Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  three-dimensional visualization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents description of a computer program for motion visualization of a lifeboat lowered along ship’s side. The program is a post-processor which reads results of numerical calculations of simulated objects’ motions. The data is used to create scene composed of 3D surfaces to visualize mutual spatial positions of a lifeboat, ship’s side and water waving surface. Since the numerical data contain description of a simulation as a function of time it is possible to screen a static scene showing the simulated objects in an arbitrary instance of time. The program can also reproduce a sequence of scenes in the form of animation and control its speed. The static mode allows to view an arbitrary crosssection of the scene, rotate and enlarge specific details and make the image more realistic by hiding invisible lines or shading. The application of the program is aimed at making it possible to assess and analyze numerical calculation results in advance of their experimental verification.
PL
W procesach przemysłowych, w których bezpośrednie monitorowanie jest utrudnione, zastosowanie nieinwazyjnego systemu tomografii pojemnościowej dla identyfikacji struktur przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz oraz wyznaczenia udziału faz jest szczególnie ważne. W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych rozwojowi nowych nieinwazyjnych metod identyfikacji i wizualizacji struktur przepływów dwufazowych. Nowe możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie komputerowych technik tomograficznych w pomiarach wielkości elektrycznych, wyznaczają dziś standardy w pomiarach dynamicznych. Proponowane rozwiązanie zakłada możliwość zastosowania systemu tomograficznego do pomiaru rozkładu koncentracji poszczególnych frakcji procesu. Opracowane algorytmy pozwoliły na szybką trójwymiarową wizualizację wnętrza rurociągów, w których występują przepływy mieszanin gaz-ciecz, poprzez uzyskanie w krótkim czasie obrazów oraz ich szybką analizę i identyfikację. Taka diagnostyka może być użyteczna w kontekście przemysłowych procesów monitorowania oraz sterowania przepływami mieszanin gaz-ciecz w systemach czasu rzeczywistego.
EN
In the industrial processes, where the direct monitoring is difficult, the application of the non-invasive electrical capacitance tomography system for the two-phase gas-liquid mixtures flow structures identification and the phase distribution calculation is of great importance. This paper presents the research results of development new non-invasive diagnostic methods. The new possibilities offered by the tomographic techniques applications for the purposes of the electrical quantities measurement, define today the standards of dynamic measurements. The proposed solution involves the possibility of applying the tomographic system to measure the fractions concentration distribution of the flow. The designed algorithms allowed the fast 3D visualization of the pipeline interior through the quick tomographic image reconstruction and their analysis and structure identification. The obtained diagnostic data could be useful in the context of monitor and control of the flow industrial facilities in the real time.
PL
Przemysłowe systemy diagnostyki i monitorowania potrzebują nowych narzędzi oferujących możliwości nieinwazyjnej obserwacji i analizy procesów przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz. Opracowany system pomiarowy dedykowany jest dla potrzeb nieinwazyjnego wyznaczania procentowego udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach dwufazowych w rurociągach pionowych i poziomych. Artykuł prezentuje wybrane rezultaty prac badawczych, w wyniku, których dokonano oceny własności metrologicznych prototypowego systemu trójwymiarowej tomografii pojemnościowej. Prace badawcze obejmowały między innymi: zagadnienie optymalizacji struktury czujnika ECT, a także metrologiczną ocenę dokładności rekonstrukcji obrazu oraz wyznaczania procentowego udziału faz w porównaniu z innymi metodami. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano dużą przydatność systemu 3D ECT do nieinwazyjnego, szybkiego diagnozowania dynamicznych procesów przepływowych.
EN
The industrial diagnostic and monitoring systems require new methods offering the possibility of non-invasive observation and analysis of the two-phase gas-liquid mixtures flows. The designed new measurement system is dedicated for non-invasive percentage phase distribution calculation and flow structure identification in the vertical and horizontal pipelines. This paper presents some research results of the metrological validation of the designed three-dimensional capacitance tomography measurement system including: the 3D ECT sensor structure optimization, the metrological analysis of the image reconstruction process accuracy and the metrological analysis of the results of the phase distribution calculation method in comparison with other common technics. As a result of performed analysis the height capability of the 3D ECT measurement system for non-invasive real time dynamic flow processes identification was proved.
