Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partycypacja społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Participation in spatial planning has specific origins rooted in the ideology that in the past was responsible for inhuman actions and large-scale social manipulations. This article is an account onparticipation, written in the context of over twenty years of experience in actively introducing participatory techniques into various planning procedures. The original assumptions about making spatial planning a matter of importance to local communities had to collide with the reality determined both by the authorities and by individual and collective interests. The attempt to reorient the paradigm of social participation is aimed at preserving many of its positive features.
PL
Partycypacja w planowaniu przestrzennym ma specyficzne korzenie utkwione w ideologii, która w przeszłości odpowiadała za nieludzkie działania i społeczne manipulacje wielkiej skali. Artykuł ten jest rozrachunkiem z partycypacją, spisanym w kontekście ponad dwudziestu lat doświadczeń w aktywnym wprowadzaniu technik partycypacyjnych do różnych procedur planistycznych. Pierwotne założenia o uczynieniu planowania przestrzennego sprawą ważną dla lokalnych społeczności musiały zderzyć się z rzeczywistością zarówno determinowaną przez władzę, jak i przez indywidualne i zbiorowe interesy. Podjęta tu próba reorientacji paradygmatu partycypacji społecznej ma na celu zachowanie wielu jej pozytywnych cech.
PL
Partycypacja społeczna to proces, którego podstawą są działania oraz metody podejmowane przez obywateli w określaniu własnych problemów. Bez pierwszego elementu opartego na rzetelnych analizach dalsze kreatywne prace mogą okazać się bardzo trudne.
PL
W proces rewitalizacji wpisana jest partycypacja społeczna jako fundament działań na każdym etapie tego procesu. Jest niezbędnym elementem działań rewitalizacyjnych – od etapu projektowania i przygotowania tych działań, przez ich wdrażanie i aktualizację, aż po ocenę przeprowadzonego procesu.
PL
Każdy element działalności człowieka oddziałuje na środowisko, a cykl życia większości z nich jest długi i złożony. Świadomość tego faktu jest ważnym elementem stosunku człowieka do przyrody. Wpływ odpadów komunalnych na środowisko trzeba rozpatrywać w wielu nakładających się na siebie płaszczyznach. Celowym jest podejmowanie efektywnych analiz i działań dla zminimalizowania negatywnych wpływów na otoczenie w jak najszerszym spektrum cyklu życia tej działalności, a zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie jest największe. W opracowaniu przedstawiono element środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów spółka z o.o. Fragment jego działalności skonfrontowano z efektami współpracy z mieszkańcami gminy Rzeszów, wytwórcami odpadów komunalnych. W obrębie tej współpracy wyróżniono 2 typy postępowania mieszkańców: a/ zbieranie odpadów segregowanych i b/ zbieranie odpadów zmieszanych. Zestawiono dane pojawiające się w przedsiębiorstwie w zależności od wymienionych typów postępowania mieszkańców. Rozważono także wpływ tego postępowania na płaszczyzny zrównoważonego rozwoju.
EN
Every element of human activity has an impact on the environment, and the life cycle of most of them is long and complex. The adverse impact of municipal waste on the environment must be considered in many overlapping areas. Therefore, it is expedient to undertake effective analyzes and actions aimed at minimizing the impact of services in waste management on the environment in all phases of the life cycle of this activity, and especially in those where the impact is greatest. The study presents our own attempt to interpret the principles of environmental life cycle assessment (LCA) in waste management on the example of city municipal waste management in Rzeszow. A fragment of his activity was confronted with the effects of cooperation with the residents of the Rzeszów commune. Within this cooperation, two types of behavior of the residents were distinguished: a / collecting segregated waste and b / collecting waste without segregation. The financial data appearing in the enterprise, depending on the types of behavior of residents mentioned, has been compiled and presented.
