Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronous motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article presents the methodology for testing dynamic states of a large-power salient-pole synchronous motor with a periodically variable load using the method of small oscillation stability. The analytical relationship taking into account the periodically variable load, which enables to obtain results without the need for numerical integration, is presented. The possibility of decreasing the motor field current in terms of using the motor in the automatic reactive power compensation system was considered. The effect of voltage dips on the motor's operation was investigated. Selected research results have been presented and discussed. The method errors have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań stanów dynamicznych silnika synchronicznego jawnobiegunowego dużej mocy z okresowo zmiennym obciążeniem metodą małych wychyleń wirnika. Przedstawiono zależność analityczną uwzględniającą okresowo zmienny charakter obciążenia umożliwiającą uzyskanie wyników bez konieczności całkowania numerycznego. Rozpatrzono możliwość obniżenia prądu wzbudzenia silnika pod kątem wykorzystania w systemie automatycznej kompensacji mocy biernej. Zbadano wpływ zapadów napięcia na pracę silnika. Zamieszczono i omówiono przykładowe wyniki badań. Omówiono błędy metody.
EN
This paper deals with the finite element analysis of the demagnetization process of the line start permanent magnet synchronous motor. Special attention has been paid to demagnetization risk assessment after resynchronization during a short-term supply power outage. The current and torque waveforms have been determined assuming the difference depending initial rotor position angle. It has been demonstrated that the highest demagnetization risk occurs when resynchronization (motor reclosing) is performed when induced electromotive forces are in anti-phase to the supply voltage waveforms. The effect of cage winding resistance on the risk of demagnetization is examined and discussed.
EN
The paper deals with the approaches to the assessment of the current state and the forecast of the indices of reliability of synchronous motors with a long time between failures in the presence of defects of their basic structural units. We substantiated the structure of the neural network including a set of informative parameters and the specific features of its teaching. We carried out experimental research of the synchronous motor aiming at obtaining the initial data required for teaching the neural network.
PL
W artykule przedstawiono podejścia do oceny stanu bieżącego i prognozy wskaźników niezawodności silników synchronicznych z długim czasem pomiędzy awariami przy istniejących defektach w ich elementach konstrukcyjnych. Wprowadzana jest sieć neuronowa, zawierająca zespół parametrów informatywnych i specyficzne właściwości jej uczenia. Przeprowadzono badania eksperymentalne silika synchronicznego, mające na celu otrzymanie danych początkowych wymaganych w procesie uczenia sieci neuronowej.
4
Content available remote Start-up of large power electric motors with high load torque
EN
This paper deals with issues relating to the start-up of AC motors with high load torque, presenting the results of measurements of current, voltage and power during the start-up of the following three types of motors: an asynchronous motor synchronized with a resistance starter, an asynchronous motor synchronizing with an eddy current starter, and a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM). The measurement results, show that it is possible to use the direct start-up of a synchronous motor with permanent magnets and thereby eliminate external start-up systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.
EN
The paper presents idea and implementation of the control of synchronous motor-synchronous generator machines set used for supplying the high-voltage test station in the electrical equipment repair and service plant. In the excitation circuits of both machines the microprocessor-controlled excitation units were used. Possibilities of generator output voltage regulation by the field current control in the synchronous state of operation were introduced. Simulation model of Matlab-Simulink and results of simulation research was shown. Exemplary realization was disclosed. Verification measurements of the real machines set in the start-up process and synchronous state of operation were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono realizację sterowania zespołem napędowym silnik synchroniczny - generator synchroniczny przeznaczonym do zasilania stacji prób wysokonapięciowych. W obwodach wzbudzenia obu maszyn zastosowano mikroprocesorowo sterowane bloki zasilania wzbudzenia. Przedstawiono możliwości sterowania napięciem wyjściowym. Zamieszczono model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych. Zaprezentowano przykładowe wdrożenie. Przedstawiono wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.
PL
W artykule udowodniono słuszność wyboru silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) zamiennego montażowo za silnik asynchroniczny synchronizowany (SASf-1612LX). Wywodu tego dokonano poprzez porównanie właściwości eksploatacyjnych obu maszyn o tej samej mocy znamionowej na wale, tj. 3200 kW. Porównaniom poddano właściwości rozruchowe, przeciążalność, sprawność oraz obsługowość obu maszyn.
