Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo śląskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje zasadność budowania ogólnodostępnej bazy danych dotyczącej terenów zieleni w województwie śląskim. Szczególne właściwości tych terenów w miastach województwa oraz walory społeczne, dydaktyczne, sportowe, wychowawcze, psychologiczne i inne skłaniają do określenia szerokiego dostępu do wyczerpujących danych szczególnie dla projektantów oraz osób, dla których taka baza byłaby pomocna przy podejmowaniu właściwych decyzji projektowych i administracyjnych. Omówiono główne źródła dostępnych informacji o zasobach zieleni, ich kompletność oraz kontekst prawny.
EN
The article presents the legitimacy of building a publicly available database on green areas in the Silesian Voivodeship. The special properties of these areas in the cities of the voivodeship, their social, didactic, sports, educational, psychological, and other values encourage the determination of wide access to comprehensive data, especially for designers and people for whom such a database would be helpful in making the right design and administrative decisions. The main sources of available information about green resources, their completeness and legal context were discussed.
EN
For centuries synagogues, houses of prayer, Jewish cemeteries with pre-burial houses were an important element of the landscape of the cities located within current borders of the Silesian Voivodeship. Unfortunately not many examples of this heritage have survived to present day - on 64 Jewish cemeteries located within the borders of the Voivodeship only 15 Jewish pre-burial houses have survived, many of them in a very poor technical condition. The aim of the article is to present state of preservation of this extremely valuable architectural and cultural heritage. Presented research is the result of in situ studies conducted in 2018-2021.
PL
Synagogi, domy modlitwy, żydowskie domy przedpogrzebowe przez wieki były ważnym elementem pejzażu miast znajdujących się obecnie w granicach województwa śląskiego, niestety niewiele z tych obiektów przetrwało do dzisiaj. Na terenie województwa śląskiego zachowało się zaledwie 15 domów przedpogrzebowych zlokalizowanych na 64 cmentarzach żydowskich, w tym wiele w bardzo złym stanie technicznym. Celem artykułu jest przedstawienie stanu zachowania tego niezwykle cennego dziedzictwa architektonicznego i kulturowego. Zaprezentowane wyniki są efektem badań in situ przeprowadzonych w latach 2018-2021
EN
Purpose: The aim of the paper is to identify and assess the various factors – legal, technological or social, that determine the process of eco-innovation development in SMEs sector companies. Design/methodology/approach: The first part of this paper presents literature considerations on eco-innovation and its characteristics as well as types of determinants affecting its implementation. The occurrence and importance of particular determinants for the implementation of eco-innovation was then evaluated as a result of an own survey research carried out in 2020 on a sample of 96 SMEs implementing technologies for environmental protection from the Silesian Voivodeship. Findings: The analysis and the obtained results indicate a significant positive influence of managerial environmental awareness, slightly less significant impact of final consumers and communication style in the company and significant impact of legal regulations, which may be a barrier for eco-innovation implementation. Research limitations/implications: The results provide a basis for activities to improve the effectiveness of the implementation of eco-innovation in enterprises. Limitations of the study include the subjectivity of respondents' opinions and the relatively small research sample, which may limit the generalization of the results. Practical implications: The results provide a basis for activities to improve the effectiveness of the implementation of eco-innovation in enterprises. Limitations of the study include the subjectivity of respondents' opinions and the relatively small research sample, which may limit the generalization of the results. Originality/value: The contribution of the research to the development of management sciences mainly includes the formulation and empirical verification of a set of key factors determining the process of eco-innovation implementation in SMEs in post-industrial region.
PL
Na odbywającym się w październiku 2010 roku w Katowicach II Śląskim Forum Budownictwa autor przedstawił stan planowania regionalnego w Polsce. Postulował, żeby stworzyć jeden podstawowy dokument planowania regionalnego. Nazwał go wtedy „przestrzenną strategią rozwoju województwa”. Podkreślał także, że „obecna praktyka, posługująca się dwoma dokumentami, Strategią i Planem, zdaje się tkwić w historycznych zaległościach” [1]. Po dziesięciu latach powraca do tego tematu i dokonuje przeglądu zmian w podejściu do planowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego w województwie śląskim. W kontekście obowiązujących regulacji prawnych zwraca uwagę na dążenia do kształtowania, a także prowadzenia w województwie zintegrowanej polityki rozwoju. Przedstawia przesłanki i uwarunkowania związane z przygotowaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.
