Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The article presents two lines of leading producers for pulp flash drying. The Valmet FiberFlash drying and the Andritz plant are described. In both cases, the flash drying plant comprises screening/cleaning, dewatering, fluffing, drying, baling, and finishing operations. The pulp flash drying plant are most often used in integrated industrial mills with high production capacity. They are intended for drying mechanical and chemical pulp as well as pulp from secondary fibers. This solution is an alternative to conventional drying (sheet dryers). The advantage of pulp flash drying plant are low investment costs and maintenance costs.
EN
The article describes the process of pulp sheet drying. A Valmet DryWay plant and two Andritz lines including EvoDry™ are described. The pulp sheet drying plant comprises pulp screening/cleaning, dewatering (forming, pressing), drying, baling, and finishing operations. The pulp sheet drying is conventional drying widely used in production mills using an airborne dryer. Most often it is used for drying chemical and mechanical pulp.
PL
W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych.
EN
In this paper, authors focused on the water absorption and desorption property for material packages intended to use as footwear uppers. Since the moisture management plays an important role in a field of products quality, the description of this phenomenon might be an important aspect for the examination of the functional qualities of materials. The materials, used in this paper, were tested due to the water absorption and desorption property, however the drying process was held without the external source of energy – in room conditions. It was a simulation of natural drying processes, which are commonly used by footwear users. The research, which was conducted in this paper, provided the classification of materials due to footwear upper applications.
EN
The typical combined heat and power plants requires the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. The high temperature, surplus oxygen and low water content of the GTs exhaust gases enabled the successful integration at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for drying and for absorption chillers. The article comprises the reference list for direct exhaust gas integration of GTs produced by GE, the processes overview, GTs selection criteria, as well as the review of documented GTs applications in process industry focusing on technical and economic considerations. The described solutions allowed to reduce the specific energy consumption in the range from 7 to 20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary assessment of potential applications for GTs produced by GE with TEG integration in Polish process industry is done.
EN
The work presents the process of drying wood biomass after pre-treatment involving either debarkingor crushing. The biomass used for research came from a robinia species wood. The material was driedin free-convection, at the drying medium temperatures of 40, 50, 60, 70 and80◦C, respectively. Pre-treatment proved to have a significant impact on the drying rate, including the time required to reachmoisture content of 10%, essential to start further treatment of biomass for power industry purposes.It was found that debarked samples of robinia lost water more quickly than the crushed ones. Samplesthat did not undergo pre-treatment took the longest time to dry.
PL
Truskawki uznaje się za żywność dietetyczną o cennych właściwościach odżywczych. Jednym z procesów, który ma bardzo duży wpływ na późniejsze właściwości surowców roślinnych, jest suszenie, które z jednej strony przedłuża trwałość surowca, z drugiej może mieć destrukcyjny wpływ na właściwości fizykochemiczne. W artykule zaprezentowano wpływ sposobu suszenia na zawartość wody, aktywność wody, właściwości mechaniczne, strukturę oraz barwę truskawek. Zalety stosowania suszenia próżniowego wynikają stąd, że zachodzi ono bez udziału powietrza jako czynnika suszącego. Suszenie liofilizacyjne w najmniejszym stopniu wpływa na degradację wymienionych własności w truskawkach. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt o wysokiej jakości.
EN
Strawberries are considered to be dietetic foods with valuable nutritional properties. One of the processes that has a very large impact on the later properties of plant raw materials is drying, which on the one hand extends the life of the raw material, but on the other can have a destructive effect on physicochemical properties. This article presents the influence of the drying method on water content, water activity, mechanical properties, structure and colour of strawberries. The advantages of using vacuum drying result from the fact that it takes place without the use of air as a drying agent. Drying lyophilization has the slightest effect on the degradation of the aforementioned properties in strawberries. The lack of liquid phase and low drying temperature mean that most of the undesirable phenomena do not take place and as a result a high quality product is obtained.