EN
This article presents the pertinence of choosing a line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) replacement assembly of synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX). This is done by comparing the operating properties of both machines with the same rated power on the shaft, as 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines are compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej identyfikacji parametrów jednego z pierwszych prototypów wielobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) budowanego przez INiME KOMEL. Wartości wstępnie oszacowanych parametrów, uzupełniające dane techniczne silnika podawane przez producenta, pozwalają na zbudowanie zastępczego modelu matematycznego trakcyjnego napędu elektrycznego z takim silnikiem. Dzięki temu modelowi na drodze symulacji komputerowej możliwe jest przeanalizowanie pod względem spodziewanej efektywności energetycznej napędu pewnego przykładowego autobusu elektrycznego, rozumianej jako energia zużywana i/lub akumulowana w czasie trwania późniejszego testu drogowego rzeczywistego pojazdu, polegającego na przejeździe zadanego odcinka drogi w sposób zgodny z wymaganiami standardu SORT.
EN
The article presents the results of the preliminary parameter identification in one of the first prototypes of a multipolar synchronous motor with permanent magnets (PMSM), currently constructed by INiME KOMEL. The values of these initially estimated parameters, supplementing the motor’s technical data provided by the manufacturer, allow to build a substitute mathematical model of an electric traction drive with such a motor. Thanks to this model, on the way of computer simulation it is possible earlier to analyze in terms of expected energy efficiency of the electric bus drive with such an engine, understood as energy consumed and/or accumulated during the subsequent road test of a real vehicle, the course of a later road test of such a vehicle, relies on passing a given road section in a manner consistent with the requirements of the SORT standard.
PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0.98Nm.
EN
The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0.98Nm.
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
PL
W pracy rozpatrywano zasady interdyscyplinarnego modelowania procesów nieustalonych w zespole elektrycznym. Składa się on z napędów z silnikami synchronicznymi o złożonej transmisji ruchu, które są zasilane z transformatora mocy. Wały napędowe silników przedstawiono jako ciągły układ o rozłożonych parametrach mechanicznych z uwzględnieniem sprężystości układu transmisji ruchu. Równania stanu elektrycznego oraz dyskretyzowane równania stanu mechanicznego przedstawiono w postaci Causze’go, które rozwiązano wykorzystując metody numeryczne. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper the principles of interdisciplinary modelling of transient processes in an electrical set are considered. This electrical set consists of synchronous motors with a complex transmission of mechanical power and power transformer which energizes the motors. Transmission shafts of the motors are described as the system with the continuously distributed mechanical parameters taking into account the elasticity of transmission of mechanical power. Equations of electrical state and digitized equations of mechanical state are given in Cauchy’s form and solved using numerical methods. Results of computer simulations are presented in a graphic form.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne oraz weryfikację pomiarową rozruchu silnika synchronicznego jawnobiegunowego dużej mocy z dzielonymi uzwojeniami stojana. Sterowanie procesem rozruchu realizowane jest przez mikroprocesorowy blok zasilania wzbudzenia. Rozpatrzono przypadki rozruchu z zasilaniem części oraz całości uzwojeń stojana oraz z włączonym lub wyłączonym dławikiem rozruchowym. Przedstawiono model symulacyjny programu PSpice oraz uzyskane wyniki. Zamieszczono przebiegi pomiarowe uzyskane na obiekcie rzeczywistym.
EN
The article presents simulation study and measurement verification of start-up process of the large-power salient-pole synchronous motor with separated stator windings. Control of start-up process is realized by the microprocessor controlled unit for synchronous motor excitation supply. Start-up process with supplying the part or the whole stator windings and with or without the start-up reactor are analysed. PSpice model and simulation result are presented. Measurements obtained from the real object are included.
12
Content available remote Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę procesu ponownego załączenia i synchronizacji silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) różnej mocy, wykorzystując opracowane ko-symulacyjne polowo-obwodowe modele silników. Zbadano wpływ okresowego zmniejszenia wartości napięć zasilających podczas procesu łagodnego załączenia wirującego silnika na sieć zasilającą, bez konieczności zatrzymania maszyny i podczas procesu synchronizacji, na jego przebieg i skuteczność. Zaproponowany układ sterowania, pozwalający na łagodne załączenie wirującego silnika, może zostać zastosowany podczas procesów synchronizacji silników synchronicznych o rozruchu dwustopniowym i jednej docelowej, znamionowej prędkości synchronicznej.