EN
At the II Building Forum in Katowice in October 2010, the author presented the state of the regional planning in Poland. He proposed to create one basic regional planning document: „spatial development strategy”. He said: „Present practice of using two documents, The Strategy and The Plan, is outdated” [1]. After ten years, he comes back to this subject and reviews the changes in the land development planning in the Silesian Voivodeship. In the context of the present law regulations, he draws attention to attemps to shape and conduct an integrated development policy in the voivodeship. He presents premises and determinants connected with preparation of the changes in the Spatial Development Plan of the Silesian Voivodeship 2020+.
PL
Obiektem badań jest województwo śląskie, a ich przedmiotem planistyczna diagnoza terytorialna - wstępny etap prac planistycznych. Diagnoza ma odpowiedzieć na pytanie, „jak bardzo obszar województwa śląskiego jest rozwinięty” i wskazywać uwarunkowania rozwojowe mające charakter strategiczny. W tym celu są definiowane czynniki, które mogą mieć wpływ na formułowanie ustaleń planistycznych w ramach aktualnie prowadzonych prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego: Plan 2030. Artykuł skrótowo przedstawia przyjęty w badaniach zakres i wyniki przestrzennych analiz. Jest próbą wdrożenia rządowych postulatów w zakresie potrzebnej zmiany podejścia do planowania rozwoju oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu.
EN
The Silesian Voivodeship is the object of the research, the planning territorial diagnosis is the subject – it means the initial stage of the planning works. The diagnosis should answer the question how much the territory of the Silesian Voivodeship is developed and indicate the development conditioning of strategic character. For this purpose are defined such factors which can influence planning decisions, within present works on Spatial Development Plan of the Silesian Voivodeship: „Plan 2030”. The article outlines briefly the scope of research and the results of spatial analyses. It is an attempt to implement the government’s demands as to necessary change of the approach to planning the development and model of functional-spatial structure of the region.
PL
Podwodna przestrzeń zbudowana na wodach otwartych w województwie śląskim powstała głównie na skutek przypadku. Celowa działalność człowieka jest zawężona do działań dekoracyjnych lub paraartystycznych. W akwenach otwartych jest miejsce do celowej kreacji architektonicznej przestrzeni zbudowanej. Przykładem celowego tworzenia przestrzeni podwodnej jest basen w parku wodnym. Obecnie mają tam miejsce kreacje o charakterze dekoracyjnym.
EN
Underwater space built in open waters in the Silesian Voivodeship, was created mainly by chance, deliberate human activity is limited to decorative or artistic activities. In the open waters there is a place for the deliberate architectural creation of the built space. An example of deliberate creation of an underwater space is a swimming pool in a water park, now there are decorative creations.
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze the operation of freight transport in the cross-border area of the Silesia Voivodeship in the context of the existence of the Baltic-Adriatic transport corridor. An additional objective is to indicate the priority areas of the corridor under consideration, as well as key actions to improve the functioning of freight transport in the area under consideration. Design/methodology/approach: The article was mainly based on a thorough analysis of quantitative and qualitative data contained in documents made available by the European Union institutions and reports. Findings: Identification of the most significant steps the authors consider to be taken to improve freight transport in the analyzed region, which is considered by the authors to be priority actions. Originality/value: The originality of the article consists in carrying out a qualitative assessment of the condition of the freight transport infrastructure in the context of the functioning of the selected transport corridor and identifying bottlenecks in its functioning.