EN
Food preservation is a very important process aiming to extend the lifetime of food products. Thanks to it, it is easier to keep and distribute them. The process of drying food helps to decrease levels of moisture in it and thus prevents microorganisms and bacteria from growing. This is the key aspect of this method of food preservation because microorganisms and bacteria are indirectly responsible for food quality (microbiological contamination). The crucial point in explaining the effect of thermal energy on food is selecting an appropriate method of drying so that the desired quality of food is preserved or achieved. The quality of such food is then described in terms of its taste, smell, colour as well as nutritional value. The cost of drying of various food products also plays a role when it comes to picking an appropriate method of reducing moisture content in raw materials. In this article, the selected methods of beef drying are analysed as described in literature. An overview of methods and technologies of drying in the most common meat dryers is provided. Additionally, the conclusions reached upon completing the critical analysis of literature have enabled the selection of the most effective process parameters, taking the criteria of quality and price of dried products into consideration. The results allow undertaking a further research.
PL
Utrwalanie żywności jest bardzo ważnym procesem przedłużającym cykl życia produktów spożywczych, dzięki czemu można je łatwiej przechowywać i dystrybuować. Procesy suszenia żywności pozwalają na zmniejszenie zawartości wody w produktach, która jest niezbędna do rozwoju drobnoustrojów i bakterii odpowiedzialnych pośrednio za jakość (zanieczyszczenie mikrobiologiczne). Suszenie jest zatem jednym ze sposobów utrwalania żywności. Kluczowym elementem opisu sposobu oddziaływania energii cieplnej jest dobór odpowiedniej metody suszenia tak, aby zachować lub uzyskać odpowiednią jakość żywności, którą opisujemy poprzez smak, zapach oraz barwę, jak również wartość odżywczą. Czynniki ekonomiczne procesu w odniesieniu do wybranych produktów spożywczych mają także wpływ na wybór metody usuwania wilgoci z surowca. W pracy przeanalizowano wybrane technologie suszenia mięsa wołowego opisane w literaturze. Przeprowadzono przegląd metod i technologii suszenia w najpowszechniejszych typach suszarni. Wyniki krytycznej analizy literatury pozwoliły na wybór najkorzystniejszych parametrów procesowych, biorąc pod uwagę jakościowe i ekonomiczne kryteria oceny suszonych produktów. Rezultaty te pozwolą na podjęcie dalszych badań.
EN
The article presents three selected new technologies that may revolutionize existing industrial processes: The use of eutectic solvents in pulp production; Forming paper and cardboard in steam environment; Drying with use of CO2 in supercritical phase.
PL
W programie opracowanej przez CEPI „Mapy drogowej do roku 2050” jednym z podstawowych i oczekiwanych zadań było „poszukiwanie przełomowych technologii, opracowanych i proponowanych przez dwa zespoły wybranych naukowców i praktyków” na potrzeby sektora celulozowo-papierniczego [1, 2]. Zaproponowano także najciekawsze i możliwe do zrealizowania w praktyce rozwiązania technologiczne. Poniżej przedstawiono i scharakteryzowano trzy wybrane, nowe technologie, które mogą w najbliższej przyszłości zrewolucjonizować istniejące od lat procesy przemysłowe: - Wykorzystanie rozpuszczalników eutektycznych w procesach wytwarzania mas włóknistych, - Formowanie papierów i tektur w środowisku parowym, - Suszenie z wykorzystaniem CO2 w fazie nadkrytycznej.
10
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
PL
Wcześniej prowadzone badania wykazały, że dla tej samej wilgotności względnej, zdolność sit molekularnych do sorpcji wody w powietrzu jest większa niż w oleju mineralnym. Jedną z przyczyn tej różnicy może być obecność w oleju mineralnym rozpuszczonych gazów. W tym aspekcie omówiono selektywność sorpcji różnych cząsteczek przez sita molekularne 3A oraz 13X. W sposób eksperymentalny zbadany został wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do adsorpcji wody. Próbki oleju mineralnego nieodgazowanego oraz odgazowanego, o zbliżonym początkowym względnym nasyceniu oleju wodą, były suszone przy użyciu aktywowanych sit molekularnych 3A oraz 13X. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykazanie, że w badanym zakresie zawartości gazów w oleju nie mają one wpływu na zdolność sit do sorpcji wody.
