Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model biznesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
After three industrial revolutions, the fourth comes, which transfers production to sophisticated networks of companies equipped with intelligent devices, machines, means of transport, communicating with each other using modern technologies. It creates new challenges for industrial enterprises, it requires redefining existing business models. The development of the concept of Industry 4.0 forces modern enterprises to quickly and flexibly adapt to the changing conditions of the technological environment. This is reflected in the changes taking place in the area of social and technical architecture of business models. Industry 4.0 contributes to creating a new kind of interaction between people and machines. These interactions significantly affect the way work is done and the resource allocation in the social and technical architecture of business models. The aim of the article is to identyfy the changes taking place in the area of social architecture of the business model in the era of Industry 4.0.
PL
Po trzech rewolucjach przemysłowych przychodzi czwarta, która przenosi produkcję do wyrafinowanych sieci firm wyposażonych w inteligentne urządzenia, maszyny, środki transportu, komunikujących się ze sobą za pomocą nowoczesnych technologii. Stwarza to nowe wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, wymaga ponownego zdefiniowania istniejących modeli biznesowych. Opracowanie koncepcji Przemysłu 4.0 zmusza nowoczesne przedsiębiorstwa do szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków środowiska technologicznego. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w obszarze architektury społecznej i technicznej modeli biznesowych przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 przyczynia się do tworzenia nowego rodzaju interakcji między ludźmi i maszynami. Te interakcje znacząco wpływają na sposób wykonywania pracy i alokację zasobów w architekturze społecznej i technicznej modeli biznesowych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian zachodzących w obszarze architektury społecznej modelu biznesowego w dobie Przemysłu 4.0.
EN
Since many researchers and managers think about the essence, creation mechanisms and limits of the manufacturing model maturity, at this point, the author raises the question related to this issue: what dimensions (descriptions and desiderata) should be considered when conceptualizing this idea? The formulated question became a starting point and a point of conducting a creative synthesis, based, on the one hand, on a detailed analysis of the problem theory, and on the other hand – on the author’s own research. The above question and belief related to the existence of economic demand for results of application nature were the main inspiration to undertake research whose main purpose is to recognize: how the maturity of the business model is understood by selected experts operating in the Polish agricultural machinery sector?
PL
Jako że wielu badaczy i zarządzających zastanawia się nad istotą, mechanizmami kreowania i granicami dojrzałości modelu biznesu, w tym miejscu autor stawia – związane z tym zagadnieniem – pytanie: jakie wymiary (deskrypty i dezyderaty) należy uwzględnić dokonując konceptualizacji tego pojęcia? Sformułowane pytanie stało się punktem wyjścia i przeprowadzenia twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej na badaniach własnych autora. Powyższe pytanie oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań, których zasadniczym celem jest rozpoznanie jak dojrzałość modelu biznesu rozumieją wybrani eksperci działający w polskim sektorze maszyn rolniczych?
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu kluczowych parametrów wpływających w zasadniczy sposób na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Autorzy podejmują próbę zrozumienia parametrów na podstawie analizy literatury w 9 kluczowych obszarach modelu biznesowego z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto omówiono obszary, etapy i determinanty wzrostu i rozwoju w efektywnym modelu biznesowym. Artykuł kończy analiza zestawów głównych wskaźników monitorujących wzrost i rozwój modelu biznesowego w różnych fazach cyklu życia organizacji.
EN
The purpose of the article is to explain the problem of key parameters that have a fundamental impact on the growth and development of the company. The authors attempt to understand parameters based on literature analysis in nine key areas of the business model, taking into account the individual stages of company development. In addition, the areas, stages and determinants of growth and development in an effective business model were discussed. The article ends with an analysis of sets of the main indicators monitoring the growth and development of the business model at various stages of the organization’s life cycle.
PL
Celem artykułu jest zbadanie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy cechami określającymi standardy obsługi klienta z ostatecznym wyborem świadczeniodawcy usług medycznych w zakresie stomatologii oraz opracowanie modelu biznesu dla jednostki medycznej o profilu stomatologicznym, umożliwia-jącego stałą analizę potrzeb klientów oraz działań konkurencji. W artykule, w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej, przeprowadzono badania bezpo-średnie metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych woj. śląskiego. Uzyskane wyniki posłużą budowaniu strategii opartej na więzi i właściwej relacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług stomatologicznych.
EN
The purpose of this article is to investigate the causal relationship between the characteristics of customer service standards and the final choice of the dental services provider, and to develop a business model of a dental health services that allows the continuous analysis of customer needs and competition. In the article, in order to verify the hypothesis of the research, direct examination was conducted, using the questionnaire survey method in the patient's dental practice of Silesian voivodship. The results will be used to build a relationship-based strategy and a proper relationship between the supplier and the recipient of dental services.