EN
This article presents the conditions of creating a system for implementing recommendations from evaluation studies which were conducted within the cohesion policy in Poland. The purpose of this analysis was to identify main problems and barriers related to the transformation of evaluation studies into practical recommendations, and to identify factors affecting the adoption and implementation of recommendations by recipients and stakeholders of evaluation. Conclusions were based on the desk research of such documents as: guidelines and procedures for the implementation of evaluation, evaluation and meta-evaluation reports, recommendation and implementation tables. The main barriers and factors favouring the transfer of knowledge from evaluation research to management practices in public administration and local governments were pointed out. The most common restrictions on use of evaluation results include: weak participation of stakeholders in the process of study planning; inconsistency between the subject of evaluation and the scope and content of recommendations; low level of knowledge of the nature and objectives of evaluation among decision-makers; lack of feedback regarding the implementation of recommendations for evaluators. The article gives reasons for the relationship among such features of the evaluation process as: openness, participation and communication skills, quality of recommendations. Evaluation studies and their social significance were shown from the perspective of dividing Michael Burawoy's sociological work into policy and public sociology.
EN
Socio-economic transformations taking place in Polish cities cause the weakening of their former identity. Strategic documents play an increasingly important role; their character is no longer just a utopian vision of the future. Changes in legal conditions and an increase in the awareness of residents strengthen the role of social participation in planning processes. The article presents a model of cooperation supporting participatory strategic planning processes that has been developed between the city of Gryfino and the Department of Civil Engineering and Architecture at WPUT Szczecin.
PL
Przekształcenia społeczno-gospodarcze dokonujące się w Polskich miastach powodują osłabienie ich dawnej tożsamości. Coraz większą rolę pełnią dokumenty strategiczne, ich charakter nie jest już tylko utopijną wizją przyszłości. Zmiany uwarunkowań prawnych oraz wzrost świadomości mieszkańców wzmacniają rolę partycypacji społecznej w procesach planistycznych. W artykule przedstawiono model współpracy wspierającej partycypacyjne procesy planowania strategicznego, jaki udało się wypracować pomiędzy miastem Gryfino a WBiA ZUT w Szczecinie.
PL
Artykuł podejmuje problematykę prezentowania projektów architektonicznych w celu umożliwienia poddania osądowi zewnętrznej formy budynków w szerokim kręgu interesariuszy. Narzędziami stosowanymi w dotychczasowej praktyce były trójwymiarowe makiety, a od czasu upowszechnienia się technologii informatycznych również dwuwymiarowe wizualizacje. Autorzy uważają, że istnieje narzędzie mające zalety wcześniej wymienionych i pozbawione ich wad. Jest nim rzeczywistość rozszerzona. W pracy przybliżono jej pojęcie oraz zaprezentowano przegląd dostępnych metod wizualizowania obiektów w środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Wskazano typowe przykłady rozbieżności pomiędzy wyglądem zrealizowanego obiektu a jego prezentacją w fazie projektowania, których można by uniknąć, wykorzystując technologię BIM jako narzędzie projektowe, a rzeczywistość rozszerzoną jako medium transmitujące informację wizualną. Zwrócono uwagę na możliwości partycypacji społecznej w kształtowaniu form architektonicznych budynków, która mogłaby przyjmować formę bierną lub czynną.
EN
The article discusses the issue of presenting architectural designs in order to allow the external form of buildings to be judged by a wide range of stakeholders. The three-dimensional mock-ups, and since the dissemination of information technologies, also two-dimensional visualizations, have been the tools used in the hitherto practice. The authors believe that there is a tool that has the advantages of both previously mentioned and does not have their disadvantages. It is augmented reality. The article presents its concept and an overview of available methods of visualizing objects in the augmented reality environment. Typical examples of discrepancies between the appearance of the completed object and its presentation in the design phase, which could be avoided using BIM technology as a design tool, and augmented reality as a medium transmitting visual information, have been indicated. Attention was paid to the possibility of social participation in shaping the architectural forms of buildings, which could take the form of passive or active participation.