EN
Previous studies have shown, that for the same relative humidity, the ability of molecular sieves to adsorb water in the air is higher than in mineral oil. One of the reasons for this difference may be the presence of dissolved gases in the mineral oil. In this aspect, the selectivity of sorption of various molecules by molecular sieves 3A and 13X are discussed. The effect of the presence of gases in mineral oil on the ability of molecular sieves to adsorb water was experimentally investigated. Samples of non-degassed and degassed mineral oil with a similar initial water content were dried by means of activated 3A and 13X molecular sieves. The obtained results allowed to show that in the examined range of gas content in oil they do not affect the ability of molecular sieves for water sorption.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów ceramicznych elementów murowych jest niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Aby to osiągnąć należy między innymi zwiększyć porowatość tworzywa ceramicznego. Cel ten można osiągnąć poprzez wprowadzenie do masy ceramicznej tzw. poryzatorów, czyli dodatków, które w trakcie procesu wypalania ulegają spaleniu i pozostawiają po sobie puste przestrzenie. W artykule postawiono tezę, że parametry takie jak rodzaj, uziarnienie i ilość poryzatora mają wpływ na szybkość procesu suszenia mas ceramicznych, do których go wprowadzono. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano szereg eksperymentów, polegających na określeniu szybkości suszenia mas ceramicznych z udziałem różnych poryzatorów. Skupiono się przy tym na etapie stałej szybkości suszenia, w którym szybkość dyfuzji wody do powierzchni wyrobu jest proporcjonalna do szybkości odparowania wody z powierzchni suszonego półfabrykatu. Przeprowadzone badania pokazały, że istotny wpływ na szybkość suszenia ma uziarnienie stosowanego dodatku poryzującego oraz w mniejszym stopniu jego rodzaj i ilość.
EN
One of the most important parameters for fired-clay masonry bricks is a low value of thermal conductivity. To achieve this, among other things, the porosity of the ceramic material should be increased. This goal can be achieved by introducing pore forming additives, that are burned during the firing process, resulting in the formation of pores in the ceramic material. The work proposes that parameters such as the type, grain size and amount of pore forming additive affect the speed of the drying process of ceramic masses, which contain it. In order to confirm this thesis, a number of experiments were performed, consisting in determining the speed of drying ceramic masses with the use of various pore forming agents. The main focus in the work was on the stage of constant drying speed, in which the rate of diffusion of water to the surface of the product is proportional to the rate of evaporation of water from the surface of the dried semi-finished product. Tests, that were carried out shown that the rate of drying is influenced by the graining of the used additive and, to a lesser extent, by its type and quantity.
EN
Herbs are characterised by different contents of biologically active substances, hence they are widely used in various branches of industry. Herb cultivation in East-Central Europe focuses on small-sized areas requiring machines and equipment adapted to the scale of production. The processing of herb plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation, conditioning the right quality of the raw material. This article presents a short description of the methods for herb preservation and a classification of drying systems using solar energy and hot air. Looking for ways to assure the drying of the crops in unfavourable atmospheric conditions, variants of solar collectors with the biomass-powered furnace for heating drying air in driers of herbs have been invented. The solutions developed by authors of this paper to provide small-scale low-cost technological devices for the drying of herbs and specialty crops are also presented. The installations presented use hot air from solar radiation and heat generated from the combustion of biomass in the form of wood chips. These installations and equipment do not require an electricity supply. The elimination of natural drying through the use of drying chambers eliminates the unfavourable effect of ultraviolet radiation on the loss of essential oils. The drying installations and devices presented in this article are under patenting procedure.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
15
Content available remote Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego
PL
Artykuł dotyczy suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą estru syntetycznego. W artykule przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w układzie izolacyjnym transformatora. Opisano również metody wykorzystywane do suszenia transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przedstawiono wyniki badań, które potwierdziły możliwość wykorzystania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Ponadto opisano metodę uzdatniania estru syntetycznego.
EN
The article concerns the drying of distribution transformer’s insulation using synthetic ester. In the article the causes and effects of water presence in transformer insulation were shown. The main methods used for transformer drying “in situ” were also described. The article presents the research results which confirmed the possibility of using of synthetic ester for effective drying of cellulose insulation. Moreover, the method for treatment of synthetic ester was described.
PL
W pracy przedstawiono problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora. Główny nacisk położono na metody suszenia izolacji za pomocą sit molekularnych 3A i 13X. Przedstawiono izotermy sorpcji wody dla tych materiałów. Ponadto przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość zastosowania wybranych sit molekularnych do efektywnego suszenia oleju mineralnego.