PL
Kopalnie odkrywkowe (wyrobiska), przewidziane do rekultywacji, mogą być miejscem potencjalnego lokowania kruszyw lub odpadów produkowanych w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz odpadów innych grup. Szerokie zastosowanie w tym procesie mogą mieć wyselekcjonowane frakcje odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego należące do grupy 01. Ten sam materiał odpadowy może być zarówno produktem, jak i odpadem, w związku z czym stosuje się odmienne przepisy prawne w zależności od zaklasyfikowania materiału. Celem nadrzędnym jest, żeby lokowanie materiału obcego w wyrobisku nie spowodowało szkody w środowisku. W ramach prezentowanej pracy poddano analizie kopalnie odkrywkowe skał okruchowych w województwie śląskim, w których są eksploatowane surowce zaklasyfikowane jako piaski i żwiry. Stworzono listę wszystkich eksploatowanych w 2016 r. wyrobisk tych złóż na terenie województwa. Istotnym zagadnieniem jest rozpoznanie usytuowania czynnych wyrobisk odkrywkowych na tle uwarunkowań stawianych dla lokalizacji składowisk odpadów. Wyrobiska przeznaczone do potencjalnego przyjmowania materiału odpadowego zweryfikowano pod względem możliwości usytuowania na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz pod względem lokalizacji w dolinach rzek i obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Te dwa kryteria lokalizacyjne należą do kryteriów wykluczających, czyli takich, które należy bezwzględnie respektować przy wyborze lokalizacji składowisk, a tym samym przy wyborze lokalizacji wyrobisk przeznaczonych do wypełniania materiałem odpadowym. Efektem pracy jest opracowana mapa rozmieszczenia eksploatowanych wyrobisk piasków i żwirów z uwzględnieniem ich lokalizacji w stosunku do wód podziemnych. Wyrobiska piasków i żwirów zlokalizowano na tle granic GZWP, a nie granic ich stref ochronnych. W celu wytypowania obszarów potencjalnie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi sprawdzono odległość granic każdego wyrobiska w stosunki do linii najbliższego cieku powierzchniowego. Przyjęto dwa kryteria odległości wyrobiska do linii cieku: do 500 m oraz do 1000 m. Przedstawione rozpoznanie daje jedynie przybliżony obraz możliwości lokowania materiału obcego w procesie rekultywacji technicznej ze względu na warunki lokalizacyjne obiektu rekultywowanego.
EN
Opencast mines (excavations), intended for reclamation, can be the sites of potential placement of aggregates or waste produced by hard coal mining and other sectors. Selected fractions of hard coal mining waste from group 01 have a wide range of applications in this process. The same raw material can be both a product and a waste, and therefore different legal regulations depending on the classification of the material are applied. The main aim is that placement of foreign material in the excavation will not cause damage to the environment. The paper presents the study of opencast mines of clastic rocks in the Silesian Voivodeship, where sands and gravels are exploited. A list of all opencast mines exploited in the province in 2016 has been created. An important issue is the recognition of the location of active excavations against the background of conditions for the location of landfill sites. Excavations intended for the potential acceptance of waste material were verified in terms of the possibility of locating them within groundwater protection areas, river valleys, and areas exposed to flooding hazard. These two location criteria belong to the exclusion criteria, i.e. those that must be strictly respected when choosing the location of landfills, and thus when selecting the location of excavations intended for reclamation with waste material. The result of the study is a map of the distribution of sand and gravel excavations, taking into account their location in relation to groundwater. The excavations were located against the limits of the MGB, and not the boundaries of their protection zones. The distance between the boundaries of each excavation was also checked in relation to the line of the nearest surface watercourse. Two criteria for the distance of the excavation to the watercourse line were adopted: up to 500 m and up to 1000 m. The location conditions of the analyzed objects are important at the stage of the reclamation process. The presented diagnosis gives only an approximate picture of the possibility of locating foreign material in the process of technical reclamation due to the location conditions of the reclaimed object.
EN
Municipal waste is a special waste group that requires a specifically organized logistic system, which is managed from the level of a single municipality and coordinated in the entire region. The aim of the article is to present selected aspects describing the state of waste management in the Silesian Voivodeship, in particular information on the amount of waste generated and regional infrastructure enabling collection and processing as well as waste management. The article is complemented by information about the circular economy, which is a new look at the problem of waste utilization.
