Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania analizy morfologicznej Zwicky’ego w projektowaniu ergonomicznym urządzeń wspomagających aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Dla przykładu przenalizowano wózki biegowe do maratonów, które w większości cechuje bardzo podobna forma. Dla wybranych alternatyw w ramach atrybutów przeanalizowano ich zalety i wady, co w kontekście projektowania ergonomicznego umożliwia odrzucenie nieakceptowanych rozwiązań. W analizowanym przykładzie, jako atrybuty istotne uznano następujące kategorie: Liczbę kół (Ai), Pozycję na siedzisku (Bj), Kierunek ustawienia pasażera wózka (Ck), Uchwyt na część ciała (Dl), Skrętność kół (Ei), Przenoszenie siły poprzez określoną część ciała (Fm). Ostatecznie wykazano, że nawet przy niewielkim wysiłku dla szeregu rozwiązań funkcjonujących niezmiennie można znaleźć ciekawe alternatywy.
EN
The article presents the possibility of using Zwicky’s morphological analysis in the ergonomic design of devices supporting sports activity of people with disabilities. As an example, running trolleys for marathons were analyzed, which in most cases have a very similar form. The advantages and disadvantages of the selected attributes have been analyzed for the selected alternatives, which in the context of ergonomic design makes it possible to reject an unacceptable solutions. In the analyzed example, the following categories were considered to be relevant attributes: Number of wheels (Ai), Position on the seat (Bj), Direction of the passenger’s wheelchair position (Ck), Handle body part (Dl), Wheel steering (Ei), Power transmission through a specific part of the body (Fm). Finally, it was shown that even with a small effort for a number of solutions functioning invariably, interesting alternatives can be found.
PL
W ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w gospodarce zatrudnienia. Jest to związane z rozwojem systemów informatycznych i ciągłym poszukiwaniem przez przedsiębiorców optymalizacji zadań i kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz pojawienia się nowych form zatrudnienia (np. GIG) w ramach gospodarki dzielenia się. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie prawne związane z bezpieczeństwem działań, a także na zagrożenia, które mogą pojawić się zarówno dla firm zlecających zadania, jak i dla użytkowników takich systemów. Podjęto próbę usystematyzowania tych zagrożeń i zaproponowano działania, które mogą wpłynąć na ich zmniejszenie. Rozważania dokonane w ramach tego artykułu doprowadziły również do wniosku w sprawie modelu wzajemnego zrozumienia i akceptacji ryzyka przez instytucje będące członkami systemu gospodarki dzielenia się.
EN
In recent years there have been significant changes in the employment economy. It is connected with the development of IT systems and the continuous pursuit of enterprises to optimize the tasks and costs associated with employing employees. The aim of this article is draw attention to the issues of occupational health and safety in the era of the development of information and communication technologies and the emergence of new forms of employment (eg GIG) within the sharing economy. Particular attention has been paid to legal issues related to the safety of such activities, as well as to threats that may arise to both companies commissioning tasks and the users of such systems. An attempt has been made to systematize these threats and to propose actions that may affect their reduction. The considerations made under this article have also led to a proposal for a model for mutual understanding and acceptance of risk by institutions that are members of the sharing economy system.
EN
A key priority of the European Union’s employment strategy and Europe 2020 is to create more and better jobs in Europe, while improving their quality and ensuring better working conditions. In order picking “man-to-goods” workplaces automation still will not be rational in the near future. This is an example of a working environment where humans are still central actors and determine their effectiveness and efficiency. Order picking activities are labour-intensive and time-consuming. Researchers have developed models for planning order picking activities and increasing the efficiencies of such systems by suggesting different warehouse layouts, order picking routes or storage assignments. Developed models for planning order picking activities largely ignore workers’ characteristics, or human factors, suggesting that they cannot be substantiated, which leads to only partially realistic results. To fill this obvious gap the authors are trying, with an interdisciplinary approach, to find ways to incorporate human factors into order picking models and improve working conditions in order picking processes with a literature review and survey on employees’ perception of working conditions and health problems.