EN
The article presents a numerical analysis of the process of automatic self reconnection and synchronization of low- and medium-power energy-efficient line-start permanent magnet synchronous motors, using a specially developed co-simulation field-circuit models of the motors. The influence of periodic reduction of the supply voltage values during the process of smooth switching of the rotating motor to the supply network, without the need to stop the machine and during the synchronization process has been examined. The proposed control system, allowing for gentle connection of the rotating motor, can be used during synchronization processes of synchronous motors with two-stage start-up and one target, rated synchronous speed.
PL
Przedmiotem artykułu jest transformator obrotowy. Służy on do przekazywania energii z części nieruchomej do części wirującej. Umożliwia bezstykowy przekaz energii, dlatego może być zastosowany w maszynie synchronicznej w celu eliminacji szczotek. W artykule przeprowadzono optymalizację, która pozwoli na zaproponowanie takiej konstrukcji z wykorzystaniem do tego celu rdzeni ferrytowych. Transformator obrotowy będzie zasilany napięciem o częstotliwości rzędu kiloherców, do wykonania uzwojeń została zaproponowana lica.
EN
The following paper covers rotary transformer topic. Duty of this device is to deliver energy from stator part to rotary part. This provide contactless energy transfer. Due to it can be used in synchronous machine in accordance to eliminate brushes. In this paper was conducted optimization process which provide to propose such design with use of ferrite cores. It will be supply with square voltage with range of kHz with litz wire winding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu synchronizacji silnika synchronicznego jawnobiegunowego w warunkach ciężkiego rozruchu asynchronicznego. Rozpatrzono konieczność oraz wpływ forsowania prądu wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji. Przeanalizowano możliwość skrócenia czasu forsowania wzbudzenia na podstawie pomiaru prędkości wału sinika. Porównano przebiegi procesu synchronizacji dla długiego oraz skróconego czasu forsowania prądu wzbudzenia.
EN
The article presents results of simulation researches of the silent-pole synchronous motor synchronization process under heavy start-up conditions. The need and the impact of forcing excitation current on the process of synchronization has been considered. The possibility of the excitation force time reduction, based on the measuring of the speed of the motor shaft has been analysed. Waveforms of the synchronization process for long and short-time of the excitation current forcing has been compared.
EN
An analysis of heat transfer in a low power line-start permanent magnet synchronous motor is presented. A three-dimensional numerical model together with its experimental verification are reported. The model takes into account the mixed convection and heat conduction inside the motor. Radiative heat transfer is assumed to be negligible due to relatively low temperature difference between the motor’s surface and the environment. The analysis was performed for steady state operation conditions at rated load. To determine the loss density distribution in the motor, electromagnetic calculations were performed. The temperature distribution on the surface of the frame in a steady state calculated numerically was compared with pictures taken with an infrared camera. To verify the thermal images four thermocouples placed on the frame were used. Furthermore, the surface temperature of the rotor was measured using pyrometers.
PL
W pracy opisano analizę wymiany ciepła w silniku synchronicznym małej mocy o rozruchu bezpośrednim i jego otoczeniu. Zaprezentowano trójwymiarowy numeryczny model cieplny obiektu oraz jego weryfikację doświadczalną. Model uwzglednia konwekcję naturalna i wymuszoną oraz przewodzenie ciepła wewnątrz silnika. Oddawanie ciepła przez promieniowanie pominięto, jako nieznaczące ze względu na zbyt niską róźnicę temperatur powierzchni i otoczenia. Analizę przeprowadzono w stanie ustalonym podczas pracy silnika ze znamionowym obciążeniem. W celu wyznaczenia rozkładu gęstości strat w silniku wykonano obliczenia na modelu elektromagnetycznym. Rozkład temperatury na powierzchni korpusu w stanie ustalonym obliczony metodą numeryczną i porównano ze zdjęciami wykonanymi kamerą termowizyjną. Do weryfikacji termogramów uzyskanych przy pomocy kamery termowizyjnej wykorzystano cztery termopary umieszczone w korpusie. Ponadto zmierzono temperaturę powierzchni czołowej wirnika wykorzystujac pirometry.