PL
Wstępne badania jednoznacznie wskazują, iż zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki zarządzania, istnieje wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących metod pomiaru zdolności przedsiębiorstw do konfigurowania modeli biznesu. W związku z powyższym konstytutywnym celem niniejszej pracy jest próba sprokurowania koncepcji systemu oceny potencjału dynamizującego kompozycję wybranego modelu biznesu przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w sektorze maszyn rolniczych. Przeprowadzenie studium konceptualnego metody poprzedzone zostanie rozległą analizą oraz usystematyzowaniem dotychczasowego dorobku, w tym profesjonalnej wiedzy ekspertów. Na tej podstawie skompilowane zostaną heterogeniczne sfery implikujące potencjał rekonfiguracyjny modelu biznesu zorientowanego na wspólne innowacje.
EN
The preliminary research clearly indicates that both in relation to the management theory and practice, there is a great number of unsolved issues regarding the methods for measuring the capabilities of companies to arrange business models. With regard to the above, the constitutive objective of this paper is an attempt to create a concept of the system of assessing the potential that dynamizes the composition of the selected business model of a manufacturing company operating in the agricultural machinery sector. The conduct of a conceptual study of the method will be preceded by an extensive analysis and systematisation of the current achievements, including professional expert knowledge. On this basis, heterogeneous spheres, which imply a reconfiguration potential of the business model oriented at common innovations, will be compiled.
6
EN
Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models’ structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
PL
Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników.
EN
The article presents an approach to building a complex project of internationalization of enterprises in the SME sector. The authors focused on the methodological and research assumptions of the project in the context of challenges faced by business entities of the Silesian Voivodeship in the context of the dynamizing globalization processes. The socio-economic background of entrepreneurship in the Silesian voivodeship was discussed and the main approaches to internationalization processes in terms of literature were outlined. The significance of the internationalization process for innovation and competitiveness of enterprises in the Upper Silesia region was also emphasized, taking into account possible risks and threats.
PL
W artykule zaprezentowano podejście do budowania złożonego projektu internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP. Autorzy skoncentrowali się na założeniach metodycznych i badawczych projektu w kontekście wyzwań, jakie stoją przed podmiotami gospodarczymi województwa śląskiego w kon-tekście dynamizujących się procesów globalizacyjnych. Omówiono tło społeczno-gospodarcze przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz zarysowano główne podejścia do procesów internacjonalizacji w ujęciu literaturowym. Podkreślone zostało także znaczenie procesu internacjonalizacji dla innowacyj-ności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu Górnego Śląska i Zagłębia, przy uwzględnieniu możliwych ryzyk i zagrożeń.
EN
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model is to be a long-term method of the company to increase and use its resources in order to achieve a competitive advantage. The ability of an enterprise to build a competitive advantage requires quick adaptation to changes taking place in a changing environment, as well as creating its own innovative solutions. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to the changing conditions of competitiveness. This is reflected in the creation of new business models that allow for innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to new conditions. The aim of the article is to present the assumptions of new business models dedicated to enterprises 4.0. Because the Industry 4.0 concept is a new challenge for enterprises (concept initiated in 2010) assumptions for the development of business models should be treated as an attempt to identify them in the conditions of building cyberphysical production lines in smart factories and the Internet of Thing.
Logistyka
|
2018
|
nr 6
25--29
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia szeroko rozumianego modelu logistyki biznesu w aspekcie opcji jego tworzenia i przeprojektowania. Analizy poprowadzono poprzez identyfikację struktur jednolitych topologicznie i struktur klasterowych w odniesieniu do typowania form modelu biznesu. Prezentowane treści mogą być pomocne w analizach projektowych ładu przestrzennego, jak również projektach infrastrukturalnych, zarządczych. Zainicjowanie spojrzenia matematyczno- wizualizacyjnego i sformułowanej na tej podstawie metodyki badań projektowych może stanowić o nowum spojrzenia badawczego z wykorzystaniem miernika topologicznego.
EN
The article presents the issues of broadly defined business logistic’s model in the aspect of its creating and redesigning options. The analyses have been carried out through identification of topologically uniform structures and claster in respect of spacial planning typing business model. The presented content may be useful in project analyses of spacial order, as well as in infrastructural management project. Initiating a mathematical-visualisational view and a methodology of project research formulated upon this view may determine an innovative research perspective using the topology measure.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modeli biznesu w aspekcie ich zdolności do tworzenia wartości. Przedmiotem badania jest struktura modelu biznesu przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Analizowano zmiany w tej strukturze i dynamikę wartości jaką uzyskało badane przedsiębiorstwo. Do pomiaru wartości wykorzystano Strategiczną Kartę Wyników (BSC).