EN
The case study of the reconstruction of the Unknown Soldier Square (in Polish: Plac Nieznanego Żołnierza) is aimed at examining the investment process with a participatory component, with an analysis of the real impact of Gorzów Wielkopolski residents on the entire investment process. The essence of the study is to identify the missing activities improving social communication and emerging design solutions that are in fact responsive to users' needs. The study is based on activities carried out by the design company Pronobis Studio together with the City Hall of Gorzów Wielkopolski. The analyzed process showed the potential of urban residents as co-creators of the reconstruction project, and at the same time emphasized the lack of coherence between the expectations of the participants of the process and the investment possibilities of the municipality. The socialized reconstruction process primarily influenced the increase of architectural and urban awareness, improved the sense of influence on the urban space, and stimulated interest in public space among people who didn’t take part in events organized to design changes. The analysis of the participatory process in Gorzów Wielkopolski showed deficiencies associated with the organization of potential animation methods involving urban residents to actively co-design public space, enabling interest in urban investments, as well as deficiencies in stimulating control activities during the investment implementation phase and involving evaluation of accepted solutions after the changed space has been made available to users.
EN
The article discusses the problem of participation of residents and their relations with other stakeholders in the process of revitalization. The analysis is based on case study surveys conducted in a mining housing estate in the Boguszowice-Osiedle district in Rybnik. A characteristic feature of the studied community is low commitment to improving the quality of life at an individual level, despite the large number of social organizations operating here. Important factors affecting the functioning of the estate are high rates of social problems and low voter turnout. A big obstacle is also the attitudes that appear here, which can be defined in terms of postsocialism.
PL
Artykuł omawia problem współuczestnictwa mieszkańców oraz ich relacji z innymi interesariuszami w procesie rewitalizacji. Analiza opiera się na badaniach typu case study przeprowadzonych w osiedlu górniczym w dzielnicy Boguszowice-Osiedle w Rybniku. Cechą charakterystyczną badanej społeczności jest niskie zaangażowanie w poprawę jakości życia na poziomie indywidualnym, mimo dużej liczby działających tu organizacji społecznych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie osiedla są wysokie wskaźniki problemów społecznych i mała frekwencja wyborcza. Dużą przeszkodą są także pojawiające się tu postawy, które można zdefiniować w kategoriach postsocjalizmu.
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno–gospodarcze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego. Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym przekazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej. W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycznym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.
EN
The dynamic development of information systems affects the ongoing socio-economic changes, shaping the possibilities of modern management also in the sphere of spatial development. Against this background, the presented study attempted to answer the question of how the described civilizational progress affects the framework of the functioning spatial policy of Polish municipalities. The study was confined to matters associated with contemporary information transfer and its effects on public involvement in the process of spatial planning, as well as on the legal awareness of municipal government personnel in their individually applied spatial policy. In light of the collected results, a significant discrepancy was diagnosed between the contemporary IT potential and actual measures taken by municipal governments, leading to the disintegration of planning processes and social conflicts. The work features an outline of proposed necessary reparative measures.
PL
Dla skuteczności ochrony krajobrazu duże znaczenie ma partycypacja społeczna. Stąd istotna jest wiedza na temat percepcji krajobrazu przez mieszkańców. Celem opracowania było zbadanie percepcji zmian krajobrazu przez mieszkańców wybranych miejscowości powiatu żywieckiego oraz poznanie ich opinii na temat kierunków tych zmian, co stanowi pierwszy etap badań nad próbą rozpoznania wśród mieszkańców gotowości do partycypacji w działaniach na rzecz krajobrazu. Przeprowadzone badania sondażowe wykazały, że mieszkańcy negatywnie oceniają krajobrazowe skutki porzucania działalności rolniczej, natomiast na ogół pozytywnie oceniają estetykę obszarów zabudowanych. Krajobrazy pasterskie w Karpatach, podlegające w ostatnich latach szczególnej ochronie, znajdują się poza zasięgiem codziennej percepcji mieszkańców. Znajomość tego faktu może mieć duże znaczenie dla możliwości angażowania społeczeństwa w czynną ochronę tych krajobrazów.