PL
W artykule przedstawiono propozycję struktury układu regulacji mocy biernej silnika synchronicznego z elementem przełączającym sygnał błędu minimalnego. Zaprezentowano implementację struktury układu regulacji w modelu symulacyjnym programu Matlab-Simulink. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych. Przedstawiono efekty działania w układzie rzeczywistym silnika synchronicznego z mikroprocesorowo sterowanym blokiem zasilania wzbudzenia z zaproponowaną strukturą układu regulacji.
EN
The paper presents a proposal of the structure of the reactive power control system for synchronous motor with minimum error signal switching element. Implementation of the control system structure in the Matlab-Simulink simulation model was presented. Selected results of the simulation tests was provided. Operational effects of the real synchronous motor with the microprocessor-controlled excitation unit with the proposed control system structure was presented too.
17
Content available remote Synchronous motors excited by permanent magnets in high power drives
EN
The paper presents the results of research on the use of a LSPMSM motor in the drive of the ball mill. The essence of these engines is their simple construction and operation, and the start-up is carried out by a direct connection to the supply voltage. The operational characteristics have been shown and the start-up properties of a synchronous motor excited by permanent magnets (P = 630 kW, U = 6000 V n = 187.5 rev / min) driving the mill in ZWR KGHM have been analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania silników typu LSPMSM w napędzie młyna kulowego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne oraz przeanalizowano właściwości rozruchowe silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (P=630 kW, U=6000 V n=187,5 obr/min) napędzającego młyn w ZWR KGHM.
18
Content available remote Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rozruchu asynchronicznego jawnobiegunowego silnika synchronicznego dużej mocy ukierunkowane na możliwość implementacji w mikroprocesorowo sterowanym bloku zasilania wzbudzenia procedur łagodzenie przebiegu procesu synchronizacji. Porównano przebieg procesu synchronizacji dla różnych chwil załączenia napięcia zasilania uzwojenia wzbudzenia. Zbadano możliwość wyboru chwili załączenia wzbudzenia na podstawie przebiegu prądu w uzwojeniu wzbudzenia. Przedstawiono wpływ forsowania prądu wzbudzenia na proces synchronizacji dla różnych momentów obciążenia silnika.
EN
The article presents the results of simulation of the large-power silent-pole synchronous motor synchronization process during asynchronous start-up. The paper focuses on possibility of synchronization process mitigation implementation into the microprocessor-controlled excitation supply unit. The possibility to choose the time of switching the voltage based on the excitation current waveform has been investigated. Effect of forcing the excitation current to the synchronization process for various load torque of the engine was presented.
19
Content available remote Starting process of medium power line start permanent magnet synchronous motor
EN
The paper deals with analysis of line start permanent magnet synchronous motor start and synchronization process. Four-pole 160 kW low-voltage LSPMSM was investigated. FEM method was applied
PL
Artykuł zawiera wyniki badań procesu rozruchu i synchronizacji silnika synchronicznego średniej mocy wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Badania wykonano wykorzystując model polowo-obwodowy.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody rozruchu asynchronicznego silnika synchronicznego dużej mocy. Przedstawiono podstawy działania silnika z biegunami jawnymi. Zaprezentowano model symulacyjny silnika z dławikiem rozruchowym przy zasilaniu z sieci o skończonej mocy zwarciowej oraz tyrystorowym układzie zasilania uzwojenia wzbudzenia. Zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Przedstawiono implementację wybranego algorytmu rozruchowego w mikroprocesorowym bloku zasilania wzbudzenia silnika. Zaprezentowano przebiegi pomiarowe w układzie rzeczywistym.
EN
The article presents selected methods of asynchronous starting of large synchronous motor. The basics of salient pole motors are described. Simulation model of synchronous motor with starting reactor in the stator winding supplied with the grid of finite short-circuit power and with thyristors rectifier for excitation are presented. Selected results of simulation are contained. Selected starting algorithm implemented in microprocessor controlled excitation supply unit is discussed. Waveforms measured during start of synchronous motor are shown.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.