PL
Kluczowym priorytetem strategii zatrudnieniowej Unii Europejskiej i programu Europa 2020 jest stworzenie w Europie większej liczby lepszych miejsc pracy, przy jednoczesnej poprawie ich jakości oraz zapewnieniu lepszych warunków pracy. W przypadku stanowisk komplementacji zamówień (człowiek operujący różnymi towarami) wdrażanie automatyki nadal nie będzie racjonalne w najbliższej przyszłości. Jest to przykład środowiska pracy, w którym ludzie nadal są głównymi wykonawcami pracy oraz determinują skuteczność i efektywność całego systemu. Prace na stanowiskach komplementacji zamówień są pracoi czasochłonne. Dotychczas badacze opracowywali modele planowania zbierania zamówionych dóbr oraz zwiększenia efektywności takich systemów, sugerując różne układy magazynów, trasy kompletacji zamówień lub przydział miejsc składowania. Opracowane modele komplementacji zamówień w dużej mierze ignorowały charakterystyki pracowników lub szerzej – zagadnienia ergonomii, sugerując, że nie mogą one być skonkretyzowane, co doprowadziło do tego, że za pomocą tych modeli uzyskano tylko częściowo realne rezultaty. W celu wypełnienia tej oczywistej luki autorzy próbują za pomocą interdyscyplinarnego podejścia znaleźć sposób na inkorporację ergonomii do modelowania procesów komplementacji zamówień. W tym celu, chcąc uzyskać poprawę warunków pracy i optymalizację stanowisk kompletacji zamówień, w artykule dokonano przeglądu literatury tematu i badań wśród pracowników odnośnie do ich percepcji warunków pracy i problemów zdrowotnych.
PL
Samodzielne przemieszczanie się ma istotny wpływ na jakość życia każdego człowieka, jest to szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. W artykule przedstawiono wytyczne ergonomiczne dotyczące techniki przystosowywania indywidualnych samochodów do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy i pasażera. Opisywane rozwiązania osobno ujęto dla indywidualnych samochodów osobowych oraz osobno dla uniwersalnych samochodów do przewożenia dowolnego użytkownika wózka inwalidzkiego. Podsumowanie artykułu stanowi skonfrontowanie wytycznych z zasadami ergonomii.
EN
Independent mobility is significant for everybody's quality of life it is especially important for people with disabilities. This article presents ergonomics guidelines for adapting individual cars to meet the needs of drivers with disabilities and their passengers. The solutions have been described for individual cars and for universal cars for transporting any user of a wheelchair. This article ends with a confrontation of the guidelines with the principles of ergonomics.
PL
Współczesne środki transportu zbiorowego powinny uwzględniać potrzeby wszystkich ich użytkowników. W artykule przedstawiono wytyczne techniczne zgodne z wymaganiami ergonomii, dotyczące środków transportu publicznego. Przytoczono prawne wymogi dostępności transportu publicznego dla osób o specjalnych potrzebach. Opisano główne obszary problemowe, a następnie zestawiono ich opis z zasadami projektowania uniwersalnego. Powołano liczne aktualne źródła wiedzy przydatne do identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł zamyka otwarty katalog przykładowych rozwiązań ergonomicznych.
EN
Modern means of public transport should consider the needs of all users. This article presents ergonomics guidelines and legal requirements for the accessibility of public transport for people with special needs. It defines the main problem areas, and then compares them with the principles of universal design. Numerous sources helpful in identifying the needs of people with disabilities are presented. An open catalog of sample ergonomic solutions ends this article.
PL
Ergonomiczne podejście w projektowaniu staje się nierozłącznym elementem techniki obsługi i niezawodnościowej charakterystyki urządzenia, której wartość utrzymuje się w trakcie eksploatacji [3, s. 582-592]. Interaktywna współpraca człowieka ze złożonym systemem technicznym ma charakter zarówno pracy operatora, jak i użytkownika wielodostępnego systemu informacyjnego. Skłania to badacza czynników ergonomicznych do wzbogacenia przedmiotu badań, jakim jest układ rozpoznająco-regulujący, o aspekt rozumienia działania i przewidywania zachowania użytkownika. Odsuwają się na dalszy plan zmienne ergonomiczne warunków pracy człowieka jako operatora, a znaczenia nabierają "ograniczenia wyższego rzędu, odnoszące się do sytuacji rzeczywistego dialogu, gdy człowiek reguluje swoje działanie przez rozumienie i myślenie, a nie przez jednostronne kryteria szybkości i bezbłędności" [13, s. 121]. Systemowe modelowanie układu człowiek-maszyna przedstawia relacje, które występują podczas interakcji operatora z procesem technologicznym za pośrednictwem interfejsu. Eksperymenty, podczas których rekonfiguruje się różne relacje między elementami modelowanego systemu pracy, umożliwiają identyfikowanie czynników przeciążenia i rozpoznawanie możliwości odciążenia pracownika wykonującego zadania celowe. Eksperymenty te stwarzają równocześnie warunki do oceny podatności eksploatacyjnej obiektu technicznego w zadanych warunkach. Ze względu na proces przetwarzania informacji, rozpoznawane są relacje między człowiekiem (jego receptorami i efektorami), a urządzeniami sygnalizacyjnymi i urządzeniami sterowniczymi. Określone są zmienne wejściowe i ich istotność dla poziomu obciążenia zadaniowego. Dzięki odwzorowaniu procesów użytkowania systemu technicznego pozyskiwane są różnorodne dane (rys. 1), również te, które są niezbędne do wstępnego oszacowania koszów przedsięwzięcia reengineeringu ergonomicznego procesów eksploatacji maszyn.