EN
Social participation is of great importance for the effectiveness of landscape conservation. Hence, knowledge of inhabitants’ perception of the landscape is crucial. The aim of the study is to examine the perception of landscape changes by the inhabitants of selected villages in the Żywiec poviat and to establish their views on the directions of these changes. This is the first stage of a study of attempts to establish the willingness of residents to participate in landscape activities. Surveys have shown that residents negatively assess the landscape effects of abandoning agricultural activities, while in general they positively assess the aesthetics of built-up areas. Pasture landscapes in the Carpathians, which have been the subject of intense conservation efforts in recent years, are not within easy reach of everyday perception of the inhabitants. An understanding of this may be of great importance for engaging the community in the active protection of these landscapes.
PL
Zarządzanie krajobrazem wymaga uwzględnienia potrzeb i aspiracji lokalnych społeczności, stąd istotnego znaczenia nabiera partycypacja społeczna. Percepcja oraz cenione przez mieszkańców wartości warunkują ich opinie, postawy i zachowania, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności ochrony krajobrazu. Celem artykułu jest próba określenia gotowości mieszkańców wybranych miejscowości powiatu żywieckiego do partycypowania w działaniach na rzecz krajobrazu. Na badanym obszarze obserwuje się wzrost udziału mieszkańców w działaniach lokalnych, w tym prokrajobrazowych, co w dużej mierze można wiązań z silnym związkiem przynależności i przywiązania. Dalsze zwiększenie poziomu partycypacji społecznej może przynieść edukacja połączona z działaniami na rzecz wzmacniania postaw i ich przekładania na aktywny udział w życiu publicznym.
EN
Landscape management requires taking the needs and aspirations of local communities into account. Hence, social participation is of great importance. Perception and appreciated values determine the opinions and attitudes of residents. This may be crucial for the effectiveness of the implementation of landscape protection tasks. The research goal an attempt to determine the readiness of residents of selected villages of the Żywiecki poviat to participate in landscape activities. In the study area, there is an increase in the share of residents in local activities, including pro-landscape ones. This can be associated with a strong relationship of belonging and attachment. The challenge is to educate people in order to shape the cognitive component and strengthen attitudes and translate them into active participation in public life.
EN
Suburban villages undergo dynamic transformations that significantly affect their spatial and social structure. Particular attention should be paid to those locations situated within an attractive landscape, where investment pressure is gaining momentum. The threat of implementing new functions at the expense of open areas increases with an attractive location in the vicinity of large cities. The situation described herein concerns the Jerzmanowice-Przeginia municipality, which is adjoining the Ojców National Park. The activities on the part of municipal authorities, aimed at protecting the identity of the village, are conducted on two planes: related to land planning, and to architecture. Students from the University of Agriculture were involved in the architectural scope of planning, and they developed concepts for the management of the central area of Jerzmanowice village based on the results of social research carried out by the staff of the Faculty of Biotechnology and Horticulture at the University of Agriculture in Kraków.
PL
Wsie podmiejskie ulegają dynamicznym przekształceniom, które znacząco wpływają na ich strukturę przestrzenną i społeczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejscowości usytuowane w atrakcyjnym krajobrazie, gdzie presja inwestycyjna przybiera na sile. Zagrożenie realizacją nowych funkcji kosztem terenów otwartych wzrasta wraz z atrakcyjną lokalizacją w sąsiedztwie dużych miast. Opisana sytuacja dotyczy gminy Jerzmanowice-Przeginia, która sąsiaduje z terenem Ojcowskiego Parku Narodowego. Działania władz gminy, w celu ochrony tożsamości wsi, prowadzone są w dwóch skalach, planistycznej oraz architektonicznej. W działaniach architektonicznych wzięli udział studenci Uniwersytetu Rolniczego, którzy opracowywali koncepcje zagospodarowania przestrzeni centralnej wsi Jerzmanowice na podstawie wyników badań społecznych przeprowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
PL
Zawsze znajdzie się powód do narzekania – jest jeszcze tyle do zrobienia, coś wykonano niezgodnie z projektem, realizacja się przedłuża, a budżet jest za niski. Ale zieleń w polskich miastach to również wiele pozytywnych przykładów, o których warto pamiętać i mówić. Częściej niż o potknięciach.