EN
The paper presents issues related to business models in the aspect: of their ability to create value. Subject of the study was transportation and forwarding company business model structure. Changes in the structure were analyzed together with the dynamics of value the investigated company gained. Balanced Scorecard was used to measure the value.
PL
Dynamika zmian na rynku TSL sprawia, że usługodawcy logistyczni świadomi są niedoskonałości realizowanych modeli biznesowych. Raz przyjęty model biznesu nie gwarantuje sukcesu w długim okresie czasu. W rezultacie dla usługodawców logistycznych oznacza to ciągłe pogłębianie wiedzy na temat realizowanych modeli biznesowych, czynników mających wpływ na obecną i przyszłą działalność. W artykule podjęto dyskusję na temat istoty modelu biznesu i czynników mających wpływ na jego realizację w kontekście badań ankietowych przeprowadzonych wśród usługodawców logistycznych.
EN
Dynamics of changes on the market are causing TSL, that logistic contractors are conscious imperfections of business models carried out. Once the accepted model of the business doesn't guarantee the success in the long term. As a result for logistic contractors this constant deepening the knowledge means about business models carried out, of factors affecting current and future activity. In the article they joined in the discussion about nature of the model of the business and factors affecting his implementations in the context of questionnaire surveys conducted amongst logistic contractors.
PL
Wydarzenia obserwowane na międzynarodowej arenie gospodarczej na przestrzeni ostatnich lat zmusiły wiele przedsiębiorstw petrochemicznych do krytycznej analizy przyjętych dotychczas modeli biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie porównania modeli biznesowych trzech działających obecnie na terenie Europy międzynarodowych przedsiębiorstw rafineryjnych. W artykule ukazano i scharakteryzowano poszczególne elementy modeli wspomnianych przedsiębiorstw.
EN
Events dominating the international economic arena in the past years have forced many refining companies to perform a critical analysis of their assumed business models. The goal of this article is to present a comparison of three business models of refining companies which are presently active in Europe. Respective business model elements are discussed and characterized in the presented article.
13
Content available Model biznesu regionalnego operatora rewitalizacji
PL
Zasady i wymagania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju akcentują znaczenie problematyki rewitalizacji. Szczególnie istotna jest skuteczna rewitalizacja regionów o dużej skali degradacji terenów poprzemysłowych, do których zalicza się województwo śląskie. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu regionalnego operatora rewitalizacji, będącej wynikiem prac badawczych, prowadzonych przez konsorcjum naukowo przemysłowe. W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania makroekonomiczne i regionalne funkcjonowania operatora rewitalizacji. Przedstawiono strukturę modelu biznesu operatora rewitalizacji oraz źródła finansowania jego działalności.
EN
The principles and requirements of the implementation of the sustainable development strategy emphasize the importance of revitalization. Particularly important is the effective revitalization of large scale regions degradation of post-industrial areas to which the Silesian Voivodeship belongs. The aim of this article is to present the concept of the regional business model of the revitalization operator resulting from research conducted by the scientific and industrial consortium. The macroeconomic and regional conditions of the operation of the revitalization operator were characterized. The structure of the revitalization operator business model and the source of financing of its activity were presented.
PL
W niniejszej publikacji, w odniesieniu do określonego portfela produktowego, z jednej strony z perspektywy przedsiębiorstwa wytwórczego oraz z drugiej z punktu widzenia pośrednika handlowego, podjęto próbę oceny i pomiaru jego konkurencyjności. Zasadniczym jej celem jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy z punktu widzenia wielkości generowanego zysku korzystniejsza jest działalność produkcyjna (model B2B) czy może jednak pośrednictwo handlowe (odsprzedaż wcześniej zakupionych wyrobów) rozumiane jako model B2C?
EN
In this publication, in relation to a specific product portfolio, on the one hand, from the perspective of the manufacturing company and, on the other hand, from the perspective of an intermediary, an attempt to assess and measure its competitiveness was made. Therefore, its main objective is an attempt to reply to the question: is the manufacturing activity (B2B model) or merchanting [resale of previously purchased products], understood as B2C model, more profitable from the perspective of the generated profit amount?
EN
The traditional and current approach to business models in business aviation is based only on aircraft ownership and does not describe the business aviation segment of civil aviation sufficiently. In this paper, we apply a two-dimensional approach analysing the product of companies competing in the business aviation segment of civil aviation. Our analysis combines two product-related components: fleet attributes and portfolio of services to confirm a diversity of business aviation companies and their business models. Using data of thirty business aviation companies from world regions, we reveal a diversity of business models in business aviation that is contradicting with a traditional approach to business models in business aviation.