EN
Steering the process of running requires information assets on ways of shaping the operational original system. As GUS accepted in 2011 that the human factor was the major cause of industrial accidents, there occurs a necessity of supplementing information assets with the knowledge on dynamic changes concerning the human factor. The ergonomic knowledge allows obtaining a complex characteristic on the operation in decisive situations. The article discusses the problem of steering the process of operating composite technical and social systems and it describes the ergonomic subsystem in the process of machines’ design. Therefore, the author presents characteristics f an ergonomic venture that should be undertaken in order to prepare an innovative redesign of machines’ operational systems and obtain a better stability of these systems. The methodology of ergonomic modification of processes of use forms an environment for implementing data from the ergonomic diagnosis to the area of designing technical objects. The need of designing the process of using the machine already in the stage of preliminary construction assumptions comes from the anthropocentric approach. In the stage of technical and organizational presumptions, motives and objectives of operator’s actions, i.e. that is for what is spurring the man into action and what he can reach in the process of his realization, gain a proper statute. The process of ergonomic modification reaches the determined level of ergonomic requirements fulfillments in order to minimize the level of task load. At first, conditions justified with normative requirements must be guaranteed, next conditions resulting from the economic and security needs are provided. The creative research of the system of balance in the work system man – machine requires making experiments of conditions of overload on the experimental workstation. It allows assessing the efficiency of applied means of information and evaluation of the information reflecting system, as well as training condi-tions. Acquaintance of the structure of information activities made by the operator allows optimizing conditions for the realization of tasks in difficult situations. It is important in situations, when man, who protects the technological process, functions stimulated by alarm signals and do not have enough time to make a rational decision and when he is overloaded with an overwhelming amount of information.
EN
The article refers to the ability of continuous improvement of processes and their assessment in Polish small and medium-sized enterprises (SMEs). The research problem emerges from the lack of a clear and understandable model of self-assessment for this group of enterprises and also a minimal ability to precisely define areas for improvement. The way to competitiveness in these organizations usually starts with implementation of pro-quality management standards respondent to ISO 9001 standard requirements. The next steps are usually quite chaotic and do not employ a systematic approach and holistic view of an enterprise. Polish Quality Award and EFQM excellence models are too general at this stage of a SME organization’s maturity. Thus, the main goal of the author’s paper was to develop and verify the idea of a modularized measuring model of an organization’s excellence. The article presents the results of literature research, the developed simplified diagram of the theoretical model and, consequently, focused research – a revised model of excellence for small and medium-sized enterprises. The model consists of five modules defined by terms as: quality, maintenance, ergonomics and OSH, environment and logistics, and for each of the modules offers six evaluation criteria: policy and strategy, preventive measures, teamwork, staff qualifications, and communication (internal and external).
PL
W artykule przeanalizowano zidentyfikowane tendencje dotyczące niepełnosprawności w Polsce i Europie oraz rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie pod kątem wymagań dla przyszłych miejskich systemów transportowych. Na podstawie danych demograficznych wykazano, że w przyszłości problem niepełnosprawności w dużym stopniu będzie wynikał z problemu starzenia się społeczeństw europejskich, co powodować będzie konieczność dostosowania infrastruktury w transporcie miejskim. Wskazano również na zmiany w zakresie kierunków przepływów w ośrodkach miejskich, które związane będą z dostępem do usług medycznych, a stanowić będą wyzwanie dla miejskich systemów transportowych. Analiza tendencji rozwojowych w zakresie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami wskazała na wykorzystanie zaawansowanych technologii w zakresie materiałów oraz napędów. Przeanalizowane tendencje uogólniono i bazując również na metodyce projektowania uniwersalnego zaproponowano zasady projektowania przyszłych systemów transportu miejskiego. Wśród postulowanych rozwiązań wskazano na potrzebę zapewnienia awaryjnego zasilania dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi oraz umożliwienie korzystania z rozwiązań transportowych dla osób z wieloczynnościowymi niepełnosprawnościami.