PL
Coraz cześciej mówi sie o partycypacji społecznej. Ludzie zaczynają zwracac uwagę na jakość swojego otoczenia i chcą mieć wpływ na jego kształt. Również władze samorządowe dostrzegają korzyści płynące ze współpracy z mieszkańcami.
16
Content available remote Public engagement in the design process for landscape architecture objects
EN
Although the issues of social involvement in the landscaping design process are essential for creating a peoplefriendly environment, in Poland, it is still insufficiently identified. The purpose of the article is to present selected examples of various levels and methods of public involvement in the landscaping design process in comparison to the theoretical principles of public participation in the architectural design. The analysed examples were selected in terms of differences in public participation levels, social dialogue tools used and communication with the designer, as well as due to a different functional program. Social involvement should not end at the stage of pre-design consultations. It is necessary to aim at its maintenance and strengthening also at the design stage, and, above all, during implementation and further use of the space.
PL
Problematyka zaangażowania społecznego w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu, choć kluczowa dla kreacji środowiska przyjaznego dla człowieka, w realiach polskich jest jeszcze niedostatecznie rozpoznana. Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach różnego stopnia i sposobu zaangażowania społecznego w proces projektowania obiektów architektury krajobrazu na tle teoretycznych zasad partycypacji społecznej w projektowaniu. Analizowane przykłady zostały dobrane zarówno pod kątem różnic w poziomach partycypacji społecznej, wykorzystywanych narzędzi dialogu społecznego i komunikacji z projektantem, jak i ze względu na różny program funkcjonalny projektowanych obiektów. Zaangażowanie społeczne nie powinno kończyć się na etapie konsultacji przedprojektowych. Dążyć należy do jego podtrzymania również na etapie projektowania, a także realizacji i dalszego użytkowania przestrzeni.
PL
W obliczu złożoności gospodarki przestrzennej a także samego procesu planowania przestrzennego, konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zwiększenie przejrzystości procesów planistycznych. Określając potencjał narzędzi internetowych opartych na systemach geoinformacyjnych, autorzy artykułu przedstawili możliwości zastosowania geoankiety jako narzędzia wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym – zarówno w jej ustawowych, jak i pozaustawowych formach. W niniejszym artykule zaprezentowano sześć zastosowań geoankiety w Poznaniu i gminach podmiejskich, realizowanych w latach 2015-2016. Zwrócono uwagę na silne i słabe strony wdrażania narzędzi e-partycypacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na możliwości i ograniczenia w tym zakresie z punktu widzenia praktyki planistycznej.
EN
In the face of the complexity of urban planning, it is necessary to search for solutions improving and increasing transparency of planning processes. Defining the potential of online tools based on Geographic Information Systems (GIS), the authors of the paper presented the geo-questionnaire as a tool supporting public participation in urban planning – both in the statutory and non-statutory forms. In the paper six geo-questionnaire implementations carried out in the years 2015-2016 in Poznań and its metropolitan area have been analyzed, highlighting the strengths and weaknesses of the implementation of e-participation tools and the opportunities and limitations in the point of view of planning practices.
EN
In the process of social spaces design, the key and desirable aspect seems to be the correct reading of the character and identity of the city. Additionally, more and more residents are eager to participate actively in the transformation and design of important places. The article presents the potential of social participation in reading the local identity of the city on the example of a conceptual design at the Milanówek Cultural Center. The project was created in the process of analyzing the history, identity of the place, local spatial conditions and after conducting community consultations with the inhabitants of the city, which became the basis of the entire design process. Used method has allowed to reach an agreement, but also a new, better solution to the problem of designing a functional, community-accepted urban space that also included genius loci.