PL
Najbardziej interesującym typem porowatości w skałach węglanowych są porowatości szczelinowe, a ich przestrzenny rozkład jest kluczowym czynnikiem oceny poprawnych wartości przepływu mediów złożowych. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest nieinwazyjną techniką wizualizacyjną, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i matematyczne algorytmy do obrazowania wewnętrznej struktury przestrzeni porowej różnych obiektów. Główną zaletą stosowania micro-CT do charakterystyki skał zbiornikowych jest to, że dla jednej próbki otrzymujemy ogromną ilość informacji i zbiór danych w trzech wymiarach. Trójwymiarowy charakter tych danych umożliwia badanie wzajemnych połączeń porów/szczelin, daje nam również informację o uprzywilejowanych kierunkach dla przepływu mediów złożowych w skale. Jako przykładowe próbki w tym opracowaniu badano skały węglanowe pochodzące z dwóch otworów wiertniczych: A-1 oraz Ł-4. Dla poszczególnych próbek wapieni wykonano akwizycję danych, rekonstrukcję projekcji i trójwymiarową wizualizację obrazu. Zaprezentowane wyniki badań przedstawiają kolejno zdjęcie badanej próbki, następnie wygenerowaną izopowierzchnię, zrekonstruowany 2D przekrój poprzeczny próbki oraz 3D przekrój przez szczelinę próbki. Dane micro-CT otrzymane dla poszczególnych próbek umożliwiły wykonanie pomiaru rozwartości oraz szerokości wydzielonych szczelin.
EN
The most interesting type of porosity in carbonate rocks are fracture porosities and their spatial distribution is a key factor in assessing the correct flow of media reservoir. X-ray computed microtomography (micro-CT) is a non-invasive visualization technique that uses X-rays and mathematical algorithms to visualize the internal structure of the pore space of different objects. The main advantage of using micro-CT for the characterization of reservoir rocks is that for a single sample, we get a huge amount of information and data collection in three dimensions. The three-dimensional nature of the data allows the testing of the interconnection of pores apertures, also gives us information about the preferred direction for the flow of media in the reservoir rock. As examples of the samples in this study were tested carbonate rocks from two boreholes: A-1 and Ł-4. For individual samples of limestone were performed data acquisition, reconstruction and three-dimensional visualization of the projection image. The research results show the photos of the sample, then the generated isosurface, the reconstructed 2D cross-sectional sample and the 3D section through the fracture of the sample. Micro-CT data obtained for each sample allowed width measurement of separated fractures.
5
Content available remote 3D modeling of the growth and division of shoot apex meristem
EN
The paper presents an approach to three-dimensional visualization of idealized growth and division of the shoot apex meristem of a plant root based on simplification of cells to the form of non-complex polyhedrons rendered by a graphic library. The vertices of polyhedrons are processed by a growth algorithm, which determines their position in space and successively increases their size until the division criterion is fulfilled and division is triggered. The proposed method allows simulation of the aforementioned processes and observation of their characteristics through animation of a single cell or large sets of cells.
6
Content available remote Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
EN
In the case of electronic navigational charts, many ways of cartographic presentation may be observed at present, which is likely to result from dynamic development of Geographical Information Systems, Standardized by the International Hydrographic Organization charts, featured by predetermined methods of cartographic elaboration, still are basic maps used on seagoing ships. These standards are approved by several international regulations, which served as the the basis for elaboration of Electronic Chart Display and Information System. This system is addressed to the professional group involved in sea or inland navigation. An electronic chart, which is the basic element of the system, more and more often replaces paper maps on the bridges of various seagoing or inland ships. Growth of standardized electronic navigation charts is not as dynamical and spontaneous as that of the maps being an element of land GIS. The reason is longer time needed for elaboration of international standards, in particular connected with new methods of cartographic presentation and technological conditions. However, in marine navigation appear charts, which are parts of non-standardized chart systems (ECS), which adopt , sometimes in advance, new form of cartographic presentation (often in a more enthusiastic than logical way). One of the most often implemented novelties is, without any doubt, 3D presentation of navigational information. Presently, there are many charts offering such solutions, but can we answer the fundamental question: is it necessary? If yes, what should be the range of its application and its presentation form? Application of such type of cartographic presentation is rational, because it allows to make up for the loss of certain information resulting from simplification of real world on traditional maps or adjustment of cartographic presentation to the type of navigation (for example navigation in confined waters). Such a form of presentation, even in the case of complementing basic navigational information, potentially can increase functionality of the system and improve safety of navigation. This paper presents the concept of a marine map with 3D presentation of navigational information and the results of research, which allow to analyze and assess this kind of presentation of navigational information. The main idea of cartographic elaboration of the chart model was designing 3D navigational marks and geographical objects by application of simplified transformation. In most cases it consisted in transformation of basic spatial elements (point, line and polygon) into 3D objects by adding the element of height. For land and water surface objects, used in navigation, more detailed models were designed. The aim of such an approach was to achieve a compromise between compliance with the reality of new cartographic objects and the cognitive aspects of traditional charts. Such elements as sea bottom surface, land objects and navigational mark were studied in a specific way. Much attention was put on bathymetric information, which was presented in the form of a numerical modelof the bottom and contour lines. Mixed method of presentation project was also applied in the project, where objects appropriate for 2D presentation were included. The area of research covered entrance to the port of Swinoujscie. In the studies opinions and suggestions of persons assessing the 3D chart were also taken into consideration. Results of the studies maybe used as guidelines or proposals in determining future standards of digital navigation maps.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.