water uptake capacity of construction materials. An analysis was conducted of the rules of evaluation of the level of humidification of construction materials; characterised were the methods of measurement of their humidity, amended by a description of non-invasive, direct and hygrometric measurement methods of humidity of construction materials.
PL
Badania obejmowały dużą grupę betonów, których skład był zróżnicowany z uwagi na rodzaj cementu i kruszywa grubego, stosunku w/c oraz zawartości zaczynu. Próbki przechowywano 90 dni w typowych warunkach laboratoryjnych, po których materiał uzyskuje umownie tak zwany stan powietrzno-suchy. Przedstawione wyniki badań wykazały, że po 90 dniach przechowywania próbek ich wilgotność w dużym stopniu zależała od składu betonu i zawierała się w granicach od około 2,5% do około 5,5%. Największą wilgotność miały próbki betonów z cementu hutniczego CEM III. Dominujący wpływ na ich wilgotność miał zarówno wskaźnik w/c, jak i zawartość zaczynu. Próbki betonów z cementów CEM I i CEM II miały znacznie mniejszą wilgotność, na którą wpływała głównie zawartość zaczynu w betonie. Przedstawione wyniki powinny zwrócić uwagę na relatywnie dużą i zmienną, w zależności od składu, wilgotność betonu po 90 dniach przechowywania w typowych warunkach. Mogą one być przydatne podczas interpretacji wyników badań innych właściwości betonu, które zależą od ich stanu wilgotnościowego.
EN
The study concerned a large group of concretes diversified in terms of the type of cement and coarse aggregate, the w/c ratio and the cement paste content. The samples were stored for 90 days under normal laboratory conditions, after which the material conventionally achieves the so-called air-dry state. The presented test results indicate that, after 90 days of the storage in such conditions, the humidity of the samples is strongly correlated with their composition. The moisture content, depending on the composition of concrete, ranged from approx. 2.5% to approx. 5.5%. The highest values were recorded in the case of concrete from blast furnace slag cement CEM III. The w/c ratio and the cement paste content had a dominant effect on their moisture content. Samples from concrete made of CEM I and CEM II cements showed much lower humidity, which was mainly influenced by the cement paste content in concrete. The presented test results are showing that it must be important to draw attention to the relatively high and variable humidity of various concrete, after 90 days of storage in typical conditions. They can be useful when interpreting the test results of other concretes properties dependent on their moisture level.
EN
A concept of a highly sensitive and fast-response airborne optoelectronic hygrometer, based on the absorption spectroscopy with laser light tuned to an intense ro-vibronic absorption line of H2O in the 1391–1393 nm range is presented. The target application of this study is airborne atmospheric measurements, in particular at the top of troposphere and in stratosphere. The cavity ring-down spectroscopy was used to achieve high sensitivity. In order to avoid interference of the results by water desorbed from the instrument walls, the open-path solution was applied. Tests of the instrument, performed in a climatic chamber, have shown some advantages of this concept over typical hygrometers designed for similar applications.
17
Content available Selected Problems of Goods Warehousing
EN
This article contains information related to selected factors affecting the warehousing of goods. Physicochemical parameters such as temperature, humidity, sunlight, air that have influence (positive or negative) on the goods and people in the warehouse are identified. The next part of the article presents devices for measuring and controlling the listed parameters, with special emphasis on the CO2 and oxygen.
EN
This work is focused on the development and validation of experimental method for testing EC-aerosols under simulated conditions of human respiratory tract with variable aerosol residence time in the physiologically humid environment associated with the inhalation pattern. Initial results obtained using the laser diffractometry indicate the usefulness and applicability of developed method for EC-aerosol testing for a deeper understanding of simultaneous heat and mass transfer processes during EC-aerosol formation, inhalation and movement in the human respiratory tract.
PL
Praca koncentruje się na opracowaniu i walidacji metodyki badań doświadczalnych aerozoli uwalnianych z e-papierosów do środowiska odzwierciedlającego pod względem panującej wilgotności, temperatury oraz czasu przebywania aerozolu drogi oddechowe człowieka. Wstępne wyniki uzyskane przy użyciu dyfraktometru laserowego wskazują na przydatność zaproponowanej metody badania aerozoli do głębszego zrozumienia roli procesów wymiany ciepła oraz masy w trybie ich powstawania, inhalacji oraz transportu w drogach oddechowych.
EN
The article analyses the effects of paper moisture content on energy absorbed during its tensile testing in the range of moisture equilibrium obtained during paper air conditioning at a temperature of 23 °C. To predict changes in breaking energy caused by changes in moisture content, two calculation methods were proposed. The methods were verified on the basis of laboratory tests and calculation results, and their practical usefulness was confirmed.
PL
W artykule analizowano wpływ wilgotności papieru na energię pochłanianą podczas jego rozciągania w zakresie wilgotności równowagowych uzyskiwanych podczas klimatyzowania papierów w powietrzu o temperaturze 23 °C. Aby umożliwić przewidywanie zmian wartości pracy zrywania wywołanych zmianami wilgotności zaproponowano dwie metody jej obliczania. Na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych oraz wyników obliczeń dokonano weryfikacji zaproponowanych metod i potwierdzono ich praktyczną przydatność.
EN
The mold present in buildings is a factor causing, among others, threat to the health of residents, degradation of building materials, destruction of wall surfaces and furniture adjacent to molded partitions. This article examines the usefulness of thermography to identify areas at risk of mold growth in homes. For this purpose, a thermal imaging camera was used to create thermograms of building partitions. The thermograms were processed to determine the possibility of mold appearance and the extent of its development. The presence of moisture on barrier surface is one of the preconditions for mold growth. Thermogram analyses were carried out using three methods for determining critical temperature below which moisture condensation occurs on the surface of the barrier. A method based on the surface temperature factor proved to be the most useful one to determine the extent of mold development fRsi. The usefulness of the thermovision method to determine the area of mold growth has been verified practically through visible traces of mycelium on the examined walls and ceilings. When analyzing thermograms, it is required to take many factors into account. Therefore, a person interpreting thermograms must have appropriate knowledge in the field of thermovision and building physics.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.