EN
This study attempts to identify business models in an international enterprise that affect the processes of management in Poland and Austria. The investigations are divided into three basic parts. The first part presents the concept of business models in terms of strategic management of enterprises. The investigations presented in the second part concern the development of business models according to the St. Gallen Business Model Navigator. The last part of the study presents the findings of empirical studies of two Polish and Austrian enterprises owned by one of the largest cement companies in the world. The aim of the study is to identify and evaluate the determinants of business models in an international enterprise. The research methods used to achieve this were a literature survey, descriptive analysis, trend analysis for profitability ratios and Pearson's linear correlation coefficient for descriptions of relations that occur among the indices studied. The research period was 2008-2013. The problem of identifying factors that affect business models in enterprises is important and topical, due to their influence on strategic management in cement sector enterprises.
EN
The purpose of this paper is to identify differences and similarities between business models and growth modes of Polish online companies. Following statistical segmentation, five companies were selected. The companies, as segment representatives, were the subject of qualitative research (case study). The analysed companies share some similarities (e.g. contribution to customer, breadth of selection) and differences (e.g. content management, co-creation of value with customer). The identified growth mode is based on entering foreign markets after reaching a certain scale on the domestic market.
PL
Celem artykułu było zidentyfikowanie i opisanie różnic oraz podobieństw pomiędzy modelami biznesu oraz ścieżkami wzrostu polskich firm internetowych. W następstwie statystycznych segmentacji wybrano pięć firm, które jako przedstawiciele segmentów, były przedmiotem badań jakościowych (studium przypadku). Analizowane spółki wykazują podobieństwa w następujących kryteriach segmentacji: efektywność oferty dla klienta, szerokość oferty oraz różnice: zarządzanie treściami (kontentem), współtworzenie wartości z klientem. Typowy model ścieżka wzrostu to wchodzenie na rynki zagraniczne po uzyskaniu na rynku krajowych określonej skali sprzedaży.
PL
Istotnym elementem i atrybutem modelu biznesu jest zdolność do tworzenia wartości, która warunkuje konkurencyjność i efektywność przedsię- biorstwa. W artykule przedstawiono metodykę pomiaru wartości generowanej przez modele biznesu przedsiębiorstw energetycznych. Wykorzystano w niej Strategiczną Kartę Wyników. Zaprezentowano wyniki jej zastosowania w modelach biznesu wybranych przedsiębiorstw energetycznych. W pomiarze wartości uwzględniono wyniki specyficzne dla energetyki, które charakteryzują bezpieczeństwo energetyczne.
EN
Important element and attribute of business model is its ability to create value that condition competitiveness and effectiveness of company. The paper presents methodology concerning measuring value generated by power companies business models. Balanced Scorecards was used for that purpose. It presents the results of its application in business models of selected power companies. Value measurement considered results characterizing power safety, specific for the power industry.
PL
Opracowanie i realizacja efektywnego modelu biznesowego jest jednym z głównych zadań właścicieli małych firm. W artykule omówiono jego istotę i strukturę. Przedstawiono wyniki badań wśród menedżerów małych firm Lubelszczyzny, celem których było poznanie uwarunkowań tworzenia modeli biznesu. Poziom ich innowacyjności obniżają problemy związane z realizacją zadań w strategicznych obszarach organizacyjnych i niedostrzeganie znaczenia przedsiębiorczych i innowacyjnych czynników sukcesu.
EN
Development and implementation of effective business model is one of the main tasks of small enterprises owners. It's essence and structure has been discussed. The results of research among managers of small enterprises in Lublin Region, which were aimed to learn the determinants of the creation of business models have been presented. The level of innovation is hampered by problems related to the implementation of tasks in strategic organizational areas and not recognizing the importance of entrepreneurship and innovation success factors
PL
Tworzenie wartości jest warunkiem osiągania przewagi konkuren-cyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolność do jej tworzenia jest związana ze stosowanym przez przedsiębiorstwo modelem biznesu. Ponadto coraz częściej o wzroście wartości dla klienta i interesariuszy decyduje absorpcja różnego rodzaju innowacji. W artykule badano rolę innowacji we wzroście wartości osiąganej przez modele biznesu wybranych przedsiębiorstw. Oceniono zdolność przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje do tworzenia wartości, w aspekcie zastosowania odpowiedniego modelu biznesu. Do pomiaru wartości zastosowano Strategiczną Kartę Wyników.
EN
Creating value is a precondition of gaining competitive edge and company development. Ability to create value is related to business model applied by a company. Absorption of various kinds of innovations decide about growth of value for a client and stakeholders to even greater degree. The paper presents studies concerning the role of innovations within growth of value gained by selected companies through business models. The paper also evaluates ability of a company implementing innovations for creating value in the aspect of applying proper business model. Balanced Scorecard was used to measure the value.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.