PL
Odpady komunalne stanowią szczególną grupę odpadów, która wymaga specyficznie zorganizowanego systemu logistycznego, który zarządzany jest z poziomu pojedynczej gminy i koordynowany w sakli całego województwa. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów opisujących stan gospodarki odpadami w województwie śląskim, a zwłaszcza informacje o ilości powstających odpadów oraz regionalną infrastrukturę umożliwiającą zbieranie i przetwarzanie oraz zagospodarowanie odpadów. Całość uzupełniają informacje dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, która stanowi nowe spojrzenie na problem wykorzystania odpadów.
PL
Przedsiębiorstwa ukierunkowane na ciągły rozwój oraz utrzymanie i podnoszenie przewagi konkurencyjnej muszą nieustannie usprawniać prowadzoną działalność oraz podejmować działania zmierzające do jej doskonalenia. Można to osiągnąć poprzez realizację przedsięwzięć innowacyjnych, które zajmują szczególne miejsce w procesie zarządzania jednostką gospodarczą, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. Innowacje będące rezultatem twórczej zmiany stanowią jeden z ważniejszych czynników wpływających na rozwój i wzrost konkurencyjności podmiotu oraz jego pozycję na rynku. Celem artykułu jest przybliżenie istoty procesów innowacyjnych przedsiębiorstw oraz ocena działalności innowacyjnej mikro i małych podmiotów gospodarczych województwa śląskiego.
EN
Enterprises aimed at continuous development as well as maintaining and enhancing competitive advantage must constantly improve their operations and undertake actions aimed at its improvement. This can be achieved through the implementation of innovative projects that occupy a special place in the process of managing the enterprise, regardless of the business size. Innovations as a result of creative change are one of the most important factors affecting the development and growth of the entity's competitiveness and its market position. The aim of the article is to present the essence of innovative processes of enterprises and evaluation of innovative activity in micro and small business of the Silesian Voivodeship.
PL
W artykule analizie poddano zjawisko wzrostu liczebności imigrantów zarobkowych w województwie śląskim. Autor przedstawia opartą o wyniki badań empirycznych skalę problemu oraz jego charakterystykę, a także wskazuje najważniejsze kwestie, które wiążą się z poruszanym problemem.
EN
This paper focuses on the increasingly noticeable phenomenon that occurs in Silesian voivodeship - the growth in the number of economic migrants. Author seeks to present empirical research based on the scale of this matter and its characteristics, as well as highlight the most important issues that are related to the problem.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań poświęconych ubóstwu wodnemu w województwie śląskim. Posłużono się w nich perspektywą genderową, wychodząc z założenia, że różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami będzie jednym z głównych czynników determinujących skalę ubóstwa wodnego. Tego typu korelacja powinna być widoczna w szczególności w województwie śląskim, gdzie różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn należą do największych w Polsce. Uzyskane wyniki badań przeczą jednak przyjętemu założeniu. Choć różnice w odpowiedziach pomiędzy gospodarstwami, których głową byli mężczyźni, a gospodarstwami, których głową były kobiety, różniły się, nie były istotne statystycznie. Dają jednak obraz sytuacji wodnościekowej gospodarstw domowych województwa śląskiego wart przytoczenia.
EN
The aim of the article is to present the results of research on water poverty in the Silesian Voivodeship. The study used the gender perspective, assuming that the wage gap between men and women would be one of the main determinants of the water poverty scale. Such correlation should be particularly visible in the Silesian Voivodeship, where the gender pay gap is among the highest in Poland. However, the results of the research do not confirm the adopted thesis. Although there are differences in answers between the male-headed and the female-headed households, they were not statistically significant. However, they provide a picture of the water situation of the Silesian households which is worth presenting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników generalnych pomiarów ruchu na drogach krajowych przeprowadzonych w latach 2000-2015 na terenie województwa śląskiego. Pomiary ruchu są podstawowym narzędziem, które służy do pozyskiwania informacji na temat warunków ruchu drogowego. Pozwalają na identyfikację infrastruktury drogowej, która wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, modernizacji lub też całkowitej przebudowy. Uzyskane informacje są potrzebne w celu odpowiedniego zarządzania, utrzymywania i planowania rozwoju sieci drogowej. Dane z Generalnych Pomiarów Ruchu (GPR) wykorzystywane są do podejmowania decyzji związanych z klasyfikacją dróg oraz ustalania ich priorytetów na sieci drogowej zarówno w skali kraju jak i w skali międzynarodowej.