EN
The article analyzes identified trends related to disability in Poland and Europe, as well as solutions for people with disabilities around the world in terms of requirements for future public transport systems. Demographic data has shown that the problem of disability in the future will largely result from the aging of European societies, which will result in the need to adapt public transport infrastructure. Also pointed out is the change in the direction of movement in city centers, which will be connected with access to medical services, but will pose a challenge for public transport systems. An analysis of developments in the field of equipment for people with disabilities has indicated the use of advanced technologies in terms of materials and drives. The analyzed trends were generalized, and based also on the methodology of Universal Design, principles were proposed for the design of future public transport systems. Among the proposed solutions the need was addressed to provide an emergency power supply for vehicles of people with locomotor disabilities and to allow the use of transport solutions for people with multi-functional disabilities.
PL
W artykule przedstawiono analizę typowych rozwiązań problemów transportowych, które poddano analizie przy użyciu systemowych zasad podejścia do rzeczywistości. W wyniku tego stwierdzono sprzeczności poszczególnych rozwiązań, a w związku z tym małą ich skuteczność w ujęciu systemowym. Najważniejsze z zasad w aspekcie logistycznym okazały się całościowe podejście do problemu i nie jego rozwiązywanie poprzez prostą agregacją jego elementów oraz systemowe trudności w rozpoznawaniu przyczyny i skutku, które niekoniecznie muszą być ze sobą bezpośrednio związane w czasie i przestrzeni, co powoduje, że często wdrażane rozwiązania logistyczne w transporcie miejskim skutki swojego oddziaływania wykazują po pewnym czasie i w różnych z punktu widzenia sieci logistycznej miejscu.
EN
The article presents an analysis of typical solutions to transport issues that have been analyzed using the principles of a system approach to reality. As a result, contradictions were found in specific solutions, therefore, they are not very effective in terms of the system. The most important principle in terms of logistics proved to be a holistic approach to the problem, and not solving it by a simple aggregation of the system components. Also playing a part are systemic difficulties in identifying cause and effect, which may not necessarily be directly linked in time and space, which means that there are often implemented logistical solutions in public transport which start to exhibit the effects of their impact after some time and in a different location in terms of the logistical network.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko embarga rosyjskiego jako przykład sankcji politycznej oraz jej wpływ na systemy logistyczne przedsiębiorstw. Wskazano logistykę dystrybucji oraz logistykę zaopatrzenia jako dwa najmniej odporne ogniwa w firmie. Następnie pokazano działania wspomagające plany logistyczne takie jak: różnicowanie produktów, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, stworzenie systemu zarządzania kryzysowego czy sięganie po środki z Unii Europejskiej. Przeanalizowano sytuację przykładowego przedsiębiorstwa i zaproponowano środki niwelowania strat spowodowanych embargo.
EN
The following article presents the phenomenon of the Russian embargo as an example of political sanctions and its impact on corporate logistics systems. Indicated distribution logistics and supply logistics as two of the least resistant cells in the company. It also shown the action plans for logistical support such as product differentiation, acquiring new business partners, creating a crisis management system or reliance upon funding from the European Union. Examines the position of the example company and suggests methods to eliminate losses due to the embargo.
PL
W artykule opisano nową koncepcje systemu bezpieczeństwa mienia podróżnych w transporcie kolejowym. Dokonano analizy prawnych aspektów wdrożenia systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz miejsce, jakie zajmuje w tym systemie bezpieczeństwo mienia osobistego podróżującego. Przeanalizowano stan istniejący, co pozwoliło na określenie głównych założeń dla systemu oraz działalności w jego ramach poszczególnych służb. Zaprezentowano statystyki weryfikujące skuteczność oraz efektywność służb biorących udział w systemie. Nowa koncepcja systemu bezpieczeństwa mienia w głównej mierze oparta jest na starym systemie jednakże wskazano obszary, które należałoby udoskonalić i wykazano propozycje tych udoskonaleń. W nowej koncepcji systemu scharakteryzowano interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz za pomocą listy kontrolnej zbadano występujące zakłócenia. W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na elementy sytemu takie jak szkolenia oraz komunikacja. System został tak stworzony, aby jego wdrożenie i poprawa były możliwe całościowo bez zbędnych obciążeń finansowych.