PL
W projektowaniu przestrzeni społecznych kluczowym i pożądanym aspektem wydaje się poprawne odczytanie charakteru i tożsamości miasta. Ponadto coraz częściej mieszkańcy pragną czynnie uczestniczyć w przekształcaniu i projektowaniu istotnych dla nich miejsc. W artykule przedstawiono potencjał partycypacji społecznej w odczytaniu lokalnej tożsamości miasta na przykładzie projektu koncepcyjnego przy Milanowskim Centrum Kultury. Projekt powstał po przeprowadzeniu analiz w zakresie historii, tożsamości miejsca, lokalnych uwarunkowań przestrzennych oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta będących osnową całego procesu projektowego. Zastosowana metoda pozwoliła na osiągniecie porozumienia stron, ale także nowego, lepszego rozwiązania postawionego problemu zaprojektowania funkcjonalnej, akceptowanej przez lokalną społeczność przestrzeni miejskiej, która uwzględniła również genius loci.
PL
Życie współczesnych mieszkańców miast jest nierozerwalnie powiązane z wytworami cywilizacji, również wszechogarniającym wykorzystaniem nowych technologii niemal we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT) przyczynia się do transformacji wielu sfer życia człowieka i jest coraz istotniejszym czynnikiem przemian gospodarczych i społecznych. Urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem codzienności zdecydowanej większości Polaków, co można podsumować stwierdzeniem, że obecnie życie toczy się „on-line”. Zjawisko cyfryzacji dotyka wszelkich obszarów nauki, w tym również architektury krajobrazu i badań nad szeroko rozumianym krajobrazem. Jednocześnie, zaangażowanie potencjalnych użytkowników w proces kreacji przestrzeni jest nie tylko dobrą praktyką, ale coraz powszechniejszym standardem. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz metod służących rozpoznaniu preferencji społecznych wobec kształtowania krajobrazu w procesie e-partycypacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnej społeczności miejskiej.
EN
The life of modern urban residents is inextricably linked with the blessings of civilization, as one of the indicators is the overwhelming use of new technologies in almost all spheres of life. Development and dissemination of information and communication technologies (ICT) contribute to the transformation of many spheres of human life and create an increasingly important factor in economic and social changes. Mobile devices have become an integral part of everyday life the majority of Poles, which can be summarized by saying that now life goes on "on-line". The phenomenon of digitalization also touches all areas of science, including landscape architecture. At the same time, the involvement of potential customers in the process of creation of space is not only a good practice, but increasingly common standard. The article presents the results of research on the use of modern tools and methods for the diagnosis of social preferences towards landscaping in the process of e-participation, with a special emphasis on the needs of modern urban community.
EN
An Internet application in the form of geosurvey was designed and created for the aim of the study. An online survey, entitled promotionally “Have Infl uence on Olsztyn Green Space!” was on from mid-October 2014 to the end of January 2015. Respondents (residents of Olsztyn and the surrounding area) expressed their opinions and assessments on green spaces and recreation areas in the city on the geoankietaolsztyn.pl website. Based on voluntary geographic information, spatial analyses of urban greenery perception were made at the level of three scales: the town, the housing estate, the nearest area. The paper presents a diagramme of the study process related to the problem of designing and revitalizing Olsztyn urban green space with the use of the participative GIS method (softGIS). The suggested stages of the study process are: 1) Identifi cation of respondents general opinion on and assessment of green areas 2) Social development of urban space based on the perception of the area of residence 3) Analysis of detailed spatial data – respondents’ suggestions for changes 4) Identifi cation and development of positive, friendly and important places in the city or housing estate 5) Attempt to formulate design guidelines. Selected results of the study have been presented in various parts of the paper. The results of the fi rst stage serve to focus the general attention on areas of action that, according to residents, are not functioning well enough and need improvement. Step two shows an average assessment of space in terms of a given factor to determine its social reception. Its eff ect is the development of the space under study, which is to refl ect the degree of its social acceptance. Stage three is the main and most important stage in the study process. Its implementation may complement the two previous ones, and serves to draw up the guidelines for the design and revitalization actions, and to diagnose the most diffi cult areas in the scale of the city, or it can be carried out independently so as to follow the diagnosed local needs of the population. The social assessment of the sites in terms of the adopted factors in the fourth stage at the background of the expert opinion, may be successfully used to draw up urban greenfi eld programmes. The most valuable sites require diff erent guidelines for their maintenance and use in order to protect them. The summary of the study process was an attempt to form general design guidelines (assumptions) for the whole city in line with detailed guidelines for selected urban green spaces, in form of land cards as master cards.
PL
Na potrzeby badania została zaprojektowana i utworzona aplikacja internetowa w postaci geoankiety. Badanie internetowe, pod hasłem promocyjnym „Wpłyń na zielony Olsztyn!”, przeprowadzono od połowy października 2014 r. do końca stycznia 2015 r. Na stronie geoankietaolsztyn.pl respondenci (mieszkańcy Olsztyna i okolic) wyrażali swoje opnie i oceny odnośnie do zielonej przestrzeni i miejsc rekreacji w mieście. Na podstawie wolontariackiej informacji geografi cznej zostały dokonane analizy przestrzenne percepcji zieleni miejskiej na poziomie trzech skali: miasto, osiedle, najbliższa okolica. Artykuł prezentuje schemat procesu badawczego dotyczącego problematyki projektowania i rewitalizacji zielonej przestrzeni miejskiej Olsztyna przy zastosowaniu metody GIS’u partycypacyjnego (softGIS). Zaproponowane etapy postępowania badawczego to: 1) Rozpoznanie ogólnej opinii i oceny respondentów względem terenów zieleni. 2) Społeczna waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie percepcji okolicy miejsca zamieszkania. 3) Analiza szczegółowych danych przestrzennych – wskazań respondentów w zakresie propozycji zmian. 4) Identyfi kacja i waloryzacja miejsc pozytywnych, przyjaznych i ważnych w skali miasta lub osiedla. 5) Próba sformułowania wytycznych projektowych. W poszczególnych częściach artykułu zostały przedstawione wybrane wyniki badań. Wyniki etapu pierwszego służą zwróceniu ogólnej uwagi na obszary działania, które według mieszkańców nie funkcjonują wystarczająco dobrze i wymagają udoskonalenia. Etap drugi ukazuje uśrednioną ocenę przestrzeni pod względem danego czynnika determinującego jej społeczny odbiór. Jego efektem jest waloryzacja badanej przestrzeni, będąca obrazem stopnia jej akceptacji społecznej. Etap trzeci to główny i najważniejszy etap w procesie postępowania badawczego. Jego realizacja może stanowić uzupełnienie dwóch poprzednich etapów, służąc do opracowania kierunków działań projektowych i rewitalizacyjnych oraz diagnozowania obszarów najbardziej problemowych w skali miasta, bądź też może być prowadzona niezależnie, w ramach diagnozy lokalnych potrzeb mieszkańców. Społeczna ocena obiektów pod względem przyjętych czynników w etapie czwartym, w zestawieniu z oceną ekspercką, może być z powodzeniem wykorzystywana podczas sporządzania programów kształtowania terenów zieleni miejskiej. Obiekty najbardziej wartościowe wymagają odmiennych wytycznych dotyczących ich utrzymania i użytkowania w celu ich ochrony. Podsumowaniem procesu badawczego była próba sformułowania wytycznych projektowych (założeń) ogólnych w skali całego miasta oraz wytycznych szczegółowych dla wybranych obiektów zieleni miejskiej, w postaci tzw. kart terenów, jako kart wzorcowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.