EN
The paper presents the problems of moisture in the transformer insulation system. The main emphasis was put on drying methods of insulation by means of molecular sieves 3A and 13X. The water sorption isotherms for these materials are presented. In addition, the research results confirming the utility of chosen molecular sieves for the effective drying of mineral oil are presented.
PL
W artykule opisano problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora energetycznego. Przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w materiałach izolacyjnych, a także metody ich suszenia. Problemów związanych ze skutkami wysokiego zawilgocenia układu izolacyjnego oraz ryzyka wynikającego z potrzeby jego doraźnego (szybkiego) suszenia można uniknąć stosując nieinwazyjną metodę ciągłego suszenia izolacji stałej za pomocą sorbentów charakteryzujących się dużą higroskopijnością. W artykule porównano higroskopijność wybranych sorbentów: sit molekularnych 3 A, 5 A i `13X, tlenku glinu i silikażelu. Ponadto przedstawiono wyniki suszenia oleju mineralnego za pomocą sita 13X.
EN
The article describes the problems of moisture in the insulation system of the power transformer. The causes and effects of moisture presence in insulating materials are characterized. The methods of drying transformer insulation are also presented. The problems related to the effects of high moisture in the insulation system and the risk resulting from the need for its ad hoc (quick) drying can be avoided by using a noninvasive method of continuous drying of the solid insulation with high hygroscopic sorbents. The article compared the hygroscopicity of selected sorbents: molecular sieves 3A, 5A and 13X, alumina and silica gel. Moreover, the results of drying mineral oil by means of 13X molecular sieve are presented.
18
Content available Rehydratacja drożdży piwowarskich®
PL
Rehydratacja to proces, którego celem jest przywrócenie odwodnionemu materiałowi, poprzez jego kontakt z wodą, właściwości jakie miał przed poddaniem go suszeniu. Ponowne uwodnienie drożdży jest kluczowe, aby mogły one odzyskać aktywność metaboliczną i przeprowadzić fermentację. Aktywne suszone drożdże, które poddawane są uwodnieniu, otrzymuje się w procesie suszenia. W niniejszej pracy zostały omówione trzy metody – suszenie z zastosowaniem złoża fluidalnego, rozpyłowe oraz liofilizacja. Na uzyskanie mikroorganizmów charakteryzujących się wysokim poziomem aktywności po rehydratacji ma wpływ wiele innych, poprzedzających ponowne uwodnienie zabiegów, które umożliwiają otrzymanie drożdży o zwiększonej trwałości i przechowywanie ich bez utraty jakości w dłuższym okresie czasu.
EN
Rehydration is a process aim of which is to restore the properties of a dehydrated material, through its contact with water, it had before it was subjected to drying. Rehydration of yeasts is crucial to regain metabolic activity and to guide the fermentation. Active dried yeasts, which are subjected to rehydration, are obtained in the drying process. In this study three methods were discussed – fluidized-bed drying, spray drying and freeze drying. Obtaining microorganisms characterized by a high level of activity after rehydration is influenced by many other treatments preceding the rehydration that allow obtaining yeasts with increased durability and storing them without losing quality over a longer period of time.
20
Content available remote Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe
PL
Projektując obiekty budowlane, zdajemy sobie sprawę z typowego oddziaływania wilgoci na elementy budowlane i pamiętamy o konieczności zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń wodochronnych (np.: dachów, garaży, tarasów). Zdarzają się jednak również sytuacje nietypowe, w których oddziaływanie wody – jego zasięg i konsekwencje – nie zawsze jest łatwe do przewidzenia. Konieczne jest wtedy umiejętne znalezienie źródła zawilgocenia i wyeliminowanie go, aby proces wysychania mógł przebiegać bez zakłóceń i aby wykonane naprawy przyniosły zadowalające skutki.
EN
Designing buildings, you are aware of the typical impact of moisture on building elements and remember about the necessity to design and make waterproof protection (for ex.: roofs, garages, tarraces). However, there are also unusual situations of the impact of water – its range and consequences are not always easy to predict. In that case it is necessary to expert find the source of moisture and eliminate it. So that the drying process can proceed uninterrupted and that the repairs can produced satisfactory results.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.