EN
The following paper describes a new concept of a safety system designed for the personal property of rail travelers. An analysis was made of the legal aspects of the implementation of safety systems in rail transport and the place that property safety occupies in this system. Current conditions, which are the basis for the above system and the Railway Protection Guard's activities, are analyzed. Statistics are presented which verify the effectiveness and efficiency of services participating in the system. The new concept of a property safety system is mainly based on the old system, however, it identifies areas that need to be improved and demonstrates proposals for their improvement. In the new concept of the system internal and external stakeholders are characterized, and through the use of checklist, possible disruptions are examined. The article focuses primarily on system components such as training and communication. The system has been developed in such a way that its implementation and improvement will be possible without unnecessary financial burden.
PL
W artykule przedstawiono czynniki odpowiedzialne za wypadkowość w transporcie wewnętrznym oraz przedstawiono koncepcję systemu bazodanowego do monitorowania zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym. System zakłada zarządzanie informacją odnośnie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, monitorowanie czynników przyczyniających się do wypadków takich jak kondycja psychofizyczna pracownika, cechy osobowościowe, warunki zewnętrzne środowiska pracy czy wartości graniczne parametrów technicznych. Wskazano również na skuteczność modelu na przykładzie wybranej firmy.
EN
The following article presents factors responsible for accidents in internal transport and presents the conception of a database system to monitor risks in indoor transport. The system assumes management of information relating to accidents and potential accident situations, monitoring of factors contributing to accidents such as physical and mental condition of the employee, personality traits, external conditions of the working environment and the limits of technical parameters. The article also indicates the effectiveness of the model on the example of a selected company.
PL
W artykule dokonano zebrania i przedstawienia ergonomicznych kryteriów projektowania elementów bezpieczeństwa dla osób starszych. Dokonano zdefiniowania elementów bezpieczeństwa oraz wskazano wymagania normatywne dotyczące elementów bezpieczeństwa. Na podstawie przytoczonych kryteriów przedstawiono model symulacji skuteczności rozwiązania technicznego, stanowiącego element bezpieczeństwa, wobec wymagań ergonomicznych w określonych warunkach środowiskowych oraz przedstawiono zmodyfikowane w tym celu podeście ethnography design. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie znacznej potrzeby rozwoju ergonomicznego podejścia w doborze i projektowaniu elementów bezpieczeństwa wykorzystywanych przez osoby starsze.
EN
The following article presents a collection of ergonomic criteria for the design of safety components for the elderly. The components of safety are defined and the standard requirements concerning safety elements are identified. On the basis of these criteria, a simulation model is presented of the effectiveness of a technical solution, which forms a component of safety, against ergonomic requirements in particular environmental conditions. A modified for this use ethnography design approach is presented. The performed analysis shows a significant need for development of the ergonomic approach in the selection and design of safety components used by the elderly.
PL
W artykule opisano nowe rozwiązania dla infrastruktury transportu miejskiego w Poznaniu, jakimi są przystanki wiedeńskie. Zaprezentowano krótką charakterystykę schematu budowy tegoż przystanku. Ponadto szczegółowiej opisano poddany analizie przystanek wiedeński na ulicy Gwarnej. Główny element artykułu stanowi ergonomiczna analiza tego przystanku za pomocą metody Scamper oraz analiza źródeł zagrożeń w komunikacji tramwajowej za pomocą listy kontrolnej. Na tej podstawie wskazano poziom bezpieczeństwa, dostępność oraz komfort korzystania z danej infrastruktury miejskiej. Dana analiza pozwoliła także wskazać newralgiczne punkty zabudowy, które należałoby poprawić, aby uzyskać zadowolenie użytkowników. Szczegółowiej zatrzymano się przy problemie systemu informacyjnego dla podróżującego oraz kierowcy, ponieważ jest to nowe rozwiązanie w tym mieście i stanowi to istotnym problem. Ważnym elementem artykułu jest punkt zawierający propozycję modyfikacji, jakie można wprowadzić, aby ulepszyć korzystanie z przystanku wiedeńskiego. W podsumowaniu dokonano analizy wykonalności proponowanych zmian.