EN
Paper presents the analysis of the results of General Traffic Measurements on the national roads carried out in the years 2000-2015 in the Silesian Voivodeship. Traffic measurements are the basic tool that is used to obtain information about traffic conditions. They allow identification of road infrastructure that requires modernization or complete reconstruction. The information obtained is needed to properly manage, maintain and plan the development of the road network. Data obtained from General Traffic Measurements are used to make decisions related to the classification of roads and to determine their priorities on the road network at the national and international scale. Information from the GTM allows to evaluate traffic conditions and the possibility of introducing changes to the organization of traffic.
PL
W „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022”, odpady z górnictwa węgla kamiennego zostały omówione w rozdziale dotyczącym odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (w tym odpadów, których zagospodarowanie stwarza problemy). W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy masy wytwarzanych odpadów z górnictwa węgla kamiennego na przestrzeni lat 2005–2015 oraz sposobów ich zagospodarowania. Autorzy przedstawili również przykłady „dobrych praktyk” gospodarczego wykorzystania tych odpadów stosowanych w polskich firmach.
EN
In the „Waste Management Plan for the Silesian Province for the years 2016-2022", waste from hard coal mining was discussed in the chapter on waste coming from the economic sector (including waste the management of which poses problems). In this article, the authors analyzed the mass of waste generated from hard coal mining in the years 2005-2015 and the methods of its management. The authors also presented examples of „good practices" of the economic use of this waste applied by Polish companies.
EN
Rational energy management, to meet the daily needs of consumers, should take into account many aspects of environmental protection. It is also important to use renewable energy sources and increasing their role in obtaining heat and power systems autonomous or cooperating with other sources. A key role in this area plays a proper determination of the resources of individual sources, among them especially the potential of solar radiation, characterized by the availability at a specific location of solar energy for possible use. It is obvious a large discrepancy of availability of this source relative to the energy demand during the day as well as at particular seasons. The potential of solar energy, for a given region, depends on its specific geographical location, as well as on air pollution or local cloudy conditions. Unfortunately, the measurements of individual local solar radiation resources are not so often realized. Therefore useful data are compiled by qualified institutions such as Institute of Meteorology and Water Management (IMGW-PIB), obtained from the long-term bases and measurements of various factors describing the local climate. The article presents an analysis of the structure of the resources of solar radiation in the Silesian voivodeship, for a few selected locations, including Częstochowa, with particular emphasis on data from the typical meteorological years, statistical climate data, and others. Analyzed values of the parameters characterizing the potential yields of solar energy for various positioning devices, as well as the impact of local factors on the energy resource possible to obtain locally. In the evaluation of distributions for solar radiation sums for the region of Silesian voivodeship in selected locations, as well as the sun hours, it was found that solar conditions are here satisfactory. However, even with very accurate determination of the local potential of solar energy, should also be considered its high irregularity and lack of reproducibility, due to weather conditions, climate, locally emitted pollution into the atmosphere or flowed from adjacent areas. Proper assessment of the potential of solar energy for the specific location is an important factor determining the potential development of solar energy in Silesian voivodeship. It is important to improve the quality of atmospheric air as an element of the environment, and its protection can simultaneously increase the availability of solar radiation potential locally and throughout the region. This will increase opportunities for realization of low-power systems with photovoltaic cells or the installation of solar collectors.
PL
Racjonalne gospodarowanie energią, respektujące ochronę środowiska naturalnego, powinno uwzględniać także właściwe określanie zasobów różnych źródeł, w tym szczególnie odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono analizę struktury zasobów promieniowania słonecznego w województwie śląskim dla kilku wybranych lokalizacji, w tym Częstochowy, z uwzględnieniem danych z typowych lat meteorologicznych, statystycznych danych klimatycznych i in. Przeanalizowano wartości parametrów charakteryzujących potencjalne uzyski energii promieniowania słonecznego dla różnego usytuowania urządzeń, jak również wpływ czynników miejscowych na zasób energii możliwej lokalnie do pozyskania. Oceniając rozkłady sum natężenia promieniowania słonecznego oraz wartości usłonecznienia dla regionu województwa śląskiego w wybranych miejscowościach, stwierdzono, że panujące tu warunki słoneczne są zadowalające z punktu widzenia możliwości ich zagospodarowania Jednak, nawet przy bardzo dokładnym określeniu miejscowego potencjału energii promieniowania słonecznego, należy brać pod uwagę jego dużą nieregularność oraz brak powtarzalności, spowodowane warunkami meteorologicznymi, klimatycznymi, jak również zanieczyszczeniami lokalnie emitowanymi do atmosfery bądź napływającymi z przyległych terenów. Właściwa ocena potencjału energii promieniowania słonecznego dla określonych lokalizacji stanowi istotny czynnik warunkujący ewentualny rozwój energetyki słonecznej w województwie śląskim. Niezmiernie ważna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, jako elementu środowiska naturalnego, oraz jego ochrona skutkować może równocześnie wzrostem dostępności potencjału energii promieniowania słonecznego lokalnie, jak też w całym regionie. Pozwolić to może na zintensyfikowanie realizacji np. układów małej mocy z ogniwami fotowoltaicznymi lub też instalacji z kolektorami słonecznymi.
EN
The main aim of this paper is to assess the implementation of the main priorities of the local environmental policy in the Silesian province, and to identify new areas of action undertaken by local authorities in the field of environmental policy. The basic research methods used in the paper include the analysis of the literature and available data on the environment condition in the Silesian province and primary data obtained through surveys conducted within statutory research: Department of Environmental Management and the Department of Social and Economic Policy at the University of Economics in Katowice, within the years of 2012 and 2015. Based on the obtained results, three priority groups were determined: I. “traditional”, which included issues related to water and wastewater management and municipal waste management, II. a constant low level in the hierarchy of local authorities’ priorities – issues related to the revitalization and rehabilitation of brownfield sites, noise protection and ecological construction; III. “emerging” with the greatest increase in the rank awarded by the local authorities – the problems of creating a low carbon economy and air protection, the protection of ecosystem services in urban areas, flood protection.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich w województwie śląskim w Polsce. Oceny dokonały osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. W Polsce osoby niepełnosprawne, tak samo jak osoby sprawne, muszą załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Ważne jest, aby wszyscy klienci, a w szczególności osoby niepełnosprawne, mogły większość spraw załatwić, nie wychodząc z domu. W niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę: Częstsze wykorzystanie narzędzi elektronicznych do komunikacji z urzędem prowadzi do wzrostu zadowolenia klienta niepełnosprawnego z funkcjonowania e-administracji. Celem publikacji była analiza funkcjonowania e-administracji w województwie śląskim, w zakresie możliwości wykorzystania jej przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym celem było określenie, jaki wpływ na percepcję usług e-administracji ma rodzaj niepełnosprawności oraz wykorzystywanie narzędzi komputerowych przez daną osobę niepełnosprawną.
EN
The article presents an analysis of e-administration functioning in municipal offices in the Silesian Province in Poland. It was evaluated by handicapped people with various degrees of disability, at different ages and different education. In Poland the disabled, similarly to abled-bodied people, have to run different errands in offices. It is important that all these clients, in particular the handicapped, could arrange things without leaving home. In the article the following hypothesis has been formulated: More frequent use of electronic tools for communication with the office leads to increased satisfaction of the disabled client with the functioning of e-dministration.
PL
Logistyka stanowi inteligentną specjalizację w czterech województwach kraju. Nie ma wśród nich województwa śląskiego, stąd w artykule podjęto rozważania dotyczące możliwości wskazania logistyki jako inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego. Jednym z podejść pomocnych w identyfikacji inteligentnych specjalizacji może być analiza tzw. wskaźnika lokacji. W artykule został on omówiony w odniesieniu do działalności logistycznej, reprezentowanej przez szeroko pojmowane działania transportowe i gospodarkę magazynową. Ponadto zwrócono uwagę na braki w obszarze omawianego wskaźnika, które mogą być istotne dla ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia potencjału logistyki jako inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego.
EN
Logistic is smart specialization in four regions of the country. Between then there are no Silesia. Hence the article elaborates on the possibility of indicating logistic as smart specialization in Silesia. One of the approach which helps to identify the smart specialization is analysis of location indicator. In the article it was discussed in relation to logistics activities represented by the transport operations and inventory management. It was shown the lack of information, which making impossible the final confirmation or exclusion of potential logistics as smart specialization in Silesia.
PL
Ze względu na warunki klimatyczne susze w Polsce nie są tak dotkliwie jak w innych rejonach świata. Jednak zdarza się, że nawet w naszych szerokościach geograficznych niżówka hydrogeologiczna, jako ostatnia i najgłębsza faza suszy, bywa ogromnym problemem ludzi pozbawionych dostępu do sieci wodociągowych i zaopatrujących się w wodę z indywidualnych płytkich studni. Konsekwencje niskich stanów wód podziemnych odczuli w 2015 roku szczególnie mieszkańcy gmin Szczyrk i Koniecpol w województwie śląskim. Na tych terenach naturalne obniżenie zwierciadła wód podziemnych spowodowało potrzebę organizowania przez władze samorządowe dowozów wody z innych terenów do setek gospodarstw. W artykule omówiono pojecie niżówki hydrogeologicznej zwracając uwagę na jej niejednoznaczność. W kontekście zmienności wieloletniej i sezonowej wahań zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, wskazano warunki sprzyjające inicjowaniu się zjawiska, zwrócono uwagę na specyficzne cechy tej najgłębszej fazy suszy. m.in. takie jak: powolny rozwój i zanik. Odniesiono się również do terminu „suszy hydrogeologicznej”. Przedstawiono różne sposoby identyfikacji niskich stanów wód podziemnych, w tym te stosowane przez państwowa służbę hydrogeologiczna. Na przykładzie sytuacji w województwie śląskim w 2015 roku zobrazowano skalę problemu wywołanego niskimi stanami wód podziemnych i opisano działania, które podjęły wybrane gminy aby przeciwdziałać powstałym lokalnie brakom wody.
EN
Due to climatic conditions, droughts in Poland are not as severe as in oilier affected parts of the world. Occasionally however, the deepest draught stage is acutely fell by communities with no access to public water supply in our country. In 2015, residents within the municipalities Szczyrk and Koniecpol in Silesia were particularly affected by low groundwater levels and as a result, water had to be delivered to hundreds of households by local authorities. The article examines the definition of low groundwater and its varying criteria, while looking at specific conditions that facilitate draught in the context of long-term variability and seasonal fluctuations of groundwater levels of the first aquifer. In particular distinctive characteristics of the deepest stage of drought are discussed such as its slow growth before subsiding. Acknowledging different methods of identifying low- groundwater. The paper refers to hydrogeological draught and methods used by the Polish Hydrogeological Survey. While using tile example of the 2015 draught in Silesia, its impacts on affected communities as well as measures taken to mitigate them are highlighted.
PL
Według stanu na koniec I kwartału 2016 r., na terenie województwa śląskiego funkcjonowało 17 RIPOK-ów MBP o wydajności wystarczającej dla przetworzenia powstającego tutaj strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Przed regionem nie brakuje jednak jeszcze wyzwań m.in. w obszarze gospodarki odpadami zielonymi czy bioodpadami.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.