EN
This article describes a new solution for public transport infrastructure in Poznan, a Viennese stop. A brief description is presented of the construction scheme of this type of tram stop. Moreover, described in more detail is the analyzed Viennese stop on Gwarna Street. The main part of the article is an ergonomic analysis of this stop with the help of the Scamper method and an analysis of sources of danger in tram transport through the use of checklist. On this basis, indicated is the level of safety, availability and comfort in use of the given urban infrastructure. Data analysis also allowed to indicate critical points of infrastructure that need to be improved to achieve user satisfaction. More specifically the focus was on the information system for the traveler and the driver because it is a new solution in this city and poses a big problem. An important part of the article is the proposed modifications one can make to improve the use of Viennese stops. In the summary, an analysis is made of the feasibility of the proposed changes.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem transportu azbestu. Dla lepszego zrozumienia problemu w początkowej części omówione zostały podstawowe informacje dotyczące minerału; jego charakterystyka, właściwości oraz zastosowania w przemyśle. Przytoczono tez fakty dotyczące szkodliwości minerału. W kolejnej części opisane zostały wymagania i zasady znakowania odpadów i ich przewozu. Najważniejszą z części tekstu jest omówienie zagadnień związanych zagrożeniami i bezpieczeństwem podczas transportu odpadów. Przeanalizowano tu również czynniki, jakie mogą potęgować zagrożenia związane z wdychaniem włókien azbestowych. Ostatnią z części artykułu było podsumowanie wszystkich omówionych zagadnień.
EN
The article presents issues related to the safety of asbestos transport. For a better understanding of the problem, in the initial part a discussion is included of the basic information about the mineral; its features, properties and industrial applications. Also quoted are facts about the dangers of the mineral. The next section describes the requirements and rules for labeling and transport of waste. The most important part of the text is the discussion of issues related to hazards and safety during transportation of waste. It also analyzes factors that may increase the risks associated with the inhalation of asbestos fibers. The last part of the article is a summary of all the issues discussed.
PL
Przedstawiono nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności, które zakłada, że osoby z niepełnosprawnością należy usamodzielniać i zapewniać warunki do niezależności. W artykule dokonano analizy dostępności systemu komunikacyjnego pozwalającego na dotarcie do instytucji publicznych takich jak powiatowy urząd pracy. Badania przeprowadzono w kontekście bezrobocia osób z niepełnosprawnością i wykorzystano do nich zasady Projektowania Uniwersalnego oraz ogólno dostępne systemy informacji publicznej odnośnie transportu miejskiego.
EN
The problem of unemployment of people with disabilities is mostly of a logistical nature. The following paper presents a modern approach to disability, which assumes that people with disabilities should be made self-reliant and conditions should be created for their independence. The article analyzes the availability of a transport system that allows for reaching public institutions such as labor offices. The study was conducted in the context of unemployment of people with disabilities and it applied principles of Universal Design as well as generally available public information systems regarding public transportation.
PL
W artykule opisano wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury dotyczącej źródeł pola elektromagnetycznego w otoczeniu człowieka oraz charakterystyki szkodliwego wpływu pola w zależności od wielkości natężenia pola elektromagnetycznego oraz długości ekspozycji na jego działanie. Przedstawiono również obowiązujące podstawy prawne oraz normy regulujące problem pól elektromagnetycznych.
EN
Within the following article, the impact of electromagnetic field on humans is described. Specifically, carried out is an analysis of literature on the sources of the electromagnetic field in the human environment, and the characteristics of the harmful impact of the field depending on the size of the electromagnetic field strength and the length of exposure to its action. In the article presented are the current legal grounds and standards regulating the issue of electromagnetic fields.
18
Content available remote Cechy wpływające na ergonomiczność narzędzi według ich użytkowników
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia pożądanych przez użytkowników cech niezmechanizowanych narzędzi ręcznych.
EN
Presented in the article are the results of experiments done with the goal of evaluating the features of nonpowered hand tools desired by users.
20
Content available remote Zmiany w komunikowaniu się człowieka z maszyną
PL
W artykule przedstawiono sposoby komunikacji człowieka z komputerem, od początku istnienia maszyn cyfrowych do chwili obecnej, pod kątem przystosowania ich wzajemnych relacji do psychofizycznych zdolności człowieka. Analizie poddano rozwiązania sprzętowe i programowe w różnych etapach rozwoju maszyn cyfrowych, z uwzględnieniem sposobów wymiany informacji pomiędzy nimi a ich operatorem.
EN
The article deals with communication between humans and computers sińce the begin-nings of digital machines until nów. It specifically takes into account the adjustment of their relations to psychological and physical skills of a mań. Yarious hardware and software solutions at different stages of digital machines development have been analysed, as well as the exchange of information between the machinę